Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Domovská stránka

Zapojte sa do politík, ktoré ovplyvňujú vaše životy. Európska iniciatíva občanov je pre vás jedinečnou príležitosťou prispievať k formovaniu EÚ tým, že Európsku komisiu vyzvete, aby navrhla nové právne predpisy. Ak iniciatíva získa 1 miliónov podpisov, Komisia rozhodne, aké opatrenia v danej súvislosti prijme. Pozrite si postup EIO krok za krokom
Ak uvažujete o začatí iniciatívy, navštívte Fórum európskej iniciatívy občanov so žiadosťou o právne a praktické rady.
Európska iniciatíva občanov: právo, ktoré máte ako občan EÚ

Najnovšie aktuality

IT developments
  • 16/07/2024

Nové minimálne počty platných podpisov za jednotlivé členské štáty v prípade EIO zaregistrovaných počnúc 16. júlom 2024

So začiatkom volebného obdobia Európskeho parlamentu 2024 – 2029 sa 16. júla 2024 začala uplatňovaťrevidovaná príloha I k nariadeniu o EIO. Stanovujú sa v nej nové minimálne počty signatárov za jednotlivé členské štáty („prahové hodnoty“). Tieto prahové hodnoty súvisia s počtom poslancov Európskeho parlamentu. Keďže počet poslancov Európskeho parlamentu sa v novom volebnom období zvýšil zo 705 na 720, zvýšili sa aj prahové hodnoty. Nato, aby Európska komisia určitú EIO preskúmala, treba zozbierať najmenej jeden milión platných podpisov a tento minimálny počet platných podpisov sa musí získať v najmenej siedmich krajinách EÚ. 

Tieto nové minimálne počty sa uplatňujú na EIO zaregistrované Komisiou počnúc 16. júlom 2024. Nové minimálne počty sa neuplatňujú na EIO zaregistrované pred 16. júlom 2024. Na ne sa naďalej uplatňujú predchádzajúce prahové hodnoty.

New initiative registered
  • 19/06/2024

Komisia registruje dve nové európske iniciatívy občanov

Európska komisia 19. júna rozhodla, že zaregistruje dve európske iniciatívy občanov.

V rámci iniciatívy Air-Quotas sa vyzýva na vytvorenie mechanizmu emisných kvót pre občanov v každej krajine, ktorým by sa podnietili podniky k dekarbonizácii prostredníctvom spotrebiteľského dopytu. Organizátori sa domnievajú, že by sa mal vzťahovať na všetky nákupy tovarov a služieb počnúc leteckou dopravou. 

V iniciatíve Stop Destroying Videogames (Stop ničeniu videohier) sa požaduje, aby vydavatelia videohier v EÚ ponechali takéto hry vo funkčnom (hrateľnom) stave, aby sa zabránilo ich vypínaniu na diaľku.

V prípade týchto iniciatív ide o šiestu a siedmu iniciatívu zaregistrovanú v roku 2024. Organizátori majú teraz šesť mesiacov nato, aby začali zbierať podpisy. 

New initiative registered
  • 13/05/2024

Registrácia novej iniciatívy: Zachráňme planétu presunom zdanenia z práce na emisie skleníkových plynov

Európska komisia 13. mája rozhodla o zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov s názvom Zachráňme planétu presunom zdanenia z práce na emisie skleníkových plynov. V rámci tejto iniciatívy sa požaduje, aby Komisia posilnila balík Fit for 55 a systém stanovovania cien uhlíka v EÚ a aby došlo k prerozdeleniu podstatnej časti príjmov zo stanovovania cien uhlíka v prospech domácností s nízkymi príjmami za súčasného posilnenia Sociálno-klimatického fondu EÚ a pri podpore zriadenia „klimatického klubu“ pre krajiny, ktoré chcú prijať robustnejšie stanovovanie cien uhlíka.

Ide o piatu iniciatívu zaregistrovanú v roku 2024. Organizátori majú šesť mesiacov nato, aby začali zbierať podpisy. 

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?