Ugrás a fő tartalomra
Európai polgári kezdeményezés

Adatvédelmi glosszárium

Vissza a szervezőknek szóló adatvédelmi útmutató főoldalára

 

Központi online gyűjtési rendszer

Biztonságos informatikai rendszer, amelyet az Európai Bizottság hozott létre és működtet az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet explicit rendelkezései (10. cikk) értelmében. A rendszer lehetővé teszi a támogató nyilatkozatok gyűjtését (online formanyomtatvány vagy elektronikus azonosítás használatával is), tárolását és ellenőrzés céljából a tagállamoknak történő biztonságos benyújtását, valamint az aláírók e-mail címének gyűjtését és további kezelését.

Az adatkezelő

A személyes adatok kezeléséért felelős természetes vagy jogi személy vagy egyéb szerv, aki/amely meghatározza a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit. Ld. még: „Közös adatkezelők”.

Adatvédelemi hatásvizsgálat

Annak értékelése, hogy a tervezett adatkezelési műveletek milyen hatást gyakorolnak az érintett személyek jogaira és szabadságaira. Ld. az (EU) 2018/1725 rendelet 39. cikkét és az (EU) 2016/679 rendelet 35. cikkét.

Érintett személyek

Az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, személyazonosító szám stb. alapján azonosítható.

Lásd még: „Személyes adatok” és „Érzékeny adatok”.

Az EU adatvédelmi rendelete (EUDPR)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról

Fájlcserélő szolgáltatás

A Bizottság által rendelkezésre bocsátott informatikai megoldás, melynek segítségével a támogató nyilatkozatok biztonságosan benyújthatók ellenőrzés és igazolás céljából a tagállamokhoz. A szolgáltatást a Bizottság a már meglévő informatikai rendszere, az S-CircaBC használatával működteti. A kifejezés a nyomtatott formában gyűjtött támogató nyilatkozatok átadásával kapcsolatban is előfordul ezen a webhelyen (az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet 10. cikkének (1)–(5) bekezdésében használt „központi online gyűjtési rendszer” kifejezés helyett).

Általános adatvédelmi rendelet (GDPR)

Az (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.

Közös adatkezelők

Közös adatkezelőkről van szó akkor, ha két vagy több adatkezelő közösen határozza meg az adatkezelés céljait és eszközeit. Átlátható megállapodásra van szükség annak meghatározására, hogy az egyes adatkezelőknek mi a felelőssége a személyes adatok kezelésével kapcsolatban. A megállapodás lényegét az érintett személy rendelkezésére kell bocsátani. Az európai polgári kezdeményezéssel összefüggésben ennek a kifejezésnek különösen a központi online gyűjtési rendszer esetében van fontossága.

Jogalany

Az európai polgári kezdeményezés kontextusában jogi személyt lehet létrehozni a kezdeményezés kezelése céljából. Ebben az esetben a jogi személy szervezői csoportnak vagy a szervező csoport tagjainak minősül. Ez a jogi személy a képviselő adatkezelői szerepét is átveszi.

Szervezők (szervezői csoport)

Azok a természetes személyek, akik az egyes európai polgári kezdeményezések előkészítéséért és kezeléséért felelősek az adott kezdeményezés teljes életciklusa során. Az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet előírja, hogy a különböző adatkezelési műveleteket (nevezetesen: gyűjtés, ellenőrzés céljából történő benyújtás és megsemmisítés) szervezői csoport irányítja. Amennyiben a szervezői csoport egésze vagy a képviselőn kívüli konkrét tagjai végzik ezeket az adatkezelési műveleteket, úgy kell tekinteni, hogy a képviselő ellenőrzése mellett végezték azokat.

Személyes adatok

Minden, azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett személyre”) vonatkozó információ.

Kezelés

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés – továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján –, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Képviselő

Az egyes európai polgári kezdeményezések szervezői csoportjának egyik tagja (vezetője), aki az adatkezelői vagy közös adatkezelői szerepet betölti a szervezői csoport által kezelt személyes adatokon végrehajtott összes adatkezelési művelet tekintetében.

Abban az esetben, ha a szervezők létrehoztak jogi személyt a kezdeményezés kezelésére, mindenhol, ahol ez az útmutató a szervezői csoport képviselőjét mint adatkezelőt említi, a jogi személyt kell alatta érteni.

Érzékeny adatok

A faji vagy etnikai hovatartozásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, genetikai adatok, biometrikus adatok, egészségügyi adatok vagy természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó adatok. Az érzékeny adatokat esetenként különleges személyes adatoknak is nevezik. Bővebben

Aláíró

Az az uniós polgár, aki egy adott kezdeményezést támogató nyilatkozat kitöltésével támogatott; az aláírók alkotják az útmutató célközönségét képező érintettek fő csoportját.

Támogató nyilatkozat

Olyan nyilatkozat, melynek értelmében az aláíró egy adott európai polgári kezdeményezést támogat; a nyilatkozatot ki lehet tölteni nyomtatott formában, online formanyomtatványon vagy elektronikus azonosítás használatával. Az első két esetben a támogató nyilatkozatoknak az európai polgári kezdeményezésről szóló rendeletben meghatározott formanyomtatvány-minta alapján kell készülniük. Mindegyik esetben tartalmazniuk kell az aláírók bizonyos személyes adatait.

 

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

Útmutatónk célja, hogy hozzájáruljon az európai polgári kezdeményezésről szóló (EU) 2019/788 rendelet szerinti adatkezelési műveletekre vonatkozó uniós adatvédelmi követelmények jobb megértéséhez. Csak az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet, az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények által történő feldolgozása tekintetében történő védelméről szóló rendelet (EUDPR) szövege bír jogi kötőerővel. Ez az útmutató nem helyettesítheti az alkalmazandó jogi keretet, beleértve adott esetben a kötelező erejű szerződéseket, például a közös adatkezelői megállapodásokat.

Ez az útmutató gyakorlati információkkal szolgál a polgári kezdeményezések szervezői számára, és nem jogosíthat fel semmilyen érvényesíthető jogra vagy elvárásra. Ez az útmutató nem érintia szervezői csoport képviselőjének mint adatkezelőnek az általános adatvédelmi rendelet 5. cikkének (2) bekezdése szerinti azon felelősségét, hogy megfeleljen az általános adatvédelmi rendeletben foglalt kötelezettségeknek és szabályoknak, és biztosítsa azok betartását.

Az uniós jogszabályok kötelező erejű értelmezésére kizárólag az Európai Unió Bírósága rendelkezik hatáskörrel. Az ezen útmutatóban kifejtett álláspontok nem kötelezik a Bizottságot, hogy ugyanezt az álláspontot képviselje a Bíróság előtt.

Mivel ez az útmutató a helyzet jelenlegi állását tükrözi, ezért tökéletesíthető, „dinamikus eszköznek” kell tekinteni, és tartalmát előzetes értesítés nélkül módosítani lehet.

Szeretne többet megtudni vagy közreműködni?