Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Seneste nyt

IT developments
  • 16/07/2024

Nyt minimumsantal gyldige underskrifter pr. EU-land for europæiske borgerinitiativer, der registreres fra og med den 16. juli 2024

Med starten på EU-valgperioden 2024-2029 den 16. juli 2024 trådte det reviderede bilag I til forordningen om det europæiske borgerinitiativ i kraft. Den fastsætter et nyt minimumsantal underskrivere pr. EU-medlemsland. Disse minimumsantal er knyttet til antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP'er). Da antallet af MEP'er steget fra 705 til 720 i den nye valgperiode, er minimumsantallet også sat op. For at et europæisk borgerinitiativ kan blive undersøgt af Europa-Kommissionen, skal det indsamle mindst én million gyldige underskrifter og nå op på dette minimumsantal gyldige underskrifter i mindst syv EU-lande. 

De nye minimumsantal gælder for borgerinitiativer, der registreres af Kommissionen den 16. juli 2024 eller senere. De nye minimumsantal gælder ikke for borgerinitiativer, der er registreret før den 16. juli 2024 – for dem gælder de tidligere minimumsantal stadig.

New initiative registered
  • 19/06/2024

Kommissionen registrerer to nye europæiske borgerinitiativer

Den 19. juni besluttede Europa-Kommissionen at registrere 2 nye europæiske borgerinitiativer:

Med initiativet "Air-Quotas" ("Luftkvoter") opfordres der til, at hvert land opretter et CO2-kvotesystem for borgerne, som skal tilskynde virksomhederne til dekarbonisere via forbrugerefterspørgslen. Initiativtagerne mener, at dette system skal gælde for alle køb af varer og tjenesteydelser, begyndende med lufttransport. 

Med initiativet "Stop Destroying Videogames" ("Stop ødelæggelsen af computerspil") opfordrer Kommissionen til at indføre et krav om, at udgivere, der sælger eller udsteder licens til computerspil i EU, skal sikre, at de forbliver fuldt funktionsdygtige og ikke kan fjern-deaktiveres af udgiverne.

Disse initiativer er det sjette og syvende, der er blevet registreret i 2024. Initiativtagerne har seks måneder til at starte indsamlingen af underskrifter. 

New initiative registered
  • 13/05/2024

Et nyt borgerinitiativ er blevet registreret: "Red planeten ved at ændre beskatningen af arbejdskraft til en beskatning af drivhusgasemissioner"

Den 13. maj registrerede Kommissionen det europæiske borgerinitiativ "Red planeten ved at ændre beskatningen af arbejdskraft til en beskatning af drivhusgasemissioner". Initiativtagerne opfordrer Kommissionen til at styrke Fit for 55-pakken og EU's CO2-prissætningssystem og til at omfordele en væsentlig del af indtægterne fra CO2-prissætningen til lavindkomsthusstande, styrke EU's sociale klimafond og fremme oprettelsen af en "klimaklub" for lande, der ønsker at indføre en mere robust CO2-prissætning.

Det er det femte borgerinitiativ, som er blevet registreret i 2024. Initiativtagerne har seks måneder til at indlede indsamlingen af underskrifter. 

New initiative registered
  • 10/04/2024

Et nyt borgerinitiativ om at støtte adgangen til sikker abort med EU-midler er blevet registreret

Den 10. april registrerede Kommissionen et europæisk borgerinitiativ med titlen "My Voice, My Choice: Adgang til sikker abort". Initiativtagerne opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag om finansiel støtte til medlemsstaterne, der giver mulighed for sikker svangerskabsafbrydelse for alle i Europa, der stadig ikke har adgang til sikker og lovlig abort.

Det er det fjerde initiativ, som er blevet registreret i 2024. Initiativtagerne har seks måneder til at indlede indsamlingen af underskrifter. 

