Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Isikuandmete kaitse põhimõtted seoses kodanikualgatuse korraldajate isikuandmetega Euroopa kodanikualgatuse registris

Töötlemistoiming: Euroopa kodanikualgatust käsitleva määruse rakendamine ja kodanikualgatuse registriga seotud teenuste osutamine

Vastutav töötleja: Euroopa Komisjon

Tegelik vastutav töötleja: Üksus SG.A.1 „Poliitikaprioriteedid ja tööprogramm“

Registriviide: DPR-EC-00068

1. Sissejuhatus

Isikuandmete kaitse põhimõtetes selgitatakse, miks teie isikuandmeid töödeldakse, kuidas neid kogutakse, kuidas kõiki esitatud isikuandmeid käsitletakse ja kaitstakse, kuidas seda teavet kasutatakse ning millised õigused teil seoses oma isikuandmetega on. Need sisaldavad ka tegeliku vastutava töötleja kontaktandmeid, kelle poole saate oma õiguste kasutamiseks pöörduda, ning andmekaitseametniku ja Euroopa Andmekaitseinspektori kontaktandmeid.

Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) järgib alati isikuandmete kaitse ja eraelu puutumatuse põhimõtet. Komisjon kogub ja töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist.

Käesolevaid isikuandmete kaitse põhimõtteid kohaldatakse Euroopa Komisjoni üksuse SG.A.1 „Poliitikaprioriteedid ja tööprogramm“ järgmise töötlemistoimingu suhtes: „Euroopa kodanikualgatuse määruse rakendamine ja kodanikualgatuse registriga seotud teenuste osutamine“.

2. Miks ja kuidas me töötleme teie isikuandmeid?

Kogume ja töötleme teie isikuandmeid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 (kodanikualgatuse kohta, edaspidi „Euroopa kodanikualgatuse määrus“) rakendamiseks.

Euroopa kodanikualgatuse võimalus loodi Lissaboni lepinguga. Seda hakati kohaldama 2012. aasta aprillis, mil jõustus määrus (EL) 211/2011, millega rakendati aluslepingu sätteid. Esimene Euroopa kodanikualgatuse määrus asendati alates 1. jaanuarist 2020 määrusega (EL) 2019/788.

Kui Euroopa kodanikualgatust on toetanud miljon inimest vähemalt ühest neljandikust ELi liikmesriikidest, saab Euroopa Komisjoni kutsuda üles esitama õigusakti ettepaneku valdkonnas, mis kuulub tema pädevusse.

Euroopa kodanikualgatuse määrusega on ette nähtud, et kavandatud kodanikualgatused registreerib ning teeb avalikuks komisjon.

Sellega seoses kogume ja töötleme Teie, kui Euroopa kodanikualgatuse korraldaja, isikuandmeid eelkõige selleks, et hinnata, kas vastate kodanikualgatuse korraldaja suhtes kehtestatud nõuetele (korraldajate rühma kohustuslik või täiendav liige, sealhulgas täiendav kontaktisik), kas Teiega seotud juriidiline isik on asutatud kooskõlas kodanikualgatuse määruse artikli 5 lõikega 7, ning selleks, et võimaldada nii komisjonil kui ka kodanikel suhelda Teie, kui algatuse korraldajaga.

Lisaks seatakse Euroopa kodanikualgatuse määrusega komisjonile mõned konkreetsed kohustused seoses algatuste rahastamise läbipaistvusega.  Euroopa kodanikualgatuse määruse artikli 17 lõigetes 2 ja 3 sätestatud erijuhtudel võib komisjon olla kohustatud töötlema Teie, kui algatuse sponsori või kaebuse esitaja, isikuandmeid Euroopa kodanikualgatuse registri mitteavalikus osas. Korraldajate, sponsorite ning kaebuse esitajate andmete ja dokumentide töötlemine on Euroopa kodanikualgatuse määrusega kehtestatud nõuete kohaselt kohustuslik. Vaatamata sellele ei avalda komisjon reeglina Euroopa kodanikualgatuse veebisaidil sponsorina tegutseva isiku isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui korraldajad on selleks esitanud selgesõnalise taotluse ja esitanud ka tõendid selle kohta, et asjaomane isik on andnud selgesõnalise nõusoleku sellise teabe avaldamiseks.

