Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των διοργανωτών πρωτοβουλιών πολιτών στο μητρώο ΕΠΠ

Πράξη επεξεργασίας: Εφαρμογή του «κανονισμού ΕΠΠ» και δημιουργία μητρώου των πρωτοβουλιών πολιτών

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Επιχειρησιακός υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: Διοικητική μονάδα SG.A.1 «Προτεραιότητες πολιτικής και πρόγραμμα εργασίας»

Αριθμός αρχείου: DPR-EC-00068

1. Εισαγωγή

Στην παρούσα δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικότητας επεξηγείται ο λόγος για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, ο τρόπος συλλογής, διαχείρισης και προστασίας όλων των παρεχόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι εν λόγω πληροφορίες, καθώς και τα δικαιώματα που έχετε ως προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Επίσης, παρέχονται τα στοιχεία επικοινωνίας του επιχειρησιακού υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων στον οποίον μπορείτε να απευθυνθείτε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, καθώς και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο εξής: Επιτροπή) δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και να σέβεται την ιδιωτικότητά σας. Η Επιτροπή συλλέγει και υποβάλλει σε περαιτέρω επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Η παρούσα δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικότητας αφορά την πράξη επεξεργασίας «Εφαρμογή του “κανονισμού ΕΠΠ” και δημιουργία μητρώου των πρωτοβουλιών πολιτών», την οποία διενεργεί η διοικητική μονάδα SG.A.1 «Προτεραιότητες πολιτικής και πρόγραμμα εργασίας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (στο εξής: κανονισμός ΕΠΠ).

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και εφαρμόζεται από τον Απρίλιο του 2012, που είναι η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 με τον οποίο τέθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις της Συνθήκης. Ο εν λόγω πρώτος κανονισμός ΕΠΠ αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/788 από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών δίνει τη δυνατότητα σε ένα εκατομμύριο πολίτες από το ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών της ΕΕ να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για νομική πράξη σε τομείς στους οποίους έχει σχετική αρμοδιότητα.

Ο κανονισμός ΕΠΠ προβλέπει ότι οι προτεινόμενες πρωτοβουλίες πολιτών καταχωρίζονται και δημοσιεύονται από την Επιτροπή.

Στο πλαίσιο αυτό συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, ως διοργανωτής ΕΠΠ, ιδίως για να αξιολογήσουμε κατά πόσον πληροίτε τις απαιτήσεις για να γίνετε διοργανωτής Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (υποχρεωτικό ή πρόσθετο μέλος της ομάδας διοργανωτών, πρόσθετο πρόσωπο επικοινωνίας), αν η νομική οντότητα με την οποία συνδέεστε έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 7 του κανονισμού ΕΠΠ, και για να δώσουμε τόσο στην Επιτροπή όσο και στους πολίτες τη δυνατότητα να επικοινωνούν μαζί σας υπό την ιδιότητά σας ως διοργανωτή της πρωτοβουλίας.

Επιπλέον, ο κανονισμός ΕΠΠ αναθέτει στην Επιτροπή κάποιες ειδικές υποχρεώσεις όσον αφορά τη διαφάνεια της χρηματοδότησης των πρωτοβουλιών.  Στις ειδικές περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού ΕΠΠ, η Επιτροπή μπορεί να υποχρεούται να επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ως χορηγό της πρωτοβουλίας ή ως καταγγέλλοντα στο μη δημόσιο τμήμα του μητρώου ΕΠΠ. Η επεξεργασία των δεδομένων και των εγγράφων των διοργανωτών, των χορηγών και των καταγγελλόντων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό ΕΠΠ. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν θα δημοσιεύει, κατ’ αρχήν, στον ιστότοπο της ΕΠΠ δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν πρόσωπο που ενεργεί ως χορηγός υπό την προσωπική του ιδιότητα, παρά μόνο κατόπιν ρητού αιτήματος των διοργανωτών και προσκόμισης από αυτούς των αποδεικτικών στοιχείων της ρητής συγκατάθεσης του εν λόγω προσώπου όσον αφορά τη δημοσίευση.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υπαλλήλων (σημεία επαφής) των εθνικών αρχών που συμμετέχουν στην εφαρμογή του κανονισμού ΕΠΠ, δηλαδή εκείνων που είναι αρμόδιοι για την πιστοποίηση των επιμέρους επιγραμμικών συστημάτων συγκέντρωσης υπογραφών, τον συντονισμό της διαδικασίας επαλήθευσης των δηλώσεων υποστήριξης και την παράδοση των σχετικών πιστοποιητικών και των εθνικών σημείων επαφής για την ΕΠΠ, είναι αναγκαία προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνεργασία με τις εν λόγω διοικήσεις ώστε να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του κανονισμού ΕΠΠ σε εθνικό επίπεδο και η συμβολή τους μέσω της ομάδας εμπειρογνωμόνων ΕΠΠ και της επιτροπής επιτροπολογίας ΕΠΠ. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ταυτοποιήσιμων εθνικών υπαλλήλων μπορούν να δημοσιεύονται στον ιστότοπο της ΕΠΠ, μόνο σε περίπτωση που τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη επιλέξουν να παράσχουν τις εν λόγω ηλεκτρονικές διευθύνσεις ως μέρος των στοιχείων επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών τους.

