Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Privātuma politika attiecībā uz parakstītāju e-pasta adresēm, kas savāktas, izmantojot centralizēto vākšanas tiešsaistes sistēmu

Apstrādes darbība: to parakstītāju e-pasta adrešu apstrāde, kas savāktas, izmantojot Komisijas centralizēto vākšanas tiešsaistes sistēmu.

Datu pārzinis: kopīga atbildība, ko īsteno Eiropas Komisija (operatīvais datu pārzinis — nodaļa SG.A.1. “Politikas prioritātes & darba programma”) un iniciatīvas organizatoru grupa pārstāvis vai, attiecīgā gadījumā, organizatoru grupas izveidotā juridiskā persona.

Atsauces numurs: DPR-EC-03486

1. Ievads

Eiropas pilsoņu iniciatīva (tālāk šajā tekstā “EPI”) ir līdzdalības demokrātijas instruments, kas ļauj pilsoņiem ierosināt konkrētas juridiskas izmaiņas jebkurā jomā, kurā Eiropas Komisijai (tālāk šajā tekstā “Komisija”) ir pilnvaras ierosināt tiesību aktus. Šā instrumenta tiesiskais regulējums ir noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Regulā (ES) 2019/788 par Eiropas pilsoņu iniciatīvu (tālāk šajā tekstā “EPI regula”).

Lai Komisijai iesniegtu derīgu Eiropas pilsoņu iniciatīvu, EPI organizatoru grupai ir jāsavāc no ES pilsoņiem vismaz viens miljons paziņojumu par atbalstu, sasniedzot noteiktu minimālo parakstītāju robežvērtību vismaz 7 dalībvalstīs. Ja vēlaties, lai Komisija un organizatoru grupa jūs turpmāk informē par attiecīgās iniciatīvas virzību, jūs kā iniciatīvas parakstītājs, atbalstot Eiropas pilsoņu iniciatīvu, pēc izvēles varat norādīt arī savu e-pasta adresi.

Šis paziņojums par persondatu aizsardzību attiecas uz jūsu e-pasta adrešu apstrādi iepriekšminētajā kontekstā, izmantojot Komisijas izveidoto un pārvaldīto centralizēto vākšanas tiešsaistes sistēmu (tālāk šajā tekstā “CVTS”).

Kopīgas pārziņas ietvaros jūsu e-pasta adreses apstrādā Komisija un attiecīgās iniciatīvas organizatoru grupas pārstāvis vai, attiecīgā gadījumā, šādas grupas izveidota juridiska persona (tālāk šajā tekstā “iniciatīvas organizatori”). Komisijas un organizatoru attiecīgā atbildība un pienākumi ir noteikti pārredzamā veidā līgumā par kopīgu atbildību. Galvenie šī līguma elementi ir darīti pieejami plašai sabiedrībai: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_lv

Eiropas Komisija ir apņēmusies aizsargāt jūsu persondatus un ievērot jūsu tiesības uz privātumu. Komisija persondatus vāc un tālāk apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti. Tāpat uz iniciatīvas organizatoriem attiecas noteikumi par persondatu apstrādi, kas izklāstīti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (“VDAR”).

Šajā paziņojumā par privātumu ir paskaidroti jūsu persondatu apstrādes iemesli un tas, kā persondati tiek vākti, apstrādāti un aizsargāti, un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu persondatiem. Ir sniegta arī kontaktinformācija, ko varat izmantot saziņai ar atbildīgajiem datu pārziņiem, pie kuriem varat vērsties, ja vēlaties izmantot savas tiesības, kā arī datu aizsardzības speciālista(-u) un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

2. Kāpēc un kā apstrādājam jūsu persondatus?

Saskaņā ar EPI regulu persondatu apstrādes vispārējais mērķis ir īstenot Regulu (ES) 2019/788 par Eiropas pilsoņu iniciatīvu un tādējādi ļaut ES pilsoņiem izmantot Līguma par Eiropas Savienību 11. panta 4. punktā paredzētās tiesības tieši vērsties pie Komisijas, pieprasot Līgumu īstenošanas nolūkā iesniegt Savienības tiesību akta priekšlikumu.

Šajā sakarā, ja esat devis nepārprotamu piekrišanu, tiek iegūta jūsu e-pasta adrese, lai Komisija un iniciatīvas organizatori varētu jūs informēt par attiecīgās iniciatīvas virzību.

Turklāt jūsu datus var apstrādāt saistībā ar apstrādes atbalsta darbībām, piemēram, datu subjektu pieprasījumu apstrādi, tehniskās kvalitātes izlases pārbaudēm, darbībām, kas vajadzīgas, lai uzturētu IT sistēmu, un citām darbībām, kas var būt paredzētas tiesību aktos.

