Siirry pääsisältöön
Eurooppalainen kansalaisaloite

Tietosuojaperiaatteet: Kansalaisaloitteen järjestäjien henkilötietojen käsittely eurooppalaisten kansalaisaloitteiden rekisterissä

Tietojen käsittelyn tarkoitus: Kansalaisaloiteasetuksen täytäntöönpano ja kansalaisaloiterekisterin ylläpito

Yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu rekisterinpitäjä: Euroopan komissio

Operatiivinen rekisterinpitäjä: Yksikkö SG.A.1 ”Politiikan prioriteetit ja työohjelma”

Rekisteriviite: DPR-EC-00068

1. Johdanto

Tässä tietosuojaselosteessa selitetään, miksi ja miten henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään ja miten ne suojataan. Lisäksi siinä kuvataan palvelun käyttäjien oikeudet henkilötietojensa suhteen. Se sisältää myös oikeuksien käytöstä vastaavan operatiivisen rekisterinpitäjän, tietosuojavastaavan ja Euroopan tietosuojavaltuutetun yhteystiedot.

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on sitoutunut suojaamaan henkilötietoja ja kunnioittamaan yksityisyyden suojaa. Komission suorittamassa henkilötietojen keruussa ja käsittelyssä sovelletaan 23. lokakuuta 2018 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725 luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta.

Tämä seloste koskee komission yksikön SG.A.1 ”Politiikan prioriteetit ja työohjelma” suorittamaa tietojenkäsittelytehtävää ”Kansalaisaloiteasetuksen täytäntöönpano ja kansalaisaloiterekisterin ylläpito”.

2. Miksi ja miten henkilötietoja käsitellään?

Henkilötietoja kerätään ja käytetään Euroopan parlamentin ja neuvoston eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta antaman asetuksen (EU) 2019/788, jäljempänä ’kansalaisaloiteasetus’, täytäntöönpanoa varten.

Eurooppalainen kansalaisaloite otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksella. Aloiteoikeutta on sovellettu huhtikuusta 2012, jolloin tuli voimaan sopimuksen perusteella annettu asetus (EU) N:o 211/2011. Tämä ensimmäinen kansalaisaloiteasetus korvattiin 1. tammikuuta 2020 asetuksella (EU) 2019/788.

Kansalaisaloitteella pyydetään Euroopan komissiota tekemään säädösehdotus sellaisella alalla, jolla se on toimivaltainen. Aloitteelle on kerättävä yhteensä vähintään miljoonan kansalaisen allekirjoitus vähintään neljäsosasta EU-maita, jotta komissio ottaa sen käsiteltäväksi.

Kansalaisaloiteasetuksessa säädetään, että komission on rekisteröitävä ja julkaistava kansalaisaloite-ehdotukset.

Tässä yhteydessä kansalaisaloitteen järjestäjän henkilötietojen keräämisellä ja käsittelyllä varmistetaan ennen muuta se, että eurooppalaisen kansalaisaloitteen järjestäjää (järjestäjäryhmän pakollinen tai muu jäsen tai muu yhteyshenkilö) koskevat vaatimukset täyttyvät, että oikeushenkilö, jonka edustajana järjestäjä toimii, on perustettu kansalaisaloiteasetuksen 5 artiklan 7 kohdan mukaisesti, ja että komissio ja kansalaiset voivat olla yhteydessä aloitteen järjestäjiin.

Lisäksi kansalaisaloiteasetuksessa asetetaan komissiolle tiettyjä erityisvelvoitteita, jotka liittyvät aloitteiden rahoituksen avoimuuteen.  Kansalaisaloiteasetuksen 17 artiklan 2 ja 3 kohdassa mainituissa tilanteissa komissio saattaa joutua käsittelemään aloitteen sponsoreiden tai valituksen tekijöiden henkilötietoja kansalaisaloiterekisterin ei-julkisessa osiossa. Aloitteen järjestäjien, sponsorien ja valituksen tekijöiden tietoja ja asiakirjoja on pakko käsitellä, jotta voidaan noudattaa kansalaisaloiteasetuksen säännöksiä. Komission periaatteena on kuitenkin, että kansalaisaloitteen sponsorina toimivan yksityishenkilön henkilötietoja ei julkaista kansalaisaloitesivustolla, paitsi jos aloitteen järjestäjät tätä erikseen pyytävät ja esittävät todisteet siitä, että kyseinen henkilö on antanut nimenomaisen suostumuksensa tietojensa julkaisuun.

