Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Andmekaitsesuunised – 3. küsimus

Pöörduge tagasi andmekaitsesuuniste avalehele

 

Andmekaitsesuunised – 3. küsimus

„Tundlikud andmed“ – millal kuuluvad allakirjutanute andmed andmete erikategooriasse?

Andmed usu, poliitiliste vaadete, tervise jms kohta kuuluvad isikuandmete kaitse üldmääruse ja ELi isikuandmete kaitse määruse kohaselt andmete erikategooriasse („tundlikud andmed“), mida kaitstakse eriliselt. Organisatsioonid võivad tundlikke isikuandmeid töödelda vaid juhul, kui on kehtestatud konkreetsed kaitsemeetmed.

Euroopa kodanikualgatuse toetamine on poliitiline tegevus, mis võib paljastada allakirjutanu poliitilised vaated, usulised ja filosoofilised veendumused, sättumuse jne.

Euroopa kodanikualgatust käsitleva määruse põhjenduses 12 on selgitatud, et:

„kuigi käesoleva määruse kohaldamisel töödeldavad isikuandmed võivad Euroopa kodanikualgatuse kui osalusdemokraatia vahendi olemuse tõttu hõlmata tundlikke andmeid, on nii algatuse toetamisel isikuandmete esitamise nõudmine kui ka selliste andmete töötlemine õigustatud ulatuses, mis on vajalik toetusavalduste kontrollimiseks liikmesriigi õigusaktide ja tava kohaselt“.

Kui allakirjutanute andmed kuuluvad andmete erikategooriasse („tundlikud andmed“), tuleb võtta lisameetmeid, et tagada selliste andmete seaduslik töötlemine. Eelkõige on kohustuslik määrata andmekaitseametnik. Selliste andmete suuremahulise töötlemise korral on kohustuslik ka andmekaitsealane mõjuhinnang.

MÄRKUS.

Kui allakirjutanute andmeid töödeldakse koostöös komisjoniga ühisvastutuse alusel, peavad kõik komisjoni talitused arvestama asjaoluga, et asjaomased andmed võivad olla tundlikud. Eelkõige tuleb selliseid andmeid säilitada krüpteeritud kujul ja nende töötlemiseks on nõutav andmekaitsealane mõjuhinnang. Komisjoni andmekaitseametnik jälgib, kuidas komisjon täidab ELi isikuandmete kaitse määrusest tulenevaid kohustusi selliste töötlemistoimingute puhul, mis kuuluvad komisjoni vastutusalasse.

Viited:

 

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?