Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyva

Privatumo politika, susijusi su piliečių iniciatyvos organizatorių asmens duomenimis EPI registre

Duomenų tvarkymo operacija: EPI reglamento įgyvendinimas ir piliečių iniciatyvų registro paslaugų teikimas

Duomenų valdytojas: Europos Komisija

Vykdomasis duomenų valdytojas: Europos Komisijos skyrius SG.A.1 „Politikos prioritetai ir darbo programa“.

Registracijos numeris: DPR-EC-00068

1. Įvadas

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą paaiškinama, kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, kaip renkame ir tvarkome visus asmens duomenis, kaip užtikriname visų pateiktų asmens duomenų apsaugą, kaip ta informacija naudojama ir kokiomis su savo asmens duomenimis susijusiomis teisėmis galite naudotis. Jame pateikiami ir atsakingo vykdomojo duomenų valdytojo, į kurį galite kreiptis, kad pasinaudotumėte savo teisėmis, duomenų apsaugos pareigūno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys.

Europos Komisija (toliau – Komisija) yra įsipareigojusi saugoti Jūsų asmens duomenis ir gerbti Jūsų privatumą. Komisija renka ir toliau tvarko asmens duomenis laikydamasi 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Šis pareiškimas apie privatumo apsaugą susijęs su Europos Komisijos skyriaus SG.A.1 „Politikos prioritetai ir darbo programa“ vykdoma duomenų tvarkymo operacija „EPI reglamento įgyvendinimas ir piliečių iniciatyvų registro paslaugų teikimas“.

2. Kodėl ir kaip tvarkome jūsų asmens duomenis?

Asmeninė informacija renkama ir naudojama siekiant įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/788 dėl Europos piliečių iniciatyvos (toliau – EPI reglamentas).

Europos piliečių iniciatyvos priemonė nustatyta Lisabonos sutartimi ir taikoma nuo 2012 m. balandžio mėn., kai pradėtas taikyti Reglamentas (ES) Nr. 211/2011, kuriuo įgyvendintos Sutarties nuostatos. Šis pirmasis EPI reglamentas nuo 2020 m. sausio 1 d. pakeistas Reglamentu (ES) 2019/788.

Europos piliečių iniciatyva suteikia galimybę vienam milijonui piliečių bent iš ketvirtadalio ES valstybių narių prašyti Europos Komisijos teikti teisės aktų pasiūlymus srityse, kuriose ji turi įgaliojimus tai daryti.

EPI reglamente numatoma, kad pasiūlytas piliečių iniciatyvas turi įregistruoti ir viešai paskelbti Komisija.

Todėl renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis, kaip EPI organizatorius, visų pirma siekdami įvertinti, ar atitinkate reikalavimus būti Europos piliečių iniciatyvos organizatoriumi (privalomu arba papildomu organizatorių grupės nariu, papildomu kontaktiniu asmeniu), ar juridinis asmuo, su kuriuo esate susijęs, yra įsteigtas pagal EPI reglamento 5 straipsnio 7 dalį, ir siekdami sudaryti sąlygas tiek Komisijai, tiek piliečiams bendrauti su jumis kaip iniciatyvos organizatoriumi.

Be to, EPI reglamentu Komisijai taip pat suteikiami tam tikri konkretūs įpareigojimai, susiję su iniciatyvų finansavimo skaidrumu.  Konkrečiais atvejais, nustatytais EPI reglamento 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse, Komisijai gali reikėti tvarkytų jūsų, kaip iniciatyvos rėmėjo arba skundo pateikėjo, asmens duomenis neviešoje EPI registro dalyje. Organizatorių, rėmėjų ir skundų pateikėjų duomenis ir dokumentus tvarkyti privaloma, kad būtų laikomasi EPI reglamentu nustatytų reikalavimų. Tačiau Komisija iš esmės neskelbs EPI interneto svetainėje jokių asmens duomenų, susijusių su asmeniu, veikiančiu kaip rėmėjas, išskyrus atvejus, kai organizatoriai to tiesiogiai paprašys ir pateiks įrodymus, kad tas asmuo davė aiškų sutikimą juos paskelbti.