Kansalaisaloiteasetuksen täytäntöönpanossa on mukana myös kansallisia viranomaisia, jotka tarkastavat yksittäisten keruujärjestelmien vaatimustenmukaisuuden ja tuenilmausten pätevyyden, antavat näiden tarkastusten tuloksista todistuksia sekä toimivat eurooppalaisen kansalaisaloitteen kansallisina yhteyspisteinä. Näiden tahojen henkilöstön henkilötietoja joudutaan käsittelemään, jotta viranomaisten kanssa voidaan tehdä yhteistyötä kansallisen tason täytäntöönpanossa ja jotta niiden edustajat voivat osallistua eurooppalaista kansalaisaloitetta käsittelevän asiantuntijaryhmän ja komitean toimintaan. Kansallisten virkamiesten henkilökohtaisia sähköpostiosoitteita voidaan julkaista Euroopan komission kansalaisaloitesivustolla vain, jos jäsenvaltiot ovat itse antaneet nämä sähköpostiosoitteet viranomaisten yhteystiedoissa.

Komissiolla on myös velvollisuus levittää tietoa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta ja tämän välineen tavoitteista ja toimintaperiaatteista, ja sitä varten se toteuttaa viestintätoimia ja tiedotuskampanjoita, joista säädetään kansalaisaloiteasetuksen 18 artiklassa. Operatiivinen rekisterinpitäjä voikin pyytää kansalaisaloitteiden järjestäjiä osallistumaan vapaaehtoisesti komission järjestämiin viestintä- ja kuulemistoimiin.

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään seuraavasti:

Osa tietojenkäsittelystä tapahtuu automaattisesti seuraavilla tavoilla:

 • Kun kansalaisaloitteen järjestäjät tekevät rekisteröintipyynnön käyttäen kansalaisaloiterekisterin verkkosivuilla olevaa rekisteröintilomaketta, he lähettävät komissiolle henkilötietonsa ja kopiot asiakirjoista, joilla todistetaan henkilöllisyys ja kansalaisuutta, asuinpaikkaa ja ikää koskevien vaatimusten täyttyminen. Tiedot ja asiakirjat tallentuvat automaattisesti kansalaisaloiterekisterin tietokantaan, ja niistä tallentuu kopio komission Ares-asiakirjanhallintajärjestelmään.
 • Rekisteröintipyyntöjen vastaanottokuittaukset, joihin sisältyy järjestäjien henkilötietoja, lähetetään automaattisesti yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteisiin ja kopiona komission asiointipostilaatikkoon.
 • Järjestäjille lähetetään (yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteisiin ja pyydettäessä järjestäjien muihin sähköpostiosoitteisiin) automaattinen vahvistusviesti, kun he suorittavat toimia käyttäjätilinsä kautta ja kun aloitteen käsittely etenee vaiheesta toiseen. Viesteistä lähetetään kopiot komission asiointipostilaatikkoon.
 • Viesteistä, joita komissio ja järjestäjät lähettävät toisilleen yhteydenottolomakkeilla (kansalaisaloiterekisterin hallinnointiliittymästä järjestäjien käyttäjätilille ja päinvastoin), lähetetään aina automaattisesti kopiot yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteisiin ja komission asiointipostilaatikkoon.
 • Aloitteen yhteyshenkilöiden henkilötiedot julkaistaan automaattisesti kansalaisaloiteasetuksen 6 artiklan 7 kohdan mukaisesti siltä osin kuin ne sisältyvät rekisteröintipyyntöjä tai rekisteröinnin epäämistä koskeviin päätöksiin.
 • Järjestäjien tiedot (nimet ja sähköpostiosoitteet) julkaistaan automaattisesti kansalaisaloiterekisterin julkisessa käyttöliittymässä aloitteen rekisteröinnin jälkeen.

