Ugrás a fő tartalomra
Európai polgári kezdeményezés

A polgári kezdeményezések szervezőinek az európai polgári kezdeményezések nyilvántartásában szereplő személyes adataira vonatkozó adatvédelmi politika

Adatkezelési művelet: Az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet végrehajtása, valamint a kezdeményezések nyilvántartásba vételére szolgáló rendszer rendelkezésre bocsátása

Adatkezelő: Európai Bizottság

Operatív adatkezelő: SG.A.1. egység – „Szakpolitikai prioritások és munkaprogram”

Hivatkozási szám: DPR-EC-00068

1. Bevezetés

Adatvédelmi nyilatkozatunkban ismertetjük, miért kezeljük az Ön személyes adatait, hogyan gyűjtjük, kezeljük, védjük és használjuk fel a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat, továbbá hogy milyen jogok illetik meg Önt saját személyes adatait illetően. A nyilatkozat ezenfelül az illetékes operatív adatkezelő, az adatvédelmi tisztviselő, valamint az európai adatvédelmi biztos elérhetőségi adatait is tartalmazza. Ha érvényt kíván szerezni jogainak, Önnek az illetékes operatív adatkezelőhöz kell fordulnia.

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) tiszteletben tartja az Ön magánéletét és elkötelezetten védelmezi az Ön személyes adatait. A személyes adatokat a Bizottság a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban gyűjti és kezeli.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat „Az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet végrehajtása, valamint a kezdeményezések nyilvántartásba vételére szolgáló rendszer rendelkezésre bocsátása” elnevezésű adatkezelési műveletre vonatkozik, amelyet az Európai Bizottság Főtitkárságának szakpolitikai prioritásokkal és munkaprogrammal foglalkozó egysége (SG.A.1) végez.

2. Milyen célból és hogyan kezeljük az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait az európai polgári kezdeményezésről szóló (EU) 2019/788 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet) végrehajtása céljából gyűjtjük és használjuk fel.

Az európai polgári kezdeményezés intézményét a Lisszaboni Szerződés vezette be. Kezdeményezés 2012 áprilisa óta indítható – ekkortól kell alkalmazni a Szerződés rendelkezéseit végrehajtó 211/2011/EU rendeletet. Ennek az európai polgári kezdeményezésről szóló első rendeletnek a helyébe 2020. január 1-jén az (EU) 2019/788 rendelet lépett.

Az európai polgári kezdeményezés lehetővé teszi, hogy egymillió polgár az uniós tagállamok legalább egynegyedéből felkérje az Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő jogi aktus elfogadására irányuló javaslatot a hatáskörébe tartozó területek valamelyikén.

Az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet értelmében a Bizottságnak nyilvántartásba kell vennie és közzé kell tennie a javasolt polgári kezdeményezéseket.

Ezzel összefüggésben az európai polgári kezdeményezés szervezőjeként mindenekelőtt azért gyűjtjük és kezeljük az Ön személyes adatait, hogy felmérjük, teljesíti-e Ön a szükséges követelményeket, hogy az európai polgári kezdeményezés szervezőjeként (a szervezői csoport kötelező vagy további tagjaként, illetve a csoport további kapcsolattartójaként) járjon el, illetve hogy az európai polgári kezdeményezés 5. cikkének (7) bekezdése szerint ment-e végbe az Ön szervezői csoportjához kapcsolódó jogi személy létrehozása, továbbá hogy lehetővé tegyük mind a Bizottság, mind a polgárok számára, hogy kommunikáljanak Önnel, a kezdeményezés szervezőjével.