Nacionalinių institucijų, dalyvaujančių įgyvendinant EPI reglamentą, atsakingų už atskirų internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų tvirtinimą, pritarimo pareiškimų tikrinimo proceso koordinavimą ir atitinkamų pažymėjimų išdavimą, pareigūnų (kontaktinių asmenų) ir EPI nacionalinių kontaktinių centrų darbuotojų asmens duomenis reikia tvarkyti, kad būtų sudarytos sąlygos bendradarbiauti su šiomis administracijomis, kad būtų užtikrintas tinkamas EPI reglamento įgyvendinimas nacionaliniu lygmeniu ir jų indėlis per EPI ekspertų grupę ir EPI komitologijos komitetą. Nacionalinių pareigūnų, kurių tapatybę galima nustatyti, e. pašto adresai EPI interneto svetainėje gali būti skelbiami tik tuo atveju, jei atitinkamos valstybės narės nusprendžia tokius e. pašto adresus nurodyti kaip savo atitinkamų institucijų kontaktinius duomenis.

Galiausiai, atsižvelgiant į Komisijos įsipareigojimus didinti visuomenės informuotumą apie Europos piliečių iniciatyvą, jos tikslus ir veikimą vykdant komunikacijos veiklą ir informacines kampanijas, nustatytus EPI reglamento 18 straipsnyje, vykdomasis duomenų valdytojas gali kreiptis į EPI organizatorius ir pakviesti juos savanoriškai dalyvauti Komisijos organizuojamoje komunikacijos ir konsultacijų veikloje.

Jūsų asmeninę informaciją renkame ir toliau tvarkome toliau nurodytu būdu.

Jūsų duomenų tvarkymas iš dalies atliekamas automatiškai. Konkrečiai:

 • kai naudodamiesi registracijos forma viešoje EPI registro interneto svetainėje organizatoriai teikia registracijos prašymą, jie Komisijai pateikia asmens duomenis ir dokumentų, kuriais remiantis galima įrodyti jūsų tapatybę ir, kad laikomasi pilietybės, gyvenamosios vietos ir amžiaus reikalavimų, kopijas. Jie automatiškai įtraukiami į EPI registro duomenų bazę, o jų kopija užregistruojama Komisijos dokumentų valdymo sistemoje „Ares“;
 • registracijos prašymo gavimo patvirtinimai, kuriuose yra organizatorių asmens duomenų, automatiškai išsiunčiami asmenų ryšiams e. pašto adresais ir papildomai – į specialią Komisijos e. pašto dėžutę;
 • kaip organizatorių naudojant organizatoriaus paskyrą atliktų įvairių operacijų ir įvairių etapų, kuriuos pasiekė iniciatyva, patvirtinimas organizatoriams siunčiami automatiniai pranešimai (asmenų ryšiams e. pašto adresais ir papildomais organizatorių e. pašto adresais (jiems to paprašius)). Jie kaskart papildomai išsiunčiami ir į specialią Komisijos e. pašto dėžutę;
 • Komisijos ir organizatorių vienų kitiems naudojant kontaktines formas siunčiami laiškai (tarp EPI registro administravimo sąsajos ir organizatoriaus paskyros) kaskart automatiškai išsiunčiami ir asmenų ryšiams e. pašto adresais bei į specialią Komisijos e. pašto dėžutę;
 • iniciatyvos asmenų ryšiams asmens duomenys automatiškai skelbiami pagal EPI reglamento 6 straipsnio 7 dalį, jei jie yra sprendimų dėl registracijos prašymų arba dėl atsisakymo registruoti dalis;
 • užregistravus iniciatyvą organizatorių duomenys (vardai, pavardės ir e. pašto adresai) automatiškai skelbiami EPI registro viešoje sąsajoje.

Kitos su jūsų duomenimis susijusios operacijos atliekamos rankiniu būdu. Visų pirma tai yra šios operacijos:

 • informacijos ir įrodymų, pateiktų pagal EPI reglamento II priedą, patikros rankiniu būdu per registracijos procedūrą atliekamos siekiant patvirtinti, kad organizatoriai atitinka jo 5 straipsnyje išdėstytus reikalavimus;
 • su organizatorių grupės sudėtimi susijusių pakeitimų tvarkymas pagal 5 straipsnio 4 dalį;
 • „Outlook“ žinutės, kuriomis gali būti keičiamasi su EPI organizatoriais ir kitais duomenų subjektais;
 • organizatorių rėmėjų ataskaitų, susijusių su iniciatyvų skaidrumu pagal EPI reglamento 17 straipsnį, tvarkymas;
 • prašymų pateikti papildomos informacijos ir skundų, susijusių su iniciatyvų finansavimo skaidrumu, nagrinėjimas;
 • duomenų subjektų prašymų nagrinėjimas;
 • keitimasis informacija su valstybių narių kompetentingomis institucijomis.

