Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Ako to funguje

Step by step
1

Krok 1: Príprava

Pred začatím iniciatívy by ste mali zvážiť niekoľko kľúčových praktických aspektov:

 • Je prijatie právneho predpisu EÚ tým najlepším spôsobom na dosiahnutie vášho cieľa?
 • Ste pripravený(-á) založiť skupinu organizátorov zloženú z najmenej siedmich občanov EÚ, ktorí žijú v siedmich rôznych krajinách Únie? Budete sa musieť spojiť s ďalšími občanmi rôznych krajín EÚ, ktorí budú chcieť podporiť vašu iniciatívu.
 • Ako zorganizujete kampaň na zber podpisov?

Podrobnejšie informácie o tejto fáze nájdete na fóre európskej iniciatívy občanov.

How it works Step 1
2

Krok 2: Požiadajte o registráciu iniciatívy

Pred začatím zberu podpisov musíte Komisiu požiadať o registráciu iniciatívy.

Na tento účel budete musieť vykonať tieto kroky:

 • Vytvoriť si účet organizátora. Ten budete potrebovať na riadenie iniciatívy a na kontakt s Komisiou počas celého trvania iniciatívy.
 • Poskytnúť opis vašej iniciatívy v jednom z úradných jazykov EÚ (ako aj údaje a príslušné dokumenty týkajúce sa skupiny organizátorov, prijatých finančných prostriedkov atď.)

Komisia nie je povinná zaregistrovať všetky iniciatívy. Zaregistruje len iniciatívy, ktoré spĺňajú určité kritériá.
Požiadajte o registráciu vašej iniciatívy a my posúdime, či ju môžeme alebo nemôžeme zaregistrovať.
Odpoveď dostanete do dvoch mesiacov (v určitých prípadoch do štyroch mesiacov).
Ak vašu iniciatívu zaregistrujeme, uverejníme ju tu.

How it works Step 2
3

Krok 3: Zbierajte podpisy

Musí vás podporiť aspoň jeden milión ľudí,
pričom musíte získať minimálny počet signatárov v najmenej siedmich krajinách EÚ.
Signatári musia vyplniť osobitný formulár vyhlásenia o podpore.

Vyhlásenia môžete zbierať:

Tieto formuláre sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Harmonogram

Keď ste pripravení začať svoju kampaň, musíte stanoviť začiatok zberu podpisov
(najneskôr šesť mesiacov odo dňa registrácie iniciatívy) a najmenej desať dní vopred o tom informovať Komisiu.
Následne máte 12 mesiacov na zozbieranie minimálneho počtu vyhlásení o podpore.

Kto môže podpísať vyhlásenie o podpore?

Signatári musia byť:

TIP – Vyzbierajte radšej viac podpisov, než je stanovený počet. Niekedy nemusia byť orgány v každej krajine schopné potvrdiť všetky vyhlásenia o podpore, ktoré ste predložili. Počas celého postupu zberu údajov musíte dodržiavať pravidlá ochrany údajov.

Viac informácií o zbere podpisov

How it works Step 3
4

Krok 4: Dajte si overiť vyhlásenia o podpore

Ak sa vám podarí zozbierať dostatok podpisov v lehote 12 mesiacov, zoskupte ich podľa štátnej príslušnosti a pošlite ich na overenie príslušným orgánom v každej krajine EÚ.

Máte na to tri mesiace.

Orgány majú potom ďalšie tri mesiace na to, aby overili, ktoré vyhlásenia o podpore sú platné (na tento účel vám vydajú osvedčenie).

TIP – Ak na zber vyhlásení o podpore používate centrálny online systém Komisie, môžete využiť aj našu službu zabezpečenej výmeny súborov na prenos vyhlásení (zozbieraných v tlačenej forme a online) vnútroštátnym orgánom. Prenos vyhlásení uskutočníme za vás.

Viac informácií o overovaní vyhlásení o podpore.

How it works Step 4
5

Krok 5: Predložte iniciatívu

Po doručení posledného osvedčenia od vnútroštátnych orgánov máte tri mesiace na to, aby ste svoju iniciatívu predložili Komisii spolu s informáciami o podpore a financovaní iniciatívy, ktoré ste získali.

Viac informácií o predkladaní iniciatív.

How it works Step 5
6

Krok 6: Odpoveď

Po predložení iniciatívy prichádza na rad jej posúdenie:

 • Do jedného mesiaca

  Stretnete sa so zástupcami Komisie a podrobne im vysvetlíte problematiku, ktorej sa vaša iniciatíva týka.
   
 • Do troch mesiacov

  Budete mať možnosť predstaviť svoju iniciatívu na verejnom vypočutí v Európskom parlamente. Parlament môže okrem toho rokovať na plenárnom zasadnutí, čo by mohlo viesť k prijatiu uznesenia týkajúceho sa vašej iniciatívy.
   
 • Do šiestich mesiacov

  Komisia vysvetlí, čí a aké opatrenia navrhne v reakcii na vašu iniciatívu, a uvedie dôvody svojho rozhodnutia. Táto odpoveď bude mať formu oznámenia oficiálne prijatého komisármi, ktoré bude uverejnené vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Viac informácií o odpovedi Komisie.

How it works Step 6
>

Čo bude nasledovať?

Právne predpisy

Ak Komisia dospeje k záveru, že vhodnou reakciou na vašu iniciatívu je prijatie právneho predpisu, začne pripravovať jeho formálny návrh. To si môže vyžadovať prípravné kroky, ako sú verejné konzultácie, posúdenia vplyvu atď. Po vypracovaní návrhu ho Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade EÚ (alebo v niektorých prípadoch len Rade). Tieto orgány ho budú musieť prijať, aby sa stal právnym predpisom.

Iné opatrenia

Komisia nie je povinná prijať vo vašej veci právny predpis. Aj keď iniciatívu podporí, najvhodnejším riešením môže byť nelegislatívny postup. K dispozícii je veľké množstvo ďalších, možno vhodnejších opatrení.

Následné opatrenia

Opatrenia prijaté Komisiou môže ešte posúdiť Európsky parlament.

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?