Ezen túlmenően az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet a kezdeményezés finanszírozásának átláthatóságát illetően is konkrét kötelezettségeket ruház a Bizottságra.  Az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet 17. cikkének (2) és (3) bekezdésében meghatározott konkrét esetekben előfordulhat, hogy a Bizottságnak kell kezelnie az Ön szponzorként vagy panaszosként benyújtott személyes adatait a kezdeményezés nyilvántartásának nem nyilvános részében. A szervezők, szponzorok és panaszosok adatait és dokumentumait kötelező kezelni ahhoz, hogy teljesüljenek az európai polgári kezdeményezésről szóló rendeletben megfogalmazott követelmények. Mindazonáltal a Bizottság főszabály szerint nem teszi közzé a saját minőségükben szponzorként eljáró egyénekre vonatkozó személyes adatokat az európai polgári kezdeményezés honlapján, kivéve a szervezők kifejezett kérésére és a közzétételhez való kifejezett hozzájárulás bizonyítékának általuk történő bemutatása esetén.

Az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet végrehajtásában részt vevő nemzeti hatóságok – nevezetesen az egyéni online gyűjtési rendszerek hitelesítéséért, a támogató nyilatkozatok ellenőrzésének koordinálásáért és a vonatkozó tanúsítványok kiállításáért felelős nemzeti hatóságok – tisztviselői (kapcsolattartói), valamint az európai polgári kezdeményezéssel foglalkozó nemzeti kapcsolattartó pontok személyes adatainak feldolgozására az ezen igazgatási szervekkel való együttműködés érdekében van szükség. Ezáltal biztosítható az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet megfelelő végrehajtása nemzeti szinten, valamint a különböző szereplők hozzájárulása az európai polgári kezdeményezéssel foglalkozó szakértői csoporton és az európai polgári kezdeményezés komitológiai bizottságán keresztül. A nemzeti tisztviselők személyazonosításra alkalmas e-mail-címei csak abban az esetben tehetők közzé az európai polgári kezdeményezés honlapján, ha az érintett tagállamok úgy döntenek, hogy illetékes nemzeti hatóságaik elérhetőségi adatainak részeként megadják az ilyen e-mail-címeket.

Végül, a Bizottság azon kötelezettségével összefüggésben, hogy az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet 18. cikkében meghatározott kommunikációs tevékenységek és tájékoztató kampányok révén felhívja a nyilvánosság figyelmét az európai polgári kezdeményezés létezésére, célkitűzéseire és működésére, az operatív adatkezelő megkeresheti az európai polgári kezdeményezés szervezőit, hogy azok önkéntes alapon vegyenek részt a Bizottság által szervezett kommunikációs és konzultációs tevékenységekben.

Az Ön személyes adatait az alábbiak szerint gyűjtjük és kezeljük:

Egyes adatkezelési műveletek – különösen az alábbiak – automatizáltak:

 • A személyes adatokat, valamint az Ön személyazonosságát és az állampolgárságra, lakóhelyre és életkorra vonatkozó követelmények teljesítését igazoló dokumentumok másolatait az európai polgári kezdeményezés szervezői nyilvántartásba vételi kérelmük részeként, a kezdeményezés nyilvántartásának nyilvános honlapján található nyilvántartásba vételi űrlap kitöltésével nyújtják be a Bizottságnak. Az adatok automatikusan bekerülnek az európai polgári kezdeményezés nyilvántartásának adatbázisába, és ezzel párhuzamosan a Bizottság dokumentumkezelő rendszere (Ares) is tárol róluk egy másolatot;
 • A szervezők személyes adatait is tartalmazó nyilvántartásba vételi kérelem beérkezéséről a rendszer automatikus visszaigazolást küld a kapcsolattartó személyek e-mail-címére, melyről a Bizottság funkcionális postafiókja másolatot kap;
 • A rendszer automatikus visszaigazoló üzenetet küld a szervezőknek (a kapcsolattartó személyek e-mail-címére, valamint – erre irányuló kérés esetén – a szervezők által megadott egyéb e-mail-címekre), amikor valamilyen műveletet hajtanak végre a szervezői fiókon keresztül, illetve amikor a kezdeményezés új szakaszba lép (e visszaigazolásokról a Bizottság funkcionális postafiókja is minden alkalommal másolatot kap);
 • A Bizottság és a szervezők közötti, kapcsolatfelvételi űrlapon (az európai polgári kezdeményezés nyilvántartásának adminisztratív felülete és a szervezői fiók között) lebonyolított üzenetváltásról minden alkalommal automatikus másolat érkezik a kapcsolattartó személyek e-mail-címére és a Bizottság funkcionális postafiókjába;
 • A kezdeményezés kapcsolattartóinak személyes adatait a rendszer automatikusan közzéteszi, összhangban az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet 6. cikkének (7) bekezdésével, amennyiben ezek az adatok részét képezik a nyilvántartásba vételi kérelmekről vagy a nyilvántartásba vétel elutasításáról hozott határozatoknak;
 • A kezdeményezések nyilvántartásba vételét követően a rendszer automatikusan közzéteszi a szervezők adatait (nevét és e-mail-címét) az európai polgári kezdeményezés nyilvántartásának nyilvános felületén.