Τέλος, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Επιτροπής για ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ύπαρξη, τους στόχους και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών μέσω δραστηριοτήτων επικοινωνίας και ενημερωτικών εκστρατειών, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 του κανονισμού ΕΠΠ, ο επιχειρησιακός υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να απευθύνεται στους διοργανωτές ΕΠΠ για να τους καλέσει να συμμετάσχουν εθελοντικά στις δραστηριότητες επικοινωνίας και διαβούλευσης που διοργανώνει η Επιτροπή.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με τον ακόλουθο τρόπο:

Μέρος της επεξεργασίας των δεδομένων σας πραγματοποιείται μέσω αυτοματοποιημένων πράξεων. Ειδικότερα:

 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα αντίγραφα των εγγράφων που αποδεικνύουν την ταυτότητά σας και την εκπλήρωση των απαιτήσεων όσον αφορά την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής και την ηλικία υποβάλλονται από τους διοργανωτές της ΕΠΠ στην Επιτροπή στο πλαίσιο της αίτησης καταχώρισής τους, μέσω της φόρμας καταχώρισης που διατίθεται στον δημόσιο ιστότοπο του μητρώου ΕΠΠ. Περιλαμβάνονται αυτόματα στη βάση δεδομένων του μητρώου ΕΠΠ και ένα αντίγραφό τους καταχωρίζεται στο σύστημα διαχείρισης εγγράφων Ares της Επιτροπής·
 • Οι αποδείξεις παραλαβής της αίτησης καταχώρισης, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των διοργανωτών, αποστέλλονται αυτόματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση των προσώπων επικοινωνίας με αντίγραφο στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική θυρίδα της Επιτροπής·
 • Οι διοργανωτές λαμβάνουν αυτόματα μηνύματα [στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προσώπων επικοινωνίας και σε άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις των διοργανωτών (προαιρετικά αν ζητηθεί)], ως επιβεβαίωση των διαφόρων πράξεων στις οποίες προβαίνουν οι διοργανωτές χρησιμοποιώντας λογαριασμό διοργανωτή και κάθε φορά που επιτυγχάνεται κάποιος στόχος από την πρωτοβουλία (ταυτόχρονα αποστέλλεται αντίγραφο στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική θυρίδα της Επιτροπής)·
 • Αντίγραφο των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ της Επιτροπής και των διοργανωτών με φόρμες επικοινωνίας (μεταξύ της «διοικητικής διεπαφής» του μητρώου ΕΠΠ και του «λογαριασμού διοργανωτή») αποστέλλεται κάθε φορά αυτόματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση των προσώπων επικοινωνίας και στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική θυρίδα της Επιτροπής·
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων επικοινωνίας της πρωτοβουλίας δημοσιεύονται αυτόματα σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 7 του κανονισμού ΕΠΠ, εφόσον περιλαμβάνονται στις αποφάσεις σχετικά με τις αιτήσεις καταχώρισης ή στις αποφάσεις απόρριψης της αίτησης καταχώρισης·
 • Τα δεδομένα των διοργανωτών (ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις) στη δημόσια διεπαφή του μητρώου ΕΠΠ δημοσιεύονται αυτόματα μετά την καταχώριση της πρωτοβουλίας.