Euroopa kodanikualgatuse määruse rakendamisega seotud riiklike asutuste ametnike (kontaktpunktide), eelkõige nende ametnike, kes on vastutavad veebipõhiste toetusavalduste kogumise üksiksüsteemide tõendamise, toetusavalduste kontrollimise protsessi koordineerimise, asjakohaste tõendite väljastamise ning Euroopa kodanikualgatuse riiklike kontaktpunktide eest, isikuandmete töötlemine on vajalik selleks, et võimaldada koostööd nende ametiasutustega Euroopa kodanikualgatuse määruse nõuetekohase rakendamise tagamiseks riiklikul tasandil ning nende panuse tegemiseks Euroopa kodanikualgatuse eksperdirühma ja Euroopa kodanikualgatuse komiteemenetluse komitee kaudu. Tuvastatavate riigiametnike e-posti aadressid võidakse avaldada Euroopa kodanikualgatuse veebisaidil vaid juhul, kui asjaomased liikmesriigid on otsustanud need e-postiaadressid avaldada asjakohaste ametiasutuste kontaktandmete raames.

Komisjoni võetud kohustuse, mis käsitleb üldsuse teadlikkuse suurendamist Euroopa kodanikualgatuse olemasolust, eesmärkidest ja toimimisest teavitusmeetmete ja teavituskampaaniate kaudu (mis on sätestatud Euroopa kodanikualgatuse määruse artiklis 18) osana, võib tegelik vastutav töötleja pöörduda Euroopa kodanikualgatuse korraldajate poole, et kutsuda neid vabatahtlikult osalema komisjoni korraldatud teavitus- ja konsultatsioonitegevuses.

Kogume ja töötleme teie isikuandmeid järgmistel viisidel.

Teatavatel juhtudel töödeldakse teie isikuandmeid automaatselt. Täpsemalt:

 • Euroopa kodanikualgatuse korraldajad esitavad komisjonile registreerimistaotluse osana isikuandmed ja dokumentide koopiad, mis võimaldavad tõendada nende isikut ja kodakondsuse, elukoha ning vanusega seotud nõuetele vastavust, kasutades selleks Euroopa kodanikualgatuse registri avalikul veebisaidil sisalduvat registreerimisvormi. Need lisatakse automaatselt Euroopa kodanikualgatuse registri andmebaasi ja nende koopiad registreeritakse komisjoni dokumendihaldussüsteemis Ares.
 • Registreerimistaotluse kättesaamisteade, mis sisaldab korraldajate isikuandmeid, saadetakse automaatselt kontaktisikute e-posti aadressidele ja selle koopia komisjoni eriotstarbelisele e-posti aadressile;
 • korraldajatele saadetakse automaatsed teavitused (kontaktisikute e-posti aadressidele ja korraldajate täiendavatele e-posti aadressidele (valikuliselt, kui selleks on soovi avaldatud)) kinnitusena korraldajakonto vahendusel tehtavate korraldajate erinevate toimingute ning algatuse vahe-eesmärkide saavutamise kohta (ka nende koopiad saadetakse iga kord komisjoni eriotstarbelisele e-posti aadressile);
 • komisjoni ja korraldajate vaheline teabevahetus, mis on toimunud kontaktvormide vahendusel (Euroopa kodanikualgatuse registri haldusliidese ja korraldajakonto vahel), saadetakse iga kord automaatselt koopiana ka kontaktisikute e-posti aadressidele ja komisjoni eriotstarbelisele e-posti aadressile;
 • algatuse kontaktisikute isikuandmed avaldatakse automaatselt vastavalt Euroopa kodanikualgatuse määruse artikli 6 lõikele 7, kui need on osa registreerimistaotlusi käsitlevatest otsustest või registreerimisest keeldumise otsustest;
 • korraldajate andmete (nimed ja e-posti aadressid) avaldamine Euroopa kodanikualgatuse registri avalikus liideses toimub algatuse registreerimise järel automaatselt.

