Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Õigusraamistik

Viited aluslepingutele

Euroopa Liidu leping, artikli 11 lõige 4

Euroopa Liidu toimimise leping, artikkel 24


Eeskirjad

Üldeeskirjad (alates 1. jaanuarist 2020) – määrus (EL) 2019/788I lisa ajakohastatud versioon

Eeskirjad veebipõhise allkirjade kogumise kohta (alates 1. jaanuarist 2020) – määrus (EL) 2019/1799

Kuni 31. detsembrini 2019 registreeritud algatuste suhtes kohaldatakse endiselt osaliselt vanu õigusnorme:

Teatis Euroopa kodanikualgatust käsitleva uue määruse (mida hakatakse kohaldama alates 1. jaanuarist 2020) üleminekukorra kohta:

Transition_ET
eesti
(178.88 KB - PDF)
Allalaadimine

Vt ka Euroopa kodanikualgatuse ajalugu.

Komisjonipoolne läbivaatamine

Euroopa Komisjon peab korrapäraselt jälgima, kuidas Euroopa kodanikualgatus toimib. Ta esitab oma järeldused aruannetena Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

Komisjon võttis oma esimese aruande määruse (EL) 2019/788 kohaldamise kohta vastu 6. detsembril 2023.  

Aruanded esimese Euroopa kodanikualgatuse määruse (määrus (EL) nr 211/2011) kohaldamise kohta on kättesaadavad Euroopa kodanikualgatuse ajaloo lehel.

Komitee

Komitee ülesanne on abistada komisjoni toetusavalduste kogumise veebipõhiste üksiksüsteemide tehniliste kirjeldustega (mis on sätestatud komisjoni rakendusmääruses (EL) 2019/1799).

Komitee koosolekute kohta teabe saamiseks külastage komisjoni komiteemenetluse registri veebisaiti.

Eksperdirühm

Eksperdirühma ülesanne on koordineerida ELi riikidega Euroopa kodanikualgatuse rakendamist.

Rühm koosneb asjaomaste riiklike asutuste esindajatest.

Lisateave eksperdirühma koosolekute kohta.

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?