Más adatkezelési műveleteket manuálisan hajtunk végre. Ez különösen az alábbi műveletekre érvényes:

 • Az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet II. mellékletének megfelelően benyújtott információk és igazoló iratok manuális ellenőrzésére a nyilvántartásba vételi eljárás keretében kerül sor annak megállapítása céljából, hogy a szervezők teljesítik-e a rendelet 5. cikkében meghatározott követelményeket;
 • A szervezői csoport összetételét az 5. cikk (4) bekezdése szerint érintő változások kezelése;
 • Az európai polgári kezdeményezés szervezőivel és más érintettekkel esetlegesen váltott Outlook-üzenetek;
 • A szervezők szponzoraira vonatkozó jelentések kezelése a kezdeményezések átláthatósága tekintetében, a polgári kezdeményezésről szóló rendelet 17. cikkével összhangban;
 • További tájékoztatásra irányuló kérelmek, illetve panaszok kezelése a kezdeményezések átláthatóságával kapcsolatban;
 • Az érintettek kérelmeinek kezelése;
 • Információcsere a tagállamok illetékes hatóságaival.

A fentieken túlmenően:

 • Előfordulhat, hogy a szervezők adatainak manuális kezelése elektronikus úton történik, ideértve az e-mail útján történő adattovábbítást;
 • Előfordulhat, hogy dokumentumkezelő rendszerében (Ares) a Bizottság rögzít egyes, a kezdeményezéssel kapcsolatos és a szervezők adatait tartalmazó dokumentumokat;
 • A nyilvántartásba vételi kérelmekről szóló határozatokban és az érvényes kezdeményezésekre válaszul kiadott közleményekben szereplő adatok közzétételre kerülnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

Az Ön személyes adatait nem használjuk fel automatizált döntéshozatal céljára, a profilalkotást is ideértve.

