Ugrás a fő tartalomra
Európai polgári kezdeményezés

Az aláírók központi online gyűjtési rendszeren keresztül gyűjtött személyes adataira vonatkozó adatvédelmi politika

Adatkezelési művelet: A támogató nyilatkozatban megadott és a Bizottság központi online gyűjtési rendszerén keresztül gyűjtött adatainak kezelése

Adatkezelő: Közös adatkezelő egyrészről az Európai Bizottság (SG.A.1. operatív adatkezelő egység: „Szakpolitikai prioritások és munkaprogram”), másrészről a kezdeményezés szervezői csoportjának képviselője vagy adott esetben a szervezői csoport által létrehozott jogi személy

Hivatkozási szám: DPR-EC-03486

1. Bevezetés

Az európai polgári kezdeményezés a részvételi demokrácia eszköze, mely lehetővé teszi az EU lakosainak, hogy konkrét jogi változtatásokat kezdeményezzenek azokon a területeken, amelyeken az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) hatáskörrel rendelkezik jogszabályjavaslatok előterjesztésére. Az eszköz jogi keretét az európai polgári kezdeményezésről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/788 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkotja.

Polgári kezdeményezés támogatásához Önnek meg kell adnia bizonyos személyes adatokat a kezdeményezés támogató nyilatkozatának formanyomtatványán. Az európai polgári kezdeményezések szervezőinek – ahhoz, hogy kezdeményezésük érvényes legyen, és azt benyújthassák a Bizottsághoz – összesen legalább egymillió támogató nyilatkozatot kell összegyűjteniük az uniós polgároktól, gondoskodniuk kell arról, hogy a nyilatkozatok száma legalább hét országban elérje az adott országra vonatkozóan előírt küszöbértéket, és a nyilatkozatokat be kell nyújtaniuk a tagállami hatóságokhoz ellenőrzés és igazolás céljából.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat az európai polgári kezdeményezések támogató nyilatkozataiban megadott, a Bizottság központi online gyűjtési rendszerén keresztül gyűjtött személyes adatok kezelésére vonatkozik.

Az Ön adatainak kezelése tekintetében egyrészt a Bizottság, másrészt az érintett kezdeményezés szervezői csoportjának képviselője vagy adott esetben a szervezői csoport által létrehozott jogi személy (a továbbiakban: a kezdeményezés szervezői) közös adatkezelőként jár el. Továbbá, amennyiben az Ön támogató nyilatkozatban megadott adatait ellenőrzés és igazolás céljából benyújtották a felelős tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságaihoz, ezek a hatóságok adatkezelővé válnak az általuk végzett adatkezelés tekintetében.

A Bizottság és a szervezők feladatai és kötelezettségei átlátható módon, közös adatkezelési megállapodásban vannak rögzítve. E közös adatkezelési megállapodás alapvető elemei a következő weboldalon érhetők el nyilvánosan: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_hu

Az Európai Bizottság elkötelezett a személyes adatok védelme és a magánélet tiszteletben tartása mellett. A személyes adatokat a Bizottság a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerint gyűjti és kezeli. A kezdeményezés szervezőire és a tagállami hatóságokra az általános adatvédelmi rendelet személyesadat-kezelést szabályozó rendelkezései vonatkoznak.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti az adatkezelés indokait, a rendelkezésre bocsátott személyes adatok gyűjtésének, kezelésének és védelmének módját, az adatok felhasználását, valamint az Ön jogait saját személyes adataival kapcsolatban. Tartalmazza továbbá az illetékes adatkezelő kapcsolattartási adatait is, akihez jogai érvényre juttatásával kapcsolatban fordulhat, valamint az adatvédelmi tisztviselő és az európai adatvédelmi biztos kapcsolattartási adatait.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet III. mellékletében foglalt adatvédelmi nyilatkozat szövegén alapul, amelynek szerves részét képezi, és amelyet kiegészít (lásd az alábbi 10. pontot).

