Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Σημεία επαφής σε εθνικό επίπεδο

Όλα τα κράτη μέλη έχουν ορίσει ένα ή περισσότερα σημεία επαφής για την παροχή δωρεάν πληροφοριών και βοήθειας στις ομάδες διοργανωτών/-τριών, σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Αυστρία

Bundeswahlbehörde

p.A. Bundesministerium für Inneres
Abteilung III/S/2 (Wahlangelegenheiten)
Διεύθυνση

Herrengasse 7

1010 Wien

 

Τηλέφωνο/-α
+43 1 53126 905203

Βέλγιο

Federal Public Service - Home Affairs/Service public fédéral Intérieur/Federale Overheidsdienst - Binnenlandse Zaken/Föderaler Öffentlicher - Dienst Inneres

Directorate General Identity and Citizens’ Affairs/Direction générale Identité et Affaires citoyennes/Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken/Generaldirektion Identität und Bürgerangelegenheiten
National Registry/Registre national/Rijksregister/Nationalregister
Διεύθυνση

Park Atrium

Koloniënstraat/Rue des colonies 11

1000 Brussels/Bruxelles

 

Βουλγαρία

Ministry of Regional Development and Public Works (MRDPW)

General Direction “Civil Registration and Administrative Services” (CRAS)
Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Διεύθυνση

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19

1202 София

St.St. Kiril and Metodiy str. 17 – 19

1202 Sofia

 

Τηλέφωνο/-α
+359 2 9863486

State e-Government Agency

Държавна агенция "Електронно управление"
Διεύθυνση

Ул. „Ген. Гурко“ № 6

1000 София

6 "Gen. Gurko" Str.

1000 Sofia

 

E-mail
Τηλέφωνο/-α
+359 (2) 949 20 40

Κροατία

Ministry of Justice and Public Administration

Ministarstvo pravosuđa i uprave
Διεύθυνση

Ulica grada Vukovara 49

Maksimirska 63

10 000 Zagreb

 

Τηλέφωνο/-α
+385 1 2357 681 | +385 1 2357 540 | +385 1 2357 650

Information Systems Security Bureau

Zavod za sigurnost informacijskih sustava
Διεύθυνση

Fra Filipa Grabovca 3

10000 Zagreb

 

E-mail
Τηλέφωνο/-α
+385 1 46 94 100

Κύπρος

Ministry of Interior

Τσεχία

Czech Ministry of the Interior

Ministerstvo vnitra
Διεύθυνση

Náměstí Hrdinů 3

140 21 Praha 4

 

E-mail
Τηλέφωνο/-α
+420 974 817 435

Δανία

The Danish Parliament

EU Information Centre
Folketinget/EU-Oplysningen
Διεύθυνση

Christiansborg

1240 Copenhagen

1240 København

E-mail
Τηλέφωνο/-α
+45 3337 3337

Εσθονία

Φινλανδία

Digital and Population Data Services Agency

Digi- ja väestötietovirasto
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Διεύθυνση

PO BOX 123 (Lintulahdenkuja 2) - 00531 Helsinki

PL 123 (Lintulahdenkuja 2) - 00531 Helsinki

PB 123 (Lintulahdenkuja 2) - 00531 Helsingfors

 

(in particular questions concerning the statements of support; verification and certification of statements of support)

 

Τηλέφωνο/-α
+358 295 353 137

Ministry of Justice

Justitieministeriet
Oikeusministeriö
Διεύθυνση

PO Box 25 - 00023 Government

PB 25 - 00023 Statsrådet

PL 25 - 00023 Valtioneuvosto

 

(general role in enhancing democratic participation)

 

Τηλέφωνο/-α
+358 2951 6001

Finnish Transport and Communications Agency Traficom

Transport- och kommunikationsverket Traficom NCSA-FI
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom NCSA-FI
Διεύθυνση

PO. Box 320, 00059 TRAFICOM

PB 320, 00059 TRAFICOM

PL 320, 00059 TRAFICOM

 

(in particular questions concerning the certification of individual online collection systems)

 

Τηλέφωνο/-α
+358 295 345 000

Γαλλία

Γερμανία

Ελλάδα

Ουγγαρία

Ιρλανδία

Department of Housing, Local Government and Heritage

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
Διεύθυνση

Custom House/Teach an Chustaim

Dublin 1/Baile Átha Cliath 1

 

Τηλέφωνο/-α
+353 1 888 2339,
| +353 1 888 2141,
| +353 1 888 2166

Ιταλία

Presidency of the Council of Ministers

Λετονία

The Central Election Commission of the Republic of Latvia

Latvijas Republikas
Centrālā vēlēšanu komisija
Διεύθυνση

Smilšu iela 4

1050 Rīga

 

E-mail
Τηλέφωνο/-α
+371 6732 2688

Λιθουανία

Λουξεμβούργο

Centre des technologies de l'information de l’Etat (CTIE)

Μάλτα

Office of the Electoral Commission

Κάτω Χώρες

Ministry of the Interior and Kingdom Relations

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directoraat-generaal Openbaar Bestuur en Democratische rechtstaat, directie Democratie en Bestuur, afdeling Democratie
Διεύθυνση

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

 

Πολωνία

Πορτογαλία

Ρουμανία

Ministerul Afacerilor Interne / Ministry of Home Affairs

Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor / General Directorate for Persons’ Records
Διεύθυνση

Str. Obcina Mare Nr. 2

Sector 6

Bucureşti

 

Τηλέφωνο/-α
+4021.440.24.40 extension 25230

Σλοβακία

The Government Office of the Slovak Republic

Úrad vlády Slovenskej republiky
Διεύθυνση

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

 

Τηλέφωνο/-α
+421 2 2092 5539

Σλοβενία

Ministry of Public Administration

Slovenian Ministry of the Interior

Head of Division for civil status, public documents and residence registration
Διεύθυνση

Štefanova 2

1501 Ljubljana

 

E-mail
Τηλέφωνο/-α
+386 (0)1 428 40 00

Ισπανία

Σουηδία

The Swedish Central Election Authority

Valmyndigheten
Διεύθυνση

Box 1010

171 21 Solna

 

Τηλέφωνο/-α
+46 (0)10 57 57 000
Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;