Direct naar de inhoud
Europees burgerinitiatief

Privacybeleid met betrekking tot de persoonsgegevens van de ondertekenaars die via het centraal online verzamelsysteem worden verzameld

Verwerking: Verwerking van gegevens van ondertekenaars die in het kader van de steunbetuigingen zijn verzameld via het centrale online verzamelsysteem van de Commissie

Verwerkingsverantwoordelijke: Gezamenlijke verantwoordelijkheid van enerzijds de Europese Commissie (operationele verwerkingsverantwoordelijke: eenheid SG.A.1 “Beleidsprioriteiten & Werkprogramma”) en anderzijds de vertegenwoordiger van de groep van organisatoren van het initiatief of, in voorkomend geval, een door die groep opgerichte juridische entiteit.

Referentienummer: DPR-EC-03486

1 Inleiding

Het Europees burgerinitiatief (hierna ook “EBI” genoemd) is een instrument voor participerende democratie dat burgers in staat stelt concrete wetswijzigingen voor te stellen op elk gebied waarop de Europese Commissie (hierna ook “de Commissie” genoemd) bevoegd is om wetgeving voor te stellen. Het rechtskader voor dit instrument is vastgelegd in Verordening (EU) 2019/788 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende het Europees burgerinitiatief (hierna ook de “EBI-verordening” genoemd).

Om een burgerinitiatief te steunen, moet u een reeks persoonsgegevens verstrekken als onderdeel van een steunbetuiging voor het initiatief. De groep organisatoren van een EBI moet ten minste 1 miljoen van dergelijke steunbetuigingen van EU-burgers verzamelen, waarbij specifieke drempels in ten minste zeven landen moeten worden bereikt, en deze steunbetuigingen door de lidstaten laten valideren en certificeren om het initiatief geldig te kunnen indienen bij de Commissie.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van een steunbetuiging voor een Europees burgerinitiatief via het door de Commissie opgezette en beheerde centrale online verzamelsysteem (Central Online Collection System - COCS).

De verwerking van uw gegevens vindt plaats onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van enerzijds de Commissie en anderzijds de vertegenwoordiger van de groep van organisatoren van het betrokken initiatief of, in voorkomend geval, de door die groep opgerichte juridische entiteit (hierna ook “de organisatoren van het initiatief” genoemd). Indien bij een steunbetuiging uw gegevens ter verificatie en certificering zijn ingediend bij de bevoegde autoriteiten van een verantwoordelijke lidstaat, dan worden deze autoriteiten bovendien verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens.

De respectieve verantwoordelijkheden en taken van de Commissie en de organisatoren zijn op transparante wijze vastgelegd in een overeenkomst inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid. De essentiële elementen van deze overeenkomst inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn publiek beschikbaar onder: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_nl

De Commissie verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen en uw privacy te respecteren. De Commissie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Evenzo zijn de organisatoren van het initiatief en de autoriteiten van de lidstaten onderworpen aan de regels inzake de verwerking van persoonsgegevens die zijn vastgesteld in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat de reden is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, de manier waarop wij alle verstrekte persoonsgegevens verzamelen, verwerken en beschermen, hoe die informatie wordt gebruikt en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. U vindt hier ook de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke bij wie u uw rechten kunt uitoefenen, de functionaris voor gegevensbescherming en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring bouwt voort op en vormt een aanvulling op de tekst van de privacyverklaring die is opgenomen in bijlage III bij de EBI-verordening, die daarvan een integraal onderdeel uitmaakt (zie vraag 10 hieronder).

NB: Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens die worden verstrekt in een steunbetuiging op papier. Het verzamelen en verder verwerken van uw gegevens (tot aan de overdracht ervan aan de lidstaten ter verificatie) gebeurt in dat geval onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vertegenwoordiger van de groep van organisatoren. Deze voor de verwerking verantwoordelijke is dan belast met het verstrekken, op het moment dat uw gegevens worden verzameld, van de relevante privacyverklaring, die ten minste de wezenlijke elementen bevat van de standaard privacyverklaring in bijlage III bij de EBI-verordening. Indien de daaropvolgende overdracht van de verzamelde steunbetuigingen aan de lidstaten ter verificatie door de Commissie wordt uitgevoerd met behulp van haar dienst voor de uitwisseling van bestanden in het kader van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking met de vertegenwoordiger, heeft de Commissie geen toegang tot uw gegevens en kan zij u geen bijkomende privacyverklaring verstrekken. Deze privacyverklaring bevat alleen relevante informatie met betrekking tot de termijnen voor het bewaren van gegevens die in een dergelijk geval van toepassing zijn.