Muud toimingud teie isikuandmetega tehakse käsitsi. Nendeks on eelkõige järgmised toimingud:

 • Euroopa kodanikualgatuse määruse II lisa kohaselt esitatud teavet ja tõendeid kontrollitakse käsitsi registreerimismenetluse raames, et kinnitada, et korraldajad vastavad määruse artiklis 5 sätestatud nõuetele;
 • korraldajate rühma koosseisus toimuvate muudatuste (artikli 5 lõige 4) menetlemine;
 • Outlooki sõnumid, mida vahetatakse Euroopa kodanikualgatuse korraldajate ja teiste andmesubjektidega;
 • korraldajate poolt sponsorite kohta teatatud teabe menetlemine, mis on seotud algatuste läbipaistvusega vastavalt Euroopa kodanikualgatuse määruse artiklile 17;
 • selliste lisateabepäringute ja kaebuste menetlemine, mis on seotud algatuste rahastamise läbipaistvusega;
 • andmesubjektide taotluste käsitlemine;
 • teabevahetus liikmesriikide pädevate asutustega.

Lisaks:

 • korraldajate andmeid võidakse töödelda käsitsi, kasutades elektroonilisi vahendeid (sealhulgas e-posti teel vahetatud teave);
 • teatavad algatust käsitlevad dokumendid, mis sisaldavad korraldajate andmeid, võidakse registreerida komisjoni dokumendihaldussüsteemis Ares;
 • kodanikualgatuste registreerimistaotluste kohta tehtud otsustes ja kehtivat algatust käsitlevates teatistes sisalduvad andmed avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Teie isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste, sh profiilianalüüsi tegemiseks.

3. Milline on teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

 1. Kui olete sellise Euroopa kodanikualgatuse korraldaja (korraldajate rühma liige või täiendav kontaktisik), mille kohta on komisjonile esitatud registreerimistaotlus, töötleb komisjon esitatud isikuandmeid vastavalt Euroopa kodanikualgatuse määruse artikli 5 lõigetele 1–4 ja artikli 6 lõigetele 2 ja 3. Teie isikuandmeid võidakse töödelda ka juhul, kui need on esitatud kodanikualgatuse määruse II lisa punktis 7 osutatud kontekstis. Kui olete korraldajate rühma esindaja või asendaja, avaldatakse teie nimi registreerimisotsuse või registreerimisest keeldumise otsuse osana vastavalt Euroopa kodanikualgatuse määruse artikli 6 lõikele 7.
 2. Kui komisjon on teie kavandatud algatuse registreerimise kinnitanud, avaldatakse teie, kui Euroopa kodanikualgatuse korraldaja (korraldajate rühma liikme), nimi Euroopa kodanikualgatuse registri avalikul veebisaidil. Ka juhul, kui olete selle algatuse korraldajate rühma esindaja või asendaja, võidakse teie e-posti aadress avaldada. See toimub vastavalt Euroopa kodanikualgatuse määruse II ja VII lisa joonealuse märkuse 1 sätetele.
 3. Kui olete Euroopa kodanikualgatuse sponsor (isiklikult) või esitate kaebuse seoses algatuse rahastamise läbipaistvusega, võidakse Teie isikuandmeid töödelda vastavalt Euroopa kodanikualgatuse määruse artiklile 17. Komisjon ei avalda reeglina Euroopa kodanikualgatuse veebisaidil sponsorina tegutseva füüsilise isiku isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui korraldajad on selleks esitanud selgesõnalise taotluse ja esitanud ka tõendid selle kohta, et asjaomane isik on andnud selgesõnalise nõusoleku sellise teabe avaldamiseks. 
 4. Kui olete Euroopa kodanikualgatuse määruse rakendamisega seotud riikliku ametiasutuse ametnik, võidakse teie andmeid töödelda seoses Euroopa kodanikualgatuse määruse artikli 4 lõikega 6, artikli 11 lõikega 3, artiklitega 12, 20, 22 ja 23.

Neil neljal eespool nimetatud juhul on teie isikuandmete avaldamine õiguspärane vastavalt määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punktidele a ja b, kuna:

a) see on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või liidu institutsiooni või organi avaliku võimu teostamiseks ning

b) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja õiguslikult siduva kohustuse täitmiseks.

Erandjuhtudel avaldab komisjon Euroopa kodanikualgatuse veebisaidil sponsorina tegutseva isiku nime koos summaga, kui korraldajad on selleks esitanud selgesõnalise taotluse ja esitanud ka tõendid selle kohta, et asjaomane isik on andnud selgesõnalise nõusoleku sellise teabe avaldamiseks (määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punkt d ja isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a).