3. Milyen jogi előírások alapján gyűjtjük és kezeljük az Ön személyes adatait?

 1. Ha Ön olyan európai polgári kezdeményezés szervezője (a szervezői csoport tagja vagy további kapcsolattartó személy), amelynek nyilvántartásba vétele céljából a Bizottsághoz kérelmet nyújtottak be, az Ön ennek kapcsán benyújtott személyes adatait a Bizottság fogja kezelni az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet 5. cikkének (1)–(4) bekezdésével és 6. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban. Személyes adatainak kezelése akkor is megvalósulhat, ha az adatok benyújtására az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet II. mellékletének 7. pontjával összefüggésben került sor. Ezen túlmenően abban az esetben, ha Ön a szervezői csoport képviselője vagy annak helyettese, a nevét a Bizottság közzéteszi a nyilvántartásba vételről vagy a nyilvántartásba vétel elutasításáról hozott határozatban, összhangban az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet 6. cikkének (7) bekezdésével.
 2. Ha a Bizottság megerősíti, hogy nyilvántartásba vette az Önök által javasolt európai polgári kezdeményezést, szervezőként (a szervezői csoport tagjaként) az Ön neve hozzáférhető lesz az európai polgári kezdeményezés nyilvántartásának nyilvános honlapján. Hasonlóképpen, ha Ön európai polgári kezdeményezést szervező csoport képviselője vagy annak helyettese, közzé fogjuk tenni az e-mail-címét. Ezeknek az adatoknak a közzétételét az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet II. és VII. mellékletének (1) lábjegyzete írja elő.
 3. Ha Ön (magánszemélyként) európai polgári kezdeményezést szponzorál, vagy ha panaszt nyújt be valamely kezdeményezés finanszírozásának átláthatóságát illetően, a Bizottságnak – az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet 17. cikke alapján – jogában áll az Ön adatait kezelni. A Bizottság főszabály szerint nem teszi közzé a szponzorként eljáró természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat az európai polgári kezdeményezés honlapján, kivéve a szervezők kifejezett kérésére és a közzétételhez való kifejezett hozzájárulás bizonyítékának bemutatása esetén. 
 4. Ha Ön az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet végrehajtásában részt vevő nemzeti közigazgatási szerv tisztviselője, adatait az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet 4. cikkének (6) bekezdésével, 11. cikkének (3) bekezdésével, valamint 12., 20., 22. és 23. cikkével összefüggésben kezelhetik.

Az Ön személyes adatainak kezelése mind a négy említett esetben jogszerűnek minősül az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja értelmében, mivel:

a) az adatkezelés közérdekből vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat teljesítéséhez szükséges; valamint

b) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó valamely jogi kötelezettségnek való megfeleléshez szükséges.

Kivételes esetekben a Bizottság a szervezők kifejezett kérésére közzéteszi az európai polgári kezdeményezés honlapján a szponzorként eljáró személy nevét és a rendelkezésre bocsátott összeget, amennyiben a szervezők dokumentum bemutatásával igazolják, hogy az illető kifejezett hozzájárulását adta a közzétételhez (az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének d) pontja és az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja).

Azok a személyes adatok, melyeket a Bizottság az Ön esetében kezel, önmagukban az (EU) 2018/1725 rendelet 10. cikkében felsorolt különlegesadat-kategóriák egyikébe sem tartoznak. Ugyanakkor azonban az a tény, hogy Ön egy adott kezdeményezést szervez vagy finanszíroz, következtetni engedhet az Ön politikai nézeteire. Az Ön adatainak érzékeny jellege tehát abból adódhat, hogy a szóban forgó kezdeményezés politikailag érzékeny témát érinthet. Így attól függően, hogy az Ön által javasolt kezdeményezés politikailag érzékeny témát érint-e, az Ön esetében kezelt személyes adatok politikai véleményre utaló személyes adatoknak tekinthetők.

Az ilyen esetekben az adatkezelés nem esik tilalom alá, mivel az (EU) 2018/1725 rendelet 10. cikke (2) bekezdése g) pontjának megfelelően jelentős közérdek miatt szükséges, alapjául olyan uniós jogszabály (az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet) szolgál, amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő. Önnek az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet II. és VII. mellékletének (1) lábjegyzete alapján jogában áll, hogy sajátos helyzetével összefüggő kényszerítő erejű jogos indokból ellenezze személyes adatainak közzétételét.

4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet végrehajtása céljából az alábbi kategóriákba tartozó személyes adatokat gyűjtjük és kezeljük:

Ha Ön a szervezői csoport kötelező tagja vagy a szervezői csoport további – az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet 5. cikke (3) bekezdésének 2. albekezdése szerint kijelölt – kapcsolattartóinak egyike:

 • teljes név,
 • postacím,
 • születési idő,
 • állampolgárság.
 • A fentieken túlmenően gyűjtjük és feldolgozzuk a személyazonosság igazolására, illetve az állampolgárságra, lakóhelyre és életkorra vonatkozó követelmények teljesülésének igazolására alkalmas dokumentumok másolatait.

