Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Privātuma politika attiecībā uz pilsoņu iniciatīvas organizatoru persondatiem EPI reģistrā

Apstrādes darbība: EPI regulas īstenošana un pilsoņu iniciatīvu reģistra nodrošināšana

Datu pārzinis: Eiropas Komisija

Operatīvais datu pārzinis: SG.A.1 nodaļa “Politikas prioritātes un darba programma”

Atsauces numurs: DPR-EC-00068

1. Ievads

Šajā paziņojumā par privātumu ir izskaidrots visu sniegto persondatu apstrādes pamatojums un tas, kādā veidā tie tiek vākti, apstrādāti un aizsargāti, kā šī informācija tiek izmantota un kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz jūsu persondatiem. Tajā arī sniegta kontaktinformācija saziņai ar operatīvo datu pārzini, pie kura vērsties, lai īstenotu savas tiesības, kā arī datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

Eiropas Komisija (turpmāk “Komisija”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu persondatus un privātumu. Komisija persondatus vāc un tālāk apstrādā atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Šis paziņojums attiecas uz apstrādes darbību EPI regulas īstenošana un pilsoņu iniciatīvu reģistra nodrošināšana”, ko veic Eiropas Komisijas SG.A.1. nodaļa “Politikas prioritātes un darba programma”.

2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu persondatus

Mēs vācam un izmantojam jūsu persondatus, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/788 par Eiropas pilsoņu iniciatīvu (turpmāk “EPI regula”).

Eiropas pilsoņu iniciatīva tika ieviesta ar Lisabonas līgumu un ir spēkā kopš 2012. gada aprīļa, kad stājās spēkā Regula (ES) 211/2011, ar kuru tika īstenoti Līguma noteikumi. Šo pirmo EPI regulu 2020. gada 1. janvārī aizstāja ar Regulu (ES) 2019/788.

Eiropas pilsoņu iniciatīva ļauj vienam miljonam pilsoņu no vismaz vienas ceturtdaļas ES dalībvalstu aicināt Eiropas Komisiju nākt klajā ar tiesību aktu priekšlikumiem jomās, kurās Komisijai ir šādas pilnvaras.

EPI regula paredz, ka Komisijai ir jāreģistrē pilsoņu iniciatīvas un jāpublisko.

Šajā sakarā mēs vācam un apstrādājam jūsu, kā EPI organizatora, persondatus, jo īpaši, lai novērtētu, vai izpildāt pilsoņu iniciatīvas organizatoram (organizatoru grupas obligātajam vai papildu loceklim, papildu kontaktpersonai) izvirzītās prasības un vai juridiskā persona, ar kuru esat saistīts, ir izveidota saskaņā ar EPI regulas 5. panta 7. punktu, un lai Komisija un pilsoņi varētu sazināties ar jums kā iniciatīvas organizatoru.

Turklāt EPI regulā Komisijai ir noteikti arī daži konkrēti pienākumi attiecībā uz iniciatīvu finansējuma pārskatāmību.  EPI regulas 17. panta 2.un 3. punktā noteiktos īpašos gadījumos ir iespējams, ka Komisijai jūsu kā iniciatīvas sponsora vai sūdzības iesniedzēja persondati ir jāapstrādā EPI reģistra daļā, kas nav publiski pieejama. Organizatoru, sponsoru un sūdzības iesniedzēju datu un dokumentu apstrāde ir obligāta, lai izpildītu normatīvās prasības, ko paredz EPI regula. Tomēr principā Komisija EPI tīmekļvietnē nepublicēs nekādus persondatus, kas attiecas uz fizisku personu, kura darbojas kā sponsors, izņemot gadījumus, kad organizatori būs iesnieguši skaidru pieprasījumu un pierādījumus tam, ka attiecīgā persona ir nepārprotami piekritusi šādu datu publicēšanai.