2 Waarom en hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

Het algemene doel van de verwerking van uw gegevens als bedoeld in deze privacyverklaring is de uitvoering van Verordening (EU) 2019/788 betreffende het Europees burgerinitiatief, zodat EU-burgers het in artikel 11, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie toegekende recht kunnen uitoefenen om zich rechtstreeks tot de Commissie te wenden met een verzoek om een voorstel voor een rechtshandeling van de Unie ter uitvoering van de Verdragen in te dienen.

Uw gegevens kunnen hoofdzakelijk op de volgende manier worden verwerkt:

 • het verzamelen van uw steunbetuiging, met behulp van het online formulier of de eID, en de daaropvolgende opslag in het COCS,
 • het indienen van uw steunbetuiging bij de lidstaten ter verificatie,
 • de verificatie en certificering van uw steunbetuiging door de lidstaat waarvan u de nationaliteit bezit (deze verwerking wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteit van de lidstaat).

Daarom kunnen de volgende meer specifieke doeleinden worden onderscheiden:

 • u in staat stellen om Europese burgerinitiatieven online te steunen,
 • zorgen voor een veilige overdracht van uw steunbetuiging aan de bevoegde lidstaat ter verificatie,
 • de autoriteiten van deze lidstaat (de voor de verwerking verantwoordelijken) in staat stellen uw steunbetuiging te verifiëren, zodat de Commissie de geldigheid van een door u gesteund Europees burgerinitiatief kan bevestigen wanneer dit voor onderzoek wordt ingediend.

Daarnaast kunnen uw gegevens worden verwerkt in het kader van ondersteunende activiteiten, zoals de behandeling van verzoeken van betrokkenen, steekproefsgewijze technische kwaliteitscontroles, operaties die nodig zijn met het oog op het onderhoud van het IT-systeem en elke dergelijke operatie die wettelijk kan worden voorgeschreven.

De verwerkte persoonsgegevens kunnen worden hergebruikt voor procedures voor de rechterlijke instanties van de EU, nationale rechtbanken, de Europese Ombudsman of de Europese Rekenkamer.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

3 Op welke juridische grondslag(en) verwerken we uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw gegevens in het kader van een steunbetuiging om u in staat te stellen uw steun te betuigen aan een Europees burgerinitiatief. De verwerking van uw gegevens dient om een concreet initiatief te bevorderen, zodat de daarin naar voren gebrachte kwesties uiteindelijk onder de aandacht van de EU-instellingen worden gebracht. Hoewel het Europees burgerinitiatief aldus de democratische werking van de Unie bevordert, dient de verwerking het algemeen belang overeenkomstig artikel 5, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2018/1725 (en artikel 6, lid 1, punt e), van de AVG).

Bovendien voorziet de EBI-verordening voor de Commissie in artikel 10 in een wettelijke verplichting om het COCS op te zetten en te beheren om het online verzamelen van steunbetuigingen mogelijk te maken en in artikel 12, lid 3, in de verplichting om de via het COCS verzamelde steunbetuigingen ter verificatie bij de lidstaten in te dienen indien het vereiste aantal steunbetuigingen is bereikt (zie ook artikel 12, lid 2). Door de verwerking via COCS (met inbegrip van de overdracht) mogelijk te maken, voldoet de Commissie dus aan een wettelijke verplichting en is de verwerking dus ook rechtmatig op basis van artikel 5, lid 1, punt b), van Verordening (EU) 2018/1725 (en artikel 6, lid 1, punt c), van de AVG).

De gegevens die u in het kader van een steunbetuiging verstrekt, kwalificeren niet als gevoelige gegevens waarvan de verwerking in principe verboden is op grond van artikel 10, lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 (en artikel 9, lid 1, van de AVG). Door de koppeling van uw gegevens aan het ondersteunde initiatief kan echter informatie over uw gezondheid, politieke, filosofische of religieuze overtuigingen en geloofsovertuigingen, politieke banden, seksleven of seksuele geaardheid, ras of etnische afkomst of zelfs vakbondslidmaatschap worden onthuld, afhankelijk van het onderwerp van elk initiatief. Bijgevolg kan de gevoeligheid van uw gegevens voortvloeien uit de gevoeligheid van het onderwerp van het betrokken initiatief.

