Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Οδηγίες για την προστασία των δεδομένων — Ερώτηση 3

Επιστροφή στην κύρια σελίδα των οδηγιών για τους/τις διοργανωτές/-τριες σχετικά με την προστασία των δεδομένων

 

Οδηγίες για την προστασία των δεδομένων — Ερώτηση 3

«Ευαίσθητα δεδομένα» — Πότε τα δεδομένα των υπογραφόντων θεωρούνται ειδική κατηγορία δεδομένων;

Τα δεδομένα που αφορούν τη θρησκεία, τις πολιτικές απόψεις, την υγεία κ.λπ. θεωρούνται ειδική κατηγορία («ευαίσθητα δεδομένα») σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και τον EUDPR και τυγχάνουν ειδικής προστασίας. Τα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από οργανισμούς μόνο εάν υπάρχουν ειδικές διασφαλίσεις.

Η υποστήριξη μιας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών αποτελεί πολιτική δραστηριότητα και μπορεί να αποκαλύψει τις πολιτικές απόψεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τους προσανατολισμούς κ.λπ.

Η αιτιολογική σκέψη 12 του κανονισμού σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών εξηγεί ότι:

«Μολονότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ενδέχεται να περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα, λόγω του χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών ως μέσου συμμετοχικής δημοκρατίας είναι δικαιολογημένο να απαιτείται η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για να υποστηριχθεί μια πρωτοβουλία και να γίνεται επεξεργασία τους αν είναι αναγκαίο για την επαλήθευση των δηλώσεων υποστήριξης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική».

Όταν τα δεδομένα των υπογραφόντων χαρακτηρίζονται ως ειδική κατηγορία δεδομένων («ευαίσθητα δεδομένα»), πρέπει να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα για να διασφαλιστεί η σύννομη επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων. Ειδικότερα, είναι υποχρεωτικός ο διορισμός υπεύθυνου/-ης προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ). Όταν τα εν λόγω δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε μεγάλη κλίμακα, είναι επίσης υποχρεωτικό να διενεργείται εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία των δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν η επεξεργασία των δεδομένων των υπογραφόντων πραγματοποιείται υπό καθεστώς κοινής ευθύνης με την Επιτροπή, όλες οι υπηρεσίες της Επιτροπής προσαρμόζονται στο γεγονός ότι τα εν λόγω δεδομένα ενδέχεται να είναι ευαίσθητα. Ειδικότερα, όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή και η επεξεργασία καλύπτεται από εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία των δεδομένων. Ο/Η ΥΠΔ της Επιτροπής παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της Επιτροπής στο πλαίσιο του EUDPR όσον αφορά τις πράξεις επεξεργασίας για τις οποίες είναι υπεύθυνη η Επιτροπή.

Παραπομπές:

 

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;