Teie isikuandmed, mida töödeldakse, ei kuulu eraldiseisvana mitte ühegi määruse (EL) 2018/1725 artiklis 10 loetletud tundlike isikuandmete eriliigi alla. Vaatamata sellele võib konkreetse algatuse korraldamine või rahastamine paljastada korraldajate ja sponsorite poliitilised vaated. Teie andmete tundlikkus võib seega tuleneda asjaomase algatuse poliitilisest tundlikkusest. Sõltuvalt kavandatava algatuse tundlikkusest võidakse teie isikuandmeid, mida töödeldakse, seega käsitada poliitilisi vaateid avaldavate andmetena.

Sellisel juhul ei ole andmete töötlemine keelatud, kuna see on vastavalt artikli 10 lõike 2 punktile g vajalik olulise avaliku huviga seotud põhjustel liidu õiguse alusel (Euroopa kodanikualgatuse määrus) ning on proportsionaalne saavutatava eesmärgiga, austab isikuandmete kaitse õiguse olemust ja tagatud on sobivad ja konkreetsed meetmed andmesubjekti põhiõiguste ja huvide kaitseks. Teil on õigus väljendada vastuseisu oma isikuandmete avaldamisele mõjuvatel õiguslikel põhjustel, mis on seotud teie isikliku olukorraga, nagu on ette nähtud Euroopa kodanikualgatuse II ja VII lisa joonealuse märkusega 1.

4. Milliseid isikuandmeid me kogume ja töötleme?

Euroopa kodanikualgatuse määruse rakendamiseks kogume ja töötleme järgmist liiki isikuandmeid:

Juhul kui olete üks korraldajate rühma kohustuslikest liikmetest või üks korraldajate rühma täiendavatest kontaktisikutest, kes on määratud vastavalt Euroopa kodanikualgatuse määruse artikli 5 lõike 3 teisele lõigule:

 • täielik nimi,
 • postiaadress,
 • sünniaeg,
 • kodakondsus;
 • lisaks kogutakse ja töödeldakse asjakohaste dokumentide koopiaid, et tõendada teie isikut ja kodakondsuse, elukoha ja vanusega seotud nõuetele vastavust.

Kui olete üks korraldajate rühma kontaktisikutest (esindaja või asendaja), kogume ja töötleme lisaks ka teie e-posti aadressi ja telefoninumbrit.

Kui olete korraldajate rühma üks täiendavatest liikmetest, kogume ja töötleme teie täielikku nime.

Kui teie isikuandmed sisalduvad korraldajate rühma dokumentides, mis on esitatud Euroopa kodanikualgatuse määruse II lisa punktis 7 osutatud kontekstis, sõltub töödeldavate andmete liik kohaldatavast siseriiklikust õigusest.

Kui olete algatuse sponsor (isiklikult) või esitate kaebuse seoses algatuse rahastamise läbipaistvusega, on töödeldavateks isikuandmeteks vastavalt Euroopa kodanikualgatuse määruse artikli 17 lõigetele 2 ja 3:

 • algatuse sponsori täielik nimi ja summa;
 • kontaktandmed, mille olete esitanud kaebuse esitajana (eelistatavalt e-posti aadress).

Kui olete Euroopa kodanikualgatuse määruse rakendamisega seotud riikliku ametiasutuse ametnik (kontaktpunkt), võidakse koguda ja töödelda järgmisi isikuandmeid: teie nimi, ametikoht ja e-posti aadress.

5. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Neid isikuandmeid, mida ei ole avaldatud (sealhulgas registreerimata algatustega seotud andmed), säilitatakse Euroopa kodanikualgatuse registris maksimaalselt viis aastat.

Seda perioodi hakatakse üldjuhul arvestama viimasest algatusega seotud toimingust Euroopa kodanikualgatuse registris. Kuid juhul, kui algatuse suhtes on algatatud kohtumenetlus, arvestatakse viieaastast perioodi alates kohtumenetluse lõppemisest. Edukate algatuste osas, mille puhul komisjon on võtnud järelmeetmeid, arvestatakse viieaastast perioodi alates viimasest kõnealuse algatusega seotud toimingust.

Avaldatud andmeid säilitatakse veebisaidil läbipaistvuse ja ajaloolistel eesmärkidel määramata aja jooksul. Registreeritud algatuste kontaktisikute e-posti aadressid võib kustutada, kui komisjon saab teada, et neid e-posti aadresse enam ei kasutata.