Άλλες πράξεις που αφορούν τα δεδομένα σας πραγματοποιούνται με μη αυτόματο τρόπο. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι εξής περιπτώσεις:

 • Οι μη αυτοματοποιημένοι έλεγχοι των πληροφοριών και των αποδείξεων που υποβάλλονται σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού ΕΠΠ διενεργούνται ως μέρος της διαδικασίας καταχώρισης, για να επιβεβαιώνεται ότι οι διοργανωτές πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5 του κανονισμού·
 • Η διαχείριση των αλλαγών στη σύνθεση της ομάδας διοργανωτών σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4·
 • Μηνύματα μέσω του Outlook που μπορεί να ανταλλάσσονται με τους διοργανωτές της ΕΠΠ και άλλα υποκείμενα των δεδομένων·
 • Η διαχείριση των πληροφοριών των χορηγών σχετικά με τη διαφάνεια των πρωτοβουλιών σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού ΕΠΠ·
 • Η διεκπεραίωση των αιτήσεων παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών και των καταγγελιών σχετικά με τη διαφάνεια της χρηματοδότησης των πρωτοβουλιών·
 • Η διεκπεραίωση των αιτήσεων των υποκειμένων των δεδομένων·
 • Ανταλλαγές με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Επιπλέον:

 • Η επεξεργασία των δεδομένων των διοργανωτών μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά αλλά με μη αυτόματο τρόπο, όπως π.χ. μέσω της ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων·
 • Ορισμένα έγγραφα τα οποία αφορούν την πρωτοβουλία και τα οποία περιέχουν τα δεδομένα των διοργανωτών μπορεί να καταχωρίζονται στο σύστημα διαχείρισης εγγράφων Ares της Επιτροπής·
 • Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις σχετικά με τις αιτήσεις καταχώρισης και στα μηνύματα σε απάντηση σε έγκυρη πρωτοβουλία που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, ούτε για την κατάρτιση προφίλ.

3. Σε ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

 1. Σε περίπτωση που είστε διοργανωτής ΕΠΠ (μέλος της ομάδας διοργανωτών ή πρόσθετο πρόσωπο επικοινωνίας) για πρωτοβουλία της οποίας η καταχώριση έχει ζητηθεί από την Επιτροπή, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που έχετε παράσχει στο πλαίσιο αυτό θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού ΕΠΠ. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν μπορεί επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία εάν έχουν παρασχεθεί στο πλαίσιο του παραρτήματος II σημείο 7 του κανονισμού ΕΠΠ. Επιπλέον, σε περίπτωση που είστε εκπρόσωπος ή αναπληρωτής εκπρόσωπος της ομάδας διοργανωτών, το όνομά σας θα δημοσιευτεί στο κείμενο της απόφασης καταχώρισης ή της απόφασης απόρριψης της αίτησης καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 7 του κανονισμού ΕΠΠ.
 2. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η καταχώριση της προτεινόμενης πρωτοβουλίας σας από την Επιτροπή, το όνομά σας ως διοργανωτή της ΕΠΠ (μέλος της ομάδας διοργανωτών) θα δημοσιευτεί στον δημόσιο ιστότοπο του μητρώου ΕΠΠ. Επίσης, εάν είστε εκπρόσωπος ή αναπληρωτής εκπρόσωπος της ομάδας διοργανωτών καταχωρισμένης πρωτοβουλίας, θα δημοσιευτεί και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Η δημοσίευση αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις της υποσημείωσης (1) στα παραρτήματα II και VII του κανονισμού ΕΠΠ.
 3. Εάν είστε χορηγός ΕΠΠ (με την προσωπική σας ιδιότητα) ή εάν υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη διαφάνεια της χρηματοδότησης μιας πρωτοβουλίας, τα δεδομένα σας μπορεί να υποβληθούν σε επεξεργασία βάσει του άρθρου 17 του κανονισμού ΕΠΠ. Η Επιτροπή δεν θα δημοσιεύει, κατ’ αρχήν, στον ιστότοπο της ΕΠΠ δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν φυσικό πρόσωπο που ενεργεί ως χορηγός, παρά μόνο κατόπιν ρητού αιτήματος των διοργανωτών και προσκόμισης από αυτούς των αποδεικτικών στοιχείων της ρητής συγκατάθεσης του εν λόγω προσώπου όσον αφορά τη δημοσίευση. 
 4. Εάν είστε υπάλληλος της εθνικής διοίκησης που συμμετέχει στην εφαρμογή του κανονισμού ΕΠΠ, τα δεδομένα σας μπορεί να υποβληθούν σε επεξεργασία στο πλαίσιο του άρθρου 4 παράγραφος 6, του άρθρου 11 παράγραφος 3 και των άρθρων 12, 20, 22 και 23 του κανονισμού ΕΠΠ.

