Siirry pääsisältöön
Eurooppalainen kansalaisaloite

Tietosuojasanasto

Palaa tietosuojaohjeiden pääsivulle

 

Keskitetty tuenilmausten keruujärjestelmä

Euroopan komission perustama ja hallinnoima suojattu tietojärjestelmä, josta säädetään kansalaisaloiteasetuksen 10 artiklassa ("keskitetty verkossa toteutettava keruujärjestelmä"). Sen avulla kerätään ja tallennetaan tuenilmauksia ja voidaan siirtää ne EU-maiden viranomaisille tarkastettaviksi suojatun yhteyden kautta. Se mahdollistaa myös verkkolomakkeiden käytön ja sähköisen tunnistautumisen. Tällä järjestelmällä voidaan niin ikään kerätä ja käsitellä kansalaisaloitteen allekirjoittajien sähköpostiosoitteita. (Järjestelmästä käytetään myös nimityksiä keskitetty online-keruujärjestelmä/verkkokeruujärjestelmä.)

Rekisterinpitäjä

Luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai muu elin, joka on vastuussa henkilötietojen käsittelystä ja määrittää sen tarkoitukset ja keinot. Ks. myös Yhteisrekisterinpitäjät.

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi

Arvio suunniteltujen tietojenkäsittelytoimien vaikutuksesta henkilötietojen suojaan rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien kannalta. Ks. asetuksen (EU) 2018/1725 39 artikla ja asetuksen (EU) 2016/679 35 artikla.

Rekisteröity

Luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja käsitellään ja joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa joidenkin henkilötietojen (esim. nimi, henkilötunnus tms.) perusteella.

Ks. myös Henkilötiedot ja Arkaluontoiset tiedot.

EU-elinten tietojenkäsittelyä koskeva tietosuoja-asetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta

Tiedostojenvaihtopalvelu

Komission tarjoama tietotekninen ratkaisu, jolla tuenilmaukset voidaan toimittaa turvallisesti EU-maiden viranomaisille tarkastettaviksi ja vahvistettaviksi. Tiedostojenvaihtopalvelu toimii komission S-CircaBC-tietojärjestelmän avulla. Tätä termiä käytetään tällä sivustolla myös silloin, kun viitataan paperilomakkeilla kerättyjen tuenilmausten siirtoon (vaikka kansalaisaloiteasetuksen 10 artiklan 1 kohdan 5 alakohdassa siihen viitataan termillä ”keskitetty verkossa toteutettava keruujärjestelmä”).

Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta

Yhteisrekisterinpitäjät

Jos vähintään kaksi rekisterinpitäjää määrittää yhdessä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot, ne ovat yhteisrekisterinpitäjiä. Kunkin rekisterinpitäjän vastuualueet henkilötietojen käsittelyssä on määriteltävä selvästi, ja keskeisten vastuunjakoperusteiden on oltava rekisteröidyn saatavilla. Eurooppalaisten kansalaisaloitteiden yhteydessä tämä käsite liittyy etenkin komission keskitetyn tuenilmausten keruujärjestelmän käyttöön.

Oikeushenkilö

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen hallinnointia varten voidaan perustaa oikeushenkilö. Tällöin oikeushenkilön katsotaan vastavan järjestäjäryhmää ja sen jäseniä. Se toimii myös rekisterinpitäjänä järjestäjäryhmän edustajan sijasta.

Järjestäjät/järjestäjäryhmä

Luonnolliset henkilöt, jotka vastaavat eurooppalaisen kansalaisaloitteen valmistelusta ja hallinnoinnista sen koko elinkaaren ajan. Kansalaisaloiteasetuksessa säädetään, että järjestäjäryhmä hallinnoi erilaisia tietojenkäsittelytoimia, joita ovat tuenilmausten kerääminen, toimittaminen tarkastettavaksi ja tuhoaminen. Kun tietojenkäsittelytoimia suorittaa järjestäjäryhmä kokonaisuudessaan tai sen muut jäsenet kuin ryhmän edustaja, käsittelyn katsotaan tapahtuvan edustajan valvonnassa.