Be to:

 • organizatorių duomenys gali būti tvarkomi rankiniu būdu naudojant elektronines priemones, be kita ko, gali būti siunčiami e. paštu;
 • kai kurie su iniciatyva susiję dokumentai, kuriuose yra organizatorių duomenų, gali būti registruojami Komisijos dokumentų valdymo sistemoje „Ares“;
 • duomenys, esantys sprendimuose dėl registracijos prašymų ir pranešimuose, kuriais atsakoma į galiojančią iniciatyvą, skelbiami „Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje“.

Jūsų asmens duomenys nebus naudojami automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą.

3. Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome jūsų asmens duomenis?

 1. Jei esate iniciatyvos, kurios registracijos prašymas buvo išsiųstas Komisijai, organizatorius (organizatorių grupės narys arba papildomas asmuo ryšiams), šiomis aplinkybėmis pateiktus jūsų asmens duomenis Komisija tvarkys laikydamasi EPI reglamento 5 straipsnio 1–4 dalių ir 6 straipsnio 2 ir 3 dalių. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi, jei jie buvo pateikti EPI reglamento II priedo 7 punkte nurodytomis aplinkybėmis. Be to, jei esate organizatorių grupės atstovas arba pavaduotojas, jūsų vardas ir pavardė bus skelbiami priimant sprendimą dėl registracijos arba dėl atsisakymo registruoti pagal EPI reglamento 6 straipsnio 7 dalį.
 2. Jei Komisija patvirtins jūsų pasiūlytos iniciatyvos registraciją, jūsų kaip EPI organizatoriaus (organizatorių grupės nario) vardas ir pavardė bus paskelbti viešoje EPI registro svetainėje. Be to, jei esate tokios iniciatyvos organizatorių grupės atstovas arba pavaduotojas, bus paskelbtas ir jūsų e. pašto adresas. Toks skelbimas numatomas EPI reglamento II ir VII priedų 1 išnašos nuostatomis.
 3. Jei esate EPI rėmėjas (savo vardu) arba teikiate skundą dėl iniciatyvos finansavimo skaidrumo, jūsų duomenys gali būti tvarkomi pagal EPI reglamento 17 straipsnį. Tačiau Komisija iš esmės neskelbs EPI interneto svetainėje jokių asmens duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu, veikiančiu kaip rėmėjas, išskyrus atvejus, kai organizatoriai to tiesiogiai paprašys ir pateiks įrodymus, kad tas asmuo davė aiškų sutikimą juos paskelbti. 
 4. Jei esate nacionalinės administracijos, dalyvaujančios įgyvendinant EPI reglamentą, pareigūnas, jūsų duomenys gali būti tvarkomi pagal EPI reglamento 4 straipsnio 6 dalį, 11 straipsnio 3 dalį ir 12, 20, 22 ir 23 straipsnius.

Visais keturiais pirmiau minėtais atvejais jūsų asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas pagal Reglamento (ES) 2018/1725 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktus, nes:

a) tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį viešojo intereso labui arba vykdant Sąjungos institucijai ar organui pavestus viešosios valdžios įgaliojimus ir

b) tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui nustatyta teisinė pareiga.

Išimtiniais atvejais Komisija Europos piliečių iniciatyvos interneto svetainėje paskelbs asmens, veikiančio kaip rėmėjas, vardą ir pavardę, taip pat sumą, nurodytą gavus konkretų organizatorių prašymą ir jiems pateikus įrodymus, kad asmuo davė aiškų sutikimą ją paskelbti (Reglamento (ES) 2018/1725 5 straipsnio 1 dalies d punktas ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

Tvarkomi jūsų duomenys atskirai nepatenka nė į vieną iš neskelbtinų asmens duomenų specialių kategorijų, išvardytų Reglamento (ES) 2018/1725 10 straipsnyje. Tačiau konkrečios iniciatyvos rengimo arba finansavimo faktas gali atskleisti politines organizatorių ir rėmėjų pažiūras. Todėl dėl politinio atitinkamos iniciatyvos jautrumo jūsų duomenys gali atitikti neskelbtinų asmens duomenų kategoriją – priklausomai nuo jūsų pasiūlytos iniciatyvos jautrumo, tvarkomi jūsų asmens duomenys gali būti laikomi politines pažiūras atskleidžiančiais duomenimis.

