Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα των υπογραφόντων, τα οποία συγκεντρώνονται μέσω του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης

Πράξη επεξεργασίας: Επεξεργασία των δεδομένων των υπογραφόντων που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο των δηλώσεων υποστήριξης μέσω του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης της Επιτροπής

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: Η επεξεργασία αποτελεί κοινή ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Επιχειρησιακός υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: μονάδα SG.A.1 «Προτεραιότητες πολιτικής και πρόγραμμα εργασίας»), αφενός, και του αντιπροσώπου της ομάδας των διοργανωτών της πρωτοβουλίας πολιτών ή, κατά περίπτωση, της νομικής οντότητας που αυτή έχει συστήσει, αφετέρου.

Στοιχεία αναφοράς: DPR-EC-03486

1. Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (στο εξής: ΕΠΠ) είναι ένα μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας που επιτρέπει στους πολίτες να προτείνουν συγκεκριμένες νομοθετικές αλλαγές σε όλους τους τομείς στους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο εξής: Επιτροπή) έχει την εξουσία να προτείνει νομοθεσία. Το νομοθετικό πλαίσιο της πρωτοβουλίας ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (στο εξής: κανονισμός ΕΠΠ).

Για να υποστηρίξετε μια πρωτοβουλία πολιτών, πρέπει να καταχωρίσετε ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα στη δήλωση υποστήριξης της πρωτοβουλίας. Για να υποβάλει έγκυρη πρωτοβουλία στην Επιτροπή, η ομάδα διοργανωτών μιας ΕΠΠ πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης από πολίτες της ΕΕ, με συγκεκριμένα κατώτατα όρια σε τουλάχιστον 7 χώρες, και να φροντίσει για την επικύρωση και την πιστοποίηση των συγκεκριμένων δηλώσεων από τα κράτη μέλη.

Η παρούσα δήλωση περί ιδιωτικότητας αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο των δηλώσεων υποστήριξης μιας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών μέσω του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης (στο εξής: ΚΕΣΣ), το οποίο δημιούργησε και διαχειρίζεται η Επιτροπή.

Οι πράξεις επεξεργασίας που αφορούν τα δεδομένα σας πραγματοποιούνται με κοινή ευθύνη της Επιτροπής, αφενός, και του αντιπροσώπου της ομάδας διοργανωτών της εκάστοτε πρωτοβουλίας πολιτών ή, κατά περίπτωση, της νομικής οντότητας που αυτή έχει συστήσει (στο εξής: διοργανωτές της πρωτοβουλίας), αφετέρου. Επιπλέον, σε περίπτωση που τα δεδομένα σας που περιέχονται σε δήλωση υποστήριξης υποβληθούν για επαλήθευση και πιστοποίηση στις αρμόδιες αρχές ενός υπεύθυνου κράτους μέλους, οι εν λόγω αρχές καθίστανται υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία τους.

Οι επιμέρους αρμοδιότητες και καθήκοντα της Επιτροπής και των διοργανωτών περιγράφονται με απόλυτη διαφάνεια στη συμφωνία περί κοινής ευθύνης για την επεξεργασία δεδομένων. Τα βασικά σημεία αυτής της συμφωνίας είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_el

Η Επιτροπή δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να σέβεται την ιδιωτική σας ζωή. Η Επιτροπή συλλέγει και υποβάλλει σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας και οι αρχές των κρατών μελών υπόκεινται, επίσης, στους κανόνες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Στην παρούσα δήλωση περί ιδιωτικότητας επεξηγείται ο λόγος για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα, ο τρόπος συλλογής, διαχείρισης και προστασίας όλων των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι εν λόγω πληροφορίες, καθώς και τα δικαιώματα που έχετε ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, παρέχονται τα στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων στους οποίους μπορείτε να απευθύνεστε για να ασκείτε τα δικαιώματά σας, καθώς και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Η παρούσα δήλωση περί ιδιωτικότητας βασίζεται στο κείμενο της δήλωσης περί ιδιωτικότητας που παρατίθεται στο παράρτημα III του κανονισμού ΕΠΠ, το συμπληρώνει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του (βλ. σημείο 10 κατωτέρω).