Figyelem: ez adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik a nyomtatott formában gyűjtött támogató nyilatkozatokban megadott személyes adatok kezelésére. Ilyen esetekben az adatok gyűjtése és további kezelése tekintetében (a tagállamoknak ellenőrzés céljából történő továbbításukig) a szervezői csoport képviselője egyedüli adatkezelőként jár el. Ez az adatkezelő felelős azért, hogy az adatok gyűjtésekor az Ön rendelkezésére bocsássa a vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell legalább az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet III. mellékletében meghatározott egységes adatvédelmi nyilatkozat lényegi elemeit. Abban az esetben, ha az így összegyűjtött támogató nyilatkozatoknak a tagállamok részére ellenőrzés céljából történő továbbítása a Bizottság fájlcserélő szolgáltatásának használatával történik, és a Bizottság és a szervezői csoport képviselője közös adatkezelőként jár el, a Bizottság nem fér hozzá az Ön adataihoz, és nem lesz abban a helyzetben, hogy kiegészítő adatvédelmi nyilatkozatot bocsásson ki Önnek. Ez az adatvédelmi nyilatkozat csak az ilyen esetben alkalmazandó adatmegőrzési határidőkre vonatkozó releváns információkat tartalmazza.

2. Milyen célból és hogyan kezeljük az Ön személyes adatait?

Az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban említett személyes adatok kezelésének általános célja az európai polgári kezdeményezésről szóló (EU) 2019/788 rendelet végrehajtása: az adatkezelés ahhoz szükséges, hogy az uniós polgárok élhessenek az Európai Unióról szóló szerződés 11. cikkének (4) bekezdésében biztosított jogukkal, miszerint közvetlenül felkérhetik a Bizottságot, hogy a Szerződések végrehajtása céljából nyújtson be uniós jogi aktusra irányuló javaslatot.

A támogató nyilatkozatot benyújtók személyes adatai a következő fő adatkezelési műveletek tárgyát képezhetik:

 • támogató nyilatkozatok gyűjtése az online formanyomtatvány vagy elektronikus azonosítás használatával, majd annak tárolása a központi online gyűjtési rendszerben;
 • támogató nyilatkozatok benyújtása ellenőrzésre a tagállamokhoz;
 • támogató nyilatkozatok tagállami ellenőrzése és igazolása (ebben az esetben a hatáskörrel rendelkező tagállami hatóság jár el adatkezelőként).

Ezért az adatkezelés következő behatároltabb céljai határozhatók meg:

 • az európai polgári kezdeményezések online támogatásának lehetővé tétele;
 • a támogató nyilatkozatok hatáskörrel rendelkező tagállami hatósághoz ellenőrzés céljából történő biztonságos továbbításának lehetővé tétele;
 • annak lehetővé tétele, hogy a hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok (ennek az adatkezelési műveletnek az esetében az adatkezelők) ellenőrizzék a támogató nyilatkozatokat, és így a Bizottság a későbbiekben meg tudja erősíteni az érintett európai polgári kezdeményezések érvényességét, amikor azokat a szervezők benyújtják hozzá vizsgálatra.

Ezen túlmenően az Ön adatai a támogató műveletekkel összefüggésben is kezelhetők, például az érintettek kérelmeinek kezelésével, a technikai minőség mintaellenőrzésével, az informatikai rendszer karbantartásához szükséges műveletekkel, valamint minden olyan művelettel összefüggésben, amelyet jogszabály ír elő.

A kezelt személyes adatok felhasználhatók az uniós bíróságok, a nemzeti bíróságok, az európai ombudsman vagy az Európai Számvevőszék előtt zajló eljárások során.

A személyes adatokat nem használjuk fel automatizált döntéshozatal céljára, ideértve a profilalkotást is.

3. Mi a jogi háttere a személyes adatok kezelésének?

Azért kezeljük a támogató nyilatkozat formanyomtatványán benyújtott személyes adatokat, hogy az adatok érintettjei támogatni tudják a kérdéses európai polgári kezdeményezést. A személyes adatok kezelése a konkrét kezdeményezés tárgyát képező ügy előmozdítását szolgálja – azt, hogy az ügy az uniós intézmények elé kerüljön, és azok foglalkozni tudjanak az érintett kérdésekkel. Az európai polgári kezdeményezés javítja az Unió demokratikus működését, az adatkezelés pedig az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjával (és az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének e) pontjával) összhangban a közérdeket szolgálja.

