Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyva

Duomenų apsaugos terminų žodynėlis

Grįžti į pagrindinį organizatoriams skirtų Duomenų apsaugos gairių puslapį

 

Centrinė internetinė rinkimo sistema

Saugi IT sistema, Europos Komisijos įdiegta ir valdoma pagal aiškią Reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos nuostatą (10 str.). Ja naudojantis galima rinkti (taip pat naudojant internetines formas ir elektroninę atpažintį) pritarimo pareiškimus, juos saugoti ir saugiai pateikti valstybėms narėms patikrinti, taip pat rinkti ir toliau tvarkyti pasirašiusiųjų e. pašto adresus.

Duomenų valdytojas

Fizinis arba juridinis asmuo, arba kita už asmens duomenų tvarkymą atsakinga įstaiga, kuri nustato tokio tvarkymo tikslą ir priemones. Taip pat žr. „Bendri duomenų valdytojai“.

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas

Numatytų duomenų tvarkymo operacijų poveikio duomenų subjektų teisėms ir laisvėms vertinimas. Žr. Reglamento (ES) 2018/1725 39 straipsnį ir Reglamento (ES) 2016/679 35 straipsnį.

Duomenų subjektas

Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį ir t. t.

Taip pat žr. „Asmens duomenys“ ir „Neskelbtini duomenys“.

ES duomenų apsaugos reglamentas

2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Keitimosi rinkmenomis paslauga

Komisijos pateiktas IT sprendimas, kad būtų galima saugiai pateikti pritarimo pareiškimus valstybėms narėms, kad jos galėtų juos patikrinti ir patvirtinti. Veikia naudojant esamą Komisijos IT sistemą „S-CircaBC“. Šis terminas šioje svetainėje taip pat vartojamas kalbant apie popierinių pritarimo pareiškimų teikimą (vietoj termino „centrinė internetinė rinkimo sistema“, vartojamo Reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos 10 straipsnio 1 dalies 5 pastraipoje).

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

2016 m. balandžio 27 d. Reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Bendri duomenų valdytojai

Kai du ar daugiau duomenų valdytojų kartu nustato duomenų tvarkymo tikslą ir priemones, jie yra bendri duomenų valdytojai. Atitinkamos jų pareigos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nustatomos skaidriu susitarimu. Duomenų subjektui sudaroma galimybė susipažinti su esminėmis šio susitarimo nuostatomis. Kalbant apie Europos piliečių iniciatyvą, tai visų pirma susiję su centrine internetine rinkimo sistema.

Juridinis subjektas

Europos piliečių iniciatyvai valdyti gali būti sukurtas juridinis subjektas. Tokiu atveju tas juridinis subjektas laikomas organizatorių grupe arba jos nariu. Be to, jis, o ne atstovas, yra duomenų valdytojas.

Organizatoriai (organizatorių grupė)

Fiziniai asmenys, atsakingi už Europos piliečių iniciatyvos rengimą ir valdymą per visą jos gyvavimo ciklą. Reglamentu dėl Europos piliečių iniciatyvos nustatyta, kad įvairias duomenų tvarkymo operacijas (visų pirma rinkimą, teikimą tikrinti ir naikinimą) valdo organizatorių grupė. Kai tokias duomenų tvarkymo operacijas atlieka visa organizatorių grupė arba konkretūs jos nariai, išskyrus atstovą, atstovas prižiūri, kaip jos atliekamos.

Asmens duomenys

Bet kuri informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektą).

Duomenų tvarkymas

Bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Atstovas

Piliečių iniciatyvos organizatorių grupės narys (vadovas), einantis duomenų valdytojo arba bendro duomenų valdytojo pareigas, susijusias su visomis organizatorių grupės atliekamomis asmens duomenų tvarkymo operacijomis.

Šiose gairėse daromą nuorodą į organizatorių grupės atstovą kaip duomenų valdytoją reikia suprasti kaip nuorodą į iniciatyvą valdantį juridinį subjektą, jei toks juridinis subjektas yra įsteigtas.

Neskelbtini duomenys

Asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, sveikatos duomenys arba duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą arba lytinę orientaciją. Jie dar vadinami specialių kategorijų asmens duomenimis. Daugiau informacijos

Pasirašiusysis

Europos Sąjungos pilietis, pritaręs iniciatyvai – užpildęs pritarimo tai iniciatyvai formą. Pasirašiusieji yra pagrindinė duomenų subjektų grupė, kuriai skirtos šios gairės.

Pritarimo pareiškimas

Pareiškimas, kad pasirašiusysis pritaria Europos piliečių iniciatyvai. Galima užpildyti ir pasirašyti popierinę jo formą, užpildyti internetinę formą arba pasirašyti internetu naudojantis elektronine atpažintimi. Pirmaisiais dviem atvejais pritarimo pareiškimai turi būti parengti pagal Reglamente dėl Europos piliečių iniciatyvos numatytą modelį. Visais atvejais juose pateikiama pasirašiusiųjų asmens duomenų.

 

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO PAREIŠKIMAS

Šiomis gairėmis siekiama padėti geriau suprasti ES duomenų apsaugos reikalavimus, taikomus duomenų tvarkymo operacijoms, numatytoms Reglamentu (ES) 2019/788 dėl Europos piliečių iniciatyvos (EPI reglamentas). Teisinę galią turi tik Reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) ir Reglamento dėl fizinių asmenų apsaugos ES institucijoms tvarkant asmens duomenis tekstai. Šios gairės negali pakeisti taikomos teisinės sistemos, be kita ko, kai taikoma, privalomų sutarčių, pavyzdžiui, bendro duomenų valdymo susitarimų.

Šiose gairėse pateikiama praktinė informacija piliečių iniciatyvų organizatoriams. Neturėtų būti laikoma, kad jos suteikia pagrindą įgyvendinamai teisei ar teisėtiems lūkesčiams. Konkrečiai, šiomis gairėmis nedaromas poveikis organizatorių grupės atstovo, kaip duomenų valdytojo pagal BDAR 5 straipsnio 2 dalį, atsakomybei laikytis BDAR nustatytų prievolių bei taisyklių ir užtikrinti jų laikymąsi.

Teisiškai privalomas ES teisės aktų aiškinimas priklauso išimtinei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo kompetencijai. Šiose gairėse išreikštos nuostatos nedaro poveikio pozicijai, kurios Komisija gali laikytis Teisingumo Teisme.

Kadangi gairėse atspindėta jų rengimo metu buvusi padėtis, turėtų būti laikoma, kad tai kintanti priemonė, kurią galima tobulinti, o jos turinys gali būti keičiamas be įspėjimo.

Norite mokytis ir bendradarbiauti?