Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Andmekaitsesuunised – 9. küsimus

Pöörduge tagasi andmekaitsesuuniste avalehele

 

Andmekaitsesuunised – 9. küsimus

Millist teavet tuleb anda kodanikele nende andmete kogumisel? 

Kohaldatakse 2. stsenaariumi puhul (esindaja tegutseb ainsa vastutava töötlejana), välja arvatud komisjoni failivahetusteenuse kasutamise puhul

Kui kodanikud (allakirjutanud) esitavad toetusavalduse (ja esitavad soovi korral oma e-posti aadressi), tuleb neid teavitada sellest, kuidas nende isikuandmeid töödeldakse (millisel eesmärgil, kui kaua, kelle poolt, kellele neid võib avaldada, kuidas neid kaitstakse, millised on nende õigused andmesubjektina ja kuidas nad saavad neid õigusi kasutada jne).

Euroopa kodanikualgatust käsitleva määrusega kehtestatud toetusavaldus sisaldab isikuandmete kaitse põhimõtete standardteksti. Isikuandmete kaitse põhimõtted sisaldavad teavet, mis tuleks allakirjutanutele nende andmete kogumisel esitada.

Isikuandmete kaitse põhimõtted, mis on kehtestatud määrusega Euroopa kodanikualgatuse kohta, kui toetusavaldusi kogutakse paberil:

Vastavalt määrusele (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus) kasutatakse teie isikuandmeid, mis on sellel vormil esitatud, üksnes algatuse toetamiseks ja need tehakse pädevatele riiklikele asutustele kättesaadavaks ainult kontrollimiseks ja tõendamiseks. Teil on õigus taotleda algatuse korraldajate rühmalt juurdepääsu oma isikuandmetele, nende andmete parandamist, kustutamist ja nende töötlemisele piirangute seadmist.

Korraldajate rühm säilitab teie andmeid maksimaalse säilitamisaja jooksul, mis on üks kuu pärast algatuse esitamist Euroopa Komisjonile või 21 kuud pärast kogumisperioodi algust, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem. Haldus- või kohtumenetluse korral võib andmeid säilitada kauem, maksimaalselt üks kuu pärast menetluse lõppu.

Ilma et see piiraks muude halduslike või õiguslike kaitsevahendite kohaldamist, on teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele, eelkõige liikmesriigis, kus on teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht, kui leiate, et teie andmeid on töödeldud õigusvastaselt.

Algatuse korraldajate rühma või asjakohasel juhul korraldajate rühma loodud juriidilise isiku esindaja on vastutav töötleja isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses ning temaga saab ühendust võtta käesoleval vormil esitatud kontaktandmete abil.

Andmekaitseametniku (kui see on olemas) kontaktandmed on kättesaadavad toetusavalduse vormi punktis 4 esitatud algatuse veebiaadressil komisjoni registris.

Teie isikuandmeid vastu võtvate ja töötlevate riiklike ametiasutuste ja riiklike andmekaitseasutuste kontaktandmed on kättesaadavad aadressil: http://ec.citizens-initiative.europa.eu/public/data-protection.

Toetusavalduste kogumine paberil

Kui toetusavaldusi kogutakse paberil, tuleb allakirjutanutele saata isikuandmete kaitse põhimõtete koopia või link nendele põhimõtetele allakirjutanute emakeeles. Isikuandmete kaitse põhimõtetele tuleb lisada teie kui vastutava töötleja kontaktandmed ning andmekaitseametniku (kui see on olemas) ja asjaomaste riiklike andmekaitseasutuste kontaktandmed.

Isikuandmete kaitse põhimõtted e-posti aadresside jaoks

Euroopa kodanikualgatust käsitlevas määruses ei ole ette nähtud samaväärset isikuandmete kaitse põhimõtete mudelit, mida kasutada allakirjutanute e-posti aadresside kogumisel. Esindajana tuleb teil sellised isikuandmete kaitse põhimõtted koostada kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetega.

Allakirjutanutele tuleks esitada vähemalt järgmine miinimumteave (vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 13):

  • töötlemise kirjeldus ja eesmärk;
  • töödeldavad andmed;
  • andmete vastuvõtjad, kui need on olemas;
  • andmete säilitamise kavandatav kestus;
  • allakirjutanute õigused, näiteks nõusoleku tagasivõtmine, õigus andmetega tutvuda, neid parandada, kustutada või vaidlustada;
  • teave selle kohta, kuidas kasutada oma õigusi ja esitada ametiasutustele kaebus.

E-posti aadresside kogumise korral peavad allakirjutanud andma eraldi nõusoleku oma aadressi töötlemiseks, nagu on kirjeldatud isikuandmete kaitse põhimõtetes.

MÄRKUS. 

Kui toetusavaldusi ja e-posti aadresse kogutakse veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi kaudu, näeb Euroopa Komisjon ette asjakohased isikuandmete kaitse põhimõtted. Isikuandmete kaitse põhimõtete tekst avaldatakse komisjoni Euroopa kodanikualgatuse veebisaidil.

Viited:

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?