Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Usmernenia v oblasti ochrany údajov – otázka č. 2

Späť na hlavnú stránku usmernení v oblasti ochrany údajov pre organizátorov

 

Usmernenia v oblasti ochrany údajov – otázka č. 2

Zber v papierovej forme – aké povinnosti má zástupca skupiny organizátorov v pozícii jediného prevádzkovateľa? 

Vzťahuje sa na scenár 2 s výnimkou prípadov, keď sa na tento úkon využijú služby Komisie na výmenu súborov

Ako zástupca skupiny organizátorov, ktorý koná ako jediný prevádzkovateľ, musíte zabezpečiť, aby sa spracúvanie údajov vykonávalo v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov, uplatniteľnými vnútroštátnymi predpismi a nariadením o európskej iniciatíve občanov. Musíte byť schopný tento súlad aj preukázať.

Okrem iného musíte:

  • ešte pred spracúvaním údajov posúdiť vplyv operácií spracúvania na práva a slobody dotknutých osôb, čo zahŕňa posúdenie citlivosti zozbieraných údajov (ak sú údaje signatárov citlivé, mali by ste určiť zodpovednú osobu a vykonať posúdenie vplyvu na ochranu údajov),
  • vytvoriť a viesť záznam o spracovateľských činnostiach,
  • vykonať primerané opatrenia na ochranu osobných údajov proti nezákonným formám spracúvania údajov (náhodné alebo nezákonné zničenie, náhodná strata, zmena, neoprávnené sprístupnenie alebo prístup, najmä ak spracúvanie zahŕňa prenos údajov cez sieť atď.); tieto opatrenia sa môžu líšiť v závislosti od toho, či sa zber vykonáva v papierovej forme alebo online,
  • informovať signatárov o spracúvaní ich osobných údajov, o zabezpečení ochrany týchto údajov a o právach, ktoré si môžu uplatniť v súvislosti so svojimi osobnými údajmi,
  • zabezpečiť, aby sa otázkam a požiadavkám signatárov v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov venovala náležitá pozornosť,
  • zaručiť bezpečnosť osobných údajov pri posielaní vyzbieraných vyhlásení o podpore členským štátom na overenie,
  • zabezpečiť, aby sa zozbierané osobné údaje nepoužívali nad rámec účelu vymedzeného v nariadení o európskej iniciatíve občanov,
  • nahlásiť každé porušenie ochrany osobných údajov príslušnému dozornému orgánu pre ochranu údajov v zásade do 72 hodín po tom, ako ste sa o ňom dozvedeli, a na požiadanie spolupracovať s dozornými orgánmi pre ochranu údajov,
  • zabezpečiť, aby boli po uplynutí príslušnej lehoty na uchovávanie údajov všetky vyhlásenia o podpore a ich kópie zlikvidované.

Uvedený zoznam slúži len na informačné účely a neoslobodzuje organizátorov od povinností, ktoré sa na nich priamo vzťahujú v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.

Referenčné dokumenty:

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?