Tokiu atveju tvarkyti duomenis nedraudžiama, nes tai būtina dėl svarbių viešojo intereso priežasčių, remiantis Sąjungos teise (EPI reglamentu), ir tvarkymas yra proporcingas tikslui, kurio siekiama, nepažeidžiant esminių teisės į duomenų apsaugą nuostatų ir užtikrinant tinkamas ir konkrečias jūsų pagrindinių teisių ir interesų apsaugos priemones pagal 10 straipsnio 2 dalies g punktą. Dėl teisiškai pagrįstų priežasčių, susijusių su konkrečia jūsų situacija, turite teisę prieštarauti jūsų asmens duomenų skelbimui, kaip numatyta EPI reglamento II ir VII priedų 1 išnašoje.

4. Kokius asmens duomenis renkame ir toliau tvarkome?

Kad būtų įgyvendintas EPI reglamentas, renkame ir tvarkome toliau nurodytų kategorijų asmens duomenis.

Jei esate vienas iš privalomų organizatorių grupės narių arba vienas iš papildomų organizatorių grupės asmenų ryšiams, paskirtų pagal EPI reglamento 5 straipsnio 3 dalies 2 pastraipą:

 • vardas ir pavardė,
 • pašto adresas,
 • gimimo data;
 • pilietybė;
 • be to, siekiant įrodyti jūsų tapatybę ir kad laikomasi pilietybės, gyvenamosios vietos ir amžiaus reikalavimų, renkamos ir tvarkomos atitinkamų dokumentų kopijos.

Jei esate vienas iš organizatorių grupės asmenų ryšiams (atstovas arba pavaduotojas), papildomai renkame ir tvarkome jūsų e. pašto adresą bei telefono numerį.

Jei esate vienas iš papildomų organizatorių grupės narių, renkame ir tvarkome jūsų vardą ir pavardę.

Jei jūsų asmens duomenys pateikiami dokumentuose, kuriuos organizatorių grupė pateikė pagal EPI reglamento II priedo 7 punktą, tvarkomų duomenų rūšis priklauso nuo taikytinos nacionalinės teisės.

Jei esate iniciatyvos rėmėjas (savo vardu) arba teikiate skundą dėl iniciatyvos finansavimo skaidrumo, EPI reglamento 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytais atvejais:

 • iniciatyvos rėmėjo vardas, pavardė ir suteikta suma,
 • jūsų kaip skundo pateikėjo nurodyti kontaktiniai duomenys (pageidautina e. pašto adresas).

Jei esate nacionalinių institucijų, dalyvaujančių įgyvendinant EPI reglamentą, pareigūnas (kontaktinis asmuo), galime rinkti ir tvarkyti jūsų vardą, pavardę, pareigas ir e. pašto adresą.

5. Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?

Neskelbiami asmens duomenys, įskaitant su neįregistruotomis iniciatyvomis susijusius asmens duomenis, EPI registre bus laikomi ne ilgiau kaip 5 metus.

Šis laikotarpis paprastai skaičiuojamas nuo paskutinio veiksmo, kurio imtasi atitinkamos iniciatyvos atžvilgiu EPI registre. Tačiau jei dėl atitinkamos iniciatyvos vyksta teismo procesas, 5 metų laikotarpis skaičiuojamas nuo tokio proceso pabaigos. Sėkmingų iniciatyvų, dėl kurių Komisija ėmėsi tolesnių veiksmų, atveju, 5 metų laikotarpis skaičiuojamas nuo paskutinio veiksmo, kurio imtasi atitinkamos iniciatyvos atžvilgiu.

Skaidrumo sumetimais ir istorijos tikslais paskelbti duomenys interneto svetainėje saugomi neribotą laiką. Registruotų iniciatyvų kontaktinių asmenų e. pašto adresai gali būti ištrinti Komisijai sužinojus, kad jie nebenaudojami.

6. Kaip saugome jūsų asmens duomenis?

Visi elektroninio formato asmens duomenys (e. laiškai, dokumentai, duomenų bazės, įkelti duomenų rinkiniai ir pan.) saugomi Europos Komisijos serveriuose. Visos duomenų tvarkymo operacijos atliekamos laikantis 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimo (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo.

Kad apsaugotų jūsų asmens duomenis, Komisija ėmėsi tam tikrų techninių ir organizacinių priemonių. Prie techninių priemonių priskiriami atitinkami veiksmai, kuriais užtikrinamas saugumas internete ir šalinama duomenų praradimo, jų pakeitimo ar neteisėtos prieigos rizika, atsižvelgiant į su asmens duomenų tvarkymu susijusią riziką ir tvarkomų asmens duomenų pobūdį. Prie organizacinių priemonių priskiriamas prieigos prie asmens duomenų apribojimas suteikiant prieigos teisę tik įgaliotiems asmenims, turintiems teisėtą poreikį juos žinoti šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais.

7. Kam prieinami ir kam atskleidžiami jūsų asmens duomenys?

Komisijoje su visais atitinkamais duomenimis gali susipažinti įgalioti darbuotojai, kurie atsako už EPI registro valdymą ir kurie dalyvauja su iniciatyvomis susijusiuose tolesniuose veiksmuose, ir kiti įgalioti Komisijos darbuotojai, remiantis būtinumo žinoti principu. Šie darbuotojai turi laikytis teisiškai privalomų ir prireikus papildomų konfidencialumo susitarimų.

Kai kurie asmens duomenys plačiajai visuomenei prieinami juos paskelbus atskirame atitinkamos iniciatyvos interneto puslapyje EPI registre ir „Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje“. Susijusios temos:

 • visų įregistruotų iniciatyvų organizatorių grupės narių vardai ir pavardės ir asmenų ryšiams (atstovo ir pavaduotojo) e. pašto adresai;
 • atstovo ir pavaduotojo vardai ir pavardės, kurie yra įtraukti į sprendimus dėl iniciatyvos registracijos (įskaitant sprendimus dėl atsisakymo registruoti);
 • nacionalinių pareigūnų, kurių tapatybę galima nustatyti, e. pašto adresai EPI interneto svetainėje gali būti skelbiami tik tuo atveju, jei atitinkamos valstybės narės nusprendžia tokius e. pašto adresus nurodyti kaip savo atitinkamų institucijų kontaktinius duomenis;
 • tik organizatoriams aiškiai paprašius ir pateikus asmens aiškaus sutikimo skelbti įrodymus – rėmėjų (jei jie yra fiziniai asmenys) vardai ir pavardės.

8. Kokios yra jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti?

EPI reglamentu jums suteikiamos šios teisės:

 • turite teisę dėl teisiškai pagrįstų priežasčių, susijusių su konkrečia jūsų situacija, prieštarauti, kad būtų skelbiamas jūsų, kaip iniciatyvos organizatoriaus, vardas, pavardė ir e. pašto adresas;
 • turite teisę pasibaigus dvejų metų nuo pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracijos dienos laikotarpiui prašyti pašalinti savo duomenis iš Komisijos internetinio registro.

Be to, kaip duomenų subjektas turite tam tikrų teisių pagal Reglamento (ES) 2018/1725 III skyrių (14–25 straipsnius), visų pirma:

 • turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti, jei jūsų asmens duomenys netikslūs arba neišsamūs. Kai kuriais atvejais turite teisę reikalauti ištrinti jūsų asmens duomenis, apriboti jų tvarkymą, prieštarauti tvarkymui, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą;
 • Jei esate asmuo, veikiantis kaip rėmėjas, ir sutikote, kad Jūsų asmens duomenys būtų paskelbti EPI viešoje registro svetainėje, galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, pranešdami apie tai duomenų valdytojui. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų tvarkymo operacijų, atliktų iki jums atšaukiant sutikimą, teisėtumui.

