Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Najnovšie aktuality

IT developments
  • 16/07/2024

Nové minimálne počty platných podpisov za jednotlivé členské štáty v prípade EIO zaregistrovaných počnúc 16. júlom 2024

So začiatkom volebného obdobia Európskeho parlamentu 2024 – 2029 sa 16. júla 2024 začala uplatňovaťrevidovaná príloha I k nariadeniu o EIO. Stanovujú sa v nej nové minimálne počty signatárov za jednotlivé členské štáty („prahové hodnoty“). Tieto prahové hodnoty súvisia s počtom poslancov Európskeho parlamentu. Keďže počet poslancov Európskeho parlamentu sa v novom volebnom období zvýšil zo 705 na 720, zvýšili sa aj prahové hodnoty. Nato, aby Európska komisia určitú EIO preskúmala, treba zozbierať najmenej jeden milión platných podpisov a tento minimálny počet platných podpisov sa musí získať v najmenej siedmich krajinách EÚ. 

Tieto nové minimálne počty sa uplatňujú na EIO zaregistrované Komisiou počnúc 16. júlom 2024. Nové minimálne počty sa neuplatňujú na EIO zaregistrované pred 16. júlom 2024. Na ne sa naďalej uplatňujú predchádzajúce prahové hodnoty.

New initiative registered
  • 19/06/2024

Komisia registruje dve nové európske iniciatívy občanov

Európska komisia 19. júna rozhodla, že zaregistruje dve európske iniciatívy občanov.

V rámci iniciatívy Air-Quotas sa vyzýva na vytvorenie mechanizmu emisných kvót pre občanov v každej krajine, ktorým by sa podnietili podniky k dekarbonizácii prostredníctvom spotrebiteľského dopytu. Organizátori sa domnievajú, že by sa mal vzťahovať na všetky nákupy tovarov a služieb počnúc leteckou dopravou. 

V iniciatíve Stop Destroying Videogames (Stop ničeniu videohier) sa požaduje, aby vydavatelia videohier v EÚ ponechali takéto hry vo funkčnom (hrateľnom) stave, aby sa zabránilo ich vypínaniu na diaľku.

V prípade týchto iniciatív ide o šiestu a siedmu iniciatívu zaregistrovanú v roku 2024. Organizátori majú teraz šesť mesiacov nato, aby začali zbierať podpisy. 

New initiative registered
  • 13/05/2024

Registrácia novej iniciatívy: Zachráňme planétu presunom zdanenia z práce na emisie skleníkových plynov

Európska komisia 13. mája rozhodla o zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov s názvom Zachráňme planétu presunom zdanenia z práce na emisie skleníkových plynov. V rámci tejto iniciatívy sa požaduje, aby Komisia posilnila balík Fit for 55 a systém stanovovania cien uhlíka v EÚ a aby došlo k prerozdeleniu podstatnej časti príjmov zo stanovovania cien uhlíka v prospech domácností s nízkymi príjmami za súčasného posilnenia Sociálno-klimatického fondu EÚ a pri podpore zriadenia „klimatického klubu“ pre krajiny, ktoré chcú prijať robustnejšie stanovovanie cien uhlíka.

Ide o piatu iniciatívu zaregistrovanú v roku 2024. Organizátori majú šesť mesiacov nato, aby začali zbierať podpisy. 

New initiative registered
  • 10/04/2024

Zaregistrovala sa nová iniciatíva, v ktorej sa požaduje finančná podpora EÚ na bezpečné a dostupné umelé prerušenie tehotenstva

Komisia 10. apríla zaregistrovala európsku iniciatívu občanov s názvom My Voice, My Choice: For Safe And Accessible Abortion (Môj hlas, moja voľba: za bezpečnú a dostupnú interrupciu). Iniciatíva vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na finančnú podporu členským štátom, ktorá umožní poskytovať bezpečné prerušenie tehotenstva komukoľvek v Európe, kto nemá prístup k bezpečnej a legálnej interrupcii.

Ide o štvrtú iniciatívu zaregistrovanú v roku 2024. Organizátori majú šesť mesiacov, aby začali zbierať podpisy. 

Photo of the three winning teams
  • 22/03/2024

Komisia vyhlasuje víťazov videosúťaže „ImagineEU“

Dňa 21. marca 2024 boli počas slávnostného udeľovania cien v sídle Európskej komisie v Bruseli ocenení víťazi súťaže pre študentov stredných škôl „ImagineEU“. Tri tímy z Francúzska, Talianska a Rumunska vyhrali účasť na trojdňovej študijnej návšteve európskych inštitúcií. Videosúťaž ImagineEU vychádza z koncepcie európskej iniciatívy občanov a jej cieľom je umožniť mladým občanom zohrávať aktívnu úlohu pri ovplyvňovaní politík EÚ. Študenti z celej EÚ vo veku 16 až 18 rokov dostali príležitosť vytvoriť a podeliť sa o krátke videá s nápadmi na uskutočnenie zmien na európskej úrovni, ktoré môžu zlepšiť kvalitu života v ich komunitách. Pozrite si víťazné videá.

