Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Najnovšie aktuality

New initiative registered
  • 13/05/2024

Registrácia novej iniciatívy: Zachráňme planétu presunom zdanenia z práce na emisie skleníkových plynov

Európska komisia 13. mája rozhodla o zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov s názvom Zachráňme planétu presunom zdanenia z práce na emisie skleníkových plynov. V rámci tejto iniciatívy sa požaduje, aby Komisia posilnila balík Fit for 55 a systém stanovovania cien uhlíka v EÚ a aby došlo k prerozdeleniu podstatnej časti príjmov zo stanovovania cien uhlíka v prospech domácností s nízkymi príjmami za súčasného posilnenia Sociálno-klimatického fondu EÚ a pri podpore zriadenia „klimatického klubu“ pre krajiny, ktoré chcú prijať robustnejšie stanovovanie cien uhlíka.

Ide o piatu iniciatívu zaregistrovanú v roku 2024. Organizátori majú šesť mesiacov nato, aby začali zbierať podpisy. 

New initiative registered
  • 10/04/2024

Zaregistrovala sa nová iniciatíva, v ktorej sa požaduje finančná podpora EÚ na bezpečné a dostupné umelé prerušenie tehotenstva

Komisia 10. apríla zaregistrovala európsku iniciatívu občanov s názvom My Voice, My Choice: For Safe And Accessible Abortion (Môj hlas, moja voľba: za bezpečnú a dostupnú interrupciu). Iniciatíva vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na finančnú podporu členským štátom, ktorá umožní poskytovať bezpečné prerušenie tehotenstva komukoľvek v Európe, kto nemá prístup k bezpečnej a legálnej interrupcii.

Ide o štvrtú iniciatívu zaregistrovanú v roku 2024. Organizátori majú šesť mesiacov, aby začali zbierať podpisy. 

Photo of the three winning teams
  • 22/03/2024

Komisia vyhlasuje víťazov videosúťaže „ImagineEU“

Dňa 21. marca 2024 boli počas slávnostného udeľovania cien v sídle Európskej komisie v Bruseli ocenení víťazi súťaže pre študentov stredných škôl „ImagineEU“. Tri tímy z Francúzska, Talianska a Rumunska vyhrali účasť na trojdňovej študijnej návšteve európskych inštitúcií. Videosúťaž ImagineEU vychádza z koncepcie európskej iniciatívy občanov a jej cieľom je umožniť mladým občanom zohrávať aktívnu úlohu pri ovplyvňovaní politík EÚ. Študenti z celej EÚ vo veku 16 až 18 rokov dostali príležitosť vytvoriť a podeliť sa o krátke videá s nápadmi na uskutočnenie zmien na európskej úrovni, ktoré môžu zlepšiť kvalitu života v ich komunitách. Pozrite si víťazné videá.

Logo of Stop Finning EU
  • 12/03/2024

Opatrenia v nadväznosti na úspešnú EIO „Zastavte odstraňovanie plutiev – zastavte obchod“  

Európska komisia uverejnila 21. februára výzvu na predkladanie podkladov a 12. marca verejnú konzultáciu. Cieľom je získať názory a odborné stanoviská týkajúce sa environmentálnych, sociálnych a hospodárskych dôsledkov prípadného zákazu predaja odstránených žraločích plutiev v EÚ a medzinárodného obchodu s nimi, ako aj spätnú väzbu o potenciálnych možnostiach politiky v oblasti lepšej ochrany žralokov a súvisiacich morských ekosystémov. 

Cieľom je zabezpečiť čo najviac informovaný, participatívny a transparentný spôsob rozhodovania o opatreniach v nadväznosti na európsku iniciatívu občanov z roku 2023 „Zastavte odstraňovanie plutiev – zastavte obchod“. 

 

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

Konečný rozsudok Súdneho dvora týkajúci sa rozhodnutia Komisie o registrácii EIO „Kohézna politika pre rovnosť regiónov a udržateľnosť regionálnych kultúr“ (C-54/22 P)

Súdny dvor vydal 22. februára 2024 rozsudok vo veci C-54/22 P, Rumunsko/Komisia. Rozhodnutie Komisie z roku 2019 čiastočne zaregistrovať európsku iniciatívu občanov (EIO) „Kohézna politika pre rovnosť regiónov a udržateľnosť regionálnych kultúr“ sa vzhľadom na zamietnutie odvolania Rumunska potvrdzuje.    