Ezenfelül a Bizottságnak az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet 10. cikke alapján létre kell hoznia és működtetnie kell egy központi online gyűjtési rendszert a támogató nyilatkozatok online gyűjtésére, az említett rendelet 12. cikkének (3) bekezdése alapján pedig a központi online gyűjtési rendszeren keresztül gyűjtött támogató nyilatkozatokat be kell nyújtania a tagállamoknak ellenőrzésre, amennyiben a támogató nyilatkozatok száma elérte a szükséges számot (lásd még: a 12. cikk (2) bekezdése). Azáltal, hogy lehetővé teszi az adatkezelést a központi online gyűjtési rendszeren keresztül (ideértve az adatok továbbítását is), a Bizottság a jogi kötelezettségének tesz eleget, így az adatkezelés az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja (és az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja) alapján jogszerű.

A támogató nyilatkozat formanyomtatványán Ön által megadott adatok nem minősülnek olyan különleges adatoknak, amelyek kezelését az (EU) 2018/1725 rendelet 10. cikkének (1) bekezdése (és az általános adatvédelmi rendelet 9. cikkének (1) bekezdése) elvben tiltja. Az Ön adatai és a támogatott kezdeményezés közötti kapcsolat azonban felfedhet az Ön egészségi állapotára, politikai, filozófiai vagy vallási meggyőződésére, politikai hovatartozására, szexuális életére vagy szexuális irányultságára, faji vagy etnikai származására, sőt akár szakszervezeti tagságára vonatkozó információkat is, az adott kezdeményezés tárgyától függően. Következésképpen az Ön adatainak különleges jelleget kölcsönözhet az érintett kezdeményezés témájának érzékeny jellege.

Az (EU) 2018/1725 rendelet 10. cikke (2) bekezdésének g) pontjával (és az általános adatvédelmi rendelet 9. cikke (2) bekezdésének g) pontjával) összhangban az Ön adatai – annak ellenére, hogy a személyes adatok különleges kategóriájába tartozónak minősülhetnek – továbbra is adatkezelés tárgyát képezhetik, mivel: „az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, uniós jog alapján, amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő”.

E tekintetben az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet (12) preambulumbekezdése egyértelművé teszi, hogy: „Jóllehet az e rendelet alkalmazásában kezelt személyes adatok különleges adatokat is magukban foglalhatnak, tekintettel az európai polgári kezdeményezésnek a részvételi demokrácia eszközeként betöltött szerepére, a kezdeményezések támogatásának céljára indokolt megkövetelni személyes adatok megadását és indokolt azok kezelése abban a mértékben, amely szükséges a támogató nyilatkozatoknak a nemzeti joggal és gyakorlattal összhangban történő ellenőrzéséhez”.

4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk?

A támogató nyilatkozatok nyilvántartásba vételéhez különböző lehetséges adatokat gyűjtünk, a támogatás Ön által választott módjától és az Ön állampolgárságától függően.

Ha Ön online tölti ki a támogató nyilatkozat formanyomtatványát, az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet III. mellékletének A., illetve B. részében meghatározott adatokat gyűjtjük:

A III. melléklet A. részében meghatározott adatok:

 • állampolgárság,
 • utónév (utónevek) teljes formában,
 • családi név/nevek,
 • lakóhely (utca, házszám, irányítószám, város, ország),
 • születési idő.

A III. melléklet B. részében meghatározott adatok:

 • állampolgárság,
 • utónév (utónevek) teljes formában,
 • családi név/nevek,
 • személyi azonosító szám/személyazonosító okmány száma,
 • személyazonosító szám vagy dokumentum típusa.

Az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet 9. cikkének (4) bekezdése alapján a tagállamok eldönthetik, hogy az A. részben vagy a B. részben foglalt adatokat kívánják-e használni. 2020. január 1-jén (az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet alkalmazásának kezdőnapján) 9 tagállam (Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország és Szlovákia) az A. rész adatait választotta, 18 tagállam pedig (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország és Szlovénia) a B. rész adatait.

A tagállamok a jövőben megváltoztathatják az erre vonatkozó döntésüket anélkül, hogy ezt a jelen adatvédelmi nyilatkozat tükrözné.

