Direct naar de inhoud
Europees burgerinitiatief

Richtsnoeren inzake gegevensbescherming — vraag 3

Ga terug naar de hoofdpagina van de richtsnoeren inzake gegevensbescherming voor de organisatoren

 

Richtsnoeren inzake gegevensbescherming — vraag 3

“Gevoelige gegevens” — wanneer vallen de gegevens van ondertekenaars onder een bijzondere categorie van gegevens?

Gegevens met betrekking tot godsdienst, politieke opvattingen, gezondheid enz. worden in het kader van de AVG en de EU-gegevensbeschermingsverordening als een bijzondere categorie (“gevoelige gegevens”) beschouwd en krijgen speciale bescherming. Gevoelige persoonsgegevens mogen door organisaties alleen worden verwerkt als er specifieke waarborgen zijn ingebouwd.

Het ondersteunen van een Europees burgerinitiatief is een politieke activiteit en kan de politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, oriëntaties enz. van de ondertekenaars onthullen.

In overweging 12 van de burgerinitiatiefverordening staat:

“Hoewel de krachtens deze verordening verzamelde persoonsgegevens gevoelige gegevens kunnen omvatten, is het, gezien de aard van het Europees burgerinitiatief als instrument voor participerende democratie, gerechtvaardigd om te bepalen dat voor het steunen van een initiatief persoonsgegevens moeten worden verstrekt en dat dergelijke gegevens moeten worden verwerkt voor zover zulks noodzakelijk is om de steunbetuigingen volgens de nationale wetten en praktijken te kunnen verifiëren”.

Wanneer de gegevens van ondertekenaars in aanmerking komen als een bijzondere categorie van gegevens (“gevoelige gegevens”), moeten aanvullende maatregelen worden genomen om de rechtmatige verwerking van die gegevens te waarborgen. Met name moet een functionaris voor gegevensbescherming worden aangesteld. Wanneer dergelijke gegevens op grote schaal worden verwerkt, moet ook een gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden uitgevoerd.

OPMERKING:

Indien de verwerking van de gegevens van ondertekenaars wordt uitgevoerd onder gezamenlijke verantwoordelijkheid met de Commissie, worden alle diensten van de Commissie aangepast aan het feit dat de betrokken gegevens gevoelig kunnen zijn. Meer bepaald worden alle gegevens in een versleutelde vorm opgeslagen en wordt voor de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uitgevoerd. De functionaris voor gegevensverwerking van de Commissie ziet erop toe dat zij haar verplichtingen uit hoofde van de EU-gegevensbeschermingsverordening nakomt met betrekking tot de verwerkingen waarvoor zij verantwoordelijk is.

Referenties:

 

Meer weten en samenwerken?