Direct la conținutul principal
Inițiativa cetățenească europeană

Protecția datelor (glosar)

Înapoi la pagina principală a ghidului privind protecția datelor pentru organizatori 

 

Sistemul central de colectare online (COCS)

COCS este un sistem informatic securizat instituit și gestionat de Comisia Europeană în temeiul dispoziției explicite din Regulamentul privind inițiativa cetățenească europeană (articolul 10). Acesta permite colectarea (inclusiv prin intermediul formularelor online și cu ajutorul cărții electronice de identitate) a declarațiilor de susținere, depozitarea acestora și transmiterea lor securizată către statele membre pentru verificare, precum și colectarea și prelucrarea ulterioară a adreselor de e-mail ale semnatarilor.

Operatorul de date

Este o persoană fizică sau juridică ori un organism responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal și care stabilește scopul și mijloacele acesteia. Informații despre operatorii asociați

Evaluarea impactului asupra protecției datelor (DPIA)

Este vorba de evaluarea impactului operațiunilor de prelucrare preconizate asupra drepturilor și libertăților persoanelor vizate. A se vedea Regulamentul (UE) nr. 2018/1725 (articolul 39) și Regulamentul (UE) nr. 2016/679 (articolul 35).

Subiectul datelor

Este o persoană fizică ce poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element specific, cum ar fi un nume, un număr de identificare etc.

Informații despre datele cu caracter personal și datele sensibile

Regulamentul UE privind protecția datelor (RGPD)

Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date.

Serviciul de schimb de fișiere

Este o soluție IT furnizată de Comisie pentru a permite transmiterea în condiții de siguranță a declarațiilor de susținere către statele membre în vederea verificării și certificării acestora. Serviciul este exploatat prin intermediul sistemului informatic actual al Comisiei (S-CircaBC). Acest termen este utilizat, de asemenea, pe acest site în ceea ce privește transmisterea declarațiilor de susținere colectate în format tipărit (în locul termenului „sistem centralizat de colectare online” utilizat la articolul 10 alineatul (1) punctul (5) din Regulamentul privind inițiativa cetățenească europeană).

Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD)

Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Operatorii asociați

Se aplică în cazul în care doi sau mai mulți operatori stabilesc în comun scopul și mijloacele de prelucrare. Este necesar un acord transparent pentru a stabili responsabilitățile care le revin în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Esența acestui acord este făcută cunoscută persoanei vizate. În contextul inițiativei cetățenești europene, acesta se referă în special la sistemul central de colectare online.

Entitatea juridică

În contextul inițiativei cetățenești europene, poate fi creată o entitate juridică în scopul gestionării inițiativei. Această entitate juridică este considerată ca fiind un grup de organizatori sau membrii acestuia. De asemenea, îl înlocuiește pe reprezentant în rolul său de operator de date.

Grupul de organizatori

Este vorba de persoanele fizice responsabile cu pregătirea și gestionarea unei inițiative a cetățenilor europeni pe durata întregului său ciclu de viață. Regulamentul privind inițiativa cetățenească europeană prevede că diferitele operațiuni de prelucrare a datelor sunt gestionate de grupul de organizatori (și anume, colectare, transmitere pentru verificare și distrugerea). Atunci când sunt efectuate de grupul de organizatori în ansamblu sau de membrii săi în parte, alții decât reprezentantul, aceste operațiuni de prelucrare a datelor sunt considerate ca fiind efectuate sub controlul reprezentantului.

Datele cu caracter personal

Sunt toate informațiile privind o persoană fizică sau juridică identificată sau identificabilă (persoana vizată).

Prelucrarea

Este vorba de orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Reprezentantul

Este membrul (liderul) grupului de organizatori ai unei inițiative cetățenești, care deține funcția de operator de date sau de operator asociat de date pentru toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de grupul de organizatori

***Dacă aceste orientări se referă la reprezentantul grupului de organizatori în calitate de operator de date, acesta trebuie înțeles ca referindu-se la o entitate juridică care gestionează inițiative, în cazul în care a fost creată o astfel de entitate.

Date cu caracter confidențial

Sunt datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filosofice, apartenența la un sindicat, datele genetice, datele biometrice, datele privind sănătatea sau datele privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice. Alt termen utilizat este „categorii speciale de date cu caracter personal”. Informații suplimentare

Semnatarul

Este un cetățean al Uniunii care a sprijinit o anumită inițiativă și a completat o declarație de susținere a inițiativei respective. Semnatarii reprezintă grupul principal de persoane vizate de aceste orientări.

Declarația de susținere

Este o declarație prin care un semnatar sprijină o inițiativă cetățenească europeană, care poate fi completată și semnată pe suport de hârtie, online pe o platformă web sau semnată online cu ajutorul cărții electronice de identitate. În primele două cazuri, declarațiile de susținere trebuie să respecte modelul prevăzut în regulamentul privind inițiativa cetățenească europeană. În toate cazurile, acestea conțin o serie de date cu caracter personal ale semnatarului.

 

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII

Aceste orientări sunt menite să contribuie la o mai bună înțelegere a cerințelor UE în materie de protecție a datelor aplicabile în cazul operațiunilor de prelucrare prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/788 privind inițiativa cetățenească europeană (Regulamentul privind inițiativa cetățenească europeană). Au valoare juridică numai textele Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană, ale Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) și ale Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile UE (EUDPR). Aceste orientări nu pot înlocui cadrul juridic aplicabil, inclusiv, după caz, contractele obligatorii, cum ar fi acordurile privind exercitarea în comun a competenței de operator.

Aceste orientări oferă informații practice în atenția organizatorilor inițiativelor cetățenești și nu trebuie să fie considerate ca putând sta la baza vreunui drept executoriu sau a vreunei așteptări legitime. În special, aceste orientări nu aduc atingere responsabilității reprezentantului grupului de organizatori, în calitatea sa de operator de date, în temeiul articolului 5 alineatul (2) din RGPD, în ceea ce privește respectarea și asigurarea respectării obligațiilor și a normelor RGPD.

Interpretarea obligatorie a legislației UE este de competența exclusivă a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Opiniile exprimate în aceste orientări nu aduc atingere poziției pe care Comisia ar putea să o adopte în fața Curții de Justiție.

Întrucât aceste orientări reflectă situația în momentul în care au fost redactate, acestea trebuie să fie considerate un „instrument viu” care poate fi îmbunătățit, iar conținutul său poate face obiectul unor modificări fără niciun preaviz.

Doriți să descoperiți totul despre ICE și să comunicați despre instrument?