Photo of the three winning teams
  • 22/03/2024

Kommissionen uddeler priser til vinderne af videokonkurrencen ImagineEU

Den 21. marts 2024 blev vinderne af konkurrencen ImagineEU for gymnasieelever hædret ved en prisoverrækkelse i Europa-Kommissionens hovedkvarter i Bruxelles. De tre vinderteam fra Frankrig, Italien og Rumænien deltog også i et tredages studiebesøg i EU-institutionerne. Videokonkurrencen ImagineEU bygger på konceptet med det europæiske borgerinitiativ og har til formål at motivere unge borgere til aktivt at påvirke EU's politikker. Konkurrencen gik ud på, at 16-18-årige elever fra hele EU skulle optage og dele korte videoer, der præsenterede deres idéer til ændringer på europæisk plan, som kan forbedre livskvaliteten i deres lokalsamfund. Se vindervideoerne.

Logo of Stop Finning EU
  • 12/03/2024

Opfølgning på det vellykkede europæiske borgerinitiativ "Stop Finning – Stop handelen"  

Den 21. februar og den 12. marts offentliggjorde Europa-Kommissionen henholdsvis en indkaldelse af feedback og en offentlig høring. Formålet er at indhente synspunkter og ekspertudsagn om de miljømæssige, sociale og økonomiske konsekvenser af et potentielt forbud mod salg i EU og mod international handel med løse hajfinner og indsamling af feedback om potentielle politiske muligheder for bedre at beskytte hajer og relaterede marine økosystemer. 

Formål med indkaldelsen er at sikre, at der følges op på det europæiske borgerinitiativ "Stop Finning – Stop handelen" på den mest velinformerede, deltagelsesbaserede og gennemsigtige måde. 

 

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

Domstolens endelige dom om Kommissionens afgørelse om registrering af borgerinitiativet "Samhørighedspolitik for ligestilling af regionerne og bevarelse af de regionale kulturer" (C-54/22 P)

Den 22. februar 2024 afsagde Domstolen dom i sag C-54/22 P, Rumænien mod Kommissionen. Kommissionens beslutning fra 2019 om delvist at registrere det europæiske borgerinitiativ (ECI) "Samhørighedspolitik for ligestilling af regionerne og bevarelse af de regionale kulturer" stadfæstes efter afvisningen af Rumæniens appel.    

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

Resultaterne af videokonkurrencen ImagineEU for skoler

Videokonkurrencen ImagineEU, der blev lanceret i oktober 2023, opfordrede unge europæere til at tænke på konkrete idéer, der kunne gavne borgere i hele EU, i lighed med det europæiske borgerinitiativ.    

 Juryen har udvalgt de tre bedste videoer, som er indsendt af skolehold fra Frankrig, Italien og Rumænien. Holdene får en studietur til Bruxelles i marts.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Europa-Kommissionens opfølgningsmøde med repræsentanter for det vellykkede europæiske borgerinitiativ "Et pelsfrit Europa"

Den 9. februar 2024 modtog Stella Kyriakides, kommissær med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed, repræsentanter for det vellykkede borgerinitiativ "Et pelsfrit Europa".

På mødet fremlagde kommissæren Kommissionens svar på borgerinitiativet, der blev vedtaget den 7. december 2023, og besvarede initiativtagernes spørgsmål. 

 

New initiative registered
  • 06/02/2024

Kommissionen registrerer delvis "European Cannabis Initiative"

Den 6. februar registrerede Kommissionen et europæisk borgerinitiativ med titlen "European Cannabis Initiative".

Initiativtagerne opfordrer Kommissionen til at: i) indkalde til en transeuropæisk borgerforsamling om cannabispolitikker, herunder sanktioner og sammenhæng mellem medlemsstaternes politikker ii) fremme adgang til cannabis til medicinsk brug og tillade transport af cannabis og afledende stoffer, der er ordineret til terapeutisk anvendelse for at sikre den fulde udøvelse af retten til sundhed og iii) afsætte de nødvendige ressourcer til forskning i cannabis til terapeutisk anvendelse. 

Kommissionen har konkluderet, at initiativet kun kan registreres, for så vidt angår det andet og det tredje mål, da kun disse mål opfylder kravene til registrering. Kommissionen måtte afvise registreringen af initiativets første mål, da det falder uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til en EU-retsakt.

Den delvise registrering fulgte en totrinsprocedure, hvor initiativtagerne i første fase blev opfordret til at ændre deres oprindelige initiativ under hensyntagen til Kommissionens første vurdering. 

Initiativtagerne har seks måneder til at indlede indsamlingen af underskrifter. 

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?