Henkilötiedot

Kaikenlaiset tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (”rekisteröity”) liittyvät tiedot.

Käsittely

Toiminnot, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keruu, tallentaminen, järjestäminen, jäsentäminen, säilytys, muokkaus tai muuttaminen, haku, kyselyt, käyttö, tietojen luovuttaminen siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittaminen tai yhdistäminen, rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen.

Edustaja

Kansalaisaloitteen järjestäjäryhmän (johtava) jäsen, joka toimii rekisterinpitäjänä tai yhteisrekisterinpitäjänä kaikissa järjestäjäryhmän käsittelemiin henkilötietoihin liittyvissä tietojenkäsittelytoimissa.

Kun tietosuojaohjeissa viitataan järjestäjäryhmän edustajaan rekisterinpitäjänä, viittauksen katsotaan tarkoittavan kansalaisaloitetta hallinnoivaa oikeushenkilöä, jos sellainen on perustettu.

Arkaluontoiset tiedot

Henkilöön liittyvät tiedot, jotka paljastavat rodun tai etnisen alkuperän, poliittisia mielipiteitä, uskonnollisen tai filosofisen vakaumuksen, ammattiliiton jäsenyyden, geneettisiä tietoja, biometrisiä tietoja, terveystietoja tai seksuaalista käyttäytymistä tai suuntautumista koskevia tietoja. Tällaisista tiedoista käytetään myös ilmausta ”henkilötietojen erityisryhmät”. Lisätietoa

Allekirjoittaja

EU:n kansalainen, joka on antanut kannatuksensa tietylle kansalaisaloitteelle täyttämällä tuenilmauslomakkeen. Tämän sivuston tietosuojaohjeet koskevat ennen kaikkea kansalaisaloitteiden allekirjoittajien tietojen käsittelyä.

Tuenilmaus

Henkilön allekirjoittama ilmoitus siitä, että hän kannattaa tiettyä eurooppalaista kansalaisaloitetta. Tuenilmaus annetaan täyttämällä paperilomake tai verkkolomake tai käyttämällä sähköistä tunnistautumista. Tuenilmauslomakkeiden on oltava kansalaisaloiteasetuksessa annettujen mallien mukaisia. Tuenilmaukset sisältävät aina allekirjoittajan henkilötietoja.

 

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näiden ohjeiden tarkoituksena on selventää EU:n tietosuojavaatimuksia, jotka koskevat eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetun asetuksen (EU) 2019/788 ("kansalaisaloiteasetus") mukaisia tietojenkäsittelytoimia. Vain kansalaisaloiteasetuksen, yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja luonnollisten henkilöiden suojelusta EU:n toimielinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä annetun asetuksen tekstit ovat oikeudellisesti päteviä. Tämän sivuston ohjeet eivät voi korvata sovellettavaa oikeudellista kehystä eivätkä siihen mahdollisesti kuuluvia sitovia sopimuksia, kuten yhteistä rekisterinpitoa koskevia sopimuksia.

Ohjeissa annetaan käytännön tietoa kansalaisaloitteiden järjestäjille, eikä niiden pohjalta pidä katsoa syntyvän täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia tai oikeutettuja odotuksia. Yleisen tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 2 kohdan mukaan rekisterinpitäjä vastaa siitä, että kyseisen asetuksen velvoitteita ja sääntöjä noudatetaan, eivätkä nämä ohjeet vaikuta järjestäjäryhmän edustajan vastuuseen rekisterinpitäjänä.

Euroopan unionin tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta tulkita EU:n lainsäädäntöä sitovasti. Näissä ohjeissa esitetyt näkemykset eivät vaikuta Euroopan komission kantaan mahdollisissa unionin tuomioistuimen käsittelyissä.

Ohjeet kuvastavat niiden laatimishetkellä vallinnutta tilannetta, ja ne on nähtävä päivittyvänä välineenä, jonka sisältöä voidaan parannella ja muuttaa ilman eri mainintaa.

Haluatko saada lisätietoa ja tehdä yhteistyötä?