Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Politika ochrany soukromí týkající se e-mailových adres signatářů shromážděných prostřednictvím centrálního systému pro online sběr podpisů

Operace zpracování údajů: Zpracování e-mailových adres signatářů shromážděných prostřednictvím centrálního systému Komise pro online sběr podpisů.

Správce údajů: společná správa mezi Evropskou komisí na jedné straně (oddělení SG.A.1 „Politické priority a pracovní program“ jako operační správce) a zástupcem skupiny organizátorů iniciativy nebo, v příslušných případech, právním subjektem jí zřízeným na straně druhé.

Referenční číslo: DPR-EC-03486

1. Úvod

Evropská občanská iniciativa je nástrojem participativní demokracie, který umožňuje občanům navrhovat konkrétní změny v právních předpisech z těch oblastí, v nichž má Evropská komise (dále jen „Komise“) pravomoc právní předpisy navrhovat. Právní rámec tohoto nástroje je zakotven v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 ze dne 17. dubna 2019 o evropské občanské iniciativě.

Aby byla evropská občanská iniciativa předložená Komisi považována za platnou, musí skupina organizátorů shromáždit alespoň 1 milion prohlášení o podpoře od občanů EU a v nejméně 7 členských státech musí splnit konkrétní limity ohledně počtu prohlášení. Pokud chcete být jako signatář evropské občanské iniciativy informován o dalším vývoji, můžete uvést svoji e-mailovou adresu, na kterou vám bude Komise a skupina organizátorů posílat aktuální informace.

Toto prohlášení o ochraně soukromí se týká zpracování vaší e-mailové adresy poskytnuté ve výše uvedeném kontextu prostřednictvím centrálního systému Komise pro online sběr podpisů, který zřídila a provozuje Komise.

Jednotlivé operace zpracování vaší e-mailové adresy se provádějí v rámci společné správy Komise na jedné straně a zástupce skupiny organizátorů iniciativy nebo, v příslušných případech, právního subjektu jí zřízeného na straně druhé (dále jen „organizátoři iniciativy“). Příslušné závazky a povinnosti Komise a organizátorů jsou stanoveny transparentním způsobem v dohodě o společné správě údajů. Základní prvky této dohody o společné správě údajů jsou veřejně dostupné na této stránce: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_cs

Komise se zavázala chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše soukromí. Shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů. Stejně tak se na organizátory iniciativy vztahují pravidla týkající se zpracování osobních údajů stanovená v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení GDPR).

Toto prohlášení o ochraně soukromí uvádí, z jakých důvodů se vaše osobní údaje zpracovávají, jakým způsobem je shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jak zajišťujeme ochranu všech údajů, které získáme. Dále je zde uvedeno, jak jsou tyto informace používány a jaká práva ve vztahu ke svým osobním údajům máte vy. Najdete zde také kontakt na odpovědné správce údajů, po kterých můžete požadovat uplatnění svých práv, dále na pověřence pro ochranu osobních údajů a evropského inspektora ochrany údajů.

2. Proč a jak vaše osobní údaje zpracováváme?

Obecným účelem zpracování vašich osobních údajů v rámci nařízení o evropské občanské iniciativě je provádět nařízení (EU) 2019/788 o evropské občanské iniciativě, a umožnit tak občanům EU uplatnit své právo podle čl. 11 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii obrátit se přímo na Komisi a vyzvat ji, aby předložila návrh právního aktu Unie pro účely provedení Smluv.

V této souvislosti vaše e-mailová adresa, kterou poskytnete, umožní Komisi a organizátorům iniciativy zasílat vám informace o vývoji příslušné iniciativy, s výhradou vašeho výslovného souhlasu („ustanovení o účasti“).

Kromě toho mohou být vaše osobní údaje zpracovávány v souvislosti s podpůrnými operacemi zpracování, jako je vyřizování žádostí subjektů údajů, namátkové kontroly technické kvality, operace vyžadované s ohledem na údržbu informačního systému a jakékoli operace tohoto typu, které mohou být stanoveny zákonem.

Zpracované osobní údaje mohou být opakovaně použity pro účely řízení před soudy EU, vnitrostátními soudy, evropským veřejným ochráncem práv nebo Evropským účetním dvorem.

Vaše osobní údaje nebudou využity k automatizovanému rozhodování, tedy ani k profilování.