Overeenkomstig artikel 10, lid 2, onder g), van Verordening (EU) 2018/1725 (en artikel 9, lid 2, punt g), van de AVG) is de verwerking van uw gegevens om de volgende reden toch toegestaan, ook al kunnen deze als een speciale categorie van gegevens kwalificeren: “de verwerking is noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang, op grond van het Rechtskader, waarbij de evenredigheid met het nagestreefde doel wordt gewaarborgd, de wezenlijke inhoud van het recht op bescherming van persoonsgegevens wordt geëerbiedigd en passende en specifieke maatregelen worden getroffen ter bescherming van de grondrechten en de fundamentele belangen van de betrokkene”.

In dit verband wordt in overweging 12 van de EBI-verordening verduidelijkt: “Hoewel de krachtens deze verordening verzamelde persoonsgegevens gevoelige gegevens kunnen omvatten, is het, gezien de aard van het Europees burgerinitiatief als instrument voor participerende democratie, gerechtvaardigd om te bepalen dat voor het steunen van een initiatief persoonsgegevens moeten worden verstrekt en dat dergelijke gegevens moeten worden verwerkt voor zover zulks noodzakelijk is om de steunbetuigingen volgens de nationale wetten en praktijken te kunnen verifiëren”.

4 Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

Voor de registratie van uw steun aan een burgerinitiatief verzamelen wij verschillende mogelijke sets gegevens, afhankelijk van de wijze van steun die u hebt gekozen en uw nationaliteit.

Als u het gegevensbeschermingsautoriteit online invult, wordt een van de twee mogelijke sets gegevens verzameld zoals omschreven in bijlage III bij de EBI-verordening:

Set A:

 • nationaliteit,
 • voornaam of voornamen (voluit),
 • achternaam of achternamen,
 • verblijfplaats (straat, nummer, postcode, plaats, land),
 • geboortedatum.

Set B:

 • nationaliteit,
 • voornaam of voornamen (voluit),
 • achternaam of achternamen,
 • persoonlijk identificatienummer/persoonlijk identificatiedocumentnummer,
 • type persoonlijk identificatienummer of persoonlijk identificatiedocument.

Overeenkomstig artikel 9, lid 4, van de EBI-verordening kunnen de lidstaten kiezen of zij gegevenssets A of B willen gebruiken. Op 1 januari 2020 (tijdstip van inwerkingtreding van de EBI-verordening) hebben negen lidstaten (DE, DK, EL, FI, FR, IE, LU, NL, SK) gekozen voor set A, terwijl 18 lidstaten (AT, BE, BG, CY, CZ, ES, ET, HR, HU, IT, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SE en SI) voor set B hebben gekozen.

De lidstaten kunnen deze keuze in de toekomst wijzigen, zonder dat dit in deze privacyverklaring tot uiting komt.

Als u een EBI met behulp van uw eID steunt, worden uw persoonsgegevens uit het nationale eID-systeem geïmporteerd na de authenticatie die u uitvoert. De betrokken gegevens worden in het kader van de eIDAS-verordening (Verordening (EU) nr. 910/2014) als volgt omschreven:

 • huidige achternaam of achternamen,
 • huidige voornaam of voornamen,
 • geboortedatum,
 • unieke identificatiecode.

Bovendien worden in dat geval de gegevens van de nationaliteit verzameld, op basis van uw keuze voor het relevante nationale eID-systeem waar u zich authentiseert.

Om een efficiënte verwerking mogelijk te maken, verzamelen wij bovendien enkele (meta)gegevens met betrekking tot de elektronische verzending/indiening van de steunbetuiging, met name uw IP-adres, verbindingsgegevens, het tijdstip van elektronische invoer van het formulier op COCS. Deze (meta-)gegevens worden maximaal zes maanden bewaard. Daarnaast wordt voor elke ingediende steunbetuiging automatisch een unieke identificatiecode gegenereerd. De identificatiecode wordt vernietigd aan het einde van de verzamelperiode. Als de betrokkene ook een e-mailadres heeft opgegeven, wordt de identificatiecode vernietigd aan het einde van de bewaartermijn van het e-mailadres.

5 Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

De standaard bewaartermijn is 21 maanden vanaf het begin van de verzamelperiode.