Και στις 4 παραπάνω περιπτώσεις, η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, διότι:

α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο όργανο ή τον οργανισμό της Ένωσης· και

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Επιτροπή θα δημοσιεύει στον ιστότοπο της ΕΠΠ το όνομα προσώπου που ενεργεί ως χορηγός μαζί με το ποσό που παρέχεται κατόπιν ρητού αιτήματος των διοργανωτών και προσκόμισης από αυτούς των αποδεικτικών στοιχείων της ρητής συγκατάθεσης του εν λόγω προσώπου όσον αφορά τη δημοσίευση [άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 και άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων].

Εάν εξεταστούν μεμονωμένα, τα δεδομένα σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία δεν εμπίπτουν σε καμία από τις ειδικές κατηγορίες των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απαριθμούνται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. Ωστόσο, η διοργάνωση ή η χρηματοδότηση συγκεκριμένης πρωτοβουλίας μπορεί να αποκαλύπτει τις πολιτικές απόψεις των διοργανωτών και των χορηγών της. Επομένως, τα δεδομένα σας μπορεί να είναι ευαίσθητα επειδή συνδέονται με πρωτοβουλία η οποία είναι ευαίσθητη από πολιτική άποψη. Επομένως, ανάλογα με τον βαθμό ευαισθησίας της προτεινόμενης πρωτοβουλίας σας, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μπορεί να θεωρηθούν ως δεδομένα που αποκαλύπτουν πολιτικές απόψεις.

Σε αυτή την περίπτωση, η επεξεργασία τους δεν απαγορεύεται, διότι είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, βάσει του δικαίου της Ένωσης (κανονισμός ΕΠΠ), το οποίο είναι αναλογικό προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων σας σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο ζ). Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στη δημοσίευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για επιτακτικούς και νόμιμους λόγους σχετικούς με την προσωπική σας κατάσταση, όπως προβλέπεται στην υποσημείωση (1) των παραρτημάτων II και VII του κανονισμού ΕΠΠ.

4. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία;

Για την εφαρμογή του κανονισμού ΕΠΠ συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Σε περίπτωση που έχετε οριστεί ως ένα από τα υποχρεωτικά μέλη της ομάδας διοργανωτών ή ένα από τα πρόσθετα πρόσωπα επικοινωνίας της ομάδας διοργανωτών σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού ΕΠΠ:

 • ονοματεπώνυμο,
 • ταχυδρομική διεύθυνση,
 • ημερομηνία γέννησης,
 • ιθαγένεια.
 • Επιπλέον, συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αντίγραφα των κατάλληλων εγγράφων που αποδεικνύουν την ταυτότητά σας, καθώς και ότι πληρούνται οι απαιτήσεις όσον αφορά την ιθαγένεια, τον τόπο κατοικίας και την ηλικία.

Σε περίπτωση που είστε ένα από τα πρόσωπα επικοινωνίας (εκπρόσωπος ή αναπληρωτής) της ομάδας διοργανωτών, συλλέγουμε επίσης και επεξεργαζόμαστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Σε περίπτωση που είστε ένα από τα πρόσθετα μέλη της ομάδας διοργανωτών, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε το ονοματεπώνυμό σας.

Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας στοιχεία εμφανίζονται στα έγγραφα που έχει υποβάλει η ομάδα διοργανωτών στο πλαίσιο του παραρτήματος II σημείο 7 του κανονισμού ΕΠΠ, το είδος των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία εξαρτάται από το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο.

Εάν είστε χορηγός πρωτοβουλίας (με την προσωπική σας ιδιότητα) ή εάν υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη διαφάνεια της χρηματοδότησης μιας πρωτοβουλίας, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού ΕΠΠ:

 • πλήρες όνομα του χορηγού της πρωτοβουλίας και ποσό που παρέχεται,
 • στοιχεία επικοινωνίας που έχετε παράσχει ως καταγγέλλων (κατά προτίμηση ηλεκτρονική διεύθυνση).

Εάν είστε υπάλληλος (σημείο επαφής) των εθνικών αρχών που συμμετέχουν στην εφαρμογή του κανονισμού ΕΠΠ, μπορεί να συλλέξουμε και να υποβάλουμε σε επεξεργασία το όνομα, την ιδιότητα και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

5. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δεν δημοσιεύονται, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν μη καταχωρισμένες πρωτοβουλίες, διατηρούνται στο μητρώο ΕΠΠ για μέγιστη περίοδο 5 ετών.

