Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Viimased uudised

New initiative registered
  • 19/06/2024

Komisjon registreerib kaks uut Euroopa kodanikualgatust

19. juunil otsustas Euroopa Komisjon registreerida kaks uut Euroopa kodanikualgatust.

Algatuses„Air-Quotas“ (Õhukvoodid) kutsutakse üles kehtestama igas riigis kodanike süsinikukvootide mehhanismi, mis julgustaks ettevõtjaid tarbijate nõudluse kaudu CO2 heidet vähendama. Korraldajad leiavad, et see peaks hõlmama kõiki kaupade ja teenuste oste, alustades lennutranspordiga. 

Algatuses„Stop Destroying Videogames“ (Peatage videomängude hävitamine!) kutsutakse üles kehtestama videomängude avaldajatele ELis nõude jätta sellised mängud funktsionaalsesse (mängitavasse) olekusse, et neid ei saaks kaugjuhtimise teel blokeerida.

Nende algatuste registreerimisega on 2024. aastal seni kokku registreeritud seitse algatust. Korraldajatel on nüüd kuus kuud aega, et alustada allkirjade kogumist. 

New initiative registered
  • 13/05/2024

Registreeriti uus kodanikualgatus: „Päästkem planeet, liikudes tööjõu maksustamiselt kasvuhoonegaaside heite maksustamisele“

13. mail registreeris Euroopa Komisjon Euroopa kodanikualgatuse nimega „Päästkem planeet, liikudes tööjõu maksustamiselt kasvuhoonegaaside heite maksustamisele“. Selles kutsutakse komisjoni jõulisemalt ellu viima paketti „Eesmärk 55“ ja tugevdama ELi heitkogustega kauplemise süsteemi ning jagama olulise osa CO2 hinnastamisest saadavast tulust madala sissetulekuga leibkondade vahel, tugevdades ELi kliimameetmete sotsiaalfondi ja edendades kliimaklubi loomist nende riikide vahel, kes soovivad kehtestada jõulisema CO2 hinnastamise.

See on viies 2024. aastal registreeritud algatus. Korraldajatel on kuus kuud aega, et alustada allkirjade kogumist. 

New initiative registered
  • 10/04/2024

Registreeriti uus algatus, milles kutsutakse ELi üles andma rahalist toetust juurdepääsu tagamiseks turvalisele ja kättesaadavale abordile

10. aprillil registreeris komisjon Euroopa kodanikualgatuse pealkirjaga „My Voice, My Choice: ohutu ja kättesaadava abordi poolt“. Selles kutsutakse komisjoni üles esitama ettepanekut rahalise toetuse kohta liikmesriikidele, et pakkuda raseduse ohutu katkestamise võimalust kõigile, kellel puudub Euroopas juurdepääs turvalisele ja seaduslikule abordile.

See on neljas algatus, mis on registreeritud 2024. aastal. Korraldajatel on kuus kuud aega, et alustada allkirjade kogumist. 

Photo of the three winning teams
  • 22/03/2024

Komisjon annab üle auhinnad videokonkursi „ImagineEU“ võitjatele

21. märtsil 2024 tunnustati Euroopa Komisjoni peakorteris Brüsselis toimunud auhinnatseremoonial keskkooliõpilastele mõeldud videokonkursi „ImagineEU“ võitjaid. Kolm võidumeeskonda Prantsusmaalt, Itaaliast ja Rumeeniast osalesid kolmepäevasel õppekülastusel Euroopa institutsioonidesse. Videokonkurss „ImagineEU“ tugineb Euroopa kodanikualgatuse kontseptsioonile ja selle eesmärk on anda noortele kodanikele võimalus osaleda aktiivselt ELi poliitika mõjutamisel. Konkursi raames kutsuti 16–18-aastaseid õpilasi kõikjalt ELi üles looma ja jagama lühivideoid, kus tutvustatakse nende ideid muutusteks Euroopa tasandil, mis võiks parandada elukvaliteeti nende kogukondades. Vaadake võiduvideoid.

Logo of Stop Finning EU
  • 12/03/2024

Eduka Euroopa kodanikualgatuse „Ei uimepüügile ja -kaubandusele“ järelmeetmed  

21. veebruaril ja 12. märtsil avaldas Euroopa Komisjon tagasisidekorje ja avaliku konsultatsiooni. Nende eesmärk on koguda arvamusi ja eksperditeadmisi haiuimede ELis toimuva müügi ja rahvusvahelise kaubanduse võimaliku keelustamise keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja majanduslike tagajärgede kohta ning koguda tagasisidet võimalike poliitikavalikute kohta haide ja nendega seotud mereökosüsteemide paremaks kaitsmiseks. 

Eesmärk on tagada, et 2023. aasta Euroopa kodanikualgatuse „Ei uimepüügile ja -kaubandusele“ järelmeetmete üle otsustataks võimalikult teadlikul, kaasaval ja läbipaistval viisil. 

 

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

Euroopa Kohtu lõplik otsus Euroopa kodanikualgatuse „Piirkondadevahelise võrdsuse tagamist ja piirkondade kultuuri säilitamist puudutav ühtekuuluvuspoliitika“ registreerimise kohta (C-54/22 P)

Euroopa Kohus tegi 22. veebruaril 2024 otsuse kohtuasjas C-54/22 P: Rumeenia vs. komisjon. Komisjoni 2019. aasta otsus registreerida osaliselt Euroopa kodanikualgatus „Piirkondadevahelise võrdsuse tagamist ja piirkondade kultuuri säilitamist puudutav ühtekuuluvuspoliitika“ jäeti pärast Rumeenia apellatsioonkaebuse rahuldamata jätmist jõusse.    

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

Koolidele suunatud ImagineEU videokonkursi tulemused

2023. aasta oktoobris käivitatud ImagineEU videokonkursil kutsuti noori eurooplasi üles mõtlema konkreetsetele ideedele, mis võiksid sarnaselt Euroopa kodanikualgatusega olla kasulikud kodanikele kogu ELis.    

 Žürii valis välja kolm parimat videot, mille esitasid tiimid Prantsusmaa, Itaalia ja Rumeenia koolidest. Tiimid saavad auhinnaks märtsis toimuva õppereisi Brüsselisse.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Järelkohtumine eduka Euroopa kodanikualgatuse „Euroopa karusnahast priiks“ esindajatega Euroopa Komisjonis

9. veebruaril 2024 võttis Euroopa Komisjoni tervishoiu ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakides vastu eduka Euroopa kodanikualgatuse „Euroopa karusnahast priiks“ esindajad.

Kohtumisel tutvustas volinik komisjoni 7. detsembril 2023. aastal koostatud vastust sellele algatusele ja vastas korraldajate küsimustele. 

 

New initiative registered
  • 06/02/2024

Komisjon registreerib osaliselt algatuse „European Cannabis Initiative“ („Euroopa kanepialgatus“)

6. veebruaril registreeris komisjon Euroopa kodanikualgatuse pealkirjaga „European Cannabis Initiative“ („Euroopa kanepialgatus“).

Korraldajad kutsuvad komisjoni üles tegema järgmist: i) kutsuma kokku kanepipoliitika teemalist üleeuroopalist kodanike kogu, kes tegeleks muu hulgas sanktsioonide ja liikmesriikide poliitika järjepidevusega; ii) soodustama juurdepääsu meditsiinilisele kanepile ning võimaldama transportida kogu ELis kanepit ja selle mis tahes derivaate, mis on välja kirjutatud terapeutiliseks kasutuseks, et tagada terviseõiguse täielik kasutamine ning iii) eraldama vajalikud vahendid kanepi raviotstarbeliseks uurimiseks. 

Komisjon on jõudnud järeldusele, et algatust saab registreerida ainult teise ja kolmanda eesmärgi osas, sest üksnes need eesmärgid vastavad registreerimisnõuetele. Komisjon pidi algatuse esimese eesmärgi registreerimisest keelduma, sest liidu õigusakti ettepaneku esitamine ei kuulu komisjoni pädevusse.

Osaline registreerimine järgnes kaheetapilisele menetlusele, mille esimeses etapis paluti korraldajatel muuta oma esialgset algatust, võttes arvesse komisjoni esialgset hinnangut. 

Korraldajatel on kuus kuud aega, et alustada allkirjade kogumist. 

IT developments
  • 31/01/2024

Euroopa kodanikualgatuste allkirjastamine e-identimise (eID) abil on võimalik 18 riigis

Poola kodanikud saavad nüüd kasutada eID-d (Profil Zaufany/mObywatel), et toetada Euroopa kodanikualgatusi veebipõhises toetusavalduste kogumise kesksüsteemis. Poola on 18. ELi riik, mis võimaldab kasutada Euroopa kodanikualgatuste allkirjastamiseks riiklikku eID süsteemi. Vaadake olukorda kõigis ELi riikides. 

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?