ΣΗΜ.: Η παρούσα δήλωση περί ιδιωτικότητας δεν καλύπτει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που περιέχονται σε δήλωση υποστήριξης που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή. Η συλλογή και η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας (μέχρι τη διαβίβασή τους στα κράτη μέλη για επαλήθευση) πραγματοποιείται στην περίπτωση αυτή υπό την αποκλειστική ευθύνη επεξεργασίας δεδομένων του αντιπροσώπου της ομάδας διοργανωτών. Ο εν λόγω υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι αρμόδιος να σας κοινοποιήσει, κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων σας, τη σχετική δήλωση περί ιδιωτικότητας, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ουσιώδη στοιχεία της τυποποιημένης δήλωσης περί ιδιωτικότητας που παρατίθεται στο παράρτημα III του κανονισμού ΕΠΠ. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαβιβάζει στα κράτη μέλη τις δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώνει ως άνω, με σκοπό την επαλήθευσή τους μέσω της υπηρεσίας ανταλλαγής αρχείων στο πλαίσιο κοινής ευθύνης για την επεξεργασία δεδομένων με τον αντιπρόσωπο, δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας και δεν είναι σε θέση να σας παράσχει πρόσθετη δήλωση περί ιδιωτικότητας. Η εν λόγω δήλωση περί ιδιωτικότητας παρέχει μόνο σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τις προθεσμίες αποθήκευσης των δεδομένων που ισχύουν στην περίπτωση αυτή.

2. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ο γενικός σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας, την οποία αφορά η παρούσα δήλωση περί ιδιωτικότητας, είναι η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και, ως εκ τούτου, η παροχή στους πολίτες της ΕΕ της δυνατότητας άσκησης του δικαιώματός τους, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ζητούν απευθείας από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης της Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή των Συνθηκών.

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να υπόκεινται στις ακόλουθες κύριες πράξεις επεξεργασίας:

 • παραλαβή της δήλωσης υποστήριξης που υποβάλλετε μέσω του ηλεκτρονικού δελτίου ή της ηλεκτρονικής ταυτότητας (eID), και αποθήκευσή της στο ΚΕΣΣ,
 • υποβολή της δήλωσης υποστήριξης στα κράτη μέλη για επαλήθευση,
 • επαλήθευση και πιστοποίηση της δήλωσης υποστήριξης από το κράτος μέλος της ιθαγένειάς σας (η επεξεργασία αυτή διενεργείται υπό την ευθύνη της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους).

Επιπλέον επιδιώκονται οι ακόλουθοι ειδικότεροι σκοποί:

 • παροχή της δυνατότητας στους πολίτες να υποστηρίξουν ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών στο διαδίκτυο,
 • εγγύηση της ασφαλούς διαβίβασης της δήλωσης υποστήριξης στο αρμόδιο κράτος μέλος για επαλήθευση,
 • παροχή της δυνατότητας στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών (υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων γι’ αυτή την πράξη επεξεργασίας) να επαληθεύουν τη δήλωση υποστήριξης, ώστε να μπορεί στη συνέχεια η Επιτροπή να επιβεβαιώνει την εγκυρότητα μιας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών που υποστηρίξατε, όταν αυτή υποβάλλεται προς εξέταση.

Επιπλέον, τα δεδομένα σας μπορεί να υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο ενεργειών υποστήριξης, όπως η διεκπεραίωση αιτήσεων των υποκειμένων των δεδομένων, οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι τεχνικής αρτιότητας, οι εργασίες συντήρησης του συστήματος ΤΠ και κάθε παρόμοια εργασία που ενδέχεται να προβλέπεται από τον νόμο.

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς διαδικασιών ενώπιον των δικαστηρίων της ΕΕ, των εθνικών δικαστηρίων, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή ή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, ούτε για την κατάρτιση προφίλ.

