Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Norādījumi datu aizsardzības jomā – 3. jautājums

Atpakaļ uz galveno lapu, kas satur organizatoriem domātus norādījumus datu aizsardzības jomā

 

Norādījumi datu aizsardzības jomā – 3. jautājums

“Sensitīvi dati” – kādus parakstītāju datus var kvalificēt kā īpašu datu kategoriju?

Dati, kas saistīti ar reliģiju, politiskajiem uzskatiem, veselību utt., tiek uzskatīti par īpašu kategoriju (“sensitīvi dati”) saskaņā ar VDAR un ESDAR, un tie tiek īpaši aizsargāti. Sensitīvus persondatus organizācijas var apstrādāt tikai tad, ja ir ieviesti īpaši aizsardzības pasākumi.

Eiropas pilsoņu iniciatīvas atbalstīšana ir politiska darbība un var atklāt parakstītāju politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, seksuālo orientāciju utt.

Regulas par Eiropas pilsoņu iniciatīvu 12. apsvērumā norādīts:

“Lai gan personas dati, kas tiek apstrādāti šīs regulas piemērošanas gaitā, varētu ietvert sensitīvus datus, ņemot vērā Eiropas pilsoņu iniciatīvas kā līdzdalības demokrātijas instrumenta būtību, ir pamatoti paredzēt personas datu sniegšanu iniciatīvas atbalstam un apstrādāt šādus datus, ciktāl tas ir nepieciešams, lai varētu verificēt paziņojumus par atbalstu saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi.”

Ja parakstītāju dati ir kvalificējami kā īpaša datu kategorija (“sensitīvi dati”), ir jāveic papildu pasākumi, lai nodrošinātu šādu datu likumīgu apstrādi. Konkrētāk, obligāti jāieceļ datu aizsardzības speciālists. Ja šādus datus apstrādā plašā mērogā, obligāti jāveic arī novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību (NIDA).

PIEZĪME.

Ja atbildību par parakstītāju datu apstrādi uzņemas kopīgi ar Komisiju, visi Komisijas pakalpojumi tiek pielāgoti attiecīgo datu iespējami sensitīvajam raksturam. Konkrētāk, visi dati tiek glabāti šifrētā veidā, un attiecībā uz apstrādi tiek veikts novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību. Attiecībā uz Komisijas atbildības jomā esošajām apstrādes darbībām Komisijas datu aizsardzības speciālists uzrauga, kā Komisija pilda savus pienākumus saskaņā ar ESDAR.

Atsauces:

 

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?