Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Regulačný rámec

Odkazy na zmluvy

Zmluva o Európskej únii, článok 11 ods. 4

Zmluva o fungovaní Európskej únie, článok 24


Pravidlá

Všeobecné pravidlá (od 1. januára 2020) – nariadenie (EÚ) 2019/788aktualizovaná verzia prílohy I

Pravidlá týkajúce sa zberu podpisov online (od 1. januára 2020) – nariadenie (EÚ) 2019/1799

Iniciatívy, ktoré boli zaregistrované do 31. decembra 2019, sa stále čiastočne riadia starými pravidlami:

Oznámenie o prechodných opatreniach súvisiacich s novým nariadením o európskej iniciatíve občanov, ktoré sa uplatňujú od 1. januára 2020:

Transition_SK
slovenčina
(289.41 KB - PDF)
Stiahnuť

Pozri aj históriu európskej iniciatívy občanov.

Preskúmanie Komisiou

Európska komisia je povinná pravidelne preskúmavať, ako funguje európska iniciatíva občanov. Svoje zistenia uvádza v správach Európskemu parlamentu a Rade. 

Dňa 6. decembra 2023 Komisia prijala svoju prvú správu o uplatňovaní nariadenia (EÚ) 2019/788.  

Správy o uplatňovaní prvého nariadenia o EIO [nariadenie (EÚ) č. 211/2011] sú k dispozícii na stránke histórie európskej iniciatívy občanov.

Výbor

Úlohou výboru je pomáhať Komisii s technickými špecifikáciami jednotlivých online systémov na zber vyhlásení [stanovenými vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2019/1799].

Informácie o zasadnutiach výboru nájdete v Komitologickom registri Komisie.

Expertná skupina

Úlohou expertnej skupiny je koordinovať s krajinami EÚ spôsob vykonávania európskej iniciatívy občanov.

Skupinu tvoria zástupcovia príslušných vnútroštátnych orgánov.

Viac informácií o zasadnutiach expertnej skupiny.

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?