3. Σε ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που παρέχετε σε δήλωση υποστήριξης, ώστε να μπορείτε να υποστηρίξετε μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Η επεξεργασία των δεδομένων σας εξυπηρετεί την προώθηση συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, με σκοπό να προσελκύσετε την προσοχή των θεσμικών οργάνων της Ένωσης στα ζητήματα που διατυπώνονται σε αυτή. Ενώ η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ενισχύει με αυτόν τον τρόπο τη δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης, η επεξεργασία εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 [και το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του ΓΚΠΔ].

Επιπλέον, όσον αφορά την Επιτροπή, ο κανονισμός ΕΠΠ προβλέπει στο άρθρο 10 τη νομική υποχρέωση σύστασης και λειτουργίας του ΚΕΣΣ για την επιγραμμική συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης, και στο άρθρο 12 παράγραφος 3 την υποχρέωση υποβολής για επαλήθευση στα κράτη μέλη των δηλώσεων υποστήριξης που συγκεντρώνονται μέσω του ΚΕΣΣ, σε περίπτωση που συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός δηλώσεων υποστήριξης (βλ. επίσης άρθρο 12 παράγραφος 2). Συνεπώς, επιτρέποντας την επεξεργασία μέσω του ΚΕΣΣ (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς δεδομένων), η Επιτροπή εκπληρώνει μια νομική υποχρέωση και, ως εκ τούτου, η επεξεργασία είναι επίσης νόμιμη βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 [και του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ].

Τα δεδομένα που παρέχονται στη δήλωση υποστήριξης δεν χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητα δεδομένα των οποίων η επεξεργασία απαγορεύεται καταρχήν δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 (και του άρθρου 9 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ). Ωστόσο, ο συνδυασμός των δεδομένων σας με την υποστηριζόμενη πρωτοβουλία μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με την υγεία, τις πολιτικές, φιλοσοφικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις σας, τη σχέση σας με πολιτικά κόμματα, τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό σας, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή ή ακόμη και τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση ανάλογα με το αντικείμενο κάθε πρωτοβουλίας. Κατά συνέπεια, η ευαισθησία των δεδομένων σας μπορεί να προκύπτει από τον ευαίσθητο χαρακτήρα του αντικειμένου της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 [και το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του ΓΚΠΔ], ακόμη και αν τα δεδομένα σας μπορούν να χαρακτηριστούν ως ειδική κατηγορία δεδομένων, η επεξεργασία τους εξακολουθεί να επιτρέπεται όταν: «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, βάσει του δικαίου της Ένωσης (…) το οποίο είναι αναλογικό προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων».

Η αιτιολογική σκέψη 12 του κανονισμού ΕΠΠ διευκρινίζει σχετικά ότι: «Μολονότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ενδέχεται να περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα, λόγω του χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών ως μέσου συμμετοχικής δημοκρατίας είναι δικαιολογημένο να απαιτείται η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για να υποστηριχθεί μια πρωτοβουλία και να γίνεται επεξεργασία τους αν είναι αναγκαίο για την επαλήθευση των δηλώσεων υποστήριξης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική».

4. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω;

Για να καταχωριστεί μια δήλωση υποστήριξης μιας πρωτοβουλίας πολιτών συλλέγουμε πιθανά σύνολα δεδομένων, ανάλογα με τον τρόπο υποστήριξης που επιλέξατε και την ιθαγένειά σας.

Εάν συμπληρώσετε το έντυπο της δήλωσης υποστήριξης επιγραμμικά, συλλέγεται ένα από τα δύο πιθανά σύνολα δεδομένων, όπως ορίζεται στο παράρτημα III του κανονισμού ΕΠΠ:

Σύνολο A:

 • ιθαγένεια,
 • όνομα/-τα,
 • επώνυμο/-α,
 • διεύθυνση κατοικίας (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα),
 • ημερομηνία γέννησης.