Muu henkilötietojen käsittely suoritetaan manuaalisesti. Tämä koskee erityisesti seuraavia:

 • rekisteröintimenettelyn yhteydessä tehtävä kansalaisaloiteasetuksen liitteessä II edellytettyjen tietojen ja todisteiden manuaalinen tarkastus, jolla varmistetaan, että järjestäjät täyttävät asetuksen 5 artiklan vaatimukset
 • asetuksen 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen järjestäjäryhmän kokoonpanomuutosten käsittely
 • Outlook-sähköpostiviestit, joita voidaan vaihtaa kansalaisaloitteen järjestäjien ja muiden 'rekisteröityjen' kanssa
 • aloitteen järjestäjien kansalaisaloiteasetuksen 17 artiklan avoimuusvaatimusten mukaisesti ilmoittamien sponsoritietojen käsittely
 • lisätietopyyntöjen ja aloitteiden rahoituksen avoimuutta koskevien valitusten käsittely
 • 'rekisteröityjen' esittämien pyyntöjen käsittely
 • yhteydenpito jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Lisäksi:

 • Järjestäjien tietoja voidaan käsitellä manuaalisesti sähköisin keinoin, esimerkiksi lähettää sähköpostitse.
 • Joitakin aloitetta koskevia asiakirjoja, joissa on järjestäjien tietoja, voidaan rekisteröidä komission Ares-asiakirjanhallintajärjestelmään.
 • Rekisteröintipyyntöä koskeviin päätöksiin ja tiedonantoihin, jotka annetaan vastauksena vaaditun allekirjoittajamäärän saaneisiin aloitteisiin, sisältyvät tiedot julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon, kuten profilointiin.

3. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet?

 1. Kun kansalaisaloitteen rekisteröintipyyntö on lähetetty komissiolle, komissio käsittelee sen yhteydessä lähetettyjä kansalaisaloitteen järjestäjien (järjestäjäryhmän jäsenet tai muut yhteyshenkilöt) henkilötietoja kansalaisaloiteasetuksen 5 artiklan 1–4 kohdan ja 6 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti. Lisäksi voidaan käsitellä kansalaisaloiteasetuksen liitteessä II olevan 7 kohdan mukaisesti toimitettuja henkilötietoja. Järjestäjäryhmän edustajan tai varaedustajan nimi voidaan julkaista osana rekisteröinnin hyväksymistä tai epäämistä koskevaa päätöstä kansalaisaloiteasetuksen 6 artiklan 7 kohdan mukaisesti.
 2. Jos komissio vahvistaa aloite-ehdotuksen rekisteröinnin, kansalaisaloitteen järjestäjien (järjestäjäryhmän jäsenet) nimet julkaistaan kansalaisaloiterekisterin julkisella verkkosivustolla. Samalla julkaistaan myös aloitteen järjestäjäryhmän edustajan ja varaedustajan sähköpostiosoite. Näiden tietojen julkaisemisesta on säädetty kansalaisaloiteasetuksen liitteiden II ja VII alaviitteessä 1.
 3. Kansalaisaloitteen sponsorina toimivan yksityishenkilön tai henkilön, joka on tehnyt rahoituksen avoimuuteen liittyvän valituksen, tietoja voidaan käsitellä kansalaisaloiteasetuksen 17 artiklan nojalla. Komission periaatteena on kuitenkin, että kansalaisaloitteen sponsorina toimivan luonnollisen henkilön henkilötietoja ei julkaista kansalaisaloitesivustolla, paitsi jos aloitteen järjestäjät tätä erikseen pyytävät ja esittävät todisteet siitä, että kyseinen henkilö on antanut nimenomaisen suostumuksensa tietojensa julkaisuun. 
 4. Kansalaisaloiteasetuksen täytäntöönpanoon osallistuvan kansallisen virkamiehen tietoja voidaan käsitellä kansalaisaloiteasetuksen 4 artiklan 6 kohdan, 11 artiklan 3 kohdan sekä 12, 20, 22 ja 23 artiklan nojalla.