Η περίοδος αυτή πρέπει κανονικά να υπολογίζεται από την τελευταία ενέργεια που έχει καταγραφεί για τη σχετική πρωτοβουλία στο μητρώο ΕΠΠ. Ωστόσο, σε περίπτωση που έχει κινηθεί δικαστική διαδικασία για την εν λόγω πρωτοβουλία, η περίοδος των 5 ετών ξεκινά από το πέρας της εν λόγω διαδικασίας. Όσον αφορά επιτυχημένες πρωτοβουλίες σε συνέχεια των οποίων η Επιτροπή έχει αναλάβει ορισμένες ενέργειες, η περίοδος των 5 ετών υπολογίζεται από την τελευταία τέτοια ενέργεια που αναλήφθηκε για την εκάστοτε πρωτοβουλία.

Τα δημοσιευμένα δεδομένα διατηρούνται στον ιστότοπο επ’ αόριστον για λόγους διαφάνειας και για ιστορικούς λόγους. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προσώπων επικοινωνίας των καταχωρισμένων πρωτοβουλιών μπορούν να διαγραφούν όταν η Επιτροπή αντιληφθεί ότι οι εν λόγω ηλεκτρονικές διευθύνσεις δεν χρησιμοποιούνται πλέον.

6. Πώς προστατεύουμε και φυλάσσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικά μηνύματα, έγγραφα, βάσεις δεδομένων, δέσμες δεδομένων που έχουν τηλεφορτωθεί κ.λπ.) αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλες οι πράξεις επεξεργασίας εκτελούνται σύμφωνα με την απόφαση (EΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η Επιτροπή εφαρμόζει μια σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφάλειας στο διαδίκτυο και των κινδύνων απώλειας ή αλλοίωσης δεδομένων ή άνευ αδείας πρόσβασης σε δεδομένα, λαμβανομένων υπόψη του κινδύνου που παρουσιάζει η επεξεργασία και της φύσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν τον περιορισμό της πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που είναι θεμιτά αναγκαίο να τα γνωρίζουν για τους σκοπούς της πράξης επεξεργασίας.

7. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και σε ποιους κοινοποιούνται;

Όλα τα σχετικά δεδομένα είναι διαθέσιμα στο εσωτερικό της Επιτροπής στα εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού που είναι αρμόδια για τη διαχείριση του μητρώου ΕΠΠ και σε όσους συμμετέχουν στις δράσεις που αποτελούν συνέχεια των πρωτοβουλιών, καθώς και σε άλλα εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού της Επιτροπής σύμφωνα με την αρχή της «αναγκαίας γνωστοποίησης». Τα εν λόγω μέλη του προσωπικού δεσμεύονται από νόμιμες υποχρεώσεις και, όταν απαιτείται, από πρόσθετες συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

Ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατίθενται στο ευρύ κοινό μέσω της δημοσίευσής τους στον ιστότοπο της εκάστοτε πρωτοβουλίας στο μητρώο ΕΠΠ και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για τα εξής:

 • ονόματα των μελών της ομάδας διοργανωτών για όλες τις καταχωρισμένες πρωτοβουλίες, καθώς και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προσώπων επικοινωνίας (εκπροσώπου και αναπληρωτή)·
 • ονόματα του εκπροσώπου και του αναπληρωτή που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις σχετικά με την καταχώριση πρωτοβουλίας (συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων απόρριψης της αίτησης καταχώρισης)·
 • οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ταυτοποιήσιμων εθνικών υπαλλήλων μπορούν να δημοσιεύονται στον ιστότοπο της ΕΠΠ, μόνο σε περίπτωση που τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη επιλέξουν να παράσχουν τις εν λόγω ηλεκτρονικές διευθύνσεις ως μέρος των στοιχείων επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών τους·
 • ονόματα των χορηγών, σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, μόνο κατόπιν ρητού αιτήματος των διοργανωτών και προσκόμισης από αυτούς των αποδεικτικών στοιχείων της ρητής συγκατάθεσης του προσώπου όσον αφορά τη δημοσίευση.

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Ο κανονισμός ΕΠΠ σάς παρέχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Ως διοργανωτής μιας πρωτοβουλίας, έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στη δημοσίευση του ονόματος και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης για επιτακτικούς και σύννομους λόγους σχετικούς με την προσωπική σας κατάσταση.
 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας από το επιγραμμικό μητρώο της Επιτροπής μετά την παρέλευση δύο ετών από την ημερομηνία καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών.