EPI regulas piemērošanā iesaistīto valsts iestāžu amatpersonu (kontaktpunktu) persondatu apstrāde, proti, to amatpersonu persondatu apstrāde, kuru pārziņā ir individuālo vākšanas tiešsaistes sistēmu sertificēšana, paziņojumu par atbalstu verificēšanas procesa koordinēšana un attiecīgo sertifikātu un nacionālo EPI kontaktpunktu nodrošināšana, ir nepieciešama, lai būtu iespējama sadarbība ar šīm administrācijām nolūkā nodrošināt EPI regulas pienācīgu piemērojumu nacionālā līmenī un to ieguldījumu EPI ekspertu grupā un EPI veltītajā komitoloģijas komitejā. Identificējamu valsts ierēdņu e-pasta adreses var publicēt EPI tīmekļvietnē tikai tad, ja attiecīgās dalībvalstis ir izšķīrušās par šādu e-pasta adrešu norādīšanu savu kompetento iestāžu kontaktinformācijā.

Sakarā ar Komisijas pienākumiem palielināt sabiedrības informētību par Eiropas pilsoņu iniciatīvas esamību, mērķiem un darbību, izmantojot komunikācijas pasākumus un informācijas kampaņas (EPI regulas 18. pants), operatīvais pārzinis var vērsties pie EPI organizatoriem, lai aicinātu tos brīvprātīgi piedalīties Komisijas organizētajās komunikācijas un apspriešanas darbībās.

Mēs vācam un apstrādājam jūsu persondatus šādi:

Atsevišķu veidu dati tiek apstrādāti automātiski. Jo īpaši:

 • persondati un to dokumentu kopijas, kuri apliecina jūsu identitāti un atbilstību pilsonības, dzīvesvietas un vecuma prasībām un kurus EPI organizatori iesniedz Komisijai reģistrācijas pieprasījuma ietvaros, izmantojot reģistrācijas veidlapu, kas ir pieejama EPI reģistra tīmekļvietnē. Šos persondatus un dokumentu kopijas automātiski iekļauj EPI reģistra datubāzē, un tie tiek iekļauti arī Komisijas dokumentu pārvaldības sistēmā “Ares”;
 • apstiprinājumi par reģistrācijas pieprasījuma saņemšanu, kas satur organizatoru persondatus, automātiski tiek nosūtīti uz kontaktpersonu e-pasta adresēm ar kopiju uz Komisijas funkcionālo pastkastīti;
 • automātiski ziņojumi organizatoriem (uz kontaktpersonu e-pasta adresēm un, pēc pieprasījuma, uz organizatoru e-pasta adresēm) tiek nosūtīti, lai apstiprinātu dažādās darbības, ko organizatori veikuši no organizatora konta, un saistībā ar svarīgu iniciatīvas posmu mērķu sasniegšanu (viena kopija ik reiz tiek nosūtīta uz Komisijas funkcionālo pastkastīti);
 • katrs ziņojums, kas sarakstē starp Komisiju un organizatoriem nosūtīts, izmantojot saziņas veidlapu (starp EPI reģistra “administratīvo saskarni” un “organizatora kontu”), automātiski tiek nosūtīts uz kontaktpersonu e-pasta adresēm un uz Komisijas funkcionālo pastkasti;
 • iniciatīvas kontaktpersonu persondati tiek automātiski publicēti saskaņā ar EPI regulas 6. panta 7. punktu, ciktāl tie ir daļa no lēmumiem par reģistrācijas pieprasījumiem vai lēmumiem par reģistrācijas atteikumu;
 • organizatoru dati (vārds, uzvārds un e-pasta adrese) automātiski tiek publicēti EPI reģistra publiskajā saskarnē pēc iniciatīvas reģistrācijas.

Citas operācijas ar jūsu datiem veic manuāli. Runa jo īpaši ir par šādām darbībām:

 • saskaņā ar EPI regulas II pielikumu iesniegtas informācijas un pierādījumu manuāla pārbaude reģistrācijas procedūras ietvaros, lai pārliecinātos, ka organizatori ir izpildījuši prasības, kas izvirzītas regulas 5. pantā;
 • organizatoru grupas sastāva izmaiņu izskatīšana saskaņā ar 5. panta 4. punktu;
 • “Outlook” ziņojumapmaiņa ar EPI organizatoriem un citiem datu subjektiem;
 • organizatoru sponsoru ziņojumu apstrāde saistībā ar iniciatīvu pārredzamību, saskaņā ar EPI regulas 17. pantu;
 • papildu informācijas pieprasījumu un ar iniciatīvu finansējuma pārskatāmību saistītu sūdzību izskatīšana;
 • datu subjektu prasību izskatīšana;
 • sarakste ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Turklāt