Kaikissa neljässä mainitussa tapauksessa henkilötietojen käsittely on asetuksen (EU) 2018/1725 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti lainmukaista seuraavista syistä:

a) käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai unionin toimielimelle tai elimelle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi; ja

b) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Poikkeustapauksissa Euroopan komissio julkaisee sponsorina toimivan henkilön nimen sekä hänen antamansa tuen määrän eurooppalaisen kansalaisaloitteen verkkosivustolla, jos järjestäjät tätä erikseen pyytävät ja toimittavat todisteet siitä, että kyseinen henkilö on antanut nimenomaisen suostumuksensa tietojensa julkaisuun (asetuksen (EU) 2018/1725 5 artiklan 1 kohdan d alakohta ja yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Käsiteltävät tiedot eivät sinänsä kuulu asetuksen (EU) 2018/1725 10 artiklassa lueteltuihin arkaluonteisten tietojen tyyppeihin. Kansalaisaloitteen järjestäminen tai rahoittaminen saattaa kuitenkin paljastaa järjestäjien tai sponsorien poliittisia mielipiteitä. Kansalaisaloitteen poliittinen arkaluonteisuus saattaa siten muuttaa henkilötiedotkin arkaluonteisiksi. Kansalaisaloite-ehdotuksen arkaluonteisuudesta riippuen henkilötietojen voidaan siksi katsoa paljastavan poliittisia mielipiteitä.

Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely ei ole kiellettyä, koska se on tarpeen tärkeää yleistä etua koskevasta syystä unionin oikeuden (kansalaisaloiteasetuksen) nojalla edellyttäen, että se on oikeasuhteista tavoitteeseen nähden, siinä kunnioitetaan keskeisiltä osin oikeutta henkilötietojen suojaan ja siinä säädetään asianmukaisista ja erityisistä toimenpiteistä henkilöiden perusoikeuksien ja etujen suojaamiseksi 10 artiklan 2 kohdan g alakohdan mukaisesti. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi julkaisemista tilanteeseesi liittyvien pakottavien legitiimien syiden vuoksi kansalaisaloiteasetuksen liitteiden II ja VII alaviitteessä 1 säädetyn mukaisesti.

4. Mitä henkilötietoja kerätään ja käsitellään?

Kansalaisaloiteasetuksen täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä:

Järjestäjäryhmän pakolliset jäsenet ja kansalaisaloiteasetuksen 5 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti nimetyt järjestäjäryhmän muut yhteyshenkilöt:

 • koko nimi
 • postiosoite
 • syntymäaika
 • kansalaisuus
 • kopiot asiakirjoista, joilla todistetaan henkilöllisyys sekä kansalaisuus-, asuinpaikka- ja ikävaatimusten täyttyminen

Järjestäjäryhmän yhteyshenkilöt (edustaja tai varaedustaja): edellä mainittujen tietojen lisäksi sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot

Järjestäjäryhmän muut jäsenet: koko nimi

Jos järjestäjäryhmän kansalaisaloiteasetuksen liitteessä II olevan 7 kohdan mukaisesti toimittamissa asiakirjoissa on henkilötietoja, käsiteltävien tietojen tyyppi riippuu sovellettavasta kansallisesta lainsäädännöstä.

Kansalaisaloitteen sponsorina toimiva yksityishenkilö tai henkilö, joka on tehnyt aloitteen rahoituksen avoimuuteen liittyvän valituksen (kansalaisaloiteasetuksen 17 artiklan 2 ja 3 kohdassa mainitut tapaukset):

 • aloitteen sponsorin koko nimi ja hänen antamansa tuen määrä
 • valituksen tekijän itse antamat yhteystiedot (lähinnä sähköpostiosoite)

Kansalaisaloiteasetuksen täytäntöönpanoon osallistuvien kansallisten viranomaisten palveluksessa olevat virkamiehet: nimi, virkatehtävä ja sähköpostiosoite.

5. Miten kauan henkilötietoja säilytetään?

Ne henkilötiedot, joita ei julkaista, esimerkiksi rekisteröimättömiin aloitteisiin liittyvät henkilötiedot, säilytetään kansalaisaloiterekisterissä enintään 5 vuotta.

Tämä aika lasketaan yleensä viimeisestä aloitteeseen liittyvästä tapahtumasta kansalaisaloiterekisterissä. Jos aloite on oikeudenkäyntimenettelyn kohteena, 5 vuoden aika lasketaan kuitenkin menettelyn päättymisestä. Jos komissio on ryhtynyt vaaditun allekirjoittajamäärän saaneen kansalaisaloitteen pohjalta jatkotoimiin, 5 vuoden aika lasketaan viimeisestä aloitteeseen liittyvästä tapahtumasta.

Julkaistuja tietoja säilytetään verkkosivustolla määräämättömän ajan avoimuus- ja arkistointisyistä. Rekisteröityjen aloitteiden yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet voidaan poistaa, kun komissio saa tietoonsa, että kyseiset sähköpostiosoitteet eivät ole enää käytössä.

