Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Насоки за защита на данните — въпрос 3

Назад към основната страница на насоките за организаторите относно защитата на данните

 

Насоки за защита на данните — въпрос 3

„Чувствителни данни“ — кога данните на поддръжниците се определят като специална категория данни?

Данните, свързани с религия, политически възгледи, здравословно състояние и т.н., се смятат за специална категория данни („чувствителни данни“) съгласно ОРЗД и Регламента относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите на ЕС и са обект на специална защита. Чувствителни лични данни могат да бъдат обработвани от организации само ако са налице специални гаранции.

Подкрепата на европейска гражданска инициатива е политическа дейност и може да разкрие политически възгледи, религиозни или философски убеждения, ориентация и т.н. на поддръжниците.

В съображение 12 от Регламента относно Европейската гражданска инициатива е посочено следното:

Въпреки че личните данни, обработвани съгласно настоящия регламент, могат да включват чувствителни данни, предвид естеството на европейската гражданска инициатива като инструмент за демокрация на участието е оправдано да се изисква предоставянето на лични данни с оглед на подкрепата за дадена инициатива и тези данни да бъдат обработвани, доколкото е необходимо, за да може изявленията за подкрепа да се проверят съгласно националното право и практика.

Когато данните на поддръжниците се определят като специална категория данни („чувствителни данни“), трябва да се предприемат допълнителни мерки, за да се осигури законосъобразното обработване на тези данни. По-специално, задължително е да се определи длъжностно лице по защита на данните. Когато такива данни се обработват в голям мащаб, също така е задължително да се извърши оценка на въздействието върху защитата на данните.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако обработването на данните на поддръжниците се извършва в рамките на съвместно администриране на лични данни с Комисията, всички служби на Комисията са подготвени за възможността съответните данни да са чувствителни. По-конкретно, всички данни се съхраняват в криптирана форма и обработването е обхванато от оценка на въздействието върху защитата на данните. Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на Комисията наблюдава изпълнението от страна на Комисията на нейните задължения по отношение на операциите по обработване, за които тя отговаря, съгласно Регламента относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите на ЕС.

Относими разпоредби:

 

Искате да научите повече и да си сътрудничите?