Preskoči na glavno vsebino
Evropska državljanska pobuda

Politika zasebnosti v zvezi z elektronskimi naslovi podpisnikov, zbranimi prek centralnega sistema spletnega zbiranja

Postopek obdelave podatkov: obdelava elektronskih naslovov podpisnikov, ki se zbirajo v centralnem sistemu spletnega zbiranja Komisije.

Upravljavec podatkov: upravljanje podatkov skupaj vodita Evropska komisija (Operativni upravljavec podatkov, enota SG.A.1 „Prednostne naloge politike in delovni program”) na eni strani in predstavnik skupine organizatorjev pobude ali, kadar je primerno, pravna oseba, ki jo je ustanovila skupina organizatorjev, na drugi strani.

Referenčna oznaka: DPR-EC-03486

1. Uvod

Evropska državljanska pobuda je instrument participativne demokracije, ki državljankam in državljanom omogoča, da predlagajo konkretne pravne spremembe na katerem koli področju, na katerem je Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) pristojna za predlaganje zakonodaje. Pravni okvir, ki se uporablja za ta instrument, je določen v Uredbi (EU) 2019/788 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o evropski državljanski pobudi.

Da bi bila pobuda evropskih državljanov predložena Komisiji kot veljavna, mora skupina organizatorjev od državljanov EU zbrati vsaj 1 milijon izjav o podpori, pri čemer se upoštevajo posebni pragovi, ki jih je treba doseči najmanj v 7 državah članicah. Podpisnice in podpisniki evropske državljanske pobude lahko po izbiri navedejo tudi svoj elektronski naslov, če želijo, da jih Komisija in skupina organizatorjev obveščata o napredku zadevne pobude.

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov se nanaša na obdelavo vaših elektronskih naslovov v navedenem okviru, in sicer prek centralnega sistema spletnega zbiranja, ki ga je vzpostavila in ga upravlja Komisija.

Postopki obdelave vaših elektronskih naslovov potekajo v okviru skupnega upravljanja, in sicer med Komisijo na eni strani in predstavnikom skupine organizatorjev zadevne pobude ali, kadar je primerno, pravno osebo, ki jo je ustanovila taka skupina na drugi strani (v nadaljnjem besedilu tudi: organizatorji pobude). Ustrezne odgovornosti in naloge Komisije in organizatorjev so določene na pregleden način v sporazumu o skupnem upravljanju. Bistveni elementi tega sporazuma o skupnem upravljanju so na voljo javnosti na naslednjem naslovu: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_sl

Komisija je zavezana varstvu vaših osebnih podatkov in spoštovanju vaše zasebnosti. Komisija zbira in obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov. Za organizatorje pobude veljajo tudi pravila o obdelavi osebnih podatkov iz splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

V tej izjavi o varstvu osebnih podatkov je pojasnjeno, zakaj osebne podatke obdelujemo, kako vse predložene osebne podatke zbiramo, z njimi ravnamo in jih varujemo, kako te informacije uporabljamo ter katere pravice imate glede svojih osebnih podatkov. V njej so navedeni tudi kontaktni podatki odgovornih upravljavcev podatkov, pri katerih lahko uveljavite svoje pravice, pooblaščenih oseb za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

2. Zakaj obdelujemo osebne podatke in kako

Splošni namen obdelave osebnih podatkov v okviru uredbe o evropski državljanski pobudi je izvajanje Uredbe (EU) 2019/788 o evropski državljanski pobudi in s tem omogočanje državljanom EU, da uveljavljajo pravico iz člena 11(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije, da Komisijo neposredno pozovejo k predložitvi predlogov pravnih aktov Unije za namen izvajanja Pogodb.

Vaš elektronski naslov shranimo na podlagi vašega izrecnega soglasja („opt-in“), da bi vas Komisija in organizatorji pobude lahko seznanili z napredkom zadevne pobude.

Poleg tega se vaši podatki lahko obdelujejo v okviru podpornih postopkov obdelave, kot so obdelava zahtevkov posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, vzorčenje tehničnih pregledov kakovosti, operacije, potrebne za vzdrževanje sistema IT, in vsak tak postopek, ki je lahko predpisan z zakonom.

Obdelani osebni podatki se lahko ponovno uporabijo za namen postopkov pred sodiščema EU, sodišči držav članic, evropskim varuhom človekovih pravic ali Evropskim računskim sodiščem.

Osebni podatki ne bodo uporabljeni za samodejno sprejemanje odločitev, vključno s profiliranjem.