Σύνολο B:

 • ιθαγένεια,
 • όνομα/-τα,
 • επώνυμο/-α,
 • προσωπικός αριθμός αναγνώρισης / αριθμός εγγράφου ταυτότητας,
 • είδος προσωπικού αριθμού αναγνώρισης ή εγγράφου ταυτότητας.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΠΠ, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν εάν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα σύνολα δεδομένων Α ή Β. Την 1η Ιανουαρίου 2020 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού ΕΠΠ) το σύνολο Α είχε επιλεγεί από 9 κράτη μέλη (DE, DK, EL, FI, FR, IE, LU, NL, SK), ενώ το σύνολο Β από 18 κράτη μέλη (AT, BE, BG, CY, CZ, ET, ES, HR, HU, IT, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SE και SI).

Τα κράτη μέλη μπορούν να αλλάξουν αυτή την επιλογή στο μέλλον, χωρίς αυτό να επηρεάσει την παρούσα δήλωση περί ιδιωτικότητας.

Εάν υποστηρίζετε μια ΕΠΠ χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική σας ταυτότητα (eID), τα προσωπικά σας δεδομένα εισάγονται από το εθνικό σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ανάλογα με τον έλεγχο ταυτότητας που πραγματοποιείτε. Τα σχετικά δεδομένα ορίζονται βάσει του κανονισμού eIDAS [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014], ως εξής:

 • σημερινό επώνυμο/-α,
 • σημερινό όνομα/-τα,
 • ημερομηνία γέννησης,
 • μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός.

Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή συλλέγονται τα δεδομένα ιθαγένειας με βάση την επιλογή του σχετικού εθνικού συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID) μέσω του οποίου γίνεται ο έλεγχος ταυτότητάς σας.

Επίσης, για να είναι δυνατή η αποτελεσματική επεξεργασία, συλλέγουμε ορισμένα (μετα)δεδομένα σχετικά με την ηλεκτρονική διαβίβαση/υποβολή της δήλωσης υποστήριξης, ιδίως τη διεύθυνση IP σας, τα δεδομένα σύνδεσης και την ώρα ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου στο ΚΕΣΣ. Τα εν λόγω (μετα)δεδομένα διατηρούνται για μέγιστη περίοδο έξι μηνών. Επιπλέον, δημιουργείται αυτόματα ένα μοναδικό αναγνωριστικό για κάθε δήλωση υποστήριξης που υποβάλλεται. Το αναγνωριστικό καταστρέφεται στο τέλος της περιόδου συγκέντρωσης. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων έχει επίσης παράσχει ηλεκτρονική διεύθυνση, το αναγνωριστικό καταστρέφεται στο τέλος της περιόδου αποθήκευσης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

5. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η συνήθης περίοδος αποθήκευσης είναι 21 μήνες από την έναρξη της περιόδου συγκέντρωσης.

Η εν λόγω περίοδος μειώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • λήγει έναν μήνα μετά την υποβολή της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού ΕΠΠ, και
 • λήγει ένα μήνα μετά την απόσυρση, εάν η πρωτοβουλία αποσυρθεί μετά την έναρξη της περιόδου συγκέντρωσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού ΕΠΠ

Η συνήθης περίοδος αποθήκευσης παρατείνεται εάν είναι αναγκαίο για τους σκοπούς των νομικών ή διοικητικών διαδικασιών που σχετίζονται με την εν λόγω πρωτοβουλία. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα καταστρέφονται το αργότερο ένα μήνα μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης των ανωτέρω διαδικασιών με τελεσίδικη απόφαση.

Στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, οι συνήθεις περίοδοι αποθήκευσης δεδομένων που ορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφος 5 του κανονισμού ΕΠΠ παρατάθηκαν για πρωτοβουλίες των οποίων η περίοδος συλλογής δεδομένων παρατάθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1042 για μέγιστη περίοδο 12 μηνών.

Οι περίοδοι αποθήκευσης των δεδομένων που περιγράφονται παραπάνω ισχύουν επίσης:

 • για την αποθήκευση στην υπηρεσία ανταλλαγής αρχείων της Επιτροπής των δηλώσεων υποστήριξης που συγκεντρώνονται σε έντυπη μορφή, οι οποίες τηλεφορτώνονται εκεί από τους διοργανωτές ΕΠΠ ενόψει της διαβίβασής τους στα κράτη μέλη για επαλήθευση, και
 • για τα κράτη μέλη όταν επαληθεύουν τις συγκεντρωθείσες δηλώσεις υποστήριξης.

6. Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όλα τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή στους εξυπηρετητές της Επιτροπής. Όλες οι πράξεις επεξεργασίας εκτελούνται σύμφωνα με την απόφαση (EΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Επιτροπή έχει θέσει σε εφαρμογή μια σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις για την αντιμετώπιση της ασφάλειας στο διαδίκτυο, τη μείωση του κινδύνου απώλειας δεδομένων, αλλοίωσης των δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που παρουσιάζει η επεξεργασία και η φύση των προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία. Μεταξύ των οργανωτικών μέτρων συγκαταλέγεται η περιορισμένη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που δίνεται αποκλειστικά και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν νόμιμη ανάγκη γνωστοποίησης για τους σκοπούς της εν λόγω πράξης επεξεργασίας.

7. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους κοινοποιούνται;

Μόνο τα μέλη του προσωπικού της Επιτροπής, τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά σύμφωνα με την αρχή της «αναγκαίας γνωστοποίησης», έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας που αποθηκεύονται στο ΚΕΣΣ. Τα εν λόγω μέλη του προσωπικού δεσμεύονται από νόμιμες υποχρεώσεις και, όταν απαιτείται, από πρόσθετες συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

Μόλις συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός δηλώσεων υποστήριξης μιας πρωτοβουλίας, η Επιτροπή (μετά από αίτημα των διοργανωτών) τις υποβάλλει στις αρχές των υπεύθυνων κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την επαλήθευση και την πιστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού ΕΠΠ.

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Ως «υποκείμενο των δεδομένων» έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα βάσει του κεφαλαίου III (άρθρα 14-25) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 (και του κεφαλαίου III του ΓΚΠΔ), ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων σας σε περίπτωση που τα εν λόγω δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας τους και εναντίωσης στην επεξεργασία τους.

Η άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας πρέπει να βασίζεται σε λόγους που αφορούν την προσωπική σας κατάσταση.

Μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με οποιονδήποτε από τους συνυπεύθυνους επεξεργασίας των δεδομένων ή (ιδίως σε περίπτωση διαφωνίας) με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρέχονται στο σημείο 9 κατωτέρω.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας, παραθέστε περιγραφή τους (δηλ. στοιχεία αναφοράς, όπως παρατίθεται στο σημείο 10 κατωτέρω) στην αίτησή σας.

Κάθε αίτημα για πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα θα διεκπεραιώνεται εντός ενός μηνός από τη λήψη του αιτήματος. Κάθε άλλο αίτημα που εμπίπτει στα άρθρα 18 έως 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 (και στο κεφάλαιο III του ΓΚΠΔ) θα εξετάζεται εντός 15 εργάσιμων ημερών. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο περαιτέρω μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων.

9. Στοιχεία επικοινωνίας

Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 και του ΓΚΠΔ, ή αν έχετε παρατηρήσεις, ερωτήματα ή ανησυχίες, ή αν θέλετε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν από τους συνυπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων.

— Όσον αφορά την Επιτροπή, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας του επιχειρησιακού υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γενική Γραμματεία

Διεύθυνση A «Στρατηγική, Βελτίωση της Νομοθεσίας και Εταιρική Διακυβέρνηση»

Διοικητική μονάδα A.1 «Προτεραιότητες πολιτικής και πρόγραμμα εργασίας»

B – 1049 Brussels

Τηλ. +32 2 29 92165

E-mail: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

— Όσον αφορά τον αντιπρόσωπο της ομάδας διοργανωτών ή, κατά περίπτωση, τη νομική οντότητα που δημιουργήθηκε από την εν λόγω ομάδα, τα στοιχεία επικοινωνίας τους διατίθενται επίσης στο επιγραμμικό μητρώο ΕΠΠ, καθώς και στο ΚΕΣΣ, στις ιστοσελίδες που είναι ειδικά αφιερωμένες στην πρωτοβουλία. Βλ.: https://citizens-initiative.europa.eu/find-initiative_el.

