Preskoči na glavno vsebino
Evropska državljanska pobuda

Glosar varstva podatkov

Nazaj na glavno stran smernic za varstvo podatkov za organizatorje

 

Centralni sistem spletnega zbiranja

Zavarovan informacijski sistem, ki ga vzpostavi in upravlja Evropska komisija na podlagi izrecne določbe v uredbi o evropski državljanski pobudi (člen 10). Sistem omogoča zbiranje izjav o podpori (vključno s spletnimi obrazci in elektronsko identifikacijo), njihovo shranjevanje in zavarovano predložitev v preverjanje državam članicam, kakor tudi zbiranje in nadaljnjo obdelavo elektronskih naslovov podpisnikov.

Upravljavec podatkov

Fizična ali pravna oseba ali drug organ, odgovoren za obdelavo osebnih podatkov, ki določa namen in način zbiranja. Glej tudi Skupni upravljavci.

Ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov

Ocena učinka predvidenih dejanj obdelave na pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Glej člen 39 Uredbe (EU) 2018/1725 in člen 35 Uredbe (EU) 2016/679.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki

Fizična oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka itd.

Glej tudi Osebni podatki in Občutljivi podatki.

Uredba EU o varstvu podatkov

Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov.

Storitev za izmenjavo datotek

Rešitev IT, ki v okviru obstoječega informacijskega sistema Komisije S-CircaBC zagotavlja varen prenos izjav o podpori pristojnim organom držav članic v preverjanje in potrjevanje. Ta izraz se na tem spletišču uporablja tudi v zvezi s predložitvijo izjav o podpori, zbranih v papirni obliki (namesto izraza „centralni sistem spletnega zbiranja“, ki se uporablja v členu 10(1)(5) uredbe o evropski državljanski pobudi).

Splošna uredba o varstvu podatkov

Uredba (EU) 2016/679 z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.

Skupni upravljavci

Dva ali več upravljavcev skupaj določijo namen in način obdelave. Potreben je pregleden dogovor o njihovih odgovornostih v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, so na voljo najpomembnejše informacije o dogovoru. V okviru evropske državljanske pobude se to nanaša zlasti na centralni sistem spletnega zbiranja.

Pravna oseba

V okviru evropske državljanske pobude se lahko za upravljanje pobude ustanovi pravna oseba. V takem primeru se ta pravna oseba obravnava kot skupina organizatorjev ali njenih članov. Nadomešča tudi predstavnika v njegovi vlogi upravljavca podatkov.

Organizatorji (skupina organizatorjev)

Fizične osebe, odgovorne za pripravo in vodenje evropske državljanske pobude v njenem celotnem življenjskem ciklu. Uredba o evropski državljanski pobudi določa, da skupina organizatorjev upravlja različne postopke obdelave podatkov, zlasti zbiranje, predložitev v preverjanje in uničenje. