Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Andmekaitsesuunised – 2. küsimus

Pöörduge tagasi andmekaitsesuuniste avalehele

 

Andmekaitsesuunised – 2. küsimus

Toetusavalduste kogumine paberil – millised on korraldajate rühma esindaja kohustused ainsa vastutava töötlejana? 

Kohaldatakse 2. stsenaariumi puhul, välja arvatud komisjoni failivahetusteenuse kasutamise puhul

Korraldajate rühma esindajana peate ainsa vastutava töötlejana tegutsedes tagama ja suutma tõendada, et andmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse, kohaldatava siseriikliku õiguse ja Euroopa kodanikualgatust käsitleva määrusega.

Muu hulgas tuleb teil:

  • hinnata töötlemistoimingute mõju andmesubjektide õigustele ja vabadustele, sealhulgas teha enne töötlemist kindlaks, kas kogutud andmed on tundlikud (kui allakirjutanute andmed on tundlikud, peate määrama andmekaitseametniku ja tegema andmekaitsealase mõjuhinnangu);
  • luua töötlemistoimingute register ja seda pidada;
  • võtta asjakohaseid meetmeid, et kaitsta isikuandmeid ebaseadusliku töötlemise eest (juhuslik või ebaseaduslik hävitamine või juhuslik kaotsiminek, muutmine või ebaseaduslik avalikustamine või juurdepääs, eriti kui töötlemine hõlmab andmete ülekandmist võrgu kaudu, jne). Meetmed võivad varieeruda sõltuvalt sellest, kas kogumine toimub paberil või veebis;
  • teavitada allakirjutanuid nende isikuandmete töötlemisest, nende isikuandmete kaitse tagamisest ja sellest, milliseid õigusi nad saavad kasutada;
  • tagada, et allakirjutanute küsimustele ja päringutele reageeritakse isikuandmete kaitse üldmääruse alusel asjakohaste järelmeetmetega;
  • tagada andmete turvalisus toetusavalduste edastamisel liikmesriikidele kontrollimiseks;
  • tagada, et kogutud isikuandmeid ei kasutata muul kui Euroopa kodanikualgatust käsitlevas määruses sätestatud eesmärgil;
  • teavitada pädevat andmekaitse järelevalveasutust mis tahes isikuandmetega seotud rikkumisest 72 tunni jooksul pärast rikkumisest teadasaamist ning teha taotluse korral andmekaitse järelevalveasutusega koostööd;
  • tagada, et kõik toetusavaldused ja nende koopiad hävitatakse vastavalt kohaldatavatele andmete säilitamise tähtaegadele.

Eespool esitatud loetelu on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ega vabasta korraldajaid kohustustest, mida neil tuleb täita isikuandmete kaitse üldmääruse alusel.

Viited:

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?