Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Privātuma politika attiecībā uz parakstītāju persondatiem, kas savākti, izmantojot centralizēto vākšanas tiešsaistes sistēmu

Apstrādes darbība: to parakstītāju persondatu apstrāde, kas sakarā ar paziņojumiem par atbalstu savākti, izmantojot Komisijas centrālo tiešsaistes vākšanas sistēmu

Datu pārzinis: kopīga atbildība, ko īsteno Eiropas Komisija (operatīvais datu pārzinis — nodaļa SG.A.1. “Politikas prioritātes & darba programma”) un iniciatīvas organizatoru grupas pārstāvis vai, attiecīgā gadījumā, organizatoru grupas izveidotā juridiskā persona.

Atsauces numurs: DPR-EC-03486

1. Ievads

Eiropas pilsoņu iniciatīva (turpmāk “EPI”) ir līdzdalības demokrātijas instruments, kas ļauj pilsoņiem ierosināt konkrētas juridiskas izmaiņas jebkurā jomā, kurā Eiropas Komisijai (turpmāk “Komisija”) ir pilnvaras ierosināt tiesību aktus. Šī instrumenta tiesiskais regulējums ir noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Regulā (ES) 2019/788 par Eiropas pilsoņu iniciatīvu (turpmāk “EPI regula”).

Lai atbalstītu pilsoņu iniciatīvu, jums paziņojumā par atbalstu iniciatīvai jāsniedz virkne persondatu. Lai Komisijai iesniegtu derīgu iniciatīvu, EPI organizatoru grupai ir jāsavāc no ES pilsoņiem vismaz viens miljons paziņojumu par atbalstu, sasniedzot noteiktu minimālo parakstītāju robežvērtību vismaz 7 valstīs, un jānodrošina, ka šos paziņojumus par atbalstu validē un sertificē dalībvalstis.

Šis paziņojums par privātumu attiecas uz to jūsu persondatu apstrādi, kas sakarā ar paziņojumu par atbalstu kādai Eiropas pilsoņu iniciatīvai savākti, izmantojot Komisijas izveidoto un pārvaldīto centralizēto vākšanas tiešsaistes sistēmu (turpmāk “CVTS”).

Par jūsu datu apstrādi kopīgi atbild Komisija un attiecīgās iniciatīvas organizatoru grupas pārstāvis vai, attiecīgā gadījumā, šādas grupas izveidota juridiska persona (turpmāk “iniciatīvas organizatori”). Turklāt, ja jūsu paziņojumā par atbalstu sniegtie dati ir iesniegti verificēšanai un sertificēšanai atbildīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, šīs iestādes kļūst par datu pārziņiem attiecībā uz apstrādi, kuru tās veic.

Komisijas un organizatoru attiecīgā atbildība un pienākumi ir noteikti pārredzamā veidā līgumā par kopīgu atbildību. Galvenie šī līguma elementi ir darīti pieejami plašai sabiedrībai: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_lv

Eiropas Komisija ir apņēmusies aizsargāt jūsu persondatus un ievērot jūsu tiesības uz privātumu. Komisija persondatus vāc un tos tālāk apstrādā atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti. Tāpat uz iniciatīvas organizatoriem un dalībvalstu iestādēm attiecas noteikumi par persondatu apstrādi, kas izklāstīti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (“VDAR”).

Šajā paziņojumā par privātumu ir izskaidrots visu sniegto persondatu apstrādes pamatojums un tas, kādā veidā tie tiek vākti, apstrādāti un aizsargāti, kā šī informācija tiek izmantota un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu persondatiem. Ir sniegta arī kontaktinformācija, ko varat izmantot saziņai ar atbildīgajiem datu pārziņiem, pie kuriem varat vērsties, ja vēlaties izmantot savas tiesības, kā arī datu aizsardzības speciālista(-u) un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

Šis paziņojums par privātumu ir balstīts uz paziņojumu par privātumu, kas iekļauts EPI regulas III pielikumā, kurš ir tās neatņemama sastāvdaļa, un papildina to (sk. 10. punktu zemāk).