6. Miten henkilötiedot suojataan?

Kaikki sähköisessä muodossa (sähköpostiviestit, asiakirjat, tietokannat, verkkoon ladatut tiedot tms.) olevat henkilötiedot tallennetaan Euroopan komission palvelimille. Kaikessa tietojen käsittelyssä sovelletaan 10. tammikuuta 2017 annettua komission päätöstä (EU, Euratom) 2017/46 viestintä- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta Euroopan komissiossa.

Komissio suojaa henkilötietoja monenlaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Teknisillä toimenpiteillä pyritään varmistamaan verkkoturvallisuus ja pienentämään tietojen häviämisen, muuttamisen ja luvattoman käytön riskiä. Toimenpiteissä otetaan huomioon tietojen käsittelystä johtuvat riskit ja käsiteltävien tietojen luonne. Hallinnollisilla toimenpiteillä varmistetaan, että pääsy henkilötietoihin on vain valtuutetuilla henkilöillä, joilla on perusteltu tarve saada tiedot käsittelyä varten.

7. Kenellä on pääsy henkilötietoihin, ja kenelle tietoja luovutetaan?

Tietoihin voivat tutustua kansalaisaloiterekisterin hallinnoinnista vastaavat sekä aloitteiden jatkotoimien parissa työskentelevät valtuutetut komission työntekijät ja muut valtuutetut komission työntekijät tiedonsaantitarpeen perusteella. Näiden työntekijöiden on noudatettava luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä ja tarvittaessa myös muita salassapitosopimuksia.

Jotkin henkilötiedot tulevat julkisesti nähtäville, kun ne julkaistaan kansalaisaloitteen omalla verkkosivulla kansalaisaloiterekisterissä ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tämä koskee seuraavia tapauksia:

 • kaikkien rekisteröityjen kansalaisaloitteiden järjestäjäryhmän jäsenten nimet sekä yhteyshenkilöiden (edustajan ja varaedustajan) sähköpostiosoitteet
 • edustajan ja varaedustajan nimet, jotka sisältyvät aloitteen rekisteröintipäätöksiin (myös rekisteröinnin epäämistä koskeviin päätöksiin)
 • kansallisten virkamiesten henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet, joita voidaan julkaista Euroopan komission kansalaisaloitesivustolla vain, jos jäsenvaltiot ovat itse antaneet ne viranomaisten yhteystiedoissa
 • sponsoreina toimivien luonnollisten henkilöiden nimet, mutta vain silloin, jos aloitteen järjestäjät ovat niiden julkaisua erikseen pyytäneet ja esittäneet todisteet siitä, että kyseiset henkilöt ovat antaneet nimenomaisen suostumuksensa nimensä julkaisuun.

8. Mitkä ovat oikeutesi henkilötietojesi suhteen?

Kansalaisaloiteasetus takaa seuraavat oikeudet:

 • Sinulla on oikeus vastustaa nimesi ja sähköpostiosoitteesi julkaisemista aloitteen järjestäjänä tilanteeseesi liittyvien pakottavien legitiimien syiden vuoksi.
 • Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista komission verkkorekisteristä kahden vuoden kuluttua kansalaisaloite-ehdotuksen rekisteröintipäivästä.

Lisäksi sinulla on asetuksen (EU) 2018/1725 III luvun (14–25 artikla) mukaisena ’rekisteröitynä’ seuraavat erityisoikeudet:

 • Sinulla on oikeus saada nähdä henkilötietosi ja oikaista ne, jos ne ovat virheellisiä tai puutteellisia. Joissakin tapauksissa sinulla on oikeus poistaa henkilötietosi, oikeus rajoittaa ja vastustaa niiden käsittelyä ja oikeus siirtää ne järjestelmästä toiseen.
 • Jos olet yksityishenkilö, joka toimii aloitteen sponsorina, ja olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi julkaisuun kansalaisaloiterekisterin julkisella sivustolla, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Peruutus ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit oikeuksiasi koskevissa asioissa ottaa yhteyttä operatiiviseen rekisterinpitäjään tai riitatilanteessa komission tietosuojavastaavaan. Tarpeen mukaan voit myös kääntyä Euroopan tietosuojavaltuutetun puoleen. Yhteystiedot ovat kohdassa 9.

