Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Isikuandmete kaitse põhimõtted seoses allakirjutanute isikuandmetega, mida kogutakse paberil

Vastavalt määrusele (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus) kasutatakse Teie isikuandmeid, mis on sellel vormil esitatud, üksnes algatuse toetamiseks ja need tehakse pädevatele riiklikele asutustele kättesaadavaks ainult kontrollimiseks ja tõendamiseks. Teil on õigus taotleda algatuse korraldajate rühmalt juurdepääsu oma isikuandmetele, nende andmete parandamist, kustutamist ja nende töötlemisele piirangute seadmist.

Korraldajate rühm säilitab Teie andmeid maksimaalse säilitamisaja jooksul, mis on üks kuu pärast algatuse esitamist Euroopa Komisjonile või 21 kuud pärast kogumisperioodi algust, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem. Haldus- või kohtumenetluse korral võib andmeid säilitada kauem, maksimaalselt üks kuu pärast menetluse lõppu.

Ilma et see piiraks muude halduslike või õiguslike kaitsevahendite kohaldamist, on Teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele, eelkõige liikmesriigis, kus on Teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht, kui olete on seisukohal, et Teie andmeid on töödeldud õigusvastaselt.

Algatuse korraldajate rühma või asjakohasel juhul korraldajate rühma loodud juriidilise isiku esindaja on vastutav töötleja isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses ning temaga saab ühendust võtta käesoleval vormil esitatud kontaktandmete abil.

Andmekaitseametniku (kui see on olemas) kontaktandmed on kättesaadavad toetusavalduse vormi punktis 4 esitatud algatuse veebiaadressil komisjoni registris.

Teie isikuandmeid vastu võtvate ja töötlevate riiklike andmekaitseasutuste kontaktandmed on kättesaadavad aadressil: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_et.

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?