Uzmanību! Šis paziņojums par privātumu neattiecas uz tādu jūsu persondatu apstrādi, kas sniegti paziņojumā par atbalstu papīra formātā. Tādā gadījumā jūsu datu vākšana un turpmāka apstrāde (līdz to nosūtīšanai dalībvalstīm verificēšanai) notiek vienīgi organizatoru grupas pārstāvja pārziņā. Šis datu pārzinis ir atbildīgs par to, lai datu vākšanas laikā jums tiktu sniegts attiecīgais paziņojums par privātumu, kurā iekļauti vismaz EPI regulas III pielikumā iekļautā standarta privātuma paziņojuma būtiskie elementi. Ja šādi savāktos paziņojumus par atbalstu dalībvalstīm verificēšanai nosūta Komisija, izmantojot savu failu apmaiņas pakalpojumu kopīgās atbildības ietvaros, Komisijai nebūs piekļuves jūsu datiem un tā nevarēs jums sniegt papildu paziņojumu par privātumu. Šajā paziņojumā par privātumu ir sniegta tikai būtiska informācija par datu glabāšanas termiņiem, kas piemērojami šajā gadījumā.

2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu persondatus?

Šajā paziņojumā par privātumu minētās jūsu persondatu apstrādes vispārējais mērķis ir īstenot Regulu (ES) 2019/788 par Eiropas pilsoņu iniciatīvu un tādējādi ļaut ES pilsoņiem izmantot Līguma par Eiropas Savienību 11. panta 4. punktā paredzētās tiesības tieši vērsties pie Komisijas, pieprasot Līgumu īstenošanas nolūkā iesniegt Savienības tiesību akta priekšlikumu.

Uz jūsu datiem var attiekties šādas galvenās apstrādes darbības:

 • jūsu paziņojuma par atbalstu vākšana, izmantojot tiešsaistes veidlapu vai eID, un tā turpmāka glabāšana CVTS,
 • jūsu paziņojuma par atbalstu iesniegšana dalībvalstīm verificēšanai,
 • jūsu paziņojuma par atbalstu verificēšana un sertificēšana, ko veic jūsu valstspiederības dalībvalsts (šī apstrādes darbība ir kompetentās dalībvalsts iestādes atbildībā).

Tādēļ ir nošķirami šādi konkrētāki mērķi:

 • nodrošināt jums iespēju tiešsaistē atbalstīt Eiropas pilsoņu iniciatīvas,
 • nodrošināt jūsu paziņojuma par atbalstu drošu nosūtīšanu kompetentajai dalībvalstij verificēšanai,
 • nodrošināt jūsu paziņojuma par atbalstu verificēšanu, ko veic šīs dalībvalsts kompetentās iestādes (kas ir atbildīgas par šo datu apstrādes darbību), lai pēc iniciatīvas iesniegšanas izskatīšanai Komisija varētu apstiprināt tās Eiropas pilsoņu iniciatīvas derīgumu, kuru jūs esat atbalstījis.

Turklāt jūsu datus var apstrādāt saistībā ar atbalsta darbībām, piemēram, datu subjektu pieprasījumu apstrādi, tehniskās kvalitātes izlases pārbaudēm, darbībām, kas vajadzīgas, lai uzturētu IT sistēmu, un citām darbībām, kas var būt paredzētas tiesību aktos.

Apstrādātos persondatus var atkārtoti izmantot procedūrām ES tiesās, valstu tiesās, Eiropas Ombudā vai Eiropas Revīzijas palātā.

Jūsu persondatus neizmantos automatizētai lēmumu pieņemšanai, piemēram, profilēšanai.

3. Kāds ir jūsu persondatu apstrādes juridiskais pamats?

Jūsu sniegtos datus mēs apstrādājam sakarā ar paziņojumu par atbalstu, lai jūs varētu paust atbalstu Eiropas pilsoņu iniciatīvai. Jūsu datu apstrāde ļauj virzīt konkrētas iniciatīvas mērķi, lai pievērstu Savienības iestāžu uzmanību iniciatīvā ietvertajiem jautājumiem. Eiropas pilsoņu iniciatīva tādējādi nostiprina Savienības demokrātisko darbību, un apstrāde kalpo sabiedrības interesēm saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu (un VDAR 6. panta 1. punkta e) apakšpunktu).