Ha Ön elektronikus azonosítást használva támogat egy európai polgári kezdeményezést, személyes adatait az Ön által végzett hitelesítést követően a nemzeti elektronikus azonosítási rendszerből importáljuk. Az érintett adatok az eIDAS-rendelet (910/2014/EU rendelet) értelmében a következők:

 • aktuális családi név/nevek,
 • aktuális utónév/utónevek,
 • születési idő,
 • egyedi azonosító.

Emellett ebben az esetben az állampolgárságra vonatkozó adatokat is gyűjtjük, annak alapján, hogy Ön melyik nemzeti elektronikus személyazonosító rendszert választotta a hitelesítéshez.

Ezenfelül az adatkezelés hatékonyságának biztosítása érdekében egyes, a támogató nyilatkozatok továbbításával/benyújtásával kapcsolatos (meta)adatokat is gyűjtünk, nevezetesen az Ön IP-címét, a csatlakozási adatokat és a formanyomtatvány központi online gyűjtési rendszerbe történő elektronikus bevitelének idejét. Ezeket a (meta)adatokat legfeljebb hat hónapig őrizzük meg. Ezen túlmenően a rendszer minden benyújtott támogató nyilatkozathoz automatikusan létrehoz egy egyedi azonosítót. Ez az azonosító a gyűjtési időszak végén megsemmisítésre kerül. Ha az adatkezelés érintettje e-mail-címet is megadott, az azonosító megsemmisítésére az e-mail-cím megőrzési időszakának végén kerül sor.

5. Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

Az adatokat a Bizottság alapesetben a gyűjtési időszak kezdetétől számított legfeljebb 21 hónapig őrzi meg.

Ez a megőrzési időszak a következő esetekben lerövidül:

 • lejár egy hónappal azután, hogy a szervezői csoport a kezdeményezést az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet 13. cikke alapján benyújtja a Bizottsághoz, és
 • lejár egy hónappal azután, hogy a szervezői csoport a kezdeményezést az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet 7. cikke alapján a gyűjtési időszak kezdetét követően visszavonja.

Az alapeset szerinti megőrzési időszak meghosszabbodik, ha erre az érintett kezdeményezéssel kapcsolatos jogi vagy közigazgatási eljárásokhoz szükség van. Ilyen esetekben az adatokat legkésőbb az említett eljárások jogerős határozattal való lezárását követő egy hónapon belül meg kell semmisíteni.

A Covid19-világjárvánnyal összefüggésben az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet 19. cikkének (5) bekezdésében meghatározott, alapeset szerinti adatmegőrzési időszakokat az EU meghosszabbította azoknak a kezdeményezéseknek az esetében, amelyek adatgyűjtési időszaka az (EU) 2020/1042 rendelet alapján meghosszabbodott – a meghosszabbítás maximális időtartama 12 hónap.

A fent leírt adatmegőrzési időszakok szintén alkalmazandók:

 • azokra a nyomtatott formában gyűjtött támogató nyilatkozatokra, amelyeket az európai polgári kezdeményezések szervezői a Bizottság fájlcserélő szolgáltatásának használatával továbbítanak a tagállamoknak ellenőrzés céljából, és
 • a tagállamokra, amennyiben ellenőrzik az összegyűjtött támogató nyilatkozatokat.

6. Hogyan gondoskodunk az Ön személyes adatainak védelméről?

Minden személyes adatot elektronikus formában, a Bizottság szerverein tárolunk. Az összes adatkezelési műveletre az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal összhangban kerül sor.

A felhasználók személyes adatainak védelme érdekében a Bizottság technikai és szervezeti intézkedéseket léptetett életbe. A technikai intézkedések között említhetjük azokat, amelyek az online biztonságról, valamint az adatvesztés és -módosulás kockázata, illetve a jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről hivatottak gondoskodni, figyelembe véve azt, hogy az adatkezelés milyen kockázatot jelent, és milyen jellegű személyes adatok kezeléséről van szó. A szervezeti intézkedések közé tartozik, hogy a személyes adatokhoz csakis azok a feljogosított személyek férhetnek hozzá, akiknek erre indokoltan szükségük van az adatkezelési művelet végrehajtásához.