 • organizatoru dati var tikt apstrādāti manuāli, izmantojot elektroniskus līdzekļus, ieskaitot apmaiņu pa e-pastu;
 • daži dokumenti, kas saistīti ar iniciatīvu un kas satur organizatoru datus, var tikt reģistrēti Komisijas dokumentu pārvaldības sistēmā “Ares”;
 • dati, kas ietverti lēmumos par reģistrācijas pieprasījumiem un ziņojumos, kas tiek nosūtīti, atbildot uz derīgām iniciatīvām, var tikt publicēti “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”.

Jūsu persondatus neizmantos ne automatizētai lēmumu pieņemšanai, ne profilēšanai.

3. Kāds ir jūsu persondatu apstrādes juridiskais pamats

 1. Ja esat tādas iniciatīvas organizators (organizatoru grupas loceklis vai papildu kontaktpersona), attiecībā uz kuru Komisijai ir iesniegta reģistrācijas pieprasījums, jūsu persondatus, kas iesniegti šajā sakarā, Komisija apstrādās saskaņā ar EPI regulas 5. panta 1.–4. punktu un 6. panta 2. un 3. punktu. Jūsu persondati var tikt apstrādāti arī tad, ja tie ir iesniegti atbilstīgi EPI regulas II pielikuma 7. punktam. Turklāt, ja esat organizatoru grupas pārstāvis vai aizstājējs, jūsu vārds tiks publicēts kā daļa no lēmuma par reģistrāciju vai lēmuma par reģistrācijas atteikumu, saskaņā ar EPI regulas 6. panta 7. punktu.
 2. Ja Komisija ir apstiprinājusi jūsu iniciatīvas priekšlikuma reģistrāciju, jūsu kā EPI organizatora (organizatoru grupas locekļa) vārds, uzvārds tiks publicēts EPI reģistra publiskajā tīmekļvietnē. Turklāt, ja esat kādas iniciatīvas organizatoru grupas pārstāvis vai aizstājējs, tiks publicēta arī jūsu e-pasta adrese. E-pasta adrešu publicēšanu paredz noteikumi, kas izvirzīti EPI regulas II un VII pielikuma 1. zemsvītras piezīmē.
 3. Ja esat kādas EPI sponsors (kā privātpersona) vai ja iesniedzat sūdzību par kādas iniciatīvas finansējuma pārskatāmību, jūsu dati var tikt apstrādāti, pamatojoties uz EPI regulas 17. pantu. Principā Komisija EPI tīmekļvietnē nepublicēs nekādus persondatus, kas attiecas uz fizisku personu, kura darbojas kā sponsors, izņemot gadījumus, kad organizatori būs iesnieguši skaidru pieprasījumu un pierādījumus tam, ka attiecīgā persona ir nepārprotami piekritusi šādu datu publicēšanai. 
 4. Ja esat valsts pārvaldes ierēdnis, kas piedalās EPI regulas īstenošanā, jūsu datus var apstrādāt EPI regulas 4. panta 6. punkta, 11. panta 3. punkta, 12., 20., 22. un 23. panta ietvaros.

Visos četros iepriekš minētajos gadījumos jūsu persondatu apstrāde ir likumīga saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu, jo:

a) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Savienības iestādei vai struktūrai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, un

b) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz datu pārzini attiecināmas juridiskas saistības.