6. Kuidas teie isikuandmeid kaitstakse?

Kõiki elektroonilises vormis olevaid isikuandmeid (e-kirjad, dokumendid, andmebaasid, üleslaaditud andmestikud jne) hoitakse Euroopa Komisjoni serverites. Kõiki töötlemistoiminguid tehakse vastavalt komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusele (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta.

Teie isikuandmete kaitse tagab komisjon mitmesuguste tehnilise ja korralduslike vahenditega. Tehniliste meetmetega tagatakse võrguturvalisuse kaitse ja välditakse andmekao, andmete muutmise või andmetele loata juurdepääsu ohtu, võttes arvesse töötlemisest ja töödeldavate andmete laadist tulenevat riski. Korralduslike meetmetega antakse juurdepääs isikuandmetele ainult volitatud isikutele, kellel on andmetöötlustoimingute tegemiseks õigustatud vajadus nendega tutvuda.

7. Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele ja kellele neid avaldatakse?

Kõik asjaomased isikuandmed on komisjonisiseselt kättesaadavad volitatud töötajatele, kes vastutavad Euroopa kodanikualgatuse registri haldamise eest, ja ka neile, kes osalevad algatuste järelmeetmetes, ning muudele komisjoni volitatud töötajatele teadmisvajaduse põhimõtte kohaselt. Need töötajad on kohustatud kinni pidama õigusaktides sätestatud ja vajaduse korral ka täiendavatest konfidentsiaalsuskokkulepetest.

Teatavad isikuandmed on üldsusele kättesaadavad Euroopa kodanikualgatuse registris vastava algatuse individuaalsel veebilehel ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kaudu. See puudutab järgmist:

 • kõigi registreeritud algatuste korraldajate rühmade liikmete nimed ja kontaktisikute (esindajad ja asendajad) e-posti aadressid;
 • esindaja ja asendaja nimed, mis sisalduvad algatuse registreerimist käsitlevas otsuses (sealhulgas registreerimisest keeldumise otsused);
 • tuvastatavate riigiametnike e-posti aadressid võidakse avaldada Euroopa kodanikualgatuse veebisaidil vaid juhul, kui asjaomased liikmesriigid on otsustanud need e-postiaadressid avaldada asjakohaste ametiasutuste kontaktandmete raames;
 • sponsorite nimed (kui nad on füüsilised isikud) vaid juhul, kui korraldajad on nende avaldamiseks esitanud selgesõnalise taotluse ja esitanud ka tõendid selle kohta, et asjaomane isik on andnud selleks selgesõnalise nõusoleku.

8. Millised on teie õigused ja kuidas neid kasutada?

Euroopa kodanikualgatuse määrusest tulenevad teile järgmised õigused:

 • Teil on õigus väljendada oma vastuseisu teie (kui kodanikualgatuse korraldaja) nime ja e-posti aadressi avaldamisele mõjuvatel õiguslikel põhjustel, mis on seotud teie isikliku olukorraga.
 • Teil on õigus taotleda oma isikuandmete eemaldamist komisjoni veebipõhisest registrist pärast kavandatud kodanikualgatuse registreerimiskuupäevast alanud kaheaastase tähtaja lõppemist.

Lisaks on teil määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklid 14–25) alusel andmesubjektina konkreetsed õigused. Need on järgmised:

 • Teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega ja neid parandada, kui teie isikuandmed on ebaõiged või mittetäielikud. Teatavatel juhtudel on teil õigus oma isikuandmed kustutada, piirata isikuandmete töötlemist, esitada vastuväide töötlemisele ja õigus andmete ülekandmisele.
 • Sponsorina tegutseva isikuna, kes on andnud nõusoleku isikuandmete avaldamiseks Euroopa kodanikualgatuse registri avalikul veebisaidil, võite Te igal ajal asjaomase nõusoleku tagasi võtta, teatades sellest vastutavale töötlejale. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

Oma õigusi saate kasutada, kui võtate ühendust tegeliku vastutava töötlejaga või konflikti korral andmekaitseametnikuga. Vajaduse korral võite pöörduda ka Euroopa Andmekaitseinspektori poole. Nende kontaktandmed leiate punktist 9.