Abban az esetben, ha Ön a szervezői csoport egyik kapcsolattartója (képviselője vagy annak helyettese), a felsoroltakon túl e-mail-címét és telefonszámát is gyűjtjük és kezeljük.

Ha Ön a szervezői csoport járulékos tagjainak egyike, teljes nevét is gyűjtjük és kezeljük.

Amennyiben az Ön személyes adatai megjelennek azokon a dokumentumokon, amelyeket a szervezői csoport az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet II. mellékletének 7. pontjával összefüggésben nyújtott be, az alkalmazandó tagállami jogszabályok rendelkezéseitől függ, milyen típusú adatok kezelésére kerül sor.

Ha Ön (magánszemélyként) európai polgári kezdeményezést szponzorál, vagy ha panaszt nyújt be valamely kezdeményezés finanszírozásának átláthatóságát illetően, az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet 17. cikkének (2) és (3) bekezdésében említett esetekben:

 • teljes név és a kezdeményezés szponzoraként nyújtott összeg,
 • az Ön által panaszosként megadott elérhetőségek (lehetőleg e-mail-cím).

Ha Ön az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet végrehajtásában részt vevő nemzeti hatóságok hivatalos tisztviselője (kapcsolattartója), a Bizottság összegyűjtheti és kezelheti az Ön nevét, beosztását és e-mail-címét.

5. Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

A közzé nem tett személyes adatokat – ideértve a nyilvántartásba nem vett kezdeményezésekkel kapcsolatos személyes adatokat – legfeljebb 5 évig őrizzük meg az európai polgári kezdeményezés nyilvántartásában.

Ez az időszak rendes körülmények között akkor veszi kezdetét, amikor a kezdeményezéssel kapcsolatban utolsó alkalommal kerül sor valamilyen művelet végrehajtására az európai polgári kezdeményezés nyilvántartásában. Ha azonban a kérdéses kezdeményezés bírósági eljárás hatálya alá esik, az 5 éves időszak az eljárás lezárultakor veszi kezdetét. Azoknak a sikeres kezdeményezéseknek az esetében, amelyek nyomán a Bizottság intézkedéseket hoz, az 5 éves időszak akkor kezdődik, amikor a kezdeményezéssel kapcsolatos utolsó követő intézkedésre sor kerül.

A közzétett adatokat az átláthatóság és a visszakereshetőség érdekében határozatlan ideig megőrizzük a honlapon. A nyilvántartásba vett kezdeményezések kapcsolattartóinak e-mail-címe törölhető, ha a Bizottság tudomást szerez arról, hogy ezeket az e-mail-címeket már nem használják.

6. Hogyan gondoskodunk az Ön személyes adatainak védelméről?

Minden elektronikus formátumú személyes adatot (e-mailt, dokumentumot, adatbázist, feltöltött adatkészletet stb.) az Európai Bizottság tárol saját szerverein. Az összes adatkezelési művelet az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozat rendelkezésein alapul.

Az Ön személyes adatainak védelme érdekében a Bizottság technikai és szervezeti intézkedéseket léptetett életbe. A technikai intézkedések megfelelő lépéseket foglalnak magukban az online biztonság szavatolása, valamint az adatvesztés kockázatával, az adatok megváltoztatásával és a jogosulatlan hozzáféréssel szembeni védelem érdekében. Ezek az intézkedések számolnak az adatkezelés révén előálló kockázatokkal, és figyelembe veszik a kezelt személyes adatok jellegét. A szervezeti intézkedések közé tartozik, hogy a személyes adatokhoz csakis azok a feljogosított személyek férhetnek hozzá, akiknek erre indokoltan szükségük van az adatkezelési művelet végrehajtásához.

