Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Usmernenia v oblasti ochrany údajov – otázka č. 3

Späť na hlavnú stránku usmernení v oblasti ochrany údajov pre organizátorov

 

Usmernenia v oblasti ochrany údajov – otázka č. 3

„Citlivé údaje“ – kedy sa údaje o signatároch považujú za osobitnú kategóriu údajov?

Za osobitnú kategóriu údajov („citlivé údaje“) sa podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov a nariadenia o ochrane údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie považujú údaje týkajúce sa náboženstva, politických názorov, zdravia atď. Tieto údaje podliehajú osobitnej ochrane. Citlivé osobné údaje môžu spracúvať organizácie len vtedy, ak sú zavedené osobitné záruky.

Podpora európskej iniciatívy občanov je politickou činnosťou a môže odhaliť politické názory signatárov, ich náboženské alebo filozofické presvedčenie, orientáciu atď.

V odôvodnení 12 nariadenia o európskej iniciatíve občanov sa vysvetľuje:

„Aj keď osobné údaje spracúvané v rámci uplatňovania tohto nariadenia by mohli zahŕňať citlivé údaje, vzhľadom na charakter európskej iniciatívy občanov ako nástroja participatívnej demokracie je opodstatnené požadovať poskytnutie osobných údajov na podporu iniciatívy a spracúvať takéto údaje, ak je to potrebné na umožnenie overenia vyhlásení o podpore v súlade s vnútroštátnym právom a praxou“.

Ak údaje o signatároch spĺňajú podmienky zaradenia medzi osobitnú kategóriu údajov („citlivé údaje“), treba prijať dodatočné opatrenia na zabezpečenie zákonného spracúvania takýchto údajov. Predovšetkým je povinné určiť zodpovednú osobu. Ak sa takéto údaje spracúvajú vo veľkom rozsahu, treba vykonať aj posúdenie vplyvu na ochranu údajov.

UPOZORNENIE:

Ak sa spracúvanie údajov signatárov vykonáva v rámci spoločného prevádzkovania s Komisiou, všetky útvary Komisie sú pripravené na situáciu, že príslušné údaje môžu byť citlivé. Konkrétne sa všetky údaje uchovávajú v zašifrovanej forme a na spracúvanie sa vzťahuje posúdenie vplyvu na ochranu údajov. Zodpovedná osoba Komisie monitoruje, ako si Komisia pri spracovateľských operáciách, za ktoré je zodpovedná, plní povinnosti, ktoré jej vyplývajú z nariadenia o ochrane údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie.

Referenčné dokumenty:

 

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?