Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Súbor vzdelávacích nástrojov EIO

Súbor nástrojov pre školy „Demokracia EÚ v praxi – vyjadrite svoj názor s európskou iniciatívou občanov“

Zmyslom súboru vzdelávacích nástrojov je vybaviť študentov vedomosťami a zručnosťami, ktoré im umožnia byť aktívnymi a angažovanými občanmi EÚ. Tento súbor nástrojov sa zameriava na získanie nových poznatkov o európskej iniciatíve občanov. Po absolvovaní kurzu budú mať študenti jasnú predstavu o účele iniciatívy občanov, spôsobe jej fungovania, jej mieste v rámci širšieho demokratického kontextu v Európskej únii, ako aj o tom, ako ju môžu sami využiť na uskutočnenie zmeny vo svojom svete. 

Tento súbor nástrojov vyhovuje potrebám stredných škôl. Možno ho flexibilne využiť v rámci občianskej náuky alebo tematickej výučby. K dispozícii je vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Predmetný súbor nástrojov možno použiť v štátnom jazyku, pri výuke cudzieho jazyka alebo na hodinách CLIL.  

Čo hovoria učitelia:  

„Ja a moji študenti sme najviac ocenili skutočnosť, že o tejto téme, ktorej sa v škole nevenuje dostatočná pozornosť, študenti získali pútavým a uceleným spôsobom veľa vedomostí. Referenčné materiály dostupné na webových sídlach EÚ sú praktickým doplnkom vyučovacích hodín a aktivít pre študentov. Študenti sú tak nasmerovaní na relevantné zdroje s konkrétnymi úlohami. Vnímajú tak prepojenie s príslušnými dokumentmi bez toho, aby ich zaťažoval objem týchto zdrojov.“

– stredoškolský učiteľ z Poľska zúčastnený na pilotnej fáze súboru nástrojov 

 

„Opýtal som sa svojich študentov na názor na materiály a musím povedať, že sa im veľmi páčia. O európskej iniciatíve občanov toho nevedeli veľa. Materiály sú podľa nich zaujímavé. Páčil sa im celkový spôsob prezentácie a práce s informáciami. Obzvlášť ocenili videá, ktoré boli podľa nich stručné a jasné, čo považovali za pozitívum.“

– stredoškolský učiteľ zo Španielska zúčastnený na pilotnej fáze súboru nástrojov 

Stručný opis súboru vzdelávacích nástrojov

Čo je to európska iniciatíva občanov?

Európska iniciatíva občanov umožňuje občanom EÚ ovplyvňovať politiky EÚ tým, že do programu EÚ zaraďuje otázky, ktoré sú pre nich najdôležitejšie. Iniciatíva občanov spája ľudí z rôznych krajín EÚ s cieľom zozbierať podpisy a vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla právne predpisy v oblastiach, v ktorých má Komisia právomoc konať. Samotní občania môžu teda iniciovať politickú debatu a upriamiť pozornosť na spoločné problémy, ktoré dokážu spojiť ľudí aj cez hranice. Tento nástroj sa začal uplatňovať v roku 2012. V súčasnosti prináša ovocie v podobe viacerých iniciatív vedúcich ku konkrétnym legislatívnym návrhom Európskej komisie. 

 

Čo je súčasťou súboru vzdelávacích nástrojov?

Súbor nástrojov pozostáva zo štyroch tematických celkov, z ktorých každý má iné zameranie. Úvod pozostáva zo všeobecných informácií o Európskej únii. Ďalej nasledujú podrobnejšie informácie a konkrétne aktivity v súvislosti s európskou iniciatívou občanov. Štruktúra je teda nasledovná: 

 1. Stručný úvod do Európskej únie 
 2. Demokracia v Európskej únii 
 3. Európska iniciatíva občanov 
 4. Vytvorenie a podpora európskej iniciatívy občanov 

 

Súbor nástrojov obsahuje tieto materiály:

 • Učiteľský balíček, ktorého súčasťou sú pokyny ku každej hodine, riešenia, dodatočné informácie a odkazy na ďalšie štúdium. 
 • Študentský balíček, ktorý možno využiť v triede i doma, a to tak vo forme opakovania, ako aj ďalšieho štúdia. K dispozícii sú odkazy na relevantné internetové stránky vo všetkých úradných jazykoch EÚ. 
 • Prezentácie v programe PowerPoint na použitie v triede obsahujúce texty a videá (voliteľné). 
 • Odkazy na videosúbory. Všetky videá použité v module sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch EÚ. 
 • Voliteľné aktivity v rámci jednotlivých celkov vo forme práce na projektoch. 
 • Prehľad pre ďalšie štúdium histórie Európskej únie. 
 • Prehľad o oblastiach činnosti EÚ. 
 • Záverečný kvíz. 

 

Aké metodické postupy sa uplatňujú?

Materiál je navrhnutý tak, aby využíval viacero prístupov k výučbe/učeniu sa: 

 • Priama prezentácia 
 • Skupinová diskusia 
 • Skupinová práca 
 • Práca na projekte 
 • Individuálne štúdium 
 • Výskumná práca 
 • Riešenie problémov 
 • Rolová hra 
 • Filmovanie 

Stiahnuť materiály súboru nástrojov

 

Demokracia EÚ v praxi – vyjadrite svoj názor s európskou iniciatívou občanov - UČITEĽSKÝ BALÍČEK
slovenčina
(1.18 MB - PDF)
Stiahnuť
Demokracia EÚ v praxi – vyjadrite svoj názor s európskou iniciatívou občanov - ŠTUDENTSKÝ BALÍČEK
slovenčina
(1.12 MB - PDF)
Stiahnuť
Demokracia EÚ v praxi – vyjadrite svoj názor s európskou iniciatívou občanov - 1-lekcia
slovenčina
(34.64 MB - PPTX)
Stiahnuť
Demokracia EÚ v praxi – vyjadrite svoj názor s európskou iniciatívou občanov - 2-lekcia
slovenčina
(46.03 MB - PPTX)
Stiahnuť
Demokracia EÚ v praxi – vyjadrite svoj názor s európskou iniciatívou občanov - 3-lekcia
slovenčina
(59.12 MB - PPTX)
Stiahnuť
Demokracia EÚ v praxi – vyjadrite svoj názor s európskou iniciatívou občanov - 4-lekcia
slovenčina
(4.07 MB - PPTX)
Stiahnuť

 

Vaše otázky a spätná väzba

Použili ste už tento súbor nástrojov? Podeľte sa o svoju spätnú väzbu v prieskume pre učiteľov

Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na:

eci_team@eutaketheinitiative.eu

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?