Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Κανονιστικό πλαίσιο

Αναφορές σε Συνθήκες

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρθρο 11 παράγραφος 4

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 24


Κανόνες

Γενικοί κανόνες (από την 1η Ιανουαρίου 2020) – κανονισμός (ΕΕ) 2019/788 - επικαιροποιημένη έκδοση του παραρτήματος I

Κανόνες για την επιγραμμική συγκέντρωση υπογραφών (από την 1η Ιανουαρίου 2020) – κανονισμός (ΕΕ) 2019/1799

Οι πρωτοβουλίες που είχαν καταχωριστεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 εξακολουθούν να διέπονται εν μέρει από τους παλαιούς κανόνες:

Ανακοίνωση σχετικά με τις μεταβατικές ρυθμίσεις του νέου κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, που εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2020:

Transition_EL
ελληνικά
(271.91 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Βλ. επίσης το ιστορικό της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.

Επανεξέταση από την Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούται να επανεξετάζει τακτικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Παρουσιάζει τα πορίσματά της σε εκθέσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

Η Επιτροπή εξέδωσε την πρώτη της έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 στις 6 Δεκεμβρίου 2023.  

Οι εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του πρώτου κανονισμού ΕΠΠ (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011) είναι διαθέσιμες στη σελίδα ιστορικό της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.

Επιτροπή

Ο ρόλος της επιτροπής είναι να βοηθά την Επιτροπή στις τεχνικές προδιαγραφές των επιμέρους επιγραμμικών συστημάτων συγκέντρωσης (που καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής).

Για πληροφορίες σχετικά με τις συνεδριάσεις της επιτροπής, μπορείτε να συμβουλευθείτε το μητρώο επιτροπολογίας της Επιτροπής.

Ομάδα εμπειρογνωμόνων

Ο ρόλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων είναι να συντονίζει τις χώρες της ΕΕ όσον αφορά τον τρόπο υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.

Η ομάδα αποτελείται από εκπροσώπους των αρμόδιων εθνικών αρχών.

Περισσότερες πληροφορίες για τις συνεδριάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων.

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;