Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Politika zaštite privatnosti u vezi s e-adresama potpisnika prikupljenima putem središnjeg sustava internetskog prikupljanja

Postupak obrade: obrada e-adresa potpisnika prikupljenih putem Komisijina središnjeg sustava internetskog prikupljanja.

Voditelj obrade podataka: obradu podataka zajednički vode Europska komisija (operativni voditelj obrade, odjel SG.A.1 „Prioriteti politike i program rada”), s jedne strane, i predstavnik skupine organizatora inicijative ili, ovisno o slučaju, pravna osoba koju je osnovala skupina organizatora, s druge strane.

Broj upisa: DPR-EC-03486

1. Uvod

Europska građanska inicijativa instrument je participativne demokracije koji građanima omogućuje da predlože konkretne pravne promjene u bilo kojem području u kojem je Europska komisija („Komisija”) ovlaštena predlagati zakonodavstvo. Pravni okvir koji se primjenjuje na taj instrument utvrđen je Uredbom (EU) 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o europskoj građanskoj inicijativi („Uredba o europskoj građanskoj inicijativi”).

Kako bi europska građanska inicijativa koju organizatori podnose Komisiji bila valjana, skupina organizatora mora prikupiti najmanje milijun izjava o potpori od građana EU-a, pri čemu u najmanje sedam zemalja treba dosegnuti određeni najmanji broj potpisnika. Pri potpisivanju izjave o potpori za određenu europsku građansku inicijativu možete navesti svoju e-adresu ako želite da vas Komisija i skupina organizatora redovito informiraju o tijeku inicijative.

Ova izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se na obradu e-adresa koje su u prethodno opisanom kontekstu prikupljene putem središnjeg sustava internetskog prikupljanja koji je uspostavila i vodi Komisija.

Postupke obrade povezane s vašim e-adresama zajednički provode Komisija s jedne strane te predstavnik skupine organizatora predmetne inicijative ili, ovisno o slučaju, pravna osoba koju je osnovala takva skupina („organizatori inicijative”) s druge strane. Zasebne odgovornosti i dužnosti Komisije i organizatora utvrđuju se na transparentan način dogovorom o zajedničkom vođenju obrade. Ključni elementi tog dogovora dostupni su javnosti na sljedećoj stranici: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_hr

Europska komisija obvezala se da će štititi vaše osobne podatke i poštovati vašu privatnost. Komisija prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka. Organizatori inicijative moraju se pridržavati pravila o obradi osobnih podataka iz Opće uredbe o zaštiti podataka („GDPR”).

U ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka objašnjava se zašto obrađujemo osobne podatke, kako ih prikupljamo, postupamo s njima i štitimo ih, kako se ti podaci upotrebljavaju te koja su vaša prava u pogledu vaših osobnih podataka. Navedeni su i podaci za kontakt nadležnih voditelja obrade podataka kojima se možete obratiti da biste ostvarili svoja prava, službenika za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

2. Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?

Opća svrha obrade osobnih podataka na temelju Uredbe (EU) 2019/788 o europskoj građanskoj inicijativi jest provedba te uredbe kako bi se građanima Unije omogućilo ostvarivanje prava da se izravno obrate Komisiji sa zahtjevom da podnese prijedlog pravnog akta Unije u svrhu provedbe Ugovorâ, koje im je dano člankom 11. stavkom 4. Ugovora o Europskoj uniji.

U tom kontekstu pohranjujemo vašu e-adresu kako bi vas Komisija i organizatori inicijative mogli informirati o tijeku predmetne inicijative ako za to date izričitu privolu.

Osim toga, vaši se podaci mogu obrađivati u okviru dodatnih postupaka obrade, kao što su obrada zahtjeva ispitanika, tehničke provjere kvalitete na odabranim uzorcima, postupci potrebni za održavanje IT sustava i svi slični postupci propisani zakonom.

Obrađeni osobni podaci mogu se ponovno upotrijebiti u postupcima pred sudovima EU-a, nacionalnim sudovima, Europskim ombudsmanom ili Europskim revizorskim sudom.

Vaši osobni podaci neće se upotrebljavati za automatizirano donošenje odluka ni izradu profila.

