Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

Najnowsze wiadomości

New initiative registered
  • 19/06/2024

Komisja rejestruje dwie nowe europejskie inicjatywy obywatelskie

19 czerwca Komisja Europejska podjęła decyzję o zarejestrowaniu dwóch europejskich inicjatyw obywatelskich.

W inicjatywie Air-Quotas wzywa się do wprowadzenia w każdym kraju mechanizmu przydziału emisji dwutlenku węgla na obywatela. Mechanizm ten miałby zachęcać przedsiębiorstwa do dekarbonizacji przez popyt konsumpcyjny. Organizatorzy uważają, że powinien on obejmować wszystkie zakupy towarów i usług, począwszy od transportu lotniczego. 

Inicjatywa Stop Destroying Videogames („Stop niszczeniu gier wideo”) ma na celu wprowadzenie wymogu, aby wydawcy gier wideo w UE nie blokowali tych gier zdalnie, ale pozostawiali je w stanie funkcjonalnym (umożliwiającym grę).

Są to w kolejności szósta i siódma inicjatywa zarejestrowana w 2024 r. Organizatorzy mają teraz sześć miesięcy na rozpoczęcie zbierania podpisów. 

New initiative registered
  • 13/05/2024

Zarejestrowano nową inicjatywę: „Uratujmy Ziemię: podatki od emisji gazów cieplarnianych zamiast od pracy”

13 maja Komisja zarejestrowała europejską inicjatywę obywatelską zatytułowaną „Uratujmy Ziemię: podatki od emisji gazów cieplarnianych zamiast od pracy”. Organizatorzy inicjatywy wzywają Komisję do wzmocnienia pakietu „Gotowi na 55” i unijnego systemu ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych oraz do redystrybucji znacznej części dochodów z tytułu tych opłat na rzecz gospodarstw domowych o niskich dochodach, zwiększenia potencjału unijnego Społecznego Funduszu Klimatycznego i zabiegania o stworzenie „klubu klimatycznego” dla krajów, które chcą podnieść opłaty za emisję.

Jest to piąta inicjatywa zarejestrowana w 2024 r. Organizatorzy mają sześć miesięcy na rozpoczęcie zbierania podpisów. 

New initiative registered
  • 10/04/2024

Rejestracja nowej inicjatywy wzywającej do unijnego wsparcia finansowego na rzecz bezpiecznej i dostępnej aborcji

10 kwietnia Komisja zarejestrowała europejską inicjatywę obywatelską o nazwie „My Voice, My Choice: Za bezpieczną i dostępną aborcją”. Organizatorzy inicjatywy wzywają Komisję do przedłożenia wniosku dotyczącego wsparcia finansowego dla krajów UE, aby umożliwić bezpieczne przerywanie ciąży u tych wszystkich kobiet w Europie, które nadal nie mają dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji.

Jest to czwarta inicjatywa zarejestrowana w 2024 r. Organizatorzy mają sześć miesięcy na rozpoczęcie zbierania podpisów. 

Photo of the three winning teams
  • 22/03/2024

Komisja wręcza nagrody zwycięzcom konkursu na najlepszy film wideo „ImagineEU”

21 marca 2024 r. w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli wręczono nagrody zwycięzcom konkursu „ImagineEU”, przeznaczonego dla uczniów szkół średnich. Członkowie trzech zwycięskich zespołów z Francji, Włoch i Rumunii uczestniczą w trzydniowej wizycie studyjnej w instytucjach europejskich. Konkurs na najlepszy film wideo ImagineEU opiera się na założeniach europejskiej inicjatywy obywatelskiej, a jego celem jest umożliwienie młodym obywatelom aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu polityki UE. Do konkursu przystąpili uczniowie w wieku 16–18 lat z całej UE. Ich zadaniem było nagranie krótkich filmów wideo przedstawiających pomysły na zmiany na szczeblu europejskim, które mogłyby poprawić jakość życia w ich społecznościach. Obejrzyj nagrodzone filmy wideo.

Logo of Stop Finning EU
  • 12/03/2024

Działania Komisji w związku z udaną inicjatywą obywatelską „Nie dla obcinania płetw rekinom i handlu nimi”  

21 lutego Komisja opublikowała zaproszenie do zgłaszania uwag, a 12 marca zainicjowała konsultacje publiczne. Ich celem jest zebranie uwag na temat skutków środowiskowych, społecznych i gospodarczych ewentualnego zakazu sprzedaży płetw rekinów na rynku UE i w handlu międzynarodowym. Komisja chce też uzyskać opinie w sprawie możliwych wariantów polityki służących lepszej ochronie rekinów i powiązanych ekosystemów morskich. 