3. Na kateri pravni podlagi obdelujemo vaš elektronski naslov

Obdelavo v zvezi s tem namenom izrecno določa člen 18(2) uredbe o evropski državljanski pobudi. Ker vaš elektronski naslov ni potreben za podporo pobudi, ta postopek obdelave temelji na vašem ločenem in izrecnem soglasju v skladu s členom 5(1), točka d, Uredbe (EU) 2018/1725 (in členom 6(1), točka a, splošne uredbe o varstvu podatkov).

Vaš elektronski naslov se ne šteje za občutljive podatke, za katere je obdelava načeloma prepovedana v skladu s členom 10(1) Uredbe (EU) 2018/1725 (in členom 9(1) splošne uredbe o varstvu podatkov). Vendar pa lahko povezava med vašimi podatki in podprto pobudo razkrije informacije o vašem zdravju, političnem, filozofskem ali verskem prepričanju, politični pripadnosti, spolnem življenju ali spolni usmerjenosti, rasni ali etnični pripadnosti ali celo članstvu v sindikatu, odvisno od vsebine vsake pobude. Zato lahko občutljivost vaših podatkov izvira iz politične občutljivosti zadevne pobude.

Čeprav se vaši podatki lahko štejejo za posebno kategorijo podatkov, je v skladu s členom 10(2), točka a, Uredbe (EU) 2018/1725 (in členom 9(2), točka a, splošne uredbe o varstvu podatkov) njihova obdelava še vedno dovoljena iz naslednjega razloga: „posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je dal izrecno privolitev v obdelavo navedenih osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov (...)“.

4. Katere osebne podatke zbiramo in obdelujemo

Na podlagi vašega izrecnega soglasja shranimo vaš elektronski naslov, da bi vas obveščali o napredku zadevne pobude.

Da bi omogočili učinkovito obdelavo navedenih podatkov, zbiramo nekatere (meta)podatke v zvezi z elektronskim prenosom/predložitvijo elektronskega naslova, zlasti jezik, ki ga uporablja vaš brskalnik, naslov IP in čas elektronskega vnosa obrazca. Ti (meta)podatki se hranijo največ šest mesecev. Poleg tega se ob predložitvi izjave o podpori samodejno ustvari edinstveni identifikator. Identifikator se uniči ob koncu obdobja hrambe elektronskega naslova.

5. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke

Standardno obdobje hrambe je 1 mesec po umiku pobude ali 12 mesecev po koncu obdobja zbiranja oziroma po predložitvi pobude Komisiji.

To standardno obdobje hrambe se podaljša, kadar Komisija s sporočilom določi ukrepe, ki jih namerava sprejeti v zvezi z zadevno evropsko državljansko pobudo v skladu s členom 15(2) uredbe o evropski državljanski pobudi. V takih primerih se podatki uničijo najpozneje tri leta po objavi omenjenega sporočila.

To ne posega v vašo pravico, da se kadar koli odjavite od prejemanja informacij o napredku zadevne pobude.

Odjavite se lahko s klikom gumba za odjavo, ko prejmete elektronsko sporočilo o napredku pobude, ali na e-naslovu SG-ECI-mailing@ec.europa.eu. Vaš e-naslov bo kmalu izbrisan.

6. Kako varujemo osebne podatke

Vsi osebni podatki so na strežnikih Komisije shranjeni v elektronski obliki. Za vse postopke obdelave podatkov se uporablja Sklep Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski komisiji.

Komisija je za varstvo vaših osebnih podatkov uvedla več tehničnih in organizacijskih ukrepov. Tehnični ukrepi vključujejo ustrezne ukrepe za obravnavo spletne varnosti, tveganja izgube podatkov, spremembe podatkov ali nepooblaščenega dostopa, pri čemer se upoštevata tveganje, ki ga predstavlja obdelava, in narava osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Organizacijski ukrepi vključujejo omejitev dostopa do osebnih podatkov zgolj na pooblaščene osebe z legitimno potrebo po seznanitvi za namene tega postopka obdelave.

7. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu se razkrijejo

Dostop do vaših podatkov, ki so shranjeni v centralnem sistemu zbiranja, imajo samo posebej pooblaščeni uslužbenci Komisije na podlagi potrebe po seznanitvi. Te uslužbence zavezujejo zakonsko določeni in po potrebi dodatni sporazumi o zaupnosti.

Organizatorji pobude lahko uporabijo vaš elektronski naslov, da vam in ostalim podpisnikom pošiljajo sporočila prek posebne funkcije centralnega sistema spletnega zbiranja, vendar nimajo dostopa do vaših osebnih podatkov.