7. Ki fér hozzá az Ön személyes adataihoz, és kivel közölhetők azok?

Csak azok a bizottsági munkatársak férhetnek hozzá az Ön adataihoz – amíg azok a központi online gyűjtési rendszerben vannak tárolva –, akiket erre a „szükséges ismeret” elve alapján kifejezetten felhatalmaztak. Ezeket a munkatársakat jogszabályban előírt kötelezettségek, illetve szükség esetén külön titoktartási megállapodások kötik.

Ha egy adott kezdeményezés vonatkozásában összegyűlt a szükséges számú támogató nyilatkozat, a Bizottság (a szervezők kérésére) az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet 12. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban ellenőrzés és igazolás céljából benyújtja azokat a felelős tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak.

8. Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat?

Önt az adatkezelés érintettjeként megilletik bizonyos, az (EU) 2018/1725 rendelet III. fejezetében (14–25. cikk) (és az általános adatvédelmi rendelet III. fejezetében) meghatározott jogok, különösen pedig a személyes adataihoz való hozzáférés joga, valamint az adatok helyesbítéséhez fűződő jog abban az esetben, ha azok pontatlanok vagy hiányosak. Bizonyos esetekben Önnek jogában áll kérnie személyes adatai törlését, korlátozni személyes adatainak kezelését, illetve tiltakozni az adatkezelés ellen.

Ami a személyesadat-kezelés kifogásolásához való jogot illeti, e jog gyakorlásának az Ön sajátos helyzetével kapcsolatos indokokon kell alapulnia.

Ha gyakorolni kívánja jogait, lépjen kapcsolatba a közös adatkezelők valamelyikével, vagy (elsősorban nézeteltérés esetén) forduljon az adatvédelmi tisztviselő(k)höz. Szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhat. Az elérhetőségi adatokat a lenti 9. pont tartalmazza.

Ha egy vagy több konkrét adatkezelési művelettel kapcsolatban kívánja érvényre juttatni jogait, kérjük, hogy erre irányuló kérelmében adja meg a kérdéses művelet hivatkozási számát (lásd a lenti 10. pontot).

A Bizottság a személyes adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmeket a beérkezésüktől számított egy hónapon belül kezeli. Az (EU) 2018/1725 rendelet 18–25. cikkének (és az általános adatvédelmi rendelet III. fejezetének) hatálya alá tartozó egyéb kérelmeket 15 munkanapon belül kezeljük. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

9. Elérhetőségi adatok

Az adatkezelők

Ha Ön gyakorolni szeretné az (EU) 2018/1725 rendelet és az általános adatvédelmi rendelet szerinti jogait, illetve ha észrevételei, kérdései vagy aggályai vannak, vagy ha panaszt kíván benyújtani személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a közös adatkezelők valamelyikével.

– A Bizottság operatív adatkezelőjének elérhetősége:

European Commission (Európai Bizottság)

Secretariat General (Főtitkárság)

Directorate A 'Strategy, Better Regulation & Corporate Governance’ („A” Igazgatóság – Stratégia, minőségi jogalkotás, szervezeti irányítás)

Unit A.1 'Policy Priorities & Work Programme’ (A.1. egység – Szakpolitikai prioritások és munkaprogram).

B – 1049 Bruxelles/Brussel

+32 2 29 92165 Fax:

E-mail-cím: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

– A szervezői csoport képviselőjének vagy adott esetben a csoport által létrehozott jogi személynek az elérhetősége megtalálható az európai polgári kezdeményezések online nyilvántartásában, valamint a központi online gyűjtési rendszerben, az érintett kezdeményezést bemutató weboldalakon. Lásd: https://citizens-initiative.europa.eu/find-initiative_hu.

Ha a támogató nyilatkozatban megadott adatokat ellenőrzés és igazolás céljából benyújtották a felelős tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságaihoz, ezek a hatóságok adatkezelőkké válnak az általuk kezelt adatok tekintetében. Az adatok kezelésével kapcsolatos észrevételeivel, kérdéseivel vagy kéréseivel Ön az említett hatóságokhoz fordulhat – elérhetőségeiket a következő honlapon találhatja meg: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_hu.

