Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Δήλωση περί ιδιωτικότητας όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υπογραφόντων, τα οποία συγκεντρώνονται σε έντυπη μορφή

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), τα προσωπικά δεδομένα σας που παρέχονται στο παρόν έντυπο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη στήριξη της πρωτοβουλίας και θα τεθούν στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών αρχών για σκοπούς επαλήθευσης και πιστοποίησης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την ομάδα διοργανωτών της πρωτοβουλίας αυτής την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τη διόρθωσή τους, τη διαγραφή τους και τον περιορισμό της επεξεργασίας τους.

Τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν από την ομάδα διοργανωτών για μέγιστη περίοδο ενός μηνός μετά την υποβολή της πρωτοβουλίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή 21 μήνες από την έναρξη της περιόδου συγκέντρωσης, εάν η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη. Υπάρχει δυνατότητα διατήρησης πέραν των χρονικών αυτών ορίων σε περίπτωση διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών, το πολύ για έναν μήνα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εν λόγω διαδικασιών.

Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε, ανά πάσα στιγμή, καταγγελία σε αρχή προστασίας των δεδομένων, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής σας, του τόπου εργασίας σας ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.

Ο εκπρόσωπος της ομάδας διοργανωτών της πρωτοβουλίας πολιτών, ή κατά περίπτωση το νομικό πρόσωπο που δημιουργείται από αυτήν, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του κάνοντας χρήση των στοιχείων που παρέχονται στο παρόν έντυπο.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (κατά περίπτωση) διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της πρωτοβουλίας στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως προβλέπεται στο παρόν έντυπο, σημείο 4.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της εθνικής αρχής που θα παραλάβει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_el.

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;