Chuig an bpríomhábhar
An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Comórtas físeáin

Comórtas ImagineEU

Déan do mhachnamh faoin athrú is mian leat a fheiceáil san Aontas Eorpach!

Conas a d’fhéadfadh an tAontas a bheith ina áit chónaithe níos fearr fós? Le tionscnaimh Eorpacha ó na saoránaigh, is féidir le saoránaigh an Aontais smaoineamh ar mholtaí nithiúla maidir le dlíthe an Aontais. Tugann comórtas ImagineEU deis do dhéagóirí smaointe a cheapadh a d’fhéadfadh a bheith ina n-ábhar do thionscnamh Eorpach ó na saoránaigh lá amháin!

An múinteoir meánscoile thú?
Teacher and students discussing in a classroom

Tabhair an chumhacht do do dhaltaí athrú a dhéanamh!

Tabhair spreagadh do do dhaltaí (atá sa dá bhliain dheireanacha) chun foireann de sheachtar ar a mhéad a chruthú agus físeán gearr a ullmhú ina léireofar an smaoineamh atá acu chun feabhsuithe nithiúla a dhéanamh ar an Aontas Eorpach. Beidh tú ag teastáil uathu don phróiseas iarratais agus iad a thionlacan le linn an turais staidéir chun na Bruiséile, má bhíonn an bua acu. Tugann an comórtas ImagineEU deis do dhaltaí a bheith ag obair mar fhoireann agus scileanna úsáideacha a fhorbairt le bheith ina saoránaigh ghníomhacha, agus iad a thabhairt isteach sa Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh ag an am céanna.

Chun cabhrú le do dhaltaí eolas a chur ar rannpháirtíocht dhaonlathach san Aontas Eorpach, is féidir leat úsáid a bhaint as na huirlisí oideachais ‘An difear a dhéanann Daonlathas an Aontais - Cuir do thuairim in iúl leis an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh’. Cuimsíonn na huirlisí scileanna cumarsáide agus áitithe agus tugtar leideanna iontu maidir le conas físeán éifeachtach a dhéanamh. Tá sé le fáil i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais.

An dalta thú atá sa dá bhliain dheireanacha den mheánoideachas?
Students in front of a video camera

Cuir foireann de sheachtar chomhdhaltaí le chéile agus cuir do smaoineamh in iúl i bhfíseán gearr! Téigh i bhfeidhm ar do mhúinteoir, cuir isteach ar an gcomórtas, agus má bhaineann tú an bua amach, beidh an deis agat cuairt a thabhairt ar an mBruiséil agus tuilleadh a fhoghlaim faoin gcaoi a gceaptar dlíthe an Aontais Eorpaigh! 

Tugann an comórtas ImagineEU deis duit aird a tharraingt ar rud éigin a cheapann tú a d’fhéadfaí a fheabhsú i do phobal nó i do thír féin agus a d’fhéadfadh a bheith ina dhlí ar fud an Aontais Eorpaigh ar fad. Déan físeán gearr ina míneofar an méid is gá a athrú, ina molfar conas a d’fhéadfaí é sin a dhéanamh, agus ansin daoine eile a fháil chun tacú le do smaoineamh.

Cad iad na riachtanais chun cur isteach ar an gcomórtas?

Tá an comórtas seo dírithe ar dhaltaí sa dá bhliain dheireanacha den mheánscoil/ardscoil ó gach tír san Aontas. Faoi mhaoirseacht múinteora, is féidir le foirne de suas le seachtar daltaí páirt a ghlacadh agus a bhfíseán a chur isteach faoin 13 Nollaig 2023.

Déanfar na físeáin a chomhlíonann na critéir a uaslódáil chuig leathanach gréasáin an chomórtais, agus osclófar tréimhse vótála poiblí faoin 20 Nollaig 2023. Is féidir le d’fhoireann feachtas a dhéanamh ar son an fhíseáin, agus cuireadh a thabhairt do do chairde, do do mhuintir agus do do líonra tacú le do smaoineamh agus vóta a chaitheamh ar a son. Ar cheann de na tosca a chuirfidh saineolaithe ar an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh san áireamh, beidh vótaí ón bpobal.