8. Katere pravice imate in kako jih lahko uveljavljate

Privolitev v obdelavo vašega elektronskega naslova lahko kadar koli prekličete tako, da o tem obvestite enega od skupnih upravljavcev podatkov. Preklic ne bo vplival na zakonitost obdelave, izvedene pred preklicem privolitve.

Poleg tega imate kot „posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki“ v skladu s poglavjem III (členi 14–25) Uredbe (EU) 2018/1725 (in poglavjem III splošne uredbe o varstvu podatkov) določene pravice, zlasti pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in njihovega popravka, če niso točni ali popolni. V nekaterih primerih imate pravico do izbrisa svojih osebnih podatkov, omejitve njihove obdelave, ugovora njihovi obdelavi in do prenosljivosti podatkov.

Za uveljavljanje svojih pravic se obrnite na enega od skupnih upravljavcev podatkov ali (zlasti v primeru spora) na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, po potrebi pa tudi na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Njihovi kontaktni podatki so navedeni v razdelku 9.

Če želite uveljavljati pravice glede enega ali več specifičnih postopkov obdelave podatkov, te postopke jasno navedite v svojem zahtevku (tj. navedite njihovo referenčno oznako, kot je navedena v razdelku 10).

Zahteve za dostop do osebnih podatkov bodo obravnavane v enem mesecu po prejemu vaše zahteve. Vsi drugi zahtevki, ki sodijo na področje uporabe členov 18–25 Uredbe (EU) 2018/1725 (in poglavja III splošne uredbe o varstvu podatkov), bodo obravnavani v 15 delovnih dneh. To obdobje se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev.

9. Kontaktne informacije

Upravljavci podatkov

Za uveljavljanje pravic v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 in splošno uredbo o varstvu podatkov ali za pripombe, vprašanja, pomisleke ali pritožbe v zvezi z zbiranjem in uporabo svojih osebnih podatkov se obrnite na enega od skupnih upravljavcev podatkov.

– Prek spodnjih kontaktnih podatkov se obrnite na operativnega upravljavca podatkov pri Komisiji:

Evropska komisija

Generalni sekretariat

Direktorat A „Strategija, boljše pravno urejanje in korporativno upravljanje“

Enota A.1 – Prednostne naloge politike in delovni program

1049 Bruselj

Telefon: +32 22992165

E-naslov: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

– Kontaktni podatki predstavnika skupine organizatorjev ali, kjer je to primerno, pravne osebe, ki jo je ustanovila taka skupina, so na voljo v spletnem registru evropske državljanske pobude in v centralnem sistemu spletnega zbiranja na spletnih straneh, posebej namenjenih zadevni pobudi. Glej: https://citizens-initiative.europa.eu/find-initiative_sl.

Pooblaščeni osebi za varstvo podatkov

– Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Komisiji

Za vprašanja v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

– Pooblaščena oseba za varstvo podatkov skupine organizatorjev (če obstaja)

Če je skupina organizatorjev imenovala pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, se lahko obrnete tudi na to pooblaščeno osebo za varstvo podatkov prek kontaktnih podatkov, ki so na voljo v spletnem registru ECI ter v centralnem sistemu spletnega zbiranja na spletnih straneh, ki so posebej namenjene zadevni pobudi. Glej: https://citizens-initiative.europa.eu/_sl.

Nacionalni organi za varstvo podatkov

– Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP)

Če menite, da je upravljavec podatkov z obdelavo vaših osebnih podatkov kršil vaše pravice iz Uredbe (EU) 2018/1725, lahko vložite pritožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov (edps@edps.europa.eu).

– Nacionalni organi za varstvo podatkov

Če menite, da so bili vaši podatki nezakonito obdelani, imate tudi pravico, da se pritožite pri pristojnem nacionalnem organu za varstvo podatkov, zlasti v državi članici vašega običajnega prebivališča, kraja dela ali kraja domnevne kršitve. Kontaktni podatki nacionalnih organov za varstvo podatkov so na voljo na naslovu: https://citizens-initiative.europa.eu/find-initiative_sl.

10. Kje poiskati dodatne informacije

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Komisiji vodi register vseh dokumentiranih in priglašenih postopkov obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja Komisija. Dostop do registra je na voljo na naslednji povezavi: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_sl

Ta postopek obdelave podatkov se v javnem registru pooblaščene osebe za varstvo podatkov vodi pod referenčno oznako: DPR-EC-03486.

Bi želeli izvedeti več in sodelovati?