Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

Wytyczne dotyczące ochrony danych – pytanie 2

Powrót do strony głównej „Wytyczne dotyczące ochrony danych dla organizatorów”

 

Wytyczne dotyczące ochrony danych – pytanie 2

Zbieranie deklaracji w formie papierowej – jakie są zobowiązania przedstawiciela grupy organizatorów jako wyłącznego administratora danych? 

Dotyczy scenariusza 2, z wyjątkiem korzystania z opracowanej przez Komisję usługi wymiany plików

Przedstawiciel grupy organizatorów, który występuje jako wyłączny administrator danych, musi zapewnić przetwarzanie danych zgodnie z RODO, mającymi zastosowanie przepisami krajowymi oraz rozporządzeniem w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej i musi być w stanie wykazać tę zgodność.

Powinien on między innymi:

  • przed rozpoczęciem przetwarzania danych ocenić wpływ operacji przetwarzania danych na prawa i wolności osób, których dane dotyczą, w tym ocenić, czy gromadzone dane mają charakter poufny (jeżeli dane sygnatariuszy są danymi wrażliwymi, należy powołać inspektora ochrony danych i przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych)
  • utworzyć i prowadzić rejestr czynności przetwarzania
  • wprowadzić w życie odpowiednie środki w celu ochrony danych osobowych przed niezgodnymi z prawem formami przetwarzania (przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem do nich, w szczególności w przypadku gdy przetwarzanie takich danych obejmuje ich przesyłanie za pomocą sieci itp.), środki te mogą się różnić w zależności od tego, czy deklaracje zbierane są w formie papierowej czy online
  • poinformować sygnatariuszy o przetwarzaniu ich danych osobowych, o sposobach zapewnienia ochrony tych danych oraz o prawach sygnatariuszy
  • zapewnić rozpatrywanie pytań i wniosków sygnatariuszy na podstawie rozporządzenia RODO
  • zapewnić bezpieczeństwo danych podczas przekazywania państwom członkowskim zgromadzonych deklaracji poparcia w celu ich weryfikacji
  • zapewnić, aby zebrane dane osobowe nie były wykorzystywane do celów innych niż te określone w rozporządzeniu w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej
  • informować właściwy organ nadzorczy odpowiedzialny za ochronę danych o wszelkich naruszeniach ochrony danych osobowych co do zasady w ciągu 72 godzin od chwili powzięcia informacji o naruszeniu i współpracować z organami nadzorczymi odpowiedzialnymi za ochronę danych na ich wniosek
  • zapewnić, aby wszystkie deklaracje poparcia i ich kopie zostały zniszczone po upływie odpowiednich okresów zatrzymywania danych.

Powyższa lista powstała w celach informacyjnych i nie zwalnia organizatorów z wypełniania zobowiązań mających bezpośrednie zastosowanie do nich na podstawie RODO.

Odniesienia:

Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?