Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Politika ochrany osobných údajov týkajúca sa osobných údajov signatárov získaných prostredníctvom centrálneho online systému na zber vyhlásení

Spracovateľská operácia: Spracúvanie údajov signatárov získaných ako súčasť vyhlásení o podpore prostredníctvom centrálneho online systému Komisie na zber vyhlásení

Prevádzkovateľ: Spoločné prevádzkovanie údajov medzi Európskou komisiou (operatívny prevádzkovateľ Oddelenie SG.A.1 Politické priority a pracovný program) na jednej strane a zástupcom skupiny organizátorov iniciatívy alebo prípadne právneho subjektu, ktorý skupina organizátorov zriadila, na druhej strane

Referenčná značka: DPR-EC-03486

1. Úvod

Európska iniciatíva občanov (ďalej len „EIO“) je nástroj participatívnej demokracie, ktorý občanom umožňuje navrhovať konkrétne právne zmeny vo všetkých oblastiach, v ktorých má Európska komisia (ďalej len „Komisia“) právomoc navrhovať právne predpisy. Právny rámec uplatniteľný na tento nástroj je stanovený v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788 zo 17. apríla 2019 o európskej iniciatíve občanov (ďalej len „nariadenie o EIO“).

Na podporu iniciatívy občanov musíte poskytnúť rad osobných údajov ako súčasť vyhlásenia o podpore iniciatívy. Skupina organizátorov EIO potrebuje vyzbierať aspoň jeden milión vyhlásení o podpore (ďalej len „VoP“) od občanov EÚ, pričom aspoň v siedmich krajinách musia byť dosiahnuté určité minimálne počty a tieto vyhlásenia o podpore musia byť overené a osvedčené členskými štátmi, aby mohla iniciatívu predložiť Komisii ako platnú.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa týka spracovania vašich osobných údajov ako súčasti vyhlásenia o podpore súvisiaceho s európskou iniciatívou občanov prostredníctvom centrálneho online systému na zber vyhlásení (ďalej len „COSZV“) zriadeného a prevádzkovaného Komisiou.

Spracovateľské operácie týkajúce sa vašich údajov sa vykonávajú v rámci spoločného prevádzkovania Komisiou na jednej strane a zástupcom skupiny organizátorov iniciatívy alebo prípadne právneho subjektu, ktorý takáto skupina organizátorov zriadila, (ďalej len „organizátori iniciatívy“) na druhej strane. Okrem toho v prípade, že vaše údaje poskytnuté vo vyhlásení o podpore boli predložené na overenie a osvedčenie príslušným orgánom zodpovedného členského štátu, tieto orgány sa stávajú prevádzkovateľmi, pokiaľ ide o spracúvanie, ktoré vykonávajú.

Príslušné zodpovednosti a povinnosti Komisie a organizátorov sú transparentne uvedené v dohode o spoločnom prevádzkovaní. Základné prvky tejto dohody o spoločnom prevádzkovaní sú verejne dostupné na adrese: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_sk

Komisia sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie. Komisia získava a ďalej spracúva osobné údaje v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov. Organizátori iniciatívy a orgány členských štátov takisto podliehajú pravidlám týkajúcim sa spracúvania osobných údajov stanoveným vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov objasňujeme, prečo spracúvame vaše osobné údaje, ako získavame všetky poskytnuté osobné údaje, ako s nimi narábame a ako zabezpečujeme ich ochranu, ako tieto informácie používame a aké práva máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Takisto sa v ňom uvádzajú kontaktné údaje zodpovedných prevádzkovateľov, u ktorých si môžete uplatniť svoje práva, zodpovednej osoby (zodpovedných osôb) a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov je založené na texte vyhlásenia o ochrane osobných údajov uvedenom v prílohe III k nariadeniu o EIO, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou (pozri bod 10), a dopĺňa ho.

Poznámka: Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na spracúvanie vašich osobných údajov poskytnutých vo vyhlásení o podpore v papierovej forme. Získavanie a ďalšie spracúvanie vašich údajov (až po ich zaslanie členským štátom na overenie) sa v takomto prípade vykonáva v rámci výlučného prevádzkovania údajov zástupcom skupiny organizátorov. Tento prevádzkovateľ je potom povinný poskytnúť vám v čase získania vašich údajov príslušné vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré bude obsahovať aspoň základné prvky štandardného vyhlásenia o ochrane osobných údajov stanovené v prílohe III k nariadeniu o EIO. V prípade, že následné zaslanie vyzbieraných vyhlásení o podpore členským štátom na overenie vykonáva Komisia prostredníctvom služby na výmenu súborov v súlade s dohodou o spoločnom prevádzkovaní údajov so zástupcom, Komisia nebude mať prístup k vašim údajom a nebude mať možnosť poskytnúť vám dodatočné vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytuje len príslušné informácie týkajúce sa maximálnych období uchovávania údajov platných v takomto prípade.