Ilmoita oikeuksien käyttämistä koskevassa pyynnössäsi, mistä käsittelytoimista on kyse (eli mainitse rekisteriviite, joka on annettu kohdassa 10).

Pyynnöt saada nähdä omat henkilötietonsa käsitellään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Kaikki muut edellä mainitut pyynnöt käsitellään 15 työpäivän kuluessa.

9. Yhteystiedot

Yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu rekisterinpitäjä

Jos haluat käyttää asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisia oikeuksiasi, esittää kysymyksiä tai kommentteja tai tehdä valituksen henkilötietojesi keräämisestä ja käytöstä, ota yhteyttä operatiiviseen rekisterinpitäjään:

European Commission

Secretariat General

Directorate A 'Strategy, Better Regulation & Corporate Governance'

Unit A.1 'Policy Priorities & Work Programme'

B – 1049 Brussels

Puh. +32 2 29 92165

Sähköposti: SG-ECI-INFO@ec.europa.eu

Komission tietosuojavastaava

Jos asia koskee asetuksen (EU) 2018/1725 mukaista henkilötietojen käsittelyä, voit ottaa yhteyttä komission tietosuojavastaavaan: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu.

Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS)

Sinulla on oikeus kääntyä Euroopan tietosuojavaltuutetun puoleen (edps@edps.europa.eu) ja tehdä kantelu, jos katsot, että henkilötietojesi käsittely on johtanut asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisten oikeuksiesi loukkaamiseen.

10. Mistä saat lisätietoja tietosuojasta?

Komission tietosuojavastaava ylläpitää julkista rekisteriä kaikista komission suorittamista henkilötietojen käsittelytoimista, jotka on dokumentoitu ja joista on tehty ilmoitus tietosuojavastaavalle. Linkki rekisteriin: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Tässä asiakirjassa kuvatut tietojenkäsittelytoimet on kirjattu tietosuojavastaavan rekisteriin viitteellä DPR-EC-00068.

Yleistä tietoa henkilötietojen suojasta kansalaisaloitemenettelyn eri vaiheissa:

https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_fi

11. Lisätietoa

Sponsorien henkilötietojen käsittely kansalaisaloiterekisterissä 

Kansalaisaloiteasetuksen 17 artiklan 1 kohdan mukaan järjestäjäryhmän on ilmoitettava (ja päivitettävä säännöllisesti) kansalaisaloiterekisterissä tiedot kaikesta sellaisesta aloitteen tuesta ja rahoituksesta, jonka arvo on yli 500 euroa vuodessa sponsoria kohti. Lisäksi on toimitettava tiedot vapaaehtoisesti auttavista organisaatioista, joiden tukea ei voi mitata rahassa. Jos aloitteen sponsoreina on luonnollisia henkilöitä, näihin tietoihin sisältyvät kyseisten henkilöiden nimet. 

Komissio ei periaatteessa julkaise kansalaisaloitteen sponsoreina toimivien luonnollisten henkilöiden (’rekisteröityjen’) osalta mitään henkilötietoja ja julkaisee kansalaisaloitesivustolla vain kootut tiedot tällaisilta sponsoreilta saaduista tukimääristä. Komission julkaisee kansalaisaloitteen sponsorina toimivan yksityishenkilön nimen ja antaman tuen määrän vain, jos aloitteen järjestäjät tätä erikseen pyytävät ja esittävät todisteet siitä, että kyseinen henkilö on antanut nimenomaisen suostumuksensa tietojensa julkaisuun. ’Rekisteröidyillä’ on tällaisissa tapauksissa oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa (ks. edellä kohta 8).

Aiempi tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste ei kata ensimmäisen kansalaisaloiteasetuksen (EU) N:o 211/2011 nojalla tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn liittyviä näkökohtia, jotka saattavat poiketa nykyisistä. Tällaisia tietoja voidaan edelleen käsitellä ja julkaista kansalaisaloiterekisterissä. Näihin tietojenkäsittelytoimiin sovellettava aiempi tietosuojaseloste on saatavilla seuraavassa osoitteessa: 

https://europa.eu/citizens-initiative/privacy-policy_fi  

 

Haluatko saada lisätietoa ja tehdä yhteistyötä?