3. Na jakých právních základech vaši e-mailovou adresu zpracováváme?

Zpracování týkající se tohoto účelu je výslovně stanoveno v nařízení o evropské občanské iniciativě (čl. 18 odst. 2). Jak je však stanoveno, poskytnutí e-mailové adresy není pro podporu iniciativy nutné, je založeno na vašem samostatném a výslovném souhlasu v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2018/1725 (a čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR).

Vaše e-mailová adresa není považována za citlivý údaj, jehož zpracování je v zásadě zakázáno ustanovením čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1725 (a čl. 9 odst. 1 nařízení GDPR). Vzájemné propojení vašich údajů s podporovanou iniciativou však může odhalit informace o vašem zdravotním stavu, politickém, filozofickém nebo náboženském přesvědčení či vyznání, politické příslušnosti, sexuálním životě nebo sexuální orientaci, rasovém či etnickém původu, ba dokonce členství v odborových organizacích v závislosti na tématu každé iniciativy. Z toho vyplývá, že citlivost vašich osobních údajů může vyplývat z citlivosti tématu dotčené iniciativy.

Přestože vaše osobní údaje mohou být považovány za zvláštní kategorii údajů v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2018/1725 (a čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR), je jejich zpracování stále povoleno z těchto důvodů: „subjekt údajů udělil výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů […]“.

4. Které osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme?

Vaši e-mailovou adresu shromažďujeme, abychom vás mohli informovat o vývoji příslušné iniciativy, a to s výhradou vašeho výslovného souhlasu.

V zájmu účinného zpracování výše uvedeného údaje navíc shromažďujeme některé údaje (metadata) o elektronickém přenosu/předání e-mailové adresy, zejména jazyk vašeho prohlížeče, vaši IP adresu, čas elektronického zadání. Tyto údaje (metadata) se uchovávají po dobu nejvýše šesti měsíců. Při podání prohlášení o podpoře je navíc automaticky generován jedinečný identifikátor. Identifikátor je zničen na konci doby uchovávání e-mailové adresy.

5. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Standardní lhůta uchovávání je 1 měsíc po zpětvzetí iniciativy nebo 12 měsíců po skončení období sběru podpisů či předložení iniciativy Komisi.

Tato standardní lhůta uchovávání se prodlužuje, pokud Komise prostřednictvím sdělení uvede opatření, jež má v úmyslu přijmout ohledně dotčené evropské občanské iniciativy v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení o evropské občanské iniciativě. V takovém případě jsou údaje zničeny nejpozději tři roky po zveřejnění uvedeného sdělení.

Tím není dotčeno vaše právo kdykoli odhlásit odběr informací o pokroku dané iniciativy.

Zrušit odběr informací můžete kliknutím na možnost „Odhlásit“, který najdete v e-mailu o průběhu iniciativy, nebo napište na adresu SG-ECI-mailing@ec.europa.eu a vaše e-mailová adresa bude v náležité lhůtě vymazána.

6. Jak je zajištěna ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů?

Všechny osobní údaje jsou uchovávány v elektronické podobě na serverech Komise. Veškeré operace zpracování jsou prováděny podle rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017 o bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi.

Za účelem ochrany vašich osobních údajů zavedla Komise řadu technických a organizačních opatření. Mezi ta technická patří postupy vhodné k řešení bezpečnosti na internetu, rizika ztráty údajů, změny údajů nebo neoprávněného přístupu k nim, přičemž se zohledňuje riziko spojené se zpracováním údajů a povaha zpracovávaných osobních údajů. Organizační opatření zahrnují přístup k údajům omezený na oprávněné osoby, jež mají legitimní důvod se s nimi seznámit pro účely jejich zpracování.

7. Kdo má k vašim osobním údajům přístup a komu jsou dále poskytovány?

Přístup k vašim osobním údajům uloženým v centrálním systému pro online sběr podpisů mají pouze oprávnění zaměstnanci Komise v souladu se zásadou „vědět jen to nejnutnější“. Tito zaměstnanci jsou vázáni zákonnými požadavky a v případě potřeby dalšími dohodami o zachování důvěrnosti.

Organizátoři iniciativy vám mohou zasílat svá sdělení na vaši e-mailovou adresu a e-mailové adresy ostatních signatářů prostřednictvím k tomu určené funkce v centrálním online systému sběru, nemají však přístup k vašim osobním údajům.

8. Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit?

Souhlas se zpracováním vaší e-mailové adresy můžete kdykoli odvolat oznámením svého rozhodnutí správcům údajů. Odvolání souhlasu nijak neovlivní zákonnost zpracování provedeného předtím, než jste souhlas odvolali.

Jako tzv. subjekt údajů máte navíc podle kapitoly III (článků 14 až 25) nařízení (EU) 2018/1725 (a kapitoly III nařízení GDPR) specifická práva, zejména právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu v případě, že jsou nepřesné nebo neúplné. V některých případech máte právo na vymazání vašich osobních údajů, na omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti jejich zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Svá práva můžete uplatnit tak, že se obrátíte na některého ze společných správců údajů, nebo (zejména v případě sporu) na pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě potřeby se můžete také obrátit na evropského inspektora ochrany údajů. Jejich kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 9 níže.

Pokud chcete uplatnit svá práva v souvislosti s jednou nebo více konkrétních operací zpracování údajů, uveďte ve své žádosti jejich popis (tj. referenční číslo/čísla, viz bod 10 níže).

Žádosti o přístup k osobním údajům jsou vyřizovány do jednoho měsíce od jejich obdržení. Veškeré další žádosti podle článků 18 až 25 nařízení (EU) 2018/1725 (a kapitoly III nařízení GDPR) jsou vyřizovány do 15 pracovních dnů. Tuto lhůtu lze v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

9. Kontaktní údaje

Správci údajů

Pokud byste chtěli uplatnit svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725 a nařízení GDPR nebo máte-li připomínky, otázky či pochybnosti, případně byste chtěli podat stížnost ohledně shromažďování a používání vašich osobních údajů, můžete se obrátit na jednoho ze společných správců údajů:

– Pokud jde o Komisi, použijte následující kontakt na operačního správce údajů:

Evropská komise

Generální sekretariát

Ředitelství A „Strategie, zlepšování právní úpravy a interní správa a řízení“

Oddělení A.1 „Politické priority a pracovní program“

B – 1049 Bruxelles/Brussel

Tel. +32 2 29 92165

E-mailová adresa: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

– Pokud jde o zástupce skupiny organizátorů nebo, v příslušných případech, právní subjekt zřízený touto skupinou, jejich kontaktní údaje lze najít v online registru evropské občanské iniciativy i v centrálním systému pro online sběr podpisů na internetových stránkách věnovaných dotčené iniciativě. Viz: https://citizens-initiative.europa.eu/find-initiative_cs.

Pověřenci pro ochranu osobních údajů

– Pověřenec Komise pro ochranu osobních údajů (DPO)

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů můžete kontaktovat pověřence Evropské komise pro ochranu osobních údajů (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

– Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) skupiny organizátorů (byl-li jmenován)

V případě, že skupina organizátorů jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, můžete se obrátit také na něj s použitím kontaktních údajů, které najdete v registru evropských občanských iniciativ i v centrálním systému pro online sběr podpisů na internetových stránkách věnovaných dotčené iniciativě. Viz: https://citizens-initiative.europa.eu/home_cs.

Úřady pro ochranu osobních údajů

– Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ)

Pokud se domníváte, že v důsledku zpracování vašich osobních údajů ze strany správce údajů došlo k porušení práv, která pro vás vyplývají z nařízení (EU) 2018/1725, máte právo podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů (edps@edps.europa.eu).

Vnitrostátní úřady pro ochranu osobních údajů

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, máte také právo podat stížnost u příslušného vnitrostátního úřadu pro ochranu údajů, zejména v členském státě vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa, kde došlo k tomuto údajnému porušení. Kontakty na vnitrostátní úřady pro ochranu údajů najdete na této stránce: https://citizens-initiative.europa.eu/find-initiative_cs.

10. Kde lze najít další informace?

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů zveřejňuje rejstřík všech operací zpracování osobních údajů prováděných Komisí, jež byly zdokumentovány a byly mu oznámeny. Rejstřík je k dispozici zde: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_cs.

Tato konkrétní operace zpracování údajů byla zanesena do veřejného rejstříku pověřence pro ochranu osobních údajů pod tímto referenčním číslem: DPR-EC-03486.

Hledáte poradenství a kontakty?