Kui soovite kasutada oma õigusi ühe või mitme konkreetse töötlemistoimingu raames, esitage oma taotluses nende kirjeldus (st punktis 10 nimetatud registriviide või -viited).

Isikuandmetele juurdepääsu taotlus vaadatakse läbi ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest. Kõik muud eespool nimetatud taotlused vaadatakse läbi 15 tööpäeva jooksul.

9. Kontaktteave

Vastutav töötleja

Kui soovite kasutada oma määruse (EL) 2018/1725 kohaseid õigusi või esitada märkusi, tõstatada küsimusi või probleeme või esitada kaebuse seoses Teie isikuandmete kogumise ja kasutamisega, võtke ühendust vastutava töötlejaga aadressil:

Euroopa Komisjon

Peasekretariaat

Direktoraat A „Strateegia, parem õigusloome ja organisatsioonijuhtimine“

Üksus A.1 „Poliitikaprioriteedid ja tööprogramm“

B – 1049 Brüssel

Telefon: +32 2 29 92165

E-post: SG-ECI-INFO@ec.europa.eu

Euroopa Komisjoni andmekaitseametnik

Kui teil on küsimusi oma isikuandmete määruse (EL) 2018/1725 kohase töötlemise kohta, võtke ühendust andmekaitseametnikuga (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Euroopa Andmekaitseinspektor

Teil on õigus esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile (edps@edps.europa.eu), kui leiate, et vastutav töötleja on teie isikuandmete töötlemisel rikkunud teie õigusi, mis tulenevad määrusest (EL) 2018/1725.

10. Kust leida lisateavet?

Komisjoni andmekaitseametnik peab registrit kõikidest komisjoni toimingutest, mis on seotud isikuandmete töötlemisega ning mis on dokumenteeritud ja talle teatavaks tehtud. Registriga saate tutvuda aadressil: http://ec.europa.eu/dpo-register.

See konkreetne töötlemistoiming on kantud komisjoni andmekaitseametniku avalikku registrisse järgmise viitenumbri all: DPR-EC-00068

Üldteavet isikuandmete kaitse kohta Euroopa kodanikualgatuse rakendamise kontekstis leiate järgmiselt aadressilt:

https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_et

11. Lisateave

Sponsorite isikuandmete töötlemine Euroopa kodanikualgatuse registris 

Euroopa kodanikualgatuse määruse artikli 17 lõike 1 kohaselt peab korraldajate rühm esitama Euroopa kodanikualgatuse registri kaudu teabe nende algatuse rahastamis- ja toetusallikate kohta, mis ületavad 500 eurot sponsori kohta, ning teabe vabatahtlikkuse alusel abistavate organisatsioonide kohta, kui selline abi ei ole majanduslikult mõõdetav. Kui algatust toetavad füüsilised isikud, kuuluvad avaldatava teabe hulka asjaomaste andmesubjektide nimed. 

Sponsorina tegutsevate füüsiliste isikute (andmesubjektid) puhul ei avalda komisjon reeglina isikuandmeid ning avaldab vaid Euroopa kodanikualgatuse veebisaidil koondteabe üldise kategooria „sponsoritena tegutsevad füüsilised isikud“ all koos teabega neilt kogutud summade kohta. Komisjon avaldab sponsorina tegutseva füüsilise isiku nime ja tema antud summa vaid juhul, kui korraldajad on selleks esitanud selgesõnalise taotluse ja esitanud ka tõendid selle kohta, et asjaomane isik on andnud selgesõnalise nõusoleku sellise teabe avaldamiseks. Sellistel juhtudel on andmesubjektidel õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, nagu on märgitud punktis 8 eespool.

Lisateave – varem kehtinud isikuandmete kaitse põhimõtted

Need isikuandmete kaitse põhimõtted ei hõlma aspekte, mis on seotud esimese Euroopa kodanikualgatuse määruse (määrus (EL) nr 211/2011) kohase isikuandmete töötlemisega (mis võib erineda kehtiva määruse kohasest isikuandmete töötlemisest). Neid andmeid võidakse endiselt töödelda ja/või avaldada Euroopa kodanikualgatuse registris. Varem kehtinud isikuandmete kaitse põhimõtted võib leida järgmiselt aadressilt: 

https://europa.eu/citizens-initiative/privacy-policy  

 

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?