Επιπλέον, ως «υποκείμενο των δεδομένων» έχετε ορισμένα δικαιώματα σύμφωνα με το κεφάλαιο III (άρθρα 14-25) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, και πιο συγκεκριμένα:

 • Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και διόρθωσής τους, σε περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας τους, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία τους, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.
 • Εφόσον ενεργείτε ως χορηγός υπό την προσωπική σας ιδιότητα και έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη δημοσίευση των προσωπικών σας δεδομένων στον δημόσιο ιστότοπο του μητρώου ΕΠΠ, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με κοινοποίηση στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που διενεργήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον επιχειρησιακό υπεύθυνο επεξεργασίας ή, σε περίπτωση διαφωνίας μαζί του, με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Εάν χρειαστεί, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρέχονται στο σημείο 9 παρακάτω.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας, περιγράψτε τις πράξεις αυτές στην αίτησή σας (δηλ. τον αριθμό αρχείου τους, όπως ορίζεται στο σημείο 10 παρακάτω).

Κάθε αίτημα για πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διεκπεραιώνεται εντός ενός μηνός από τη λήψη του. Κάθε άλλο αίτημα που αναφέρεται ανωτέρω θα εξετάζεται εντός 15 εργάσιμων ημερών.

9. Στοιχεία επικοινωνίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 ή εάν έχετε παρατηρήσεις, ερωτήματα ή ζητήματα που σας προβληματίζουν ή εάν θέλετε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επιχειρησιακό υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

European Commission

Secretariat General

Directorate A 'Strategy, Better Regulation & Corporate Governance'

Unit A.1 'Policy Priorities & Work Programme'

B – 1049 Brussels

Τηλ. +32 2 29 92165

E-mail: SG-ECI-INFO@ec.europa.eu

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε (δηλ. να υποβάλετε καταγγελία) στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu) αν κρίνετε ότι, ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, παραβιάστηκαν τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

10. Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες;

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής δημοσιεύει το μητρώο όλων των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τις οποίες διενεργεί η Επιτροπή και οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί και του έχουν κοινοποιηθεί. Πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο παρέχεται μέσω του συνδέσμου: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Η συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας έχει καταχωριστεί στο δημόσιο μητρώο του ΥΠΔ με τον ακόλουθο αριθμό αρχείου: DPR-EC-00068

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού ΕΠΠ διατίθενται στη διεύθυνση:

https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_el

11. Πρόσθετες πληροφορίες

Επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χορηγών στο μητρώο ΕΠΠ 

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΠΠ, η ομάδα διοργανωτών υποχρεούται να παρέχει μέσω του μητρώου ΕΠΠ (και να επικαιροποιεί συστηματικά) τις πληροφορίες σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης και στήριξης της πρωτοβουλίας της οι οποίες υπερβαίνουν τα 500 ευρώ ανά χορηγό, καθώς και τις πληροφορίες σχετικά με τους οργανισμούς που την επικουρούν σε εθελοντική βάση, όταν η στήριξη δεν είναι μετρήσιμη από οικονομικής άποψης. Σε περίπτωση που η πρωτοβουλία χρηματοδοτείται από φυσικά πρόσωπα, οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα ονόματα των σχετικών υποκειμένων των δεδομένων. 

Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως χορηγοί (υποκείμενα των δεδομένων), η Επιτροπή δεν δημοσιεύει, κατ’ αρχήν, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και δημοσιεύει μόνο στον ιστότοπο της ΕΠΠ συγκεντρωτικές πληροφορίες σε μια γενική κατηγορία με τίτλο «Φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως χορηγοί» μαζί με τα ποσά που συγκεντρώθηκαν από αυτά. Η Επιτροπή θα δημοσιεύει το όνομα ενός μεμονωμένου χορηγού μαζί με το ποσό που παρέχεται μόνο κατόπιν ρητού αιτήματος των διοργανωτών και προσκόμισης από αυτούς των αποδεικτικών στοιχείων της ρητής συγκατάθεσης του εν λόγω προσώπου όσον αφορά τη δημοσίευση. Στις περιπτώσεις αυτές, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή, όπως ορίζεται στο σημείο 8 ανωτέρω.

Πρόσθετες πληροφορίες – προηγούμενη δήλωση περί ιδιωτικότητας

Η παρούσα δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικότητας δεν καλύπτει συγκεκριμένες πτυχές της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του πρώτου κανονισμού ΕΠΠ [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011], οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που ισχύουν σήμερα. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να εξακολουθήσουν να υποβάλλονται σε επεξεργασία και να δημοσιεύονται στο μητρώο ΕΠΠ. Η προηγούμενη δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικότητας, η οποία ισχύει για τις εν λόγω πράξεις επεξεργασίας δεδομένων, είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: 

https://europa.eu/citizens-initiative/privacy-policy  

 

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;