7. Ki fér hozzá az Ön személyes adataihoz, és ki kapja meg azokat?

Az Ön személyes adataihoz a Bizottságon belül az európai polgári kezdeményezés nyilvántartásának kezelésével megbízott, valamint a kezdeményezéseket követő intézkedésekben részt vevő, erre feljogosított alkalmazottak férhetnek hozzá. Más bizottsági alkalmazottak akkor jogosultak az adatokhoz hozzáférni, ha ez a szükséges ismeret elvének megfelelően indokolt. Ezeket a munkatársakat jogszabályi kötelezettségek, illetve szükség esetén külön titoktartási megállapodások kötik.

Egyes személyes adatok hozzáférhetőek a nyilvánosság számára a kérdéses kezdeményezéshez tartozó weboldalon az európai polgári kezdeményezés nyilvántartásában és az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Ez az alábbi adatokra vonatkozik:

 • mindegyik nyilvántartásba vett kezdeményezés szervezői csoportját alkotó tagok neve, valamint a kapcsolattartó személyek (képviselő és helyettes) e-mail-címe,
 • a képviselő és a helyettes neve, amelyeket feltüntet a kezdeményezés nyilvántartásba vételéről hozott határozat (ideértve a nyilvántartásba vételt elutasító határozatot is),
 • a nemzeti tisztviselők személyazonosításra alkalmas e-mail-címei csak abban az esetben tehetők közzé az európai polgári kezdeményezés honlapján, ha az érintett tagállamok úgy döntenek, hogy illetékes nemzeti hatóságaik elérhetőségi adatainak részeként megadnak ilyen e-mail-címeket,
 • csak a szervezők kifejezett kérésére és az egyén közzétételhez való kifejezett hozzájárulására vonatkozó bizonyítékok bemutatása esetén a szponzorok neve, amennyiben azok természetes személyek.

8. Ön milyen jogokkal rendelkezik, és hogyan gyakorolhatja ezeket?

Az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet az alábbi jogokat biztosítja Önnek:

 • Önnek a kezdeményezés szervezőjeként jogában áll, hogy sajátos helyzetével összefüggő, lényeges jogos érdekből kifogást emeljen nevének és e-mail-címének nyilvánosságra hozatala ellen.
 • Önnek jogában áll a javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételének időpontjától számított két év elteltével személyes adatainak eltávolítását kérelmezni a Bizottság online nyilvántartásából.

Önt ezenfelül az adatkezelés által érintett személyként az (EU) 2018/1725 rendelet III. fejezetében (14–25. cikk) foglaltak szerint megilletik bizonyos jogok, különösen az alábbiak:

 • Önnek jogában áll hozzáférni személyes adataihoz, és a helyesbítésüket kérni, ha azok pontatlanok vagy hiányosak. Egyes esetekben jogában áll személyes adatait törölni, kezelésüket korlátozni és az adatkezelés ellen kifogást emelni, ezen túlmenően pedig az adathordozhatósághoz való jog is megilleti Önt.
 • Amennyiben Ön a saját minőségében szponzorként jár el, és hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait közzétegyék az európai polgári kezdeményezés nyilvántartásának nyilvános honlapján, erre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha erről értesíti az adatkezelőt. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ha gyakorolni kívánja ezeket a jogokat, forduljon az operatív adatkezelőhöz, illetve nézeteltérés esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz. Szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhat. Elérhetőségi adataikat a 9. pont ismerteti.

Ha Ön egy vagy több konkrét adatkezelési művelettel kapcsolatban kívánja gyakorolni a jogait, kérjük, hogy erre irányuló kérelmében adja meg a kérdéses művelet(ek) hivatkozási számát (lásd alább, a 10. pontban).

A Bizottság a személyes adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmeket a beérkezéstől számított egy hónapon belül feldolgozza. Minden más, fent említett kérelmet 15 munkanapon belül kezelünk.

