Ugrás a fő tartalomra
Európai polgári kezdeményezés

Az aláírók központi online gyűjtési rendszeren keresztül gyűjtött e-mail-címére vonatkozó adatvédelmi politika

Adatkezelési művelet: Az aláírók által megadott, a Bizottság központi online gyűjtési rendszerén keresztül gyűjtött e-mail-címek kezelése

Adatkezelő: Közös adatkezelő egyrészről az Európai Bizottság (SG.A.1. operatív adatkezelő egység: „Szakpolitikai prioritások és munkaprogram”), másrészről a kezdeményezés szervezői csoportjának képviselője vagy adott esetben a szervezői csoport által létrehozott jogi személy

Hivatkozási szám: DPR-EC-03486

1. Bevezetés

Az európai polgári kezdeményezés a részvételi demokrácia eszköze, mely lehetővé teszi az EU lakosainak, hogy konkrét jogi változtatásokat kezdeményezzenek azokon a területeken, amelyeken az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) hatáskörrel rendelkezik jogszabályjavaslatok előterjesztésére. Az eszköz jogi keretét az európai polgári kezdeményezésről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/788 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkotja.

Ahhoz, hogy érvényes európai polgári kezdeményezést nyújthasson be a Bizottsághoz, a kezdeményezés szervezői csoportjának összesen legalább egymillió támogató nyilatkozatot össze kell gyűjtenie uniós polgároktól, és gondoskodnia kell arról, hogy a nyilatkozatok száma legalább hét tagállamban elérje az adott országra vonatkozóan előírt küszöbértéket. A támogató nyilatkozatok aláírói az e-mail-címüket is megadhatják, ha szeretnék, hogy a Bizottság és a szervezői csoport tájékoztassa őket az érintett kezdeményezéssel kapcsolatos fejleményekről.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat a fent említettekkel összefüggésben a Bizottság által létrehozott és működtetett központi online gyűjtési rendszeren keresztül megadott e-mail-címek kezelésére vonatkozik.

Az Ön e-mail-címének kezelése tekintetében egyrészt a Bizottság, másrészt az érintett kezdeményezés szervezői csoportjának képviselője vagy adott esetben a szervezői csoport által létrehozott jogi személy (a továbbiakban: a kezdeményezés szervezői) közös adatkezelőként jár el. A Bizottság és a szervezők feladatai és kötelezettségei átlátható módon, közös adatkezelési megállapodásban vannak rögzítve. E közös adatkezelési megállapodás alapvető elemei a következő weboldalon érhetők el nyilvánosan: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_hu

Az Európai Bizottság elkötelezett a személyes adatok védelme és a magánélet tiszteletben tartása mellett. A személyes adatokat a Bizottság a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerint gyűjti és kezeli. A kezdeményezés szervezőire az általános adatvédelmi rendelet személyesadat-kezelést szabályozó rendelkezései vonatkoznak.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti az adatkezelés indokait, a rendelkezésre bocsátott személyes adatok gyűjtésének, kezelésének és védelmének módját, az adatok felhasználását, valamint az Ön jogait saját személyes adataival kapcsolatban. Tartalmazza továbbá az illetékes adatkezelő kapcsolattartási adatait is, akihez jogai érvényre juttatásával kapcsolatban fordulhat, valamint az adatvédelmi tisztviselő és az európai adatvédelmi biztos kapcsolattartási adatait.

2. Milyen célból és hogyan kezeljük az Ön személyes adatait?

Az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban említett személyes adatok kezelésének általános célja az európai polgári kezdeményezésről szóló (EU) 2019/788 rendelet végrehajtása: az adatkezelés ahhoz szükséges, hogy az uniós polgárok élhessenek az Európai Unióról szóló szerződés 11. cikkének (4) bekezdésében biztosított jogukkal, miszerint közvetlenül felkérhetik a Bizottságot, hogy a Szerződések végrehajtása céljából nyújtson be uniós jogi aktusra irányuló javaslatot.

Ezzel összefüggésben az Ön e-mail-címét azért gyűjtjük, hogy a Bizottság és a kezdeményezés szervezői – az Ön kifejezett hozzájárulásával („opt-in”) – tájékoztathassák Önt az érintett kezdeményezéssel kapcsolatos fejleményekről.

Ezen túlmenően az Ön adatai az adatkezelést támogató műveletekkel összefüggésben is kezelhetők, például az érintettek kérelmeinek feldolgozásával, a technikai minőség mintavételen alapuló ellenőrzésével, az informatikai rendszer karbantartásához szükséges műveletekkel, valamint minden olyan művelettel összefüggésben, amelyet jogszabály ír elő.

A kezelt személyes adatok felhasználhatók az uniós bíróságok, a nemzeti bíróságok, az európai ombudsman vagy az Európai Számvevőszék előtt zajló eljárások során.

A személyes adatokat nem használjuk fel automatizált döntéshozatal céljára, ideértve a profilalkotást is.