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

Výsledky videosúťaže ImagineEU pre školy

V rámci videosúťaže ImagineEU z októbra 2023 mali mladí Európania možnosť prísť s konkrétnymi nápadmi, ktoré by boli prínosom pre občanov celej EÚ – podobne ako je to v prípade európskej iniciatívy občanov.    

 Porota vybrala tri najlepšie videá, ktoré zaslali tímy zo škôl vo Francúzsku, v Taliansku a Rumunsku. Víťazné tímy získali študijnú cestu do Bruselu, na ktorej sa zúčastnia v marci.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Stretnutie v nadväznosti na úspešnú európsku iniciatívu občanov „Európa bez kožušín“ medzi zástupcami tejto iniciatívy a Európskou komisiou

Európska komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová privítala 9. februára 2024 zástupcov úspešnej európskej iniciatívy občanov „Európa bez kožušín“.

Komisárka na stretnutí predstavila odpoveď, ktorú Komisia v súvislosti s touto iniciatívou prijala 7. decembra 2023, a odpovedala na otázky organizátorov. 

 

New initiative registered
  • 06/02/2024

Komisia čiastočne zaregistrovala európsku iniciatívu týkajúcu sa konope

Komisia 6. februára zaregistrovala európsku iniciatívu občanov s názvom Európska iniciatíva týkajúca sa konope.

Organizátori vyzývajú Komisiu, aby: i) zvolala transeurópske zhromaždenie občanov, ktoré by bolo venované politikám v oblasti konope vrátane sankcií a konzistentnosti politík členských štátov; ii) podporila prístup ku konope na lekárske účely a umožnila prepravu konope a konopných derivátov predpísaných na terapeutické účely s cieľom zabezpečiť maximálne využívanie práva na zdravie a iii) vyčlenila potrebné zdroje na výskum konope na terapeutické účely. 

Komisia dospela k záveru, že iniciatívu možno zaregistrovať len v súvislosti s druhým a tretím cieľom, keďže len tieto ciele spĺňajú požiadavky na registráciu. Komisia musela zamietnuť registráciu prvého cieľa iniciatívy, pretože predloženie návrhu právneho aktu v tejto veci nepatrí do právomoci Komisie.

Čiastočná registrácia pozostáva z dvoch fáz. V prvej fáze boli organizátori vyzvaní, aby zmenili svoju pôvodnú iniciatívu s prihliadnutím na predbežné posúdenie Komisie. 

Organizátori majú šesť mesiacov, aby začali zbierať podpisy. 

IT developments
  • 31/01/2024

EIO možno podpisovať s elektronickou totožnosťou v 17 krajinách

Poľskí občania môžu odteraz na podporu európskych iniciatív občanov v centrálnom online systéme na zber vyhlásení využívať elektronickú totožnosť (Profil Zaufany/mObywatel). Poľsko je 17. krajinou EÚ, ktorá na podpisovanie európskych iniciatív občanov umožňuje využitie vnútroštátneho systému elektronickej totožnosti. Pozrite si, aký je stav v jednotlivých krajinách EÚ. 

New initiative registered
  • 24/01/2024

Komisia registruje dve nové európske iniciatívy občanov

Európska komisia 24. januára rozhodla, že zaregistruje dve európske iniciatívy občanov.

Iniciatíva Zákaz konverzných praktík v Európskej únii obsahuje výzvu, aby sa zakázali intervencie zamerané na zmenu, utlmenie alebo potlačenie sexuálnej orientácie, rodovej identity a/alebo rodového prejavu LGBTIQ+ občanov.

Európska iniciatíva občanov v oblasti ochrany poľnohospodárstva a vidieckeho hospodárstva v Európe obsahuje výzvu na ochranu európskeho poľnohospodárstva a vidieckeho hospodárstva prostredníctvom regulačného rámca založeného na viacerých prvkoch vrátane využívania poľnohospodárskej pôdy predovšetkým na výrobu potravín, zabezpečenia potravinovej suverenity a riešenia problémov týkajúcich sa potravinového reťazca a vysokých cien. 

Organizátori majú teraz šesť mesiacov na to, aby si vybrali dátum začatia zberu vyhlásení o podpore.

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?