Σε περίπτωση που τα δεδομένα σας που περιέχονται σε δήλωση υποστήριξης υποβληθούν για επαλήθευση και πιστοποίηση στις αρμόδιες αρχές ενός υπεύθυνου κράτους μέλους, οι εν λόγω αρχές καθίστανται υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία τους. Μπορείτε να τους απευθύνετε τα σχόλια, τις ερωτήσεις ή τα αιτήματά σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στη διεύθυνση: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_el.

Υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ)

— Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) σχετικά με θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

— Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της ομάδας διοργανωτών (αν υπάρχει)

Σε περίπτωση που η ομάδα διοργανωτών έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί του χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα στο επιγραμμικό μητρώο ΕΠΠ, καθώς και στο ΚΕΣΣ, στις ιστοσελίδες που είναι ειδικά αφιερωμένες στην πρωτοβουλία. Βλ.: https://citizens-initiative.europa.eu/find-initiative_el.

Αρχές προστασίας δεδομένων

— Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu) αν κρίνετε ότι, λόγω της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, παραβιάστηκαν τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

— Εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε, ανά πάσα στιγμή, καταγγελία σε αρμόδια εθνική αρχή προστασίας δεδομένων, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής σας, του τόπου εργασίας σας ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_el.

10. Περισσότερες πληροφορίες

Ο κανονισμός ΕΠΠ ορίζει στο παράρτημα III τα βασικά στοιχεία της δήλωσης περί ιδιωτικότητας για τις δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώνονται μέσω του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης ως εξής:

«Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) τα προσωπικά δεδομένα σας που παρέχονται στο παρόν έντυπο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη στήριξη της πρωτοβουλίας και θα τεθούν στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών αρχών για σκοπούς επαλήθευσης και πιστοποίησης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον αντιπρόσωπο της ομάδας διοργανωτών της πρωτοβουλίας αυτής ή ενδεχομένως από νομική οντότητα που ιδρύει η ομάδα, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τη διόρθωσή τους, τη διαγραφή τους και τον περιορισμό της επεξεργασίας τους. Τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μέγιστη περίοδο ενός μηνός μετά την υποβολή της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή ή 21 μήνες από την έναρξη της περιόδου συγκέντρωσης, εάν η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη. Υπάρχει δυνατότητα διατήρησης πέραν των χρονικών αυτών ορίων σε περίπτωση διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών, το πολύ για ένα μήνα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εν λόγω διαδικασιών. Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε, ανά πάσα στιγμή, καταγγελία στον Ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδομένων ή σε αρχή προστασίας των δεδομένων, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής σας, του τόπου εργασίας σας ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο αντιπρόσωπος της ομάδας των διοργανωτών της πρωτοβουλίας ή ενδεχομένως η νομική οντότητα που ιδρύει η ομάδα είναι συνυπεύθυνοι επεξεργασίας κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και μπορεί κανείς να επικοινωνήσει μαζί τους χρησιμοποιώντας τις λεπτομέρειες που παρέχονται στο παρόν έντυπο. Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων της ομάδας των διοργανωτών (αν υπάρχουν) διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της παρούσας πρωτοβουλίας, στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: που προβλέπεται στο παρόν έντυπο, σημείο 4. Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της εθνικής αρχής που θα παραλάβει και θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σας και τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: http://ec.citizens-initiative.europa.eu/public/data-protection».

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της Επιτροπής (ΥΠΔ) δημοσιεύει το μητρώο όλων των διενεργούμενων από την Επιτροπή πράξεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί και του έχουν κοινοποιηθεί. Πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο παρέχεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Η συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας έχει συμπεριληφθεί στο δημόσιο μητρώο του υπευθύνου προστασίας δεδομένων με τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς: DPR-EC-03486.

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;