3. Koji su pravni temelji za obradu vaših osobnih podataka?

Obrada u navedenu svrhu izričito je propisana Uredbom o europskoj građanskoj inicijativi (članak 18. stavak 2.). Međutim, budući da navođenje e-adrese nije nužno za podržavanje inicijative, taj se postupak obrade temelji na vašoj zasebnoj i izričitoj privoli, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) 2018/1725 (i člankom 6. stavkom 1. točkom (a) GDPR-a).

Vaša e-adresa sama se po sebi ne smatra osjetljivim podatkom čija je obrada u načelu zabranjena člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 (i člankom 9. stavkom 1. GDPR-a). Međutim, zbog povezanosti vaših podataka i inicijative koju ste podržali mogu izići na vidjelo informacije o vašem zdravlju, političkim, filozofskim ili vjerskim mišljenjima i uvjerenjima, političkoj pripadnosti, spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji, rasnom ili etničkom podrijetlu ili čak članstvu u sindikatu, ovisno o predmetu inicijative. Stoga osjetljivost vaših podataka može proizlaziti iz osjetljivosti predmeta inicijative.

U skladu s člankom 10. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) 2018/1725 (i člankom 9. stavkom 2. točkom (a) GDPR-a), čak i ako se vaši podaci mogu smatrati posebnom kategorijom podataka, njihova je obrada i dalje dopuštena ako je ispunjen sljedeći uvjet: „ispitanik je dao izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka za jednu ili više određenih svrha (...)”.

4. Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?

Pohranjujemo vašu e-adresu kako bismo vas obavještavali o tijeku predmetne inicijative ako za to date izričitu privolu.

Nadalje, radi učinkovite obrade navedenih podataka prikupljamo određene (meta)podatke povezane s elektroničkim prijenosom/slanjem e-adrese, posebno jezik vašeg preglednika, vašu IP adresu i vrijeme elektroničkog unosa. Ti se (meta)podaci čuvaju najviše šest mjeseci. Osim toga, pri podnošenju izjave o potpori automatski se generira jedinstveni identifikator izjave o potpori. Identifikator se uništava na kraju razdoblja pohrane e-adrese.

5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Uobičajeno razdoblje pohrane je mjesec dana od povlačenja inicijative ili 12 mjeseci od završetka razdoblja prikupljanja odnosno podnošenja inicijative Komisiji.

Uobičajeno razdoblje pohrane produljuje se ako Komisija u komunikaciji utvrdi mjere koje namjerava poduzeti u vezi s predmetnom europskom građanskom inicijativom u skladu s člankom 15. stavkom 2. Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi. U tom se slučaju podaci uništavaju najkasnije tri godine od objave navedene komunikacije.

Time se ne dovodi u pitanje vaše pravo da se u bilo kojem trenutku odjavite s popisa primatelja informacija o napretku inicijative.

Odjaviti se možete odabirom ponuđene opcije za odjavu u primljenoj e-poruci o napretku inicijative ili slanjem e-poruke na adresu SG-ECI-mailing@ec.europa.eu, nakon čega će se vaša e-adresa izbrisati s popisa primatelja.

6. Kako štitimo vaše osobne podatke?

Svi osobni podaci pohranjuju se u elektroničkom obliku na poslužiteljima Komisije. Svi postupci obrade provode se u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017. o sigurnosti komunikacijskih i informacijskih sustava u Europskoj komisiji.

Komisija je uvela niz tehničkih i organizacijskih mjera kako bi zaštitila vaše osobne podatke. Tehničke mjere uključuju odgovarajuće aktivnosti u svrhu sigurnosti na internetu i zaštite od gubitka podataka, promjene podataka ili neovlaštenog pristupa, pri čemu se uzimaju u obzir rizik koji predstavlja obrada i priroda osobnih podataka koji se obrađuju. Organizacijske mjere uključuju ograničavanje pristupa osobnim podacima isključivo na ovlaštene osobe koje ga moraju imati radi ovog postupka obrade.

7. Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?

Pristup vašim podacima pohranjenima u središnjem sustavu internetskog prikupljanja imaju samo članovi osoblja Komisije koji su posebno ovlašteni na temelju načela nužnog pristupa. To osoblje mora poštovati zakonske obveze i eventualne dodatne ugovore o povjerljivosti.

Organizatori inicijative mogu upotrijebiti vašu e-adresu kako bi vama i drugim potpisnicima slali poruke s pomoću posebne funkcije središnjeg sustava internetskog prikupljanja, ali nemaju pristup vašim osobnim podacima.

8. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Privolu za obradu vaše e-adrese možete povući u bilo kojem trenutku slanjem obavijesti bilo kojem od zajedničkih voditelja obrade. Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade koja je provedena prije nego što ste povukli privolu.

Osim toga, kao „ispitanik” imate posebna prava na temelju poglavlja III. (članci od 14. do 25.) Uredbe (EU) 2018/1725 (i poglavlja III. GDPR-a), posebice pravo na pristup svojim osobnim podacima i njihov ispravak ako su netočni ili nepotpuni. U određenim slučajevima imate pravo na brisanje vaših osobnih podataka i ograničenje njihove obrade te pravo prigovora na njihovu obradu i pravo na prenosivost podataka.

Da biste ostvarili svoja prava, možete se obratiti bilo kojem od zajedničkih voditelja obrade podataka ili (posebno u slučaju spora) službeniku za zaštitu podataka. Ako je potrebno, možete se obratiti i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Podaci za kontakt navedeni su u 9. poglavlju.

Ako želite ostvariti svoja prava u pogledu jednog ili više konkretnih postupaka obrade, jasno ih navedite u zahtjevu (tj. navedite njihov broj upisa u registar iz 10. poglavlja).

Svaki zahtjev za pristup osobnim podacima obrađuje se u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva. Svi drugi zahtjevi obuhvaćeni člancima od 18. do 25. Uredbe (EU) 2018/1725 (i poglavljem III. GDPR-a) obrađuju se u roku od 15 radnih dana. Taj se rok prema potrebi može produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjevâ.

9. Podaci za kontakt

Voditelji obrade podataka

Ako želite ostvariti svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 i GDPR-a, ako imate primjedbi, pitanja ili nedoumica ili ako želite podnijeti pritužbu u vezi s prikupljanjem i uporabom vaših osobnih podataka, obratite se jednom od zajedničkih voditelja obrade podataka.

Kad je riječ o Komisiji, obratite se operativnom voditelju obrade s pomoću sljedećih podataka za kontakt:

Europska komisija

Glavno tajništvo

Uprava A „Strategija, bolja regulativa i korporativno upravljanje”

Odjel A.1 „Prioriteti politike i program rada”

B – 1049 Bruxelles/Brussel

Tel. +32 22992165

E-adresa: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

Kad je riječ o predstavniku skupine organizatora ili, ovisno o slučaju, pravnoj osobi koju je takva skupina osnovala, njihovi podaci za kontakt dostupni su u internetskom registru europskih građanskih inicijativa te u središnjem sustavu internetskog prikupljanja na internetskim stranicama predmetne inicijative. Vidjeti: https://citizens-initiative.europa.eu/find-initiative_hr.

Službenici za zaštitu podataka

– Komisijin službenik za zaštitu podataka

Za pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

– Službenik za zaštitu podataka skupine organizatora (ako postoji)

Ako je skupina organizatora imenovala službenika za zaštitu podataka, možete mu se obratiti s pomoću podataka za kontakt koji su dostupni u internetskom registru europskih građanskih inicijativa te u središnjem sustavu internetskog prikupljanja na internetskim stranicama predmetne inicijative. Vidjeti: https://citizens-initiative.europa.eu/home_hr.

Tijela za zaštitu podataka

– Europski nadzornik za zaštitu podataka

Ako smatrate da su prava koja imate na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 povrijeđena obradom vaših osobnih podataka za koju je odgovoran voditelj obrade, imate pravo podnijeti pritužbu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (edps@edps.europa.eu).

– Nacionalna tijela za zaštitu podataka

Imate i pravo podnijeti pritužbu nadležnom nacionalnom tijelu za zaštitu podataka, posebno u državi članici u kojoj je vaše uobičajeno boravište, radno mjesto ili mjesto navodnog kršenja, ako smatrate da se obradom vaših osobnih podataka krši Opća uredba o zaštiti podataka. Podaci za kontakt nacionalnih tijela za zaštitu podataka dostupni su ovdje: https://citizens-initiative.europa.eu/find-initiative_hr.

10. Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

Komisijin službenik za zaštitu podataka objavljuje registar svih dokumentiranih i prijavljenih postupaka obrade osobnih podataka koje provodi Komisija. Tom registru možete pristupiti na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_hr.

Ovaj postupak obrade upisan je u javni registar službenika za zaštitu podataka pod sljedećim brojem: DPR-EC-03486.

Zainteresirani ste za učenje i suradnju?