Apstrādātos persondatus var atkārtoti izmantot procedūrām ES tiesās, valstu tiesās, Eiropas Ombudā vai Eiropas Revīzijas palātā.

Jūsu persondati netiks izmantoti automatizētai lēmumu pieņemšanai, tostarp profilēšanai.

3. Kāds ir jūsu e-pasta adreses apstrādes juridiskais pamats?

Šim mērķim veiktā apstrāde ir skaidri paredzēta EPI regulā (18. panta 2. punkts). Tomēr, tā kā jūsu e-pasta adreses norādīšana nav nepieciešama, lai atbalstītu iniciatīvu, šīs apstrādes pamatā ir jūsu atsevišķa un nepārprotama piekrišana saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta d) apakšpunktu (un VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

Jūsu e-pasta adrese nav uzskatāma par sensitīviem persondatiem, kuru apstrāde principā ir aizliegta ar Regulas (ES) 2018/1725 10. panta 1. punktu (un VDAR 9. panta 1. punktu). Tomēr atkarībā no katras iniciatīvas priekšmeta jūsu datu un atbalstītās iniciatīvas savstarpējā saistība var atklāt informāciju par jūsu veselību, politisko, filozofisko vai reliģisko pārliecību un uzskatiem, politisko piederību, seksuālo dzīvi vai seksuālo orientāciju, rasi vai etnisko izcelsmi vai pat dalību arodbiedrībās. Līdz ar to jūsu datu sensitivitāte var izrietēt no attiecīgās iniciatīvas temata sensitivitātes.

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 10. panta 2. punkta a) apakšpunktu (un VDAR 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu), pat ja jūsu datus var kvalificēt kā īpašu datu kategoriju, to apstrāde joprojām ir atļauta šāda iemesla dēļ: “datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu šo personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem”.

4. Kādus persondatus mēs vācam un apstrādājam?

Ja esat sniedzis nepārprotamu piekrišanu, mēs iegūstam jūsu e-pasta adresi, lai jūs informētu par attiecīgās iniciatīvas virzību.

Turklāt, lai nodrošinātu efektīvu datu apstrādi, mēs vācam dažus (meta)datus, kas saistīti ar e-pasta adreses elektronisku nosūtīšanu/iesniegšanu, konkrēti, jūsu pārlūkprogrammas izmantoto valodu, jūsu IP adresi un laiku, kad elektroniski ievadījāt datus. Šie (meta)dati tiek glabāti ne ilgāk kā sešus mēnešus. Turklāt, iesniedzot paziņojumu par atbalstu, tiek automātiski ģenerēts unikāls identifikators. Identifikators tiek dzēsts e-pasta adreses glabāšanas perioda beigās.

5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu persondatus?

Standarta glabāšanas periods ir attiecīgi 1 mēnesis pēc iniciatīvas atsaukšanas vai 12 mēneši pēc vākšanas perioda beigām vai pēc iniciatīvas iesniegšanas Komisijai.

Ja saskaņā ar EPI regulas 15. panta 2. punktu Komisija paziņojumā izklāsta pasākumus, kurus tā plāno veikt attiecībā uz attiecīgo Eiropas pilsoņu iniciatīvu, šis standarta glabāšanas termiņš tiek pagarināts. Šādā gadījumā datus iznīcina ne vēlāk kā trīs gadus pēc minētā paziņojuma publicēšanas.

Tas neskar jūsu tiesības jebkurā laikā atteikties saņemt informāciju par attiecīgās iniciatīvas virzību.

Kad saņemat e-pastu par iniciatīvas virzību, jūs varat atteikties no informācijas saņemšanas, noklikšķinot uz iespējas “atteikties” vai nosūtot e-pastu uz adresi: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu, un jūsu e-pasta adrese tiks laikus dzēsta.

6. Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus?

Visi persondati elektroniskā formātā tiek glabāti Komisijas serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Lai aizsargātu jūsu persondatus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Tehniskie pasākumi, ņemot vērā ar datu apstrādi un apstrādāto persondatu būtību saistīto risku, ietver piemērotas darbības, kas garantē drošību tiešsaistē un novērš tādus riskus kā datu zudumi, to grozīšana vai neatļauta piekļuve datiem. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu, piešķirot to tikai pilnvarotām personām, kurām ir pamatota nepieciešamība tos zināt.

7. Kam ir pieejami jūsu persondati, un kam tos izpauž?

Ja datus glabā CVTS, jūsu datiem var piekļūt tikai Komisijas darbinieki, kas ir īpaši pilnvaroti, pamatojoties uz principu “nepieciešamība zināt”. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu vienošanos par konfidencialitāti.