De standaard bewaartermijn wordt in de volgende gevallen verkort:

 • hij verstrijkt één maand na de indiening van het initiatief bij de Commissie overeenkomstig artikel 13 van de EBI-verordening, en
 • hij verstrijkt één maand na de intrekking, als het initiatief wordt ingetrokken na het begin van de verzamelperiode waarvan sprake in artikel 7 van de EBI-verordening

De standaard bewaartermijn wordt verlengd als dat nodig is voor juridische of administratieve procedures in verband met het betrokken initiatief. In dat geval worden de gegevens uiterlijk één maand na de datum van afsluiting van de bedoelde procedure met een definitieve beslissing vernietigd.

In de context van de COVID-19-pandemie zijn de in artikel 19, lid 5, van de EBI-verordening vastgestelde standaardtermijnen verlengd voor initiatieven waarvan de gegevensverzamelingsperiode was verlengd op grond van Verordening (EU) 2020/1042. De maximale verlengingstermijn bedraagt 12 maanden.

De hierboven beschreven perioden voor het bewaren van gegevens zijn ook van toepassing:

 • op de opslag bij de dienst voor de uitwisseling van bestanden van de Commissie van steunbetuigingen die op papier die door de organisatoren van EBI’s zijn geüpload met het oog op de overdracht ervan naar de lidstaten voor verificatie, en
 • op de lidstaten indien zij de verzamelde steunbetuigingen verifiëren.

6 Hoe beschermen en beveiligen we uw persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens worden in elektronische vorm opgeslagen op de servers van de Commissie. Alle verwerkingen worden uitgevoerd overeenkomstig Besluit (EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie van 10 januari 2017 over de beveiliging van communicatie- en informatiesystemen binnen de Europese Commissie.

Om uw persoonsgegevens te beschermen, heeft de Commissie een aantal technische en organisatorische maatregelen genomen. De technische maatregelen houden in dat het netwerk adequaat beveiligd is en uw gegevens beschermd worden tegen verlies, verandering en ongeoorloofde toegang. De maatregelen zijn afgestemd op de risico's van de verwerking en de aard van de verwerkte persoonsgegevens. Een organisatorische maatregel is de toegang tot persoonsgegevens beperken tot enkel bevoegde personen, die deze gegevens nodig hebben voor verwerkingsdoeleinden.

7 Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en met wie worden deze gedeeld?

Alleen personeelsleden van de Commissie die specifiek gemachtigd zijn op basis van het "need to know"-beginsel hebben toegang tot uw gegevens wanneer deze in het COCS zijn opgeslagen. Deze medewerkers zijn gehouden aan hun statutaire, en waar nodig, aanvullende vertrouwelijkheidsovereenkomsten.

Indien het vereiste aantal steunbetuigingen voor het betrokken initiatief is verzameld, dient de Commissie deze (op verzoek van de organisatoren) overeenkomstig artikel 12, leden 2 en 3, van de EBI-verordening ter verificatie en certificering in bij de bevoegde autoriteiten van de verantwoordelijke lidstaten.

8 Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

Als “betrokkene” heeft u op grond van hoofdstuk III, artikelen 14 tot en met 25, van Verordening (EU) 2018/1725 (en hoofdstuk III van de AVG) bepaalde rechten, met name het recht om uw persoonsgegevens in te zien en deze te rectificeren indien ze onjuist of onvolledig zijn. U heeft in sommige gevallen het recht uw persoonsgegevens te laten verwijderen, of de verwerking en overdracht daarvan te verbieden of te beperken.

Wanneer u zich wilt beroepen op uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens, moet dat gebeuren op grond van uw specifieke situatie.

U kunt van uw rechten gebruikmaken door contact op te nemen met een van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken of (met name in geval van een geschil) de functionaris voor gegevensbescherming. Indien nodig kunt u zich ook tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming wenden. Hun contactgegevens staan vermeld in punt 9 hieronder.

Wenst u gebruik te maken van uw rechten in het kader van een of meer specifieke verwerkingen, vermeld in uw verzoek dan het referentienummer (zie punt 10).

Verzoeken om toegang tot persoonsgegevens worden binnen een maand na ontvangst behandeld. Alle andere verzoeken die onder de artikelen 18-25 van Verordening (EU) 2018/1725 (en hoofdstuk III van de AVG) vallen, zullen binnen 15 werkdagen worden behandeld. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd.