Az adatvédelmi tisztviselők

– A Bizottság adatvédelmi tisztviselője

Személyes adatainak kezeléséhez kapcsolódó kérdéseivel, problémáival az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat a következő e-mail-címen: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu.

– A szervezői csoport adatvédelmi tisztviselője (ha létezik)

Ha a szervezői csoport kijelölt adatvédelmi tisztviselőt, akivel Ön felveheti a kapcsolatot, annak elérhetősége megtalálható az európai polgári kezdeményezések online nyilvántartásában, valamint a központi online gyűjtési rendszerben, az érintett kezdeményezéssel foglalkozó webhelyen. Lásd: https://citizens-initiative.europa.eu/find-initiative_hu.

Az adatvédelmi hatóságok

– Az európai adatvédelmi biztos

Ha úgy ítéli meg, hogy az (EU) 2018/1725 rendeletben foglalt jogai sérültek az adatkezelő által végzett személyesadat-kezelés következtében, panaszával az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhat a következő e-mail-címen: edps@edps.europa.eu.

– Nemzeti adatvédelmi hatóságok

Önnek jogában áll továbbá panaszt tenni az illetékes nemzeti adatvédelmi hatóságnál, különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban, amennyiben úgy ítéli meg, hogy adatait jogellenesen kezelték. A nemzeti adatvédelmi hatóságok elérhetőségei itt találhatók: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_hu.

10. További információk

Az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet III. melléklete az alábbiak szerint határozza meg a központi online gyűjtési rendszeren keresztül online gyűjtött támogató nyilatkozatokra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat alapvető elemeit:

„Az (EU) 2018/1725 rendelettel, valamint az (EU) 2016/679 rendelettel (általános adatvédelmi rendelet) összhangban az Ön e formanyomtatványon megadott személyes adatait kizárólag a kezdeményezés támogatására használják fel, és kizárólag ellenőrzés és igazolás céljából bocsátják az illetékes nemzeti hatóságok rendelkezésére. Ön az Európai Bizottságtól és ezen kezdeményezés szervezői csoportjának képviselőitől vagy adott esetben az általa létrehozott jogi személytől kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, valamint kezelésük korlátozását. Az Ön adatait a szervezők a kezdeményezésnek az Európai Bizottsághoz történő benyújtásától számított legfeljebb egy hónapig, vagy a gyűjtési időszak kezdetétől számított legfeljebb 21 hónapig tárolja az Európai Bizottság, attól függően, hogy melyik következik be korábban. Közigazgatási vagy bírósági eljárás esetén az adatok e határidőkön túl is megőrizhetők, legfeljebb az eljárás lezárultát követő egy hónapig. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy bármikor panaszt tegyen valamely adatvédelmi biztosnál vagy valamely adatvédelmi hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint jogellenesen kezelik az adatait. Az Európai Bizottság, valamint a kezdeményezés szervezői csoportjának képviselője, vagy adott esetben az általa létrehozott jogi személy az (EU) 2018/1725 rendelet és az általános adatvédelmi rendelet szerinti adatkezelők, akikkel az e formanyomtatványon megadott adatok segítségével lehet felvenni a kapcsolatot. A szervezői csoport adatvédelmi tisztviselőjének (ha van ilyen) elérhetőségei hozzáférhetők e kezdeményezésnek az Európai Bizottság nyilvántartásában szereplő internetes oldalán, az e formanyomtatvány 4. pontjában megadottak szerint. Az Európai Bizottság, az Ön személyes adatait fogadó és kezelő nemzeti hatóság, az európai adatvédelmi biztos és a nemzeti adatvédelmi hatóságok adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségeit megtalálja az Európai Bizottság nyilvántartásának weboldalán: http://ec.citizens-initiative.europa.eu/public/data-protection.”

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet és tesz közzé a Bizottságnál végzett összes dokumentált személyesadat-kezelési műveletről, amelyről értesítést kapott. A nyilvántartás a következő linken érhető el: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_hu.

Ez a konkrét adatkezelési művelet a következő hivatkozási számmal szerepel az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartásában: DPR-EC-03486.

Szeretne többet megtudni vagy közreműködni?