Tá an comórtas seo ag cur le coincheap an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh, uirlis thábhachtach de chuid an daonlathais rannpháirtíochta san Aontas, a thugann deis do shaoránaigh páirt ghníomhach a ghlacadh i gceapadh beartais an Aontais. Is í Ardrúnaíocht an Choimisiúin Eorpaigh, SG.A.1 - an tAonad um Thosaíochtaí Beartais agus Clár Oibre, a eagraíonn an comórtas.

Duais

Na trí fhoireann bhuaiteacha, bainfidh siad turas staidéir go dtí an Bhruiséil, croílár an Aontais Eorpaigh, ón 21 go dtí an 23 Márta 2024.

Le linn an turais beidh an deis ag d’fhoireann casadh le hionadaithe ó na hInstitiúidí Eorpacha chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi a gceaptar beartais agus dlíthe an Aontais agus faoin gcaoi ar féidir le saoránaigh an Aontais páirt a ghlacadh sa Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh. 

Critéir incháilitheachta

 • Ba cheart go mbeadh suas le seachtar daltaí ón meánscoil chéanna agus atá sa dá bhliain dheireanacha den scolaíocht (ó aon tír san Aontas) ina mbaill den fhoireann.
 • Ba cheart aghaidh a thabhairt san fhíseán ar ábhar a thagann faoi cheann amháin de réimsí inniúlachta an Aontais Eorpaigh – mar is amhlaidh i gcás na dtionscnamh Eorpach ó na saoránaigh.
 • Ba cheart go mbeadh gach físeán suas le trí nóiméad ar fad; Ba cheart dóibh a bheith léirithe agus curtha isteach in aon cheann de theangacha oifigiúla an Aontais agus tras-scríbhinn i mBéarla ag gabháil leo.
 • Ba cheart do mhúinteoir maoirseachta an t-iarratas a dhéanamh, ar múinteoir é/í a thiocfaidh chun na Bruiséile in éineacht leo i gcás ina mbuann siad.
 • Ba chóir don mhúinteoir an físeán a uaslódáil ar dtús chuig Vimeo nó YouTube, agus ansin an nasc a chur san fhoirm iarratais.
 • Ní mór foirmeacha toilithe do gach dalta atá san fhíseán, agus iad comhlánaithe agus sínithe go cuí, a chur ar fáil mar chuid den iarratas.

Critéir dhámhachtana

Déanfaidh giúiré meastóireacht bhreise ar na 10 bhfíseán a fhaigheann an líon is airde vótaí ón vótáil phoiblí. Déanfaidh an giúiré na critéir seo a leanas a mheas:

 • Ábharthacht don Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh (0-25 phointe): An bhfuil an smaoineamh taobh thiar den fhíseán ábhartha mar théama do thionscnamh Eorpach ó na saoránaigh?  
 • Soiléireacht (0-50 pointe): An bhfuil an teachtaireacht soiléir agus gonta? 
 • Cruthaitheacht (0-25 phointe): An smaoineamh úrnua é? An dtugann an fhoireann aghaidh ar an smaoineamh ar bhealach suimiúil?

Amlíne

Áirítear na céimeanna seo a leanas mar chuid den chomórtas:

 1. Iarratais a chur isteach
  16 Deireadh Fómhair 2023 – 13 Nollaig 2023
 2. An tréimhse vótála poiblí
  20 Nollaig 2023 – 28 Eanáir 2024
 3. Fógairt na mbuaiteoirí
  faoin 20 Feabhra 2024
 4. Duais (turas staidéir chun na Bruiséile)
  21 - 23 Márta 2024

Foirm iarratais

Ábhair fógraíochta

ábhair chumarsáide réamhdhéanta ar fáil i 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh chun comórtas ImagineEU a chur chun cinn.

Sonraí teagmhála

Ar mhaith leat foghlaim agus comhoibriú?