Iniciatīvas organizatori var izmantot jūsu e-pasta adresi, lai nosūtītu jums un pārējiem parakstītājiem ziņojumus, izmantojot īpašu CVTS funkciju, bet viņiem nav piekļuves jūsu persondatiem.

8. Kādas ir jūsu tiesības, un kā tās var izmantot?

Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu jūsu e-pasta adreses apstrādei, par to paziņojot vienam no līdzatbildīgajiem datu pārziņiem. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs tās apstrādes likumību, kas veikta pirms jūsu piekrišanas atsaukuma.

Turklāt jums kā “datu subjektam” atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļas (14.–25. pants) (un VDAR III nodaļas) noteikumiem ir konkrētas tiesības, jo īpaši tiesības piekļūt jūsu persondatiem un tos labot, ja jūsu persondati ir neprecīzi vai nepilnīgi. Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības dzēst savus persondatus, ierobežot to apstrādi un iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Savas tiesības varat īstenot, sazinoties ar vienu no personām, kuras ir līdzatbildīgas par datu apstrādi vai – īpaši domstarpību gadījumā – ar datu aizsardzības speciālistu(-iem). Ja nepieciešams, varat vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. Izmantojiet 9. punktā sniegto kontaktinformāciju.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, savā pieprasījumā norādiet tās atsauces numuru (kā tas norādīts 10. punktā).

Visi pieprasījumi attiecībā uz piekļuvi persondatiem tiks izskatīti viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Visi citi pieprasījumi, uz kuriem attiecas Regulas (ES) 2018/1725 18.–25. pants (un VDAR III nodaļa), tiks izskatīti 15 darbdienu laikā. Vajadzības gadījumā minēto laikposmu var pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu.

9. Kontaktinformācija

Datu pārziņi

Ja vēlaties īstenot savas tiesības atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725 un VDAR vai ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par jūsu persondatu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar vienu no līdzatbildīgajiem datu pārziņiem.

Komisijas operatīvā datu pārziņa kontaktinformācija:

European Commission

Secretariat General

Directorate A ‘Strategy, Better Regulation & Corporate Governance’

Unit A.1 ‘Policy Priorities & Work Programme’

B-1049 Brussels

Tālr. +32 2 29 92165

E-pasta adrese: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

Organizatoru grupas pārstāvja vai, attiecīgā gadījumā, šādas grupas izveidotās juridiskās personas kontaktinformāciju atradīsiet EPI tiešsaistes reģistrā un CVTS tīmekļvietnēs, kas izveidotas saistībā ar konkrētām iniciatīvām. Skatīt: https://citizens-initiative.europa.eu/find-initiative_lv

Datu aizsardzības speciālisti

Komisijas datu aizsardzības speciālists

Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu persondatu apstrādi, varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu.

Organizatoru grupas datu aizsardzības speciālists (ja tāds ir iecelts)

Ja organizatoru grupa ir iecēlusi datu aizsardzības speciālistu, jūs ar viņu varat sazināties, izmantojot kontaktinformāciju EPI tiešsaistes reģistrā un CVTS tīmekļa vietnēs, kas izveidotas saistībā ar konkrētām iniciatīvām. Skatīt: https://citizens-initiative.europa.eu/_lv

Datu aizsardzības iestādes

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Ja uzskatāt, ka datu pārzinis, apstrādājot jūsu persondatus, ir pārkāpis jūsu tiesības, kas noteiktas Regulā (ES) 2018/1725, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam (edps@edps.europa.eu).

Valsts datu aizsardzības iestādes

Ja uzskatāt, ka jūsu dati tiek apstrādāti nelikumīgi, jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai valsts datu aizsardzības iestādei, jo īpaši jūsu pastāvīgās dzīvesvietas, darba vietas vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vietas dalībvalstī. Valsts datu aizsardzības iestāžu kontaktinformācija ir pieejama šeit: https://citizens-initiative.europa.eu/find-initiative_lv

10. Kur meklēt plašāku informāciju?

Komisijas datu aizsardzības speciālists publicē visu to Eiropas Komisijas īstenoto persondatu apstrādes darbību reģistru, kuras ir dokumentētas un par kurām viņam ir paziņots. Reģistram var piekļūt, sekojot šai saitei: https://commission.europa.eu/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_lv

Šī konkrētā apstrādes darbība ir iekļauta datu aizsardzības speciālista publiskajā reģistrā ar šādu atsauces numuru: DPR-EC-03486.

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?