9 Contactgegevens

Verwerkingsverantwoordelijken

Wilt u gebruikmaken van uw rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 of heeft u vragen, opmerkingen, bezwaren of een klacht in verband met de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met een van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

- Wat de Commissie betreft, kunt u gebruik maken van de volgende contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:

Europese Commissie

Secretariaat-generaal

Directoraat A “Strategie, Betere Regelgeving & Corporate Governance”

Eenheid A.1 “Beleidsprioriteiten & Werkprogramma”

B – 1049 Brussel

Tel. +32 2 29 92165

E-mail: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

- Wat betreft de vertegenwoordiger van de groep van organisatoren of, in voorkomend geval, de door die groep opgerichte juridische entiteit, hun contactgegevens zijn te vinden in het online EBI-register en in het COCS, op de webpagina’s die specifiek aan het betreffende initiatief zijn gewijd. Zie: https://citizens-initiative.europa.eu/find-initiative_nl

Indien uw gegevens in een steunbetuiging ter verificatie en certificering zijn ingediend bij de bevoegde autoriteiten van een verantwoordelijke lidstaat, worden deze autoriteiten verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens. U kunt uw opmerkingen, vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw gegevens aan hen richten via de contactgegevens die u kunt raadplegen op: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_nl

De functionarissen voor gegevensbescherming (DPO’s)

Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van de Commissie

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

- De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van de groep van organisatoren (in voorkomend geval)

Indien de groep van organisatoren een functionaris voor gegevensbescherming heeft aangewezen, kunt u ook contact opnemen met deze functionaris via de contactgegevens die u vindt in het online EBI-register en in het COCS, op de webpagina's die specifiek aan het betreffende initiatief zijn gewijd. Zie: https://citizens-initiative.europa.eu/find-initiative_nl

De autoriteiten voor gegevensbescherming

- Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu) indien u van mening bent dat uw rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 door de verwerking van uw persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke zijn geschonden.

- Nationale autoriteiten voor gegevensbescherming

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde nationale gegevensbeschermingsautoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt. De contactgegevens van de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten kunnen worden geraadpleegd op: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_nl

10 Waar vind ik aanvullende informatie?

In bijlage III bij de EBI-verordening worden de kernelementen van de privacyverklaring voor de via het centrale online verzamelsysteem verzamelde steunbetuigingen als volgt beschreven:

“Overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 en Verordening (EU) 2016/679 (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) worden uw op dit formulier vermelde persoonsgegevens uitsluitend ter ondersteuning van het initiatief gebruikt en aan de bevoegde nationale instanties ter beschikking gesteld ter verificatie en certificering. U heeft het recht om de Europese Commissie en de vertegenwoordiger van de groep organisatoren van dit initiatief of, in voorkomend geval, de door haar gecreëerde juridische entiteit, te verzoeken om inzage, rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens zullen door de Europese Commissie worden bewaard voor een maximale bewaringstermijn van één maand na de indiening van het initiatief bij de Europese Commissie of 21 maanden na het begin van de verzamelperiode, al naargelang welk moment het eerst komt. In het geval van administratieve of juridische procedures kan de bewaringstermijn worden verlengd tot uiterlijk één maand na de datum van afronding van deze procedures. Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte heeft u het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming of bij een gegevensbeschermingsautoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt. De Europese Commissie en de vertegenwoordiger van de groep organisatoren van het initiatief of, in voorkomend geval, de door haar gecreëerde juridische entiteit, zijn gezamenlijke voor de verwerking verantwoordelijken in de zin van Verordening (EU) 2018/1725 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming en kunnen worden gecontacteerd aan de hand van de gegevens op dit formulier. De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van de groep organisatoren (in voorkomend geval) zijn beschikbaar op het internetadres van dit initiatief in het register van de Europese Commissie, als vermeld in punt 4 van dit formulier. De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van de Europese Commissie, van de nationale instantie die uw persoonsgegevens zal ontvangen en verwerken, van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en van de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten zijn te vinden op: http://ec.citizens-initiative.europa.eu/public/data-protection.”

De functionaris voor gegevensbescherming van de Commissie (DPO) publiceert het register van alle verwerkingen van persoonsgegevens door de Commissie die gedocumenteerd en aan de DPO gemeld zijn. Dit register kunt u raadplegen op: http://ec.europa.eu/dpo-register

Deze specifieke verwerking is opgenomen in het openbaar register van de DPO met de volgende referentie: DPR-EC-03486.

Meer weten en samenwerken?