3. Mi a jogi háttere az e-mail-címek kezelésének?

Az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet (18. cikkének (2) bekezdése) kifejezetten lehetővé teszi az e-mail-címek fent ismertetett célból történő kezelését. Mivel azonban Önnek nem kell megadnia e-mail-címét ahhoz, hogy támogathasson egy kezdeményezést, az adatkezelés az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének d) pontjával (és az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjával) összhangban az Ön külön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az Ön e-mail-címe nem minősül olyan különleges adatnak, amelynek kezelését az (EU) 2018/1725 rendelet 10. cikkének (1) bekezdése (és az általános adatvédelmi rendelet 9. cikkének (1) bekezdése) elvben tiltja. Az Ön adatai és a támogatott kezdeményezés közötti kapcsolat azonban felfedhet az Ön egészségi állapotára, politikai, filozófiai vagy vallási meggyőződésére, politikai hovatartozására, szexuális életére vagy szexuális irányultságára, faji vagy etnikai származására, sőt akár szakszervezeti tagságára vonatkozó információkat is, az adott kezdeményezés tárgyától függően. Következésképpen az Ön adatainak különleges jelleget kölcsönözhet az érintett kezdeményezés témájának érzékeny jellege.

Az (EU) 2018/1725 rendelet 10. cikke (2) bekezdésének a) pontjával (és az általános adatvédelmi rendelet 9. cikke (2) bekezdésének a) pontjával) összhangban az Ön adatai – annak ellenére, hogy a személyes adatok különleges kategóriájába tartozónak minősülhetnek – továbbra is adatkezelés tárgyát képezhetik, mivel: „az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez […]”.

4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Azért gyűjtjük az Ön e-mail-címét – az Ön kifejezett hozzájárulása esetén –, hogy tájékoztatni tudjuk az érintett kezdeményezéssel kapcsolatos fejleményekről.

Ezenfelül az adatkezelés hatékonyságának biztosítása érdekében egyes, az e-mail-címek továbbításával/benyújtásával kapcsolatos (meta)adatokat is gyűjtünk, nevezetesen az Ön böngészője által használt nyelvet, az Ön IP-címét és a támogató nyilatkozat elektronikus bevitelének idejét. Ezeket a (meta)adatokat legfeljebb hat hónapig őrizzük meg. Emellett a támogató nyilatkozat benyújtásakor a rendszer automatikusan egyedi azonosítót hoz létre. Ez az azonosító az e-mail-cím megőrzési időszakának végén megsemmisítésre kerül.

5. Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

Az adatokat a Bizottság alapesetben a kezdeményezés visszavonásától számított 1 hónapig vagy a gyűjtési időszak végétől, illetve a kezdeményezés benyújtásának időpontjától számított 12 hónapig őrzi meg.

Az alapeset szerinti megőrzési időszak meghosszabbodik, ha a Bizottság az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet 15. cikkének (2) bekezdése alapján közleményben meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyeket a kezdeményezéssel kapcsolatban szándékozik hozni. Ilyen esetekben az adatokat legkésőbb az említett közlemény közzétételét követő három éven belül meg kell semmisíteni.

Ez nem érinti az Ön ahhoz fűződő jogát, hogy bármikor leiratkozzon az érintett kezdeményezés előrehaladásával kapcsolatos tájékoztatásról.

Ha le szeretne iratkozni, kattintson a megfelelő opcióra a kezdeményezés előrehaladásáról tájékoztató e-mailben vagy írjon nekünk az SG-ECI-mailing@ec.europa.eu e-mail-címre. Ezt követően az Ön e-mail-címét rövid időn belül törölni fogjuk.

6. Hogyan gondoskodunk az Ön személyes adatainak védelméről?

Minden személyes adatot a Bizottság szerverein tárolunk elektronikus formában. Az összes adatkezelési műveletre az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal összhangban kerül sor.

A felhasználók személyes adatainak védelme érdekében a Bizottság technikai és szervezeti intézkedéseket léptetett életbe. A technikai intézkedések között említhetjük azokat, amelyek az online biztonságról, valamint az adatvesztés és -módosulás kockázata, illetve a jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről hivatottak gondoskodni, figyelembe véve azt, hogy az adatkezelés milyen kockázatot jelent, és milyen jellegű személyes adatok kezeléséről van szó. A szervezeti intézkedések közé tartozik, hogy a személyes adatokhoz csakis azok a feljogosított személyek férhetnek hozzá, akiknek erre indokoltan szükségük van az adatkezelési művelet végrehajtásához.

7. Ki fér hozzá az Ön személyes adataihoz, és kivel közölhetők azok?

Csak azok a bizottsági munkatársak férhetnek hozzá az Ön adataihoz – amíg azok a központi online gyűjtési rendszerben vannak tárolva –, akiket erre a „szükséges ismeret” elve alapján kifejezetten felhatalmaztak. Ezeket a munkatársakat jogszabályban előírt kötelezettségek, illetve szükség esetén külön titoktartási megállapodások kötik.