Izņēmuma gadījumos Komisija EPI tīmekļvietnē publicēs tās personas vārdu un uzvārdu, kura darbojas kā sponsors, kā arī piešķirto summu, ja organizatori būs iesnieguši skaidru pieprasījumu un pierādījumus tam, ka attiecīgā persona ir nepārprotami piekritusi šādu datu publicēšanai (Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta d) apakšpunkts un Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Paši par sevi jūsu dati, kas ir apstrādāti, neietilpst nevienā no īpašajām sensitīvo persondatu kategorijām, kas uzskaitītas Regulas (ES) 2018/1725 10. pantā. Tomēr konkrētas iniciatīvas organizēšana vai finansēšana var atklāt organizatoru un sponsoru politiskos viedokļus. Jūsu dati var būt sensitīvi tāpēc, ka attiecīgā iniciatīva ir politiski sensitīva. Atkarībā no tā, cik sensitīva ir jūsu ierosinātā iniciatīva, jūsu apstrādātie persondati var tikt uzskatīti par tādiem, kas atklāj jūsu politiskos uzskatus.

Kā tas noteikts 10. panta 2. punkta g) apakšpunktā, šādā gadījumā apstrāde nav aizliegta, jo, pamatojoties uz Savienības tiesību aktiem (EPI regulu), tā ir vajadzīga tādu būtisku sabiedrības interešu dēļ, kas ir samērīgas izvirzītajam mērķim, ievēro tiesību uz datu aizsardzību būtību un paredz piemērotus un konkrētus pasākumus jūsu pamattiesību un interešu aizsardzībai. Jums ir tiesības iebilst pret jūsu persondatu publicēšanu, pamatojoties uz pārliecinošiem likumīgiem iemesliem, kas saistīti ar jūsu konkrēto situāciju, kā paredzēts EPI regulas II un VII pielikuma 1. zemsvītras piezīmē.

4. Kādus persondatus mēs vācam un apstrādājam?

Lai īstenotu EPI regulu, mēs vācam un apstrādājam tālāk minēto kategoriju persondatus.

Ja esat viens no organizatoru grupas obligātajiem locekļiem vai šīs grupas papildu kontaktpersonām, kas ieceltas saskaņā ar EPI regulas 5. panta 3. punkta 2. daļu:

 • pilns vārds, uzvārds,
 • pasta adrese,
 • dzimšanas datums,
 • pilsonība.
 • Turklāt tiek vāktas un apstrādātas tādu attiecīgu dokumentu kopijas, kas apliecina jūsu identitāti un attiecībā uz pilsonību, dzīvesvietu un vecumu izvirzīto prasību izpildi.

Ja esat viena no kontaktpersonām (organizatoru grupas pārstāvis vai aizstājējs), mēs tāpat vācam un apstrādājam jūsu e-pasta adresi un tālruņa numuru.

Ja esat viens no organizatoru grupas papildu locekļiem, mēs vācam un apstrādājam jūsu pilno vārdu un uzvārdu.

Ja dokumentācijā, ko organizatoru grupa ir iesniegusi atbilstīgi EPI regulas II pielikuma 7. punktam, ir jūsu persondati, datu apstrādes veids ir atkarīgs no piemērojamajiem valsts tiesību aktiem.

Ja esat iniciatīvas sponsors (kā privātpersona) vai iesniedzat sūdzību attiecībā uz iniciatīvas finansējuma pārredzamību, gadījumos, kas minēti EPI regulas 17. panta 2. un 3. punktā:

 • pilns vārds un uzvārds un iniciatīvas sponsora statusā sniegtā summa,
 • kontaktinformācija, ko esat norādījis kā sūdzības iesniedzējs (vēlams e-pasta adrese).

Ja esat valsts iestāžu ierēdnis (kontaktpersona), kas piedalās EPI regulas īstenošanā, mēs varam apkopot un apstrādāt šādus persondatus: jūsu vārds, uzvārds, amats un e-pasta adrese.

5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu persondatus

Persondati, kas nav publicēti, ieskaitot tos, kas saistīti ar nereģistrētām iniciatīvām, tiek glabāti EPI reģistrā ne ilgāk par 5 gadiem.

Šo periodu parasti aprēķina no pēdējās darbības, kas EPI reģistrā veikta saistībā ar attiecīgo iniciatīvu. Tomēr, ja attiecīgā iniciatīva tiek izskatīta kādā tiesvedībā, 5 gadu laikposmu aprēķina no šīs procedūras beigām. Sekmīgu iniciatīvu gadījumā, attiecībā uz kurām Komisija ir veikusi turpmākas darbības, 5 gadu periodu aprēķina no pēdējās darbības, kas veikta saistībā ar konkrēto iniciatīvu.