Siekdami pasinaudoti savo teisėmis, kreipkitės į vykdomąjį duomenų valdytoją arba, kilus nesutarimui, į duomenų apsaugos pareigūną. Prireikus galite kreiptis ir į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Jų kontaktiniai duomenys pateikiami 9 skirsnyje.

Jei pageidaujate pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su viena ar keliomis konkrečiomis duomenų tvarkymo operacijomis, savo prašyme pateikite jų aprašymą (pavyzdžiui, 10 skirsnyje nurodytą registracijos numerį (‑ius)).

Bet koks prašymas leisti susipažinti su asmens duomenimis bus išnagrinėtas per vieną mėnesį nuo jo gavimo. Visi kiti pirmiau minimi prašymai bus išnagrinėti per 15 darbo dienų.

9. Kontaktinė informacija

Duomenų valdytojas

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 arba turite pastabų, klausimų arba abejonių, arba jei norite pateikti skundą dėl jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo, kreipkitės į vykdomąjį duomenų valdytoją adresu:

Europos Komisija

Generalinis sekretoriatas

A direktoratas „Strategija, geresnis reglamentavimas ir įmonių valdymas“

Skyrius A.1 „Politikos prioritetai ir darbo programa“

B – 1049 Brussels

Tel. +32 2 29 92165

E. paštas: SG-ECI-INFO@ec.europa.eu

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas

Klausimais, susijusiais su Jūsų asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP)

Turite teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (galite pateikti jam skundą) (edps@edps.europa.eu), jei manote, kad duomenų valdytojui tvarkant jūsų asmens duomenis buvo pažeistos jūsų teisės pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.

10. Kur rasti išsamesnės informacijos?

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas skelbia visų Komisijos atliekamų asmens duomenų tvarkymo operacijų, kurios yra pagrįstos dokumentais ir apie kurias jam pranešta, registrą. Su šiuo registru susipažinti galima adresu http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ši konkreti duomenų tvarkymo operacija įtraukta į viešą duomenų apsaugos pareigūno registrą registracijos numeriu DPR-EC-00068

Bendrą informaciją apie asmens duomenų apsaugą įgyvendinant Europos piliečių iniciatyvą galima rasti adresu

https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_lt

11. Papildoma informacija

Rėmėjų asmens duomenų tvarkymas EPI registre 

Pagal EPI reglamento 17 straipsnio 1 dalį reikalaujama, kad organizatorių grupė pateiktų (ir sistemingai atnaujintų) EPI registre skelbtiną informaciją apie paramos iniciatyvai šaltinius ir finansavimą, viršijusius 500 EUR sumą vienam rėmėjui, taip pat informaciją apie savanoriškai jai padedančias organizacijas, kai tokios paramos neįmanoma kiekybiškai įvertinti. Jei iniciatyvą remia privatūs asmenys, į šią informaciją įtraukiami atitinkamų duomenų subjektų vardai ir pavardės. 

Kalbant apie fizinius asmenis, veikiančius kaip rėmėjai (duomenų subjektai), Komisija iš esmės neskelbs jokių asmens duomenų – EPI interneto svetainėje bus skelbiama tik apibendrinta informacija pagal bendrą kategoriją „Fiziniai asmenys, veikiantys kaip rėmėjai“ ir iš jų gautos sumos. Fizinio asmens, veikiančio kaip rėmėjas, vardą ir pavardę bei skirtą sumą Komisija EPI interneto svetainėje skelbs tik organizatoriams to tiesiogiai paprašius ir pateikus įrodymus, kad tas asmuo davė aiškų sutikimą juos paskelbti. Tokiais atvejais duomenų subjektai turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kaip nurodyta 8 dalyje.

Papildoma informacija – ankstesnis pareiškimas apie privatumo apsaugą

Šis pareiškimas apie privatumo apsaugą neapima su asmens duomenų tvarkymu pagal pirmąjį EPI reglamentą (Reglamentas (ES) Nr. 211/2011) susijusių aspektų, kurie gali skirtis nuo dabartinių aspektų. Tokie duomenys vis dar gali būti tvarkomi ir skelbiami EPI registre. Ankstesnį pareiškimą apie privatumo apsaugą, taikomą šioms duomenų tvarkymo operacijoms, galima rasti adresu 

https://europa.eu/citizens-initiative/privacy-policy  

 

Norite mokytis ir bendradarbiauti?