Turklāt EPI regulas 10. pantā Komisijai ir paredzēts juridisks pienākums izveidot un likt lietā CVTS, lai varētu tiešsaistē vākt paziņojumus par atbalstu, un 12. panta 3. punktā — pienākums iesniegt dalībvalstīm verificēšanai paziņojumus par atbalstu, kas savākti, izmantojot CVTS, ja ir sasniegts nepieciešamais paziņojumu par atbalstu skaits (sk. arī 12. panta 2. punktu). Komisija pilda juridisku pienākumu, ļaujot veikt apstrādi ar CVTS palīdzību (tostarp pārsūtīšanu), tāpēc apstrāde tāpat ir likumīga, pamatojoties uz Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu (un VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu).

Dati, ko sniedzat saistībā ar paziņojumu par atbalstu, nav uzskatāmi par sensitīvu informāciju, kuras apstrāde principā ir aizliegta ar Regulas (ES) 2018/1725 10. panta 1. punktu (un VDAR 9. panta 1. punktu). Tomēr atkarībā no katras iniciatīvas priekšmeta jūsu datu un atbalstītās iniciatīvas savstarpējā saistība var atklāt informāciju par jūsu veselību, politisko, filozofisko vai reliģisko pārliecību un uzskatiem, politisko piederību, seksuālo dzīvi vai seksuālo orientāciju, rasi vai etnisko izcelsmi vai pat dalību arodbiedrībās. Līdz ar to jūsu datu sensitivitāte var izrietēt no attiecīgās iniciatīvas temata sensitivitātes.

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 10. panta 2. punkta g) apakšpunktu (un VDAR 9. panta 2. punkta g) apakšpunktu), pat ja jūsu datus var kvalificēt kā īpašu datu kategoriju, to apstrāde joprojām ir atļauta šāda iemesla dēļ: “apstrāde ir vajadzīga būtisku sabiedrības interešu dēļ, pamatojoties uz Savienības tiesību aktiem, kas ir samērīgas izvirzītajam mērķim, ievēro tiesību uz datu aizsardzību būtību un paredz piemērotus un konkrētus pasākumus datu subjekta pamattiesību un interešu aizsardzībai”.

Šajā saistībā EPI regulas 12. apsvērumā ir precizēts, ka: “lai gan personas dati, kas tiek apstrādāti šīs regulas piemērošanas gaitā, varētu ietvert sensitīvus datus, ņemot vērā Eiropas pilsoņu iniciatīvas kā līdzdalības demokrātijas instrumenta būtību, ir pamatoti paredzēt personas datu sniegšanu iniciatīvas atbalstam un apstrādāt šādus datus, ciktāl tas ir nepieciešams, lai varētu verificēt paziņojumus par atbalstu saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi”.

4. Kādus persondatus vācam un apstrādājam?

Lai reģistrētu jūsu atbalstu pilsoņu iniciatīvai, mēs vācam dažādus iespējamos datu kopumus atkarībā no jūsu izvēlētā atbalsta paušanas veida un jūsu valstspiederības.

Ja aizpildāt paziņojuma par atbalstu veidlapu tiešsaistē, tiek vākts viens no diviem iespējamiem datu kopumiem, kā noteikts EPI regulas III pielikumā:

datu kopums A:

 • valstspiederība,
 • visi vārdi,
 • uzvārdi,
 • dzīvesvieta (iela, numurs, pasta indekss, pilsēta, valsts),
 • dzimšanas datums;

datu kopums B:

 • valstspiederība,
 • visi vārdi,
 • uzvārdi,
 • personas identifikācijas numurs / personu apliecinoša dokumenta numurs,
 • personas identifikācijas numura vai dokumenta veids.

Saskaņā ar EPI regulas 9. panta 4. punktu dalībvalstis var izvēlēties, vai tās vēlas izmantot datu kopu A vai B. 2020. gada 1. janvārī (EPI regulas spēkā stāšanās diena) datu kopu A bija izvēlējušās 9 dalībvalstis (DE, DK, EL, FI, IE, LU, NL, SK), savukārt datu kopu B bija izvēlējušās 18 dalībvalstis (AT, BE, BG, CY, CZ, ET, ES, HR, HU, IT, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SE un SI).

Dalībvalstis vēlāk var mainīt šo izvēli, to neatspoguļojot šajā paziņojumā par privātumu.

Ja EPI atbalstāt, izmantojot savu eID, jūsu persondati pēc jūsu autentifikācijas tiek importēti no valsts eID sistēmas. Attiecīgie dati eIDAS regulā (Regula (ES) Nr. 910/2014) ir definēti šādi:

 • pašreizējais(-ie) uzvārds(-i),
 • pašreizējais(-ie) vārds(-i),
 • dzimšanas datums,
 • unikālais identifikators.

Turklāt dati par valstspiederību šajā gadījumā tiek vākti, pamatojoties uz attiecīgo jūsu izvēlēto valsts eID sistēmu, kurā autentificējaties.

Turklāt, lai nodrošinātu efektīvu apstrādi, mēs vācam dažus (meta)datus, kas saistīti ar paziņojumu par atbalstu elektronisku nosūtīšanu/iesniegšanu, konkrēti, jūsu IP adresi, pieslēgšanās datus, elektroniskās veidlapas izmantošanas laiku CVTS. Šie (meta)dati tiek glabāti ne ilgāk kā sešus mēnešus. Katram iesniegtajam paziņojumam par atbalstu arī automātiski ģenerē paziņojuma par atbalstu unikālo identifikatoru. Vākšanas perioda beigās šo identifikatoru izdzēš. Ja datu subjekts ir sniedzis arī e-pasta adresi, identifikatoru izdzēš, kad beidzies e-pasta adreses glabāšanas periods.

5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu persondatus?

Standarta glabāšanas periods ir 21 mēnesis no vākšanas posma sākuma.

Standarta glabāšanas periodu saīsina šādos gadījumos:

 • tā termiņš beidzas vienu mēnesi pēc iniciatīvas iesniegšanas Komisijai saskaņā ar EPI regulas 13. pantu, un
 • tā termiņš beidzas vienu mēnesi pēc atsaukšanas, ja iniciatīva tiek atsaukta pēc vākšanas posma sākuma, kā minēts EPI regulas 7. pantā.

Standarta glabāšanas periodu pagarina, ja tas nepieciešams ar attiecīgo iniciatīvu saistīta tiesas vai administratīvā procesa vajadzībām. Šādā gadījumā datus iznīcina ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc dienas, kurā minētais process tiek pabeigts ar galīgu nolēmumu.

Saistībā ar Covid-19 pandēmiju EPI regulas 19. panta 5. punktā noteiktie standarta datu glabāšanas termiņi tika pagarināti iniciatīvām, kuru datu vākšanas periods ir pagarināts, pamatojoties uz Regulu (ES) 2020/1042; maksimālais pagarinājuma periods ir 12 mēneši.

Iepriekš minētie datu glabāšanas termiņi attiecas arī uz:

 • paziņojumiem par atbalstu, kuri savākti papīra formātā un kurus glabā Komisijas datņu apmaiņas sistēmā, kur tos augšupielādējuši EPI organizatori, lai tos nosūtītu dalībvalstīm verificēšanai, un
 • dalībvalstīm, ja tās verificē savāktos paziņojumus par atbalstu.

6. Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus?

Visi persondati elektroniskā formātā tiek glabāti Komisijas serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Lai aizsargātu jūsu persondatus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Tehniskie pasākumi, ņemot vērā ar datu apstrādi un apstrādāto persondatu būtību saistīto risku, ietver piemērotas darbības, kas garantē drošību tiešsaistē un novērš tādus riskus kā datu zudumi, to grozīšana vai neatļauta piekļuve datiem. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu, proti, šīs apstrādes darbības ietvaros persondatiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas, kam ir pamatota nepieciešamība tos zināt.

7. Kam ir pieejami jūsu persondati, un kam tos izpauž?

Ja datus glabā CVTS, jūsu datiem var piekļūt tikai Komisijas darbinieki, kas ir īpaši pilnvaroti, pamatojoties uz principu “nepieciešamība zināt”. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu vienošanos par konfidencialitāti.

Ja saistībā ar attiecīgo iniciatīvu ir savākts nepieciešamais paziņojumu par atbalstu skaits, Komisija (pēc organizatoru pieprasījuma) tos iesniedz atbildīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm verificēšanai un sertificēšanai atbilstīgi EPI regulas 12. panta 2. punktam un 3. punktam.

8. Kādas ir jūsu tiesības, un kā tās izmantot?

Jums kā “datu subjektam” atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļas (14.–25. pants) (un VDAR III nodaļas) noteikumiem ir konkrētas tiesības, tostarp tiesības piekļūt jūsu persondatiem un tos labot, ja jūsu persondati ir neprecīzi vai nepilnīgi. Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības dzēst savus persondatus, ierobežot to apstrādi un iebilst pret apstrādi.

Tiesības iebilst pret savu persondatu apstrādi varat izmantot, ja tās pamatojat ar iemesliem, kas saistīti ar jūsu konkrēto situāciju.

Savas tiesības varat īstenot, sazinoties ar vienu no personām, kuras ir līdzatbildīgas par datu apstrādi vai – īpaši domstarpību gadījumā – ar datu aizsardzības speciālistu(-iem). Ja nepieciešams, varat vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. Izmantojiet zemāk 9. sadaļā sniegto kontaktinformāciju.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, norādiet tās savā pieprasījumā (ar attiecīgo atsauces numuru, kas redzams 10. sadaļā zemāk).

Visi pieprasījumi attiecībā uz piekļuvi persondatiem tiks izskatīti viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Visi citi pieprasījumi, uz kuriem attiecas Regulas (ES) 2018/1725 18.–25. pants (un VDAR III nodaļa), tiks izskatīti 15 darbdienu laikā. Vajadzības gadījumā minēto laikposmu var pagarināt vēl par diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu.

9. Kontaktinformācija

Datu pārziņi

Ja vēlaties īstenot savas tiesības atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725 un VDAR vai ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par jūsu persondatu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar vienu no kopīgajiem datu pārziņiem.

- Komisijas operatīvā datu pārziņa kontaktinformācija:

European Commission

Secretariat-General

Directorate A ‘Strategy, Better Regulation & Corporate Governance’

Unit A.1 ‘Policy Priorities & Work Programme’

B – 1049 Brussels

Tālr. +32 2 29 92165

e-pasts: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

- Organizatoru grupas pārstāvja vai, attiecīgā gadījumā, šādas grupas izveidotās juridiskās personas kontaktinformāciju atradīsiet EPI tiešsaistes reģistrā un CVTS tīmekļvietnēs, kas izveidotas saistībā ar konkrētām iniciatīvām. Sk. https://citizens-initiative.europa.eu/find-initiative_lv.

Ja jūsu paziņojumā par atbalstu sniegtie dati ir iesniegti verificēšanai un sertificēšanai atbildīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, šīs iestādes kļūst par datu pārziņiem attiecībā uz apstrādi, ko tās veic. Savus komentārus, jautājumus vai pieprasījumus par jūsu datu apstrādi šīm iestādēm varat iesniegt, izmantojot kontaktinformāciju, kas pieejama šādā tīmekļvietnē: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_lv.

Datu aizsardzības speciālisti

- Komisijas datu aizsardzības speciālists

Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu persondatu apstrādi, varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu.

- Organizatoru grupas datu aizsardzības speciālists (ja ir)

Ja organizatoru grupa ir iecēlusi datu aizsardzības speciālistu, jūs varat sazināties ar šo datu aizsardzības speciālistu, izmantojot kontaktinformāciju EPI tiešsaistes reģistrā un CVTS tīmekļvietnēs, kas izveidotas saistībā ar konkrētām iniciatīvām. Sk. https://citizens-initiative.europa.eu/find-initiative_lv.

Datu aizsardzības iestādes

- Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Ja uzskatāt, ka par datu apstrādi atbildīgās personas jeb datu pārziņa īstenotas jūsu persondatu apstrādes dēļ ir pārkāptas jūsu tiesības, kas noteiktas Regulā (ES) 2018/1725, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam (edps@edps.europa.eu).

- Valsts datu aizsardzības iestādes

Ja uzskatāt, ka jūsu dati tiek apstrādāti nelikumīgi, jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai valsts datu aizsardzības iestādei, jo īpaši jūsu pastāvīgās dzīvesvietas, darba vietas vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vietas dalībvalstī. Valsts datu aizsardzības iestāžu kontaktinformācija ir pieejama šeit: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_lv.

10. Kur meklēt plašāku informāciju?

EPI regulas III pielikumā ir izklāstīti šādi galvenie elementi paziņojumam par privātumu attiecībā uz paziņojumiem par atbalstu, kas savākti tiešsaistē, izmantojot centralizētu tiešsaistes vākšanas sistēmu.

“Saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725 un Regulu (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) šajā veidlapā sniegtie jūsu personas dati tiks izmantoti tikai iniciatīvas atbalstam un darīti pieejami kompetentajām valsts iestādēm verifikācijas un sertifikācijas vajadzībām. Jums ir tiesības pieprasīt Eiropas Komisijai un iniciatīvas organizatoru grupas pārstāvim vai attiecīgā gadījumā tās izveidotajai juridiskai personai piekļuvi jūsu personas datiem, šo datu labošanu, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu. Jūsu datus Eiropas Komisija glabās maksimālo glabāšanas laikposmu, proti, vienu mēnesi pēc iniciatīvas iesniegšanas Eiropas Komisijai vai 21 mēnesi pēc vākšanas perioda sākuma – atkarībā no tā, kas ir agrāk. Tos var saglabāt ilgāk par šiem laikposmiem administratīvā vai tiesas procesa gadījumā uz laiku, kas nepārsniedz vienu mēnesi pēc minētā procesa pabeigšanas dienas. Neskarot tiesību aizsardzību administratīvā kārtā vai tiesā, jums ir tiesības jebkurā brīdī iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam vai datu aizsardzības iestādē, jo īpaši tajā dalībvalstī, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vieta, ja uzskatāt, ka jūsu personas dati ir apstrādāti nelikumīgi. Eiropas Komisija un iniciatīvas organizatoru grupas pārstāvis vai attiecīgā gadījumā tās izveidotā juridiskā persona ir par datu apstrādi līdzatbildīgas personas jeb kopīgi pārziņi Regulas (ES) 2018/1725 un Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē, un ar tiem var sazināties, izmantojot šajā veidlapā sniegto kontaktinformāciju. Organizatoru grupas datu aizsardzības speciālista (ja tāds ir) kontaktinformācija ir pieejama šīs veidlapas 4. punktā norādītajā šīs iniciatīvas tīmekļa vietnes adresē Eiropas Komisijas reģistrā. Ar Eiropas Komisijas datu aizsardzības speciālista kontaktinformāciju, tās valsts iestādes kontaktinformāciju, kas saņems un apstrādās jūsu persondatus, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja un valsts datu aizsardzības iestāžu kontaktinformāciju var iepazīties: http://ec.citizens-initiative.europa.eu/public/data-protection’.

Komisijas datu aizsardzības speciālists publicē visu to Komisijas īstenoto persondatu apstrādes darbību reģistru, kuras ir dokumentētas un par kurām viņam ir paziņots. Sarakstam var piekļūt, sekojot šai saitei: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Šī konkrētā apstrādes darbība ir iekļauta datu aizsardzības speciālista publiskajā reģistrā ar šādu atsauces numuru: DPR-EC-03486.

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?