A kezdeményezés szervezői felhasználhatják a támogató nyilatkozatok aláíróinak e-mail-címét arra, hogy a központi online gyűjtési rendszer e célt szolgáló funkciója révén üzenetet küldjenek nekik, de nincs hozzáférésük az aláírók személyes adataihoz.

8. Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat?

E-mail-címének kezelésére vonatkozó hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja úgy, hogy erről értesíti a közös adatkezelők valamelyikét. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ráadásul Önt az adatkezelés érintettjeként megilletik bizonyos, az (EU) 2018/1725 rendelet III. fejezetében (14–25. cikk) (és az általános adatvédelmi rendelet III. fejezetében) meghatározott jogok, különösen pedig a személyes adataihoz való hozzáférés joga, valamint az adatok helyesbítéséhez fűződő jog abban az esetben, ha azok pontatlanok vagy hiányosak. Egyes esetekben jogában áll személyes adatait törölni, kezelésüket korlátozni és az adatkezelés ellen kifogást emelni, ezen túlmenően pedig az adathordozhatósághoz való jog is megilleti Önt.

Ha úgy ítéli meg, hogy jogai sérültek, azok érvényre juttatásáért lépjen kapcsolatba a közös adatkezelők valamelyikével vagy (elsősorban nézeteltérés esetén) forduljon az adatvédelmi tisztviselő(k)höz. Szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhat. Az elérhetőségi adatokat a lenti 9. pont tartalmazza.

Amennyiben egy vagy több konkrét adatkezelési művelettel kapcsolatban érvényre kívánja juttatni jogait, kérjük, hogy erre irányuló kérelmében adja meg a kérdéses művelet hivatkozási számát (lásd a lenti 10. pontot).

A Bizottság a személyes adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmeket a beérkezéstől számított egy hónapon belül kezeli. Az (EU) 2018/1725 rendelet 18–25. cikkének (és az általános adatvédelmi rendelet III. fejezetének) hatálya alá tartozó egyéb kérelmeket 15 munkanapon belül kezeljük. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

9. Elérhetőségi adatok

Az adatkezelők

Ha Ön gyakorolni szeretné az (EU) 2018/1725 rendelet és az általános adatvédelmi rendelet szerinti jogait, illetve ha észrevételei, kérdései vagy aggályai vannak, vagy ha panaszt kíván benyújtani személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a közös adatkezelők valamelyikével.

– A Bizottság operatív adatkezelőjének elérhetősége:

European Commission (Európai Bizottság)

Secretariat General (Főtitkárság)

Directorate A 'Strategy, Better Regulation & Corporate Governance’ („A” Igazgatóság – Stratégia, minőségi jogalkotás, szervezeti irányítás)

Unit A.1 'Policy Priorities & Work Programme’ (A.1. egység – Szakpolitikai prioritások és munkaprogram).

B – 1049 Bruxelles/Brussel

+32 2 29 92165 Fax:

E-mail-cím: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

– A szervezői csoport képviselőjének vagy adott esetben a csoport által létrehozott jogi személynek az elérhetősége megtalálható az európai polgári kezdeményezések online nyilvántartásában, valamint a központi online gyűjtési rendszerben, az érintett kezdeményezést bemutató webhelyen. Lásd: https://citizens-initiative.europa.eu/find-initiative_hu.

Az adatvédelmi tisztviselők

– A Bizottság adatvédelmi tisztviselője

Személyes adatainak kezeléséhez kapcsolódó kérdéseivel, problémáival az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat a következő e-mail-címen: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu.

– A szervezői csoport adatvédelmi tisztviselője (ha a csoport rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel)

Ha a szervezői csoport kijelölt adatvédelmi tisztviselőt, Ön a kérdéses személlyel is felveheti a kapcsolatot, ha az illető elérhetősége megtalálható az európai polgári kezdeményezések online nyilvántartásában, valamint a központi online gyűjtési rendszerben, az érintett kezdeményezéssel foglalkozó webhelyen. Lásd: https://citizens-initiative.europa.eu/home_hu.

Az adatvédelmi hatóságok

– Az európai adatvédelmi biztos

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az (EU) 2018/1725 rendeletben foglalt jogai sérültek az adatkezelő által végzett személyesadat-kezelés során, panaszával az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhat a következő e-mail-címen: edps@edps.europa.eu.

– Nemzeti adatvédelmi hatóságok

Önnek jogában áll továbbá panaszt tenni az illetékes nemzeti adatvédelmi hatóságnál, különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban, amennyiben úgy ítéli meg, hogy adatait jogellenesen kezelték. A nemzeti adatvédelmi hatóságok elérhetőségei itt találhatók: https://citizens-initiative.europa.eu/find-initiative_hu.

10. További információk

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet és tesz közzé a Bizottságnál végzett összes dokumentált személyesadat-kezelési műveletről, amelyről értesítést kapott. A nyilvántartás a következő linken érhető el: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_hu.

Ez a konkrét adatkezelési művelet a következő hivatkozási számmal szerepel az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartásában: DPR-EC-03486.

Szeretne többet megtudni vagy közreműködni?