Logo of Stop Finning EU
  • 12/03/2024

Opatrenia v nadväznosti na úspešnú EIO „Zastavte odstraňovanie plutiev – zastavte obchod“  

Európska komisia uverejnila 21. februára výzvu na predkladanie podkladov a 12. marca verejnú konzultáciu. Cieľom je získať názory a odborné stanoviská týkajúce sa environmentálnych, sociálnych a hospodárskych dôsledkov prípadného zákazu predaja odstránených žraločích plutiev v EÚ a medzinárodného obchodu s nimi, ako aj spätnú väzbu o potenciálnych možnostiach politiky v oblasti lepšej ochrany žralokov a súvisiacich morských ekosystémov. 

Cieľom je zabezpečiť čo najviac informovaný, participatívny a transparentný spôsob rozhodovania o opatreniach v nadväznosti na európsku iniciatívu občanov z roku 2023 „Zastavte odstraňovanie plutiev – zastavte obchod“. 

 

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

Konečný rozsudok Súdneho dvora týkajúci sa rozhodnutia Komisie o registrácii EIO „Kohézna politika pre rovnosť regiónov a udržateľnosť regionálnych kultúr“ (C-54/22 P)

Súdny dvor vydal 22. februára 2024 rozsudok vo veci C-54/22 P, Rumunsko/Komisia. Rozhodnutie Komisie z roku 2019 čiastočne zaregistrovať európsku iniciatívu občanov (EIO) „Kohézna politika pre rovnosť regiónov a udržateľnosť regionálnych kultúr“ sa vzhľadom na zamietnutie odvolania Rumunska potvrdzuje.    

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

Výsledky videosúťaže ImagineEU pre školy

V rámci videosúťaže ImagineEU z októbra 2023 mali mladí Európania možnosť prísť s konkrétnymi nápadmi, ktoré by boli prínosom pre občanov celej EÚ – podobne ako je to v prípade európskej iniciatívy občanov.    

 Porota vybrala tri najlepšie videá, ktoré zaslali tímy zo škôl vo Francúzsku, v Taliansku a Rumunsku. Víťazné tímy získali študijnú cestu do Bruselu, na ktorej sa zúčastnia v marci.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Stretnutie v nadväznosti na úspešnú európsku iniciatívu občanov „Európa bez kožušín“ medzi zástupcami tejto iniciatívy a Európskou komisiou

Európska komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová privítala 9. februára 2024 zástupcov úspešnej európskej iniciatívy občanov „Európa bez kožušín“.

Komisárka na stretnutí predstavila odpoveď, ktorú Komisia v súvislosti s touto iniciatívou prijala 7. decembra 2023, a odpovedala na otázky organizátorov. 

 

New initiative registered
  • 06/02/2024

Komisia čiastočne zaregistrovala európsku iniciatívu týkajúcu sa konope

Komisia 6. februára zaregistrovala európsku iniciatívu občanov s názvom Európska iniciatíva týkajúca sa konope.

Organizátori vyzývajú Komisiu, aby: i) zvolala transeurópske zhromaždenie občanov, ktoré by bolo venované politikám v oblasti konope vrátane sankcií a konzistentnosti politík členských štátov; ii) podporila prístup ku konope na lekárske účely a umožnila prepravu konope a konopných derivátov predpísaných na terapeutické účely s cieľom zabezpečiť maximálne využívanie práva na zdravie a iii) vyčlenila potrebné zdroje na výskum konope na terapeutické účely. 

Komisia dospela k záveru, že iniciatívu možno zaregistrovať len v súvislosti s druhým a tretím cieľom, keďže len tieto ciele spĺňajú požiadavky na registráciu. Komisia musela zamietnuť registráciu prvého cieľa iniciatívy, pretože predloženie návrhu právneho aktu v tejto veci nepatrí do právomoci Komisie.

Čiastočná registrácia pozostáva z dvoch fáz. V prvej fáze boli organizátori vyzvaní, aby zmenili svoju pôvodnú iniciatívu s prihliadnutím na predbežné posúdenie Komisie. 

Organizátori majú šesť mesiacov, aby začali zbierať podpisy. 

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?