9. Elérhetőségi adatok

Adatkezelő

Ha Ön gyakorolni szeretné az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait, illetve ha észrevételei, kérdései vagy aggályai vannak, vagy panaszt kíván benyújtani személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az adatkezelővel a következő elérhetőségeken:

European Commission (Európai Bizottság)

Secretariat General (Főtitkárság)

Directorate A 'Strategy, Better Regulation & Corporate Governance’ („A” Igazgatóság – Stratégia, minőségi jogalkotás és szervezeti irányítás)

Unit A.1 'Policy Priorities & Work Programme’ (A1. egység – Szakpolitikai prioritások és munkaprogram)

B – 1049 Bruxelles

Tel. +32 2 29 92165

E-mail-cím: SG-ECI-INFO@ec.europa.eu

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője

Ha kérdése vagy problémája van személyes adatainak az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti kezelésével kapcsolatban, az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat a következő e-mail-címen: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu.

Az európai adatvédelmi biztos

Ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő által végzett adatkezelés során sérültek az Önt az (EU) 2018/1725 rendelet szerint megillető jogok, jogorvoslati kérelemmel (panasszal) fordulhat az európai adatvédelmi biztoshoz a következő e-mail-címen: edps@edps.europa.eu.

10. Hol találhat részletesebb információkat?

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet és tesz közzé a Bizottságnál végzett összes – dokumentált és bejelentett – személyesadat-kezelési műveletről. A nyilvántartás a következő linken érhető el: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_hu.

Ez a konkrét adatkezelési művelet a következő hivatkozási számmal szerepel az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartásában: DPR-EC-00068

Az európai polgári kezdeményezés végrehajtásával összefüggésben a következő weboldalon olvasható általános tájékoztatás a személyes adatok védelmével kapcsolatban:

https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_hu

11. További információk

A szponzorok személyes adatainak kezelése az európai polgári kezdeményezés nyilvántartásában 

Az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet 17. cikkének (1) bekezdésével összhangban a szervezői csoport köteles az európai polgári kezdeményezés nyilvántartásán keresztül tájékoztatást nyújtani – és a tájékoztatást rendszeresen naprakésszé tenni – a kezdeményezés számára biztosított, szponzoronként 500 euró pénzösszeget meghaladó finanszírozás és támogatás forrásairól, valamint az őt önkéntes alapon segítő szervezetekről is, amennyiben a tőlük kapott támogatás gazdaságilag nem számszerűsíthető. Ha a kezdeményezés szponzorai természetes személyek, az érintettek nevéről is tájékoztatással kell szolgálni. 

Ami a szponzorként eljáró természetes személyeket (érintetteket) illeti, a Bizottság főszabály szerint nem tesz közzé személyes adatokat, és az európai polgári kezdeményezés honlapján csak a „szponzorként eljáró természetes személyek” általános kategóriában összesített információkat teszi közzé a tőlük gyűjtött összegekkel együtt. A Bizottság csak a szervezők kifejezett kérésére és a közzétételhez való kifejezett hozzájárulás bizonyítékának bemutatása esetén teszi közzé az egyéni szponzor nevét a nyújtott összeggel együtt. Ebben az esetben az érintettek a fenti 8. fejezetben meghatározottak szerint bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat.

További információk – előző adatvédelmi nyilatkozat

Ez az adatvédelmi nyilatkozat nem terjed ki az európai polgári kezdeményezésről szóló első rendelet (a 211/2011/EU rendelet) szerinti személyesadat-kezelés egyedi vonatkozásaira, amelyek különbözhetnek a jelenleg hatályos rendelet aktuális vonatkozásaitól. Ilyen adatok kezelése és közzététele továbbra is előfordulhat az európai polgári kezdeményezés nyilvántartásában. Az ezekre az adatkezelési műveletekre vonatkozó előző adatvédelmi nyilatkozat a következő linken található: 

https://europa.eu/citizens-initiative/privacy-policy  

 

Szeretne többet megtudni vagy közreműködni?