Siirry pääsisältöön
Eurooppalainen kansalaisaloite

Aloitteen vaiheet ja säännöt

Step by step
1

Vaihe 1: Valmistaudu aloitteen tekemiseen

Ennen kuin päätät tehdä eurooppalaisen kansalaisaloitteen, kannattaa pohtia seuraavia käytännön kysymyksiä:

Näihin kysymyksiin liittyviä lisätietoja ja ohjeita on EU:n kansalaisaloitefoorumissa.

How it works Step 1
2

Vaihe 2: Rekisteröi aloite

Ennen kuin voit alkaa kerätä allekirjoituksia kansalaisaloitteellesi, komissiota on pyydettävä rekisteröimään aloite.

Toimi seuraavasti:

 • luo järjestäjän käyttäjätili, jonka avulla hoidetaan kansalaisaloitetta ja viestintää komission kanssa kaikissa aloitteen käsittelyvaiheissa
 • lisää rekisteröintipyyntöön aloitteesi kuvaus jollakin EU:n virallisista kielistä sekä tarvittavat tiedot ja asiakirjat järjestäjäryhmän jäsenistä, rahoituksesta yms.

Komissiolla ei ole velvoitetta rekisteröidä kaikkia kansalaisaloitteita. Se rekisteröi vain sellaiset aloitteet, jotka täyttävät rekisteröintikriteerit.
Kun lähetät rekisteröintipyynnön, komissio arvioi, täyttääkö aloite rekisteröintivaatimukset vai ei.
Saat vastauksen 2 kuukauden (tai joissakin tapauksissa 4 kuukauden) kuluessa.
Jos komissio hyväksyy aloitteen rekisteröitäväksi, se julkaistaan komission kansalaisaloitesivustolla.

How it works Step 2
3

Vaihe 3: Kerää tuenilmauksia

Kansalaisaloitteelle on saatava yhteensä vähintään miljoona kannattajaa ja
tietyt vähimmäismäärät kannattajia vähintään 7 EU-maasta.
Aloitteen kannattajien on täytettävä tietonsa viralliseen tuenilmauslomakkeeseen.

Tuenilmauksia voi kerätä

Lomakkeet ovat saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Aikataulu

Seuraavaksi on päätettävä, milloin tuenilmausten keruu aloitetaan. Aloituspäivän on oltava viimeistään
6 kuukauden kuluttua aloitteen rekisteröintipäivästä. Päätöksestä on ilmoitettava komissiolle viimeistään 10 päivää ennen aloituspäivää.
Järjestäjillä on 12 kuukautta aikaa kerätä aloitteelleen vaadittu määrä tuenilmauksia.

Kuka voi allekirjoittaa kansalaisaloitteen?

Allekirjoittajan on oltava

VINKKI: Kannattaa varmuuden vuoksi kerätä enemmän kuin vaadittu määrä allekirjoituksia, koska kansalliset viranomaiset eivät välttämättä voi hyväksyä kaikkia kerättyjä tuenilmauksia. Keruuprosessin kaikissa vaiheissa on noudatettava tietosuojasääntöjä.

Lisätietoa: Allekirjoitusten kerääminen

How it works Step 3
4

Vaihe 4: Tarkastuta tuenilmaukset viranomaisilla

Jos 12 kuukaudessa saadaan riittävästi tuenilmauksia, ne on ryhmiteltävä allekirjoittajan kansalaisuuden mukaan ja lähetettävä tarkastettaviksi kunkin EU-maan toimivaltaisille viranomaisille.

Tämä on tehtävä 3 kuukauden kuluessa.

Viranomaisilla on sen jälkeen 3 kuukautta aikaa tarkastaa tuenilmausten pätevyys ja antaa todistus hyväksyttyjen tuenilmausten määrästä.

VINKKI: Jos tuenilmauksia kerätään verkossa komission keskitetyllä järjestelmällä, käytettävissä on myös komission suojattu tiedostojenvaihtopalvelu, jolla paperilomakkeilla ja verkossa kerätyt tuenilmaukset voi toimittaa kansallisille viranomaisille. Tällöin komissio huolehtii tuenilmausten siirrosta.

Lisätietoa: Tuenilmausten tarkastus

How it works Step 4
5

Vaihe 5: Toimita aloite komissiolle

Kun olet saanut viranomaisilta todistukset allekirjoitusten määristä, sinulla on 3 kuukautta aikaa toimittaa kansalaisaloitteesi komissiolle ja ilmoittaa, mitä rahoitusta ja muunlaista tukea aloitteen tekemiseen on saatu.

Lisätietoa: Kansalaisaloitteen toimittaminen komissiolle

How it works Step 5
6

Vaihe 6: Odota komission vastausta

Komissiossa aloitteesi käsitellään ja tutkitaan seuraavasti:

 • 1 kuukauden kuluessa

  Aloitteen järjestäjät pääsevät tapaamaan komission edustajia ja esittelemään heille aloitteensa sisältöä ja tavoitteita.
   
 • 3 kuukauden kuluessa

  Järjestäjät saavat esitellä aloitettaan julkisessa kuulemistilaisuudessa Euroopan parlamentissa. Parlamentti voi myös keskustella aloitteesta täysistunnossaan ja antaa siihen liittyvän päätöslauselman.
   
 • 6 kuukauden kuluessa

  Komissio ilmoittaa, aikooko se ryhtyä toimiin aloitteen johdosta, ja jos aikoo, millaisiin toimiin. Lisäksi se perustelee päätöksensä. Vastaus annetaan tiedonannossa, jonka komission jäsenet hyväksyvät virallisten menettelyjen mukaisesti ja joka julkaistaan kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Lisätietoa: Komission vastaus kansalaisaloitteeseen

How it works Step 6
>

Jatkotoimet

Lainsäädäntö

Jos komissio katsoo, että aloitteen perusteella on aiheellista säätää laki, se alkaa valmistella virallista lakiesitystä. Tähän voidaan tarvita valmistelutoimia, kuten julkinen kuuleminen, vaikutustenarviointi yms. Komissiosta säädösehdotus siirtyy Euroopan parlamenttiin ja EU:n neuvostoon (joissakin tapauksissa vain neuvostoon). Säädös annetaan, jos ne hyväksyvät komission ehdotuksen.

Muut toimet

Komission ei ole pakko tehdä kansalaisaloitteen pohjalta lakiesitystä. Vaikka komissio suhtautuisi aloitteeseen myönteisesti, muut toimet kuin lainsäädäntö saattavat olla aloitteen tavoitteiden kannalta sopivampia.

Jatkotoimet

Euroopan parlamentti voi lisäksi arvioida toimia, joihin komissio on ryhtynyt.

Haluatko saada lisätietoa ja tehdä yhteistyötä?