Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Βίντεο για τη 10η επέτειο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

2023 

  • Σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού ΕΠΠ, η χρήση ατομικών επιγραμμικών συστημάτων συγκέντρωσης επιτρεπόταν μόνο για πρωτοβουλίες που καταχωρίστηκαν πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2022. Οι πρωτοβουλίες πολιτών που καταχωρίζονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 μπορούν να συγκεντρώνουν δηλώσεις υποστήριξης στο διαδίκτυο μόνο με τη χρήση του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης (εξακολουθεί να επιτρέπεται η συγκέντρωση υπογραφών σε έντυπη μορφή). Το σύστημα αυτό παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
  • Η Επιτροπή εκδίδει την πρώτη της έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 στις 6 Δεκεμβρίου 2023.  

2020

2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν τους νέους κανόνες.

Νομοθετική διαδικασία βάσει των νέων κανόνων:

Άλλα:

Factsheet
English
(228.77 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

2018

Η Επιτροπή εκδίδει τη 2η έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών.

2017

Μετά την επανεξέταση που δρομολογήθηκε το 2015, η Επιτροπή εγκρίνει πρόταση για νέους κανόνες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Staff working document
English
(1.35 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Προπαρασκευαστικές εργασίες επί της πρότασης της Επιτροπής:

Stakeholder consultation - summary report
English
(202.19 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Public consultation - report
English
(431.34 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Open public consultation - replies
English
(7.73 MB - ZIP)
Τηλεφόρτωση
Stakeholder consultation strategy
English
(94.63 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Study on data requirements
English
(2.31 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Etude données - résumé
English
(884.53 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Study eID
English
(6.74 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
OCS TS
English
(3.51 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Άλλες συμβολές στην επανεξέταση:

Ombudsman suggestions
English
(218.51 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
ICT impact study
English
(2.93 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

2015

Η Επιτροπή εκδίδει την πρώτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για την πρωτοβουλία πολιτών και δρομολογεί επανεξέταση των κανόνων.

2012

Οι κανόνες που διέπουν την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών τίθενται σε εφαρμογή.

2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν την πρωτοβουλία πολιτών: κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011

Νομοθετική διαδικασία βάσει του κανονισμού:

2009

Η Συνθήκη της Λισαβόνας (με την οποία θεσπίζεται η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών) τίθεται σε ισχύ.

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ξεκινούν εργασίες για τη θέσπιση των κανόνων και των διαδικασιών που διέπουν αυτό το νέο μέσο.

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;