Pārredzamības un vēsturisku pārskatu nolūkos publicētie dati tiek glabāti tīmekļvietnē nenoteiktu laiku. Reģistrēto iniciatīvu kontaktpersonu e-pasta adreses var dzēst, tiklīdz Komisijai kļūst zināms, ka šādas e-pasta adreses vairs netiek izmantotas.

6. Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus

Visi persondati elektroniskā formātā (e-pasta vēstules, dokumenti, datubāzes, augšupielādētu datu kopumi utt.) tiek glabāti Eiropas Komisijas serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Lai aizsargātu jūsu persondatus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Tehniskie pasākumi ietver piemērotas darbības, kuras garantē drošību tiešsaistē un novērš tādus riskus kā datu zudumi, to grozīšana vai neatļauta piekļuve datiem, ņemot vērā risku, kas saistīts ar datu apstrādi, un apstrādāto persondatu būtību. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu, proti, šīs apstrādes darbības ietvaros persondatiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas, kam ir pamatota nepieciešamība tos zināt.

7. Kam ir pieejami jūsu persondati un kam tos izpauž

Visi attiecīgie dati Komisijā ir pieejami pilnvarotiem darbiniekiem, kas atbild par EPI reģistra pārvaldību, kā arī tiem, kas iesaistīti iniciatīvu pēcpārbaudē, un citiem pilnvarotiem Komisijas darbiniekiem saskaņā ar principu, ka informācija ir zināma tikai tiem, kam tā nepieciešama darbam. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu noteikumus par konfidencialitāti.

Atsevišķi persondati tiek darīti pieejami plašai sabiedrībai, tos publicējot attiecīgās iniciatīvas individuālajā tīmekļlapā EPI reģistrā, kā arī “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”. Tas attiecas uz šādām datu kategorijām:

 • visu reģistrēto iniciatīvu organizatoru grupu locekļu vārdi un uzvārdi, kā arī kontaktpersonu (pārstāvja un vietnieka) e-pasta adreses,
 • attiecīgā pārstāvja un vietnieka vārds un uzvārds, kuri iekļauti lēmumos par iniciatīvas reģistrāciju (tostarp lēmumos par reģistrācijas atteikumu),
 • identificējamu valsts ierēdņu e-pasta adreses var publicēt EPI tīmekļvietnē tikai tad, ja attiecīgās dalībvalstis ir piekritušas par šo e-pasta adrešu norādīšanai savu kompetento iestāžu kontaktinformācijā,
 • sponsoru (fizisku personu) vārdi un uzvārdi, ja organizatori būs iesnieguši skaidru pieprasījumu un pierādījumus tam, ka attiecīgā persona ir nepārprotami piekritusi šādu datu publicēšanai.

8. Kādas ir jūsu tiesības un kā tās izmantot

EPI regula piešķir jums šādas tiesības:

 • ja tam ir likumīgs pamatojums, kas attiecas uz jūsu konkrēto situāciju, jums ir tiesības iebilst pret to, ka jūsu vārdu un uzvārdu un e-pasta adresi publicē kā iniciatīvas organizatora datus;
 • jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu datus izdzēš no Komisijas tiešsaistes reģistra pēc tam, kad ir beidzies divu gadu termiņš, skaitot no ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrācijas dienas.

Turklāt jums kā “datu subjektam” atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļas (14.–25. pants) noteikumiem ir konkrētas tiesības:

 • jums ir tiesības piekļūt saviem persondatiem un tos labot, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi. Dažos gadījumos jums ir tiesības prasīt, lai jūsu persondati tiktu izdzēsti, lai tiktu ierobežota jūsu persondatu apstrāde, un iebilst pret to, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.
 • Ja jūs rīkojāties kā sponsors privātpersonas statusā un esat piekritis jūsu persondatu publicēšanai EPI reģistra publiskajā tīmekļvietnē, jūs savu piekrišanu varat jebkurā laikā atsaukt, par to paziņojot datu pārzinim. Atsaukšana neietekmēs tādas apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas.