Celem jest zagwarantowanie, by decyzja w sprawie dalszych działań w związku z europejską inicjatywą obywatelską z 2023 r. „Nie dla obcinania płetw rekinom i handlu nimi” została podjęta w sposób jak najbardziej świadomy i przejrzysty, z uwzględnieniem opinii zainteresowanych stron. 

 

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

Ostateczny wyrok Trybunału w sprawie decyzji Komisji o rejestracji europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Polityka spójności w regionie na rzecz równości i zachowania kultury regionu” (C-54/22 P)

22 lutego 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie C-54/22 P, Rumunia/Komisja. Decyzja Komisji z 2019 r. o częściowym zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Polityka spójności w regionie na rzecz równości i zachowania kultury regionu” zostaje utrzymana w mocy po oddaleniu odwołania Rumunii.    

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

Wyniki konkursu dla szkół na film wideo „ImagineEU”

W ogłoszonym w październiku 2023 r. konkursie na film wideo „ImagineEU” zaproszono młodych Europejczyków do przedstawienia konkretnych pomysłów, które – podobnie jak europejskie inicjatywy obywatelskie – mogłyby przynieść korzyści mieszkańcom całej UE.    

 Jury wybrało trzy najlepsze filmy wideo zrealizowane przez zespoły uczniów z Francji, Włoch i Rumunii. Nagrodą dla nich będzie wyjazd edukacyjny do Brukseli w marcu.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Spotkanie przedstawicieli europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Europa wolna od futer” z Komisją Europejską

9 lutego 2024 r. Stella Kyriakides, europejska komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, spotkała się z przedstawicielami europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Europa wolna od futer”.

Na spotkaniu komisarz przedstawiła odpowiedź Komisji na tę inicjatywę, przyjętą 7 grudnia 2023 r., i odpowiedziała na pytania organizatorów. 

 

New initiative registered
  • 06/02/2024

Komisja częściowo rejestruje europejską inicjatywę „European Cannabis Initiative”

6 lutego Komisja zarejestrowała europejską inicjatywę obywatelską zatytułowaną „European Cannabis Initiative” (europejska inicjatywa w sprawie konopi indyjskich).

Organizatorzy wzywają Komisję do: (i) zwołania transeuropejskiego zgromadzenia obywateli, na którym omówiono by politykę dotyczącą konopi indyjskich (marihuany), w tym sankcje i spójność polityk państw członkowskich (ii) ułatwienia dostępu do medycznej marihuany oraz zezwolenia na transport marihuany i jej pochodnych przepisanych do celów terapeutycznych, by umożliwić pełne korzystanie z prawa do ochrony zdrowia, oraz (iii) przyznania niezbędnych środków na badania nad marihuaną do celów terapeutycznych. 

Komisja uznała, że inicjatywę można zarejestrować jedynie w odniesieniu do drugiego i trzeciego z jej celów, ponieważ tylko one spełniają wymogi dotyczące rejestracji. Komisja musiała odmówić rejestracji pierwszego celu inicjatywy, ponieważ wykracza on poza jej kompetencje w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego aktu prawnego Unii.

Częściowa rejestracja objęła dwa etapy. W pierwszym etapie organizatorzy zostali poproszeni o dokonanie zmian w pierwotnej inicjatywie przy uwzględnieniu pierwszej oceny Komisji. 

Organizatorzy mają sześć miesięcy na rozpoczęcie zbierania podpisów. 

IT developments
  • 31/01/2024

Elektroniczne podpisywanie EIO możliwe w 18 państwach

Polscy obywatele mogą teraz wykorzystać swoją tożsamość elektroniczną (Profil Zaufany/mObywatel), aby wspierać europejskie inicjatywy obywatelskie za pośrednictwem centralnego systemu zbierania deklaracji online. Polska jest 18 państwem UE, które umożliwiło wyrażanie poparcia dla europejskich inicjatyw obywatelskich za pomocą krajowego systemu identyfikacji elektronicznej. Sprawdź status we wszystkich państwach UE. 

Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?