Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Γλωσσάριο προστασίας δεδομένων

Επιστροφή στην κύρια σελίδα των οδηγιών για τους διοργανωτές σχετικά με την προστασία δεδομένων

 

Κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης

Ένα ασφαλές σύστημα ΤΠ το οποίο δημιούργησε και διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει ρητής διάταξης του κανονισμού σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (άρθρο 10). Χάρη στο συγκεκριμένο σύστημα, είναι δυνατή η συγκέντρωση (μέσω ηλεκτρονικών εντύπων και μέσω ηλεκτρονικής ταυτοποίησης) των δηλώσεων υποστήριξης, η αποθήκευση και η ασφαλής υποβολή τους στα κράτη μέλη για επαλήθευση, καθώς και η συγκέντρωση και περαιτέρω επεξεργασία των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των υπογραφόντων.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλο όργανο υπεύθυνο για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, το οποίο καθορίζει τον σκοπό και τα μέσα επεξεργασίας που χρησιμοποιεί. Βλ. επίσης «Από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων»

Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων

Εκτίμηση του αντικτύπου των προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας στα δικαιώματα και στις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων. Βλ. κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725, άρθρο 39 και κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, άρθρο 35.

Υποκείμενο των δεδομένων

Φυσικό πρόσωπο το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναγνωριστικού όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας, κ.λπ.

Βλ. επίσης «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» και «Ευαίσθητα δεδομένα».

«Κανονισμός της ΕΕ για την προστασία δεδομένων»

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Υπηρεσία ανταλλαγής αρχείων

Μια ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχει η Επιτροπή για την ασφαλή υποβολή δηλώσεων υποστήριξης στα κράτη μέλη, καθώς και για την επαλήθευση και την πιστοποίησή τους, με χρήση του υφιστάμενου συστήματος ΤΠ της Επιτροπής S-CircaBC. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται επίσης σ’ αυτόν τον ιστότοπο σε σχέση με την υποβολή των δηλώσεων υποστήριξης που συγκεντρώνονται σε χαρτί (αντί του όρου «Κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης» που χρησιμοποιείται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 σημείο (5) του κανονισμού σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών).

Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων

Όταν δύο ή περισσότεροι υπεύθυνοι επεξεργασίας καθορίζουν από κοινού τον σκοπό και τα μέσα της επεξεργασίας. Απαιτείται διαφανής συμφωνία για τον καθορισμό των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η ουσία της συμφωνίας τίθεται στη διάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, αυτό αφορά ιδίως το κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης.

Νομική οντότητα

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, μπορεί να συσταθεί νομική οντότητα με σκοπό τη διαχείριση της πρωτοβουλίας. Στην περίπτωση αυτή, η εν λόγω νομική οντότητα θεωρείται ως η ομάδα των διοργανωτών ή τα μέλη της. Αντικαθιστά επίσης τον εκπρόσωπο στον ρόλο του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.

Διοργανωτές (Ομάδα διοργανωτών)

Τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την προετοιμασία και τη διαχείριση μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της. Ο κανονισμός σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών προβλέπει ότι η ομάδα διοργανωτών διαχειρίζεται διάφορες πράξεις επεξεργασίας δεδομένων (συγκεκριμένα: συγκέντρωση, υποβολή προς επαλήθευση και καταστροφή). Όταν πραγματοποιούνται από την ομάδα διοργανωτών στο σύνολό της ή από συγκεκριμένα μέλη της πλην του εκπροσώπου, οι εν λόγω πράξεις επεξεργασίας δεδομένων θεωρείται ότι εκτελούνται υπό τον έλεγχο του εκπροσώπου.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα/Προσωπικά δεδομένα

Κάθε πληροφορία που αφορά καθορισμένο ή δυνάμενο να καθοριστεί φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των δεδομένων»).

Επεξεργασία

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

Εκπρόσωπος

Ένα μέλος (επικεφαλής) της ομάδας διοργανωτών μιας πρωτοβουλίας πολιτών, το οποίο ασκεί τα καθήκοντα του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων ή του από κοινού υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων όσον αφορά όλες τις πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που διενεργούνται από την ομάδα διοργανωτών

Στις περιπτώσεις που οι οδηγίες αυτές αναφέρονται στον εκπρόσωπο της ομάδας διοργανωτών ως υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, νοείται ότι αναφέρονται σε μια νομική οντότητα που διαχειρίζεται την πρωτοβουλία, εφόσον αυτή η οντότητα έχει συσταθεί.

Ευαίσθητα δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα που αφορούν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα για τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός φυσικού προσώπου. Αναφέρονται επίσης ως «ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Περισσότερες πληροφορίες

Υπογράφων

Πολίτης της Ένωσης ο οποίος υποστηρίζει μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία με τη συμπλήρωση εντύπου δήλωσης υποστήριξης για την εν λόγω πρωτοβουλία. Οι υπογράφοντες είναι η κύρια ομάδα υποκειμένων των δεδομένων που αφορούν αυτές οι οδηγίες.

Δήλωση υποστήριξης

Δήλωση με την οποία ένας υπογράφων υποστηρίζει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Η δήλωση μπορεί να συμπληρωθεί και να υπογραφεί σε χαρτί, να συμπληρωθεί μέσω του διαδικτύου με τη χρήση ηλεκτρονικού εντύπου ή να υπογραφεί μέσω του διαδικτύου με ηλεκτρονική ταυτοποίηση (eID). Στις πρώτες δύο περιπτώσεις, οι δηλώσεις υποστήριξης πρέπει να ακολουθούν το υπόδειγμα που προβλέπεται στον κανονισμό σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι δηλώσεις περιέχουν ένα σύνολο προσωπικών δεδομένων του υπογράφοντος.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι παρούσες οδηγίες αποσκοπούν στο να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των απαιτήσεων της ΕΕ για την προστασία δεδομένων που εφαρμόζονται στις πράξεις επεξεργασίας που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/788 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (κανονισμός ΕΠΠ). Μόνο τα κείμενα του κανονισμού σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) και του κανονισμού για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ (EUDPR) έχουν νομική ισχύ. Οι παρούσες οδηγίες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, δεσμευτικών συμβάσεων, όπως οι συμφωνίες από κοινού ευθύνης επεξεργασίας.

Οι παρούσες οδηγίες παρέχουν πρακτικές πληροφορίες στους διοργανωτές πρωτοβουλιών πολιτών και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι δημιουργούν εκτελεστά δικαιώματα ή θεμιτές προσδοκίες. Ειδικότερα, οι παρούσες οδηγίες δεν θίγουν την ευθύνη του εκπροσώπου της ομάδας διοργανωτών, ως υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ, για συμμόρφωση και διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις και τους κανόνες του ΓΚΠΔ.

Η δεσμευτική ερμηνεία της ενωσιακής νομοθεσίας αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις που εκφράζονται στις παρούσες οδηγίες δεν προδικάζουν τη θέση που ενδέχεται να λάβει η Επιτροπή ενώπιον του Δικαστηρίου.

Δεδομένου ότι οι παρούσες οδηγίες αντικατοπτρίζουν την κατάσταση κατά τον χρόνο της σύνταξής τους, θα πρέπει να θεωρούνται «ζωντανό εργαλείο» που επιδέχεται βελτίωση και το περιεχόμενό τους μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση.

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;