Savas tiesības varat īstenot, sazinoties ar operatīvo datu pārzini vai – domstarpību gadījumā – ar datu aizsardzības speciālistu. Ja nepieciešams, varat vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. Izmantojiet 9. punktā sniegto kontaktinformāciju.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, savā pieprasījumā norādiet tās atsauces numuru (kā tas norādīts 10. punktā).

Visi pieprasījumi attiecībā uz piekļuvi persondatiem tiks izskatīti viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Visi pārējie iepriekš minētie pieprasījumi tiks izskatīti 15 darbdienu laikā.

9. Kontaktinformācija

Datu pārzinis

Ja vēlaties izmantot savas tiesības atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725 vai ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par jūsu persondatu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar datu pārzini šādā adresē:

European Commission

Secretariat General

Directorate A 'Strategy, Better Regulation & Corporate Governance'

Unit A.1 'Policy Priorities & Work Programme'

B – 1049 Brussels

Tālr. +32 2 29 92165

E-pasta adrese: SG-ECI-INFO@ec.europa.eu

Komisijas datu aizsardzības speciālists

Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu persondatu apstrādi atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725, varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)

Jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja, piemēram, iesniegt viņam sūdzību (edps@edps.europa.eu), ja uzskatāt, ka datu pārziņa īstenotas jūsu persondatu apstrādes dēļ ir pārkāptas jūsu tiesības, kas noteiktas Regulā (ES) 2018/1725.

10. Kur var atrast plašāku informāciju

Komisijas datu aizsardzības speciālists publicē visu to Komisijas veikto persondatu apstrādes darbību sarakstu, kuras ir reģistrētas un par kurām viņam ir paziņots. Sarakstam var piekļūt, sekojot šai saitei: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Šī konkrētā apstrādes darbība datu aizsardzības speciālista publiskajā reģistrā ir iekļauta ar šādu apstrādes darbības numuru: DPR-EC-00068

Vispārīga informācija par persondatu aizsardzību saistībā ar EPI īstenošanu ir pieejama šādā adresē:

https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_lv

11. Papildu informācija

Sponsoru persondatu apstrāde EPI reģistrā 

Saskaņā ar EPI regulas 17. panta 1. punktu organizatoriem ir pienākums EPI reģistrā publicēt (un regulāri atjaunināt) informāciju par viņu iniciatīvas finansējuma un atbalsta avotiem, kas pārsniedz 500 eiro par sponsoru, kā arī informāciju par organizācijām, kas tai palīdz brīvprātīgi, ja šāds atbalsts nav izsakāms ekonomiskos skaitļos. Ja iniciatīvu sponsorē fiziskas personas, šī informācija ietver attiecīgo personu vārdus un uzvārdus. 

Principā attiecībā uz fiziskām personām, kuras darbojas kā sponsori (datu subjekti), Komisija nepublicēs nekādus persondatus, izņemot apkopotu informāciju vispārīgā kategorijā “fiziskas personas, kas darbojas kā sponsori” kopā ar summām, ko tās sniegušas. Komisija publicēs individuālā sponsora vārdu un uzvārdu kopā ar piešķirto summu, ja organizatori būs iesnieguši skaidru pieprasījumu un pierādījumus tam, ka attiecīgā persona ir nepārprotami piekritusi šādu datu publicēšanai. Šādos gadījumos datu subjektiem ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, kā norādīts iepriekš 8. punktā.

Papildu informācija – iepriekšējais paziņojums par privātumu

Šis paziņojums par privātumu neaptver specifiskus persondatu apstrādes aspektus saskaņā ar pirmo EPI regulu (Regula (ES) Nr. 211/2011), kas var atšķirties no tiem, kuri ir spēkā pašreiz. Šādi dati joprojām var tikt apstrādāti un/vai publicēti EPI reģistrā. Iepriekšējais paziņojums par privātumu, kas attiecas uz šīm datu apstrādes darbībām, skatāms šajā adresē: 

https://europa.eu/citizens-initiative/privacy-policy  

 

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?