Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Αρχές αρμόδιες για την επαλήθευση και την πιστοποίηση δηλώσεων υποστήριξης

Αυστρία

Bundeswahlbehörde

p.A. Bundesministerium für Inneres
Abteilung III/S/2 (Wahlangelegenheiten)
Διεύθυνση

Herrengasse 7

1010 Wien

 

Τηλέφωνο/-α
+43 1 53126 905203

Βέλγιο

Federal Public Service - Home Affairs/Service public fédéral Intérieur/Federale Overheidsdienst - Binnenlandse Zaken/Föderaler Öffentlicher - Dienst Inneres

Directorate General Identity and Citizens’ Affairs/Direction générale Identité et Affaires citoyennes/Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken/Generaldirektion Identität und Bürgerangelegenheiten
National Registry/Registre national/Rijksregister/Nationalregister
Διεύθυνση

Park Atrium

Koloniënstraat/Rue des colonies 11

1000 Brussels/Bruxelles

 

Βουλγαρία

Ministry of Regional Development and Public Works (MRDPW)

General Direction “Civil Registration and Administrative Services” (CRAS)
Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Διεύθυνση

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19

1202 София

St.St. Kiril and Metodiy str. 17 – 19

1202 Sofia

 

Τηλέφωνο/-α
+359 2 9863486

Κροατία

Ministry of Justice and Public Administration

Ministarstvo pravosuđa i uprave
Διεύθυνση

Ulica grada Vukovara 49

Maksimirska 63

10 000 Zagreb

 

Τηλέφωνο/-α
+385 1 2357 681 | +385 1 2357 540 | +385 1 2357 650

Κύπρος

Ministry of Interior

Τσεχία

Czech Ministry of the Interior

Ministerstvo vnitra
Διεύθυνση

Náměstí Hrdinů 3

140 21 Praha 4

 

E-mail
Τηλέφωνο/-α
+420 974 817 435

Δανία

Εσθονία

Φινλανδία

Digital and Population Data Services Agency

Digi- ja väestötietovirasto
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Διεύθυνση

PO BOX 123 (Lintulahdenkuja 2) - 00531 Helsinki

PL 123 (Lintulahdenkuja 2) - 00531 Helsinki

PB 123 (Lintulahdenkuja 2) - 00531 Helsingfors

 

(in particular questions concerning the statements of support; verification and certification of statements of support)

 

Τηλέφωνο/-α
+358 295 353 137

Γαλλία

Γερμανία

Ελλάδα

Ουγγαρία

Ιρλανδία

Department of Housing, Local Government and Heritage

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
Διεύθυνση

Custom House/Teach an Chustaim

Dublin 1/Baile Átha Cliath 1

 

Τηλέφωνο/-α
+353 1 888 2339,
| +353 1 888 2141,
| +353 1 888 2166

Ιταλία

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi elettorali Ufficio III - Attività di supporto alle consultazioni elettorali e referendarie
Διεύθυνση

Piazza del Viminale, 1

00184 Roma

 

Τηλέφωνο/-α
+39 06 465.47280,
+39 06 465.25709,
+39 06 465.37372

Λετονία

The Central Election Commission of the Republic of Latvia

Latvijas Republikas
Centrālā vēlēšanu komisija
Διεύθυνση

Smilšu iela 4

1050 Rīga

 

E-mail
Τηλέφωνο/-α
+371 6732 2688

Λιθουανία

Λουξεμβούργο

Centre des technologies de l'information de l’Etat (CTIE)

Μάλτα

Office of the Electoral Commission

Κάτω Χώρες

Ministry of the Interior and Kingdom Relations

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directoraat-generaal Openbaar Bestuur en Democratische rechtstaat, directie Democratie en Bestuur, afdeling Democratie
Διεύθυνση

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

 

Πολωνία

Centre for Information Technology

Διεύθυνση

Aleje Jerozolimskie 132-136

02-305 Warsaw

 

Τηλέφωνο/-α
+48 22 250 28 83

Πορτογαλία

Ρουμανία

Ministerul Afacerilor Interne / Ministry of Home Affairs

Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor / General Directorate for Persons’ Records
Διεύθυνση

Str. Obcina Mare Nr. 2

Sector 6

Bucureşti

 

Τηλέφωνο/-α
+4021.440.24.40 extension 25230

Σλοβακία

Ministerstvo vnútra SR

sekcia verejnej správy, odbor registrov, matrík a hlásenia pobytu, oddelenie správy registrov
Διεύθυνση

Námestie Ľ. Štúra 1

974 04 Banská Bystrica

 

Τηλέφωνο/-α
+421 4 843 064 00

Σλοβενία

Slovenian Ministry of the Interior

Head of Division for civil status, public documents and residence registration
Διεύθυνση

Štefanova 2

1501 Ljubljana

 

E-mail
Τηλέφωνο/-α
+386 (0)1 428 40 00

Ισπανία

Electoral Census Office

Oficina del Censo Electoral
Διεύθυνση

C/ Poeta Joan Maragall 51

28071 Madrid

 

Τηλέφωνο/-α
+34 915 83 46 94,
| +34 915 83 4697

Σουηδία

The Swedish Central Election Authority

Valmyndigheten
Διεύθυνση

Box 1010

171 21 Solna

 

Τηλέφωνο/-α
+46 (0)10 57 57 000
Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;