2. Prečo a akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje?

Celkovým účelom spracúvania vašich osobných údajov uvedeným v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov je vykonávať nariadenie (EÚ) 2019/788 o európskej iniciatíve občanov, a tým umožniť občanom EÚ uplatniť si právo priznané v článku 11 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii obrátiť sa priamo na Komisiu so žiadosťou o to, aby predložila návrh právneho aktu Únie na účely uplatňovania zmlúv.

Vaše údaje môžu podliehať nasledujúcim hlavným spracovateľským operáciám:

 • zber vášho vyhlásenia o podpore prostredníctvom online formulára alebo elektronickej identifikácie a jeho následné uchovanie v COSZV,
 • predloženie vášho vyhlásenia o podpore členským štátom na overenie,
 • overenie a osvedčenie vášho vyhlásenia o podpore členským štátom vašej štátnej príslušnosti (táto spracovateľská operácia sa vykonáva v rámci prevádzkovania príslušným orgánom členského štátu).

Preto je možné rozlišovať nasledujúce špecifickejšie účely:

 • umožniť vám podporiť európske iniciatívy občanov online,
 • zabezpečiť bezpečné zaslanie vášho vyhlásenia o podpore príslušnému členskému štátu na overenie,
 • umožniť príslušným orgánom členského štátu (prevádzkovateľom pre túto spracovateľskú operáciu) overiť vaše vyhlásenie o podpore s cieľom ďalej umožniť Komisii, aby potvrdila platnosť európskej iniciatívy občanov, ktorú podporujete, pri predložení na preskúmanie.

Okrem toho môžu byť vaše údaje spracúvané v kontexte podporných operácií, ako napríklad spracúvania žiadostí dotknutých osôb, kontrol technickej kvality vzoriek, operácií vyžadovaných v rámci údržby IT systému a všetkých operácií, ktoré môžu byť stanovené zákonom.

Spracúvané osobné údaje sa môžu opätovne použiť na účely konaní pred súdmi EÚ, vnútroštátnymi súdmi, európskym ombudsmanom alebo Európskym dvorom audítorov.

Vaše osobné údaje sa nepoužijú na prijímanie automatizovaných rozhodnutí ani na profilovanie.

3. Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje poskytnuté ako súčasť vyhlásenia o podpore spracúvame preto, aby sme vám umožnili vyjadriť podporu európskej iniciatíve občanov. Spracúvanie vašich údajov slúži na postúpenie záležitosti konkrétnej iniciatívy s konečným cieľom upozorniť inštitúcie Únie na problematiku v nej vyjadrenú. Keďže európska iniciatíva občanov takýmto spôsobom podporuje demokratické fungovanie Únie, spracúvanie slúži verejnému záujmu v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/1725 [a článkom 6 ods. 1 písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov].

V nariadení o EIO sa ďalej v článku 10 stanovuje Komisii zákonná povinnosť zriadiť a prevádzkovať COSZV na umožnenie zberu vyhlásení o podpore online a v článku 12 ods. 3 povinnosť predložiť vyhlásenia o podpore vyzbierané prostredníctvom COSZV členským štátom na overenie v prípade, že bol dosiahnutý požadovaný počet vyhlásení o podpore (pozri aj článok 12 ods. 2). Umožnením spracúvania vykonávaného prostredníctvom COSZV (vrátane zaslania) si tak Komisia plní zákonnú povinnosť, a preto je takisto spracúvanie zákonné na základe článku 5 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2018/1725 [a článku 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov].

Údaje, ktoré poskytujete ako súčasť vyhlásení o podpore, nie sú posudzované ako citlivé údaje, ktorých spracúvanie v zásade zakazuje článok 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1725 (a článok 9 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Prepojenie medzi vašimi údajmi a podporovanou iniciatívou však môže odhaliť informácie o vašom zdraví, politickom, filozofickom alebo náboženskom presvedčení a viere, politickej príslušnosti, sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii, rasovom alebo etnickom pôvode alebo dokonca členstve v odborovom zväze v závislosti od predmetu jednotlivých iniciatív. Citlivosť vašich údajov tak následne môže vyplývať z citlivosti témy dotknutej iniciatívy.

Hoci môžu byť vaše údaje posudzované ako osobitná kategória údajov, v súlade s článkom 10 ods. 2 písm. g) nariadenia (EÚ) 2018/1725 [a článkom 9 ods. 2 písm. g) všeobecného nariadenia o ochrane údajov] je ich spracúvanie aj tak povolené z tohto dôvodu: „spracúvanie je potrebné z dôvodov významného verejného záujmu na základe práva Únie (...), ktoré sú primerané vzhľadom na sledovaný cieľ, rešpektujú podstatu práva na ochranu údajov a stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na zabezpečenie základných práv a záujmov dotknutej osoby“.

V tejto súvislosti sa v odôvodnení 12 nariadenia o EIO objasňuje, že: „Aj keď osobné údaje spracúvané v rámci uplatňovania tohto nariadenia by mohli zahŕňať citlivé údaje, vzhľadom na charakter európskej iniciatívy občanov ako nástroja participatívnej demokracie je opodstatnené požadovať poskytnutie osobných údajov na podporu iniciatívy a spracúvať takéto údaje, ak je to potrebné na umožnenie overenia vyhlásení o podpore v súlade s vnútroštátnym právom a praxou“.

4. Ktoré osobné údaje získavame a ďalej spracúvame?

Na účel registrácie vašej podpory iniciatívy občanov získavame rôzne súbory údajov v závislosti od spôsobu podpory, ktorý ste si zvolili, a od vašej štátnej príslušnosti.

Ak vypĺňate formulár vyhlásenia o podpore online, v súlade s prílohou III k nariadeniu o EIO zbierame jeden z dvoch možných súborov údajov:

Súbor A:

 • štátna príslušnosť,
 • úplné meno/mená,
 • priezvisko/priezviská,
 • bydlisko (ulica, číslo, PSČ, mesto, krajina),
 • dátum narodenia.

Súbor B:

 • štátna príslušnosť,
 • úplné meno/mená,
 • priezvisko/priezviská,
 • osobné identifikačné číslo/číslo dokladu totožnosti,
 • druh osobného identifikačného čísla alebo dokladu.

V súlade s článkom 9 ods. 4 nariadenia o EIO si môžu členské štáty zvoliť, či chcú použiť súbory údajov A alebo B. Dňa 1. januára 2020 (dátum začatia uplatňovania nariadenia o EIO) si súbor A zvolilo 9 členských štátov (DE, DK, EL, FI, FR, IE, LU, NL, SK), zatiaľ čo súbor B si zvolilo 18 členských štátov (AT, BE, BG, CY, CZ, ET, ES, HR, HU, IT, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SE a SI).

Členské štáty môžu v budúcnosti zmeniť svoju voľbu bez toho, aby sa to odrazilo v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Ak podporíte EIO použitím svojej elektronickej identifikácie, vaše osobné údaje sa prevezmú z vnútroštátneho elektronického identifikačného systému v nadväznosti na autentifikáciu, ktorú vykonáte. Dotknuté údaje sú vymedzené v nariadení eIDAS [nariadenie (EÚ) č. 910/2014] takto:

 • súčasné priezvisko(-á),
 • súčasné meno(-á),
 • dátum narodenia,
 • jedinečný identifikátor.

V takomto prípade sa získavajú aj údaje o štátnej príslušnosti na základe vašej voľby príslušného vnútroštátneho systému elektronickej identifikácie, v rámci ktorého sa autentifikujete.

S cieľom efektívneho spracúvania získavame aj niektoré (meta)údaje súvisiace s elektronickým prenosom a predložením VoP, predovšetkým vašu IP adresu, údaje o pripojení, čas elektronického odoslania formulára v COSZV. Tieto (meta)údaje sa uchovávajú najviac šesť mesiacov. Okrem toho sa automaticky vygeneruje jedinečný identifikátor vyhlásenia o podpore pre každé predložené vyhlásenie o podpore. Identifikátor sa zlikviduje na konci lehoty na zber. Ak dotknutá osoba poskytla aj e-mailovú adresu, identifikátor sa zlikviduje na konci obdobia uchovávania e-mailovej adresy.

5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Štandardné obdobie uchovávania údajov je 21 mesiacov od začiatku lehoty na zber vyhlásení.

Štandardné obdobie uchovávania sa skracuje v týchto prípadoch:

 • uplynie jeden mesiac po predložení iniciatívy Komisii v súlade s článkom 13 nariadenia o EIO a
 • uplynie jeden mesiac po späťvzatí, ak je iniciatíva vzatá späť po začiatku lehoty na zber vyhlásení, ako sa uvádza v článku 7 nariadenia o EIO.

Štandardné obdobie uchovávania sa v prípade potreby predlžuje na účely súdneho alebo správneho konania týkajúceho sa dotknutej iniciatívy. V takomto prípade sa údaje musia zlikvidovať najneskôr do jedného mesiaca od dátumu ukončenia daného konania konečným rozhodnutím.

V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 boli štandardné obdobia uchovávania údajov stanovené v článku 19 ods. 5 nariadenia o EIO predĺžené v prípade iniciatív, pri ktorých sa lehota na zber údajov predlžuje na základe nariadenia (EÚ) 2020/1042 – maximálne obdobie, o ktoré možno túto lehotu predĺžiť, je 12 mesiacov.

Uvedené obdobia uchovávania údajov takisto platia pre:

 • uchovávanie vyhlásení o podpore v službe Komisie na výmenu dokumentov vyzbieraných v papierovej forme, ktoré boli do nej nahraté organizátormi EIO na účely ich zaslania členským štátom na overenie, a
 • členské štáty v prípade, že overujú vyzbierané vyhlásenia o podpore.

6. Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?

Všetky osobné údaje sú v elektronickom formáte uložené na serveroch Komisie. Všetky spracovateľské operácie sa vykonávajú v zmysle rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii.

Na ochranu vašich osobných údajov prijala Komisia viacero technických a organizačných opatrení. Súčasťou technických opatrení sú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracovanie a charakter spracúvaných osobných údajov. K organizačným opatreniam patrí obmedzenie prístupu k osobným údajom výlučne len na oprávnené osoby, ktoré ich legitímne potrebujú poznať na účely tejto spracovateľskej operácie.

7. Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?

Keď sú vaše údaje uložené v COSZV, majú k nim prístup len zamestnanci Komisie konkrétne oprávnení na základe zásady „potreba poznať“. Títo zamestnanci sú viazaní zákonnými a v prípade potreby dodatočnými dohodami o zachovaní dôvernosti.

V prípade, že bol vyzbieraný požadovaný počet vyhlásení o podpore dotknutej iniciatívy, Komisia ich (na žiadosť organizátora) predloží príslušným orgánom zodpovedných členských štátov na overenie a osvedčenie v súlade s článkom 12 ods. 2 a 3 nariadenia o EIO.

8. Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

V zmysle kapitoly III (článkov 14 – 25) nariadenia (EÚ) 2018/1725 (a kapitoly III všeobecného nariadenia o ochrane údajov) máte ako „dotknutá osoba“ osobitné práva, predovšetkým právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu v prípade, že vaše osobné údaje sú nepresné alebo neúplné. V niektorých prípadoch máte právo žiadať o vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania osobných údajov a právo namietať proti spracovaniu.

Pokiaľ ide o právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, jeho uplatnenie sa musí zakladať na dôvodoch týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie.

Svoje práva si môžete uplatniť tak, že sa obrátite na niektorého zo spoločných prevádzkovateľov alebo (predovšetkým v prípade sporu) na zodpovednú osobu (zodpovedné osoby). V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Ich kontaktné údaje sú uvedené v bode 9.

Ak si želáte uplatniť svoje práva v rámci jednej alebo viacerých konkrétnych spracovateľských operácií, uveďte vo svojej žiadosti ich opis (t. j. príslušné referenčné označenia, pozri bod 10).

Každá žiadosť o prístup k osobným údajom sa vybaví do jedného mesiaca od jej prijatia. Všetky iné žiadosti, ktoré patria do článkov 18 – 25 nariadenia (EÚ) 2018/1725 (a kapitoly III všeobecného nariadenia o ochrane údajov) sa vybavia do 15 pracovných dní. Daná lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí.

9. Kontaktné údaje

Prevádzkovatelia

Ak by ste si chceli uplatniť svoje práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 a všeobecného nariadenia o ochrane údajov, alebo ak máte pripomienky, otázky alebo obavy, alebo ak by ste chceli podať sťažnosť týkajúcu sa získavania a používania vašich osobných údajov, kontaktujte niektorého zo spoločných prevádzkovateľov.

– Pokiaľ ide o Komisiu, použite tieto kontaktné údaje operatívneho prevádzkovateľa:

European Commission

Secretariat-General

Directorate A „Strategy, Better Regulation & Corporate Governance“

Unit A.1 „Policy Priorities & Work Programme“

B – 1049 Brussels

Tel. +32 22992165

E-mail: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

– Pokiaľ ide o zástupcu skupiny organizátorov alebo prípadne právneho subjektu, ktorý takáto skupina organizátorov zriadila, ich kontaktné údaje možno nájsť v online registri EIO, ako aj v COSZV na webových stránkach venovaných konkrétnej dotknutej iniciatíve. Pozri: https://citizens-initiative.europa.eu/find-initiative_sk.

V prípade, že vaše údaje poskytnuté vo vyhlásení o podpore boli predložené na overenie a osvedčenie príslušným orgánom zodpovedného členského štátu, tieto orgány sa stávajú prevádzkovateľmi v rámci spracúvania, ktoré vykonávajú. Môžete sa na ne obrátiť so svojimi pripomienkami, otázkami alebo žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania vašich údajov použitím kontaktných údajov, ktoré možno nájsť na adrese: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_sk.

Zodpovedné osoby (DPO)

– Zodpovedná osoba (DPO) Komisie

V otázkach týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

– Zodpovedná osoba (DPO) skupiny organizátorov (ak je uvedená)

Ak skupina organizátorov určila zodpovednú osobu, môžete ju kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v online registri EIO, ako aj v COSZV na webových stránkach špeciálne venovaných príslušnej iniciatíve. Pozri: https://citizens-initiative.europa.eu/find-initiative_sk.

Orgány pre ochranu osobných údajov

– Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

Ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov prevádzkovateľom došlo k porušeniu vašich práv podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, máte právo podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov (edps@edps.europa.eu).

– Vnútroštátne orgány pre ochranu osobných údajov

Takisto máte právo podať sťažnosť príslušnému vnútroštátnemu orgánu pre ochranu osobných údajov, najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnievate, že došlo k nezákonnému spracúvaniu vašich údajov. Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov pre ochranu údajov možno nájsť na adrese: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_sk.

10. Kde nájsť ďalšie informácie

V prílohe III k nariadeniu o EIO sa stanovujú hlavné prvky vyhlásenia o ochrane osobných údajov pre vyhlásenia o podpore vyzbierané online prostredníctvom centrálneho online systému na zber vyhlásení nasledovne:

„V súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725 a nariadením 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sa vaše osobné údaje poskytnuté v tomto formulári použijú len na podporu tejto iniciatívy a sprístupnia sa príslušným vnútroštátnym orgánom na účely overenia a osvedčenia. Máte nárok požadovať od Európskej komisie a od zástupcu skupiny organizátorov tejto iniciatívy alebo prípadne právneho subjektu, ktorý skupina organizátorov zriadila, prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, výmaz a obmedzenie spracúvania. Európska komisia uchováva vaše údaje na obdobie maximálne jedného mesiaca po predložení iniciatívy Európskej komisii alebo 21 mesiacov po začatí plynutia lehoty na zber vyhlásení podľa toho, čo nastane skôr. V prípade správneho alebo súdneho konania ich možno uchovávať po uvedených lehotách najviac jeden mesiac od dátumu ukončenia tohto konania. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo kedykoľvek podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov alebo orgánu pre ochranu osobných údajov, najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnievate, že došlo k nezákonnému spracúvaniu vašich údajov. Európska komisia a zástupca skupiny organizátorov iniciatívy alebo prípadne právny subjekt, ktorý skupina organizátorov zriadila, sú spoločnými prevádzkovateľmi v zmysle nariadenia (EÚ) 2018/1725 a všeobecného nariadenia o ochrane údajov a možno ich kontaktovať použitím údajov uvedených v tomto formulári. Kontaktné údaje zodpovednej osoby skupiny organizátorov (ak je uvedená) sú dostupné na webovej adrese iniciatívy v registri Európskej komisie, ako je uvedené v bode 4 tohto formulára. Kontaktné údaje zodpovednej osoby Európskej komisie, vnútroštátneho orgánu, ktorému budú vaše osobné údaje doručené a ktorý ich spracuje, ako aj európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a vnútroštátnych orgánov pre ochranu osobných údajov možno nájsť na adrese: http://ec.citizens-initiative.europa.eu/public/data-protection“.

Zodpovedná osoba (DPO) Komisie uverejňuje register všetkých operácií spracúvania osobných údajov Komisiou, ktoré boli zdokumentované a ktoré jej boli oznámené. Prístup k registru získate kliknutím na tento odkaz: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Táto konkrétna spracovateľská operácia bola zahrnutá do verejného registra zodpovednej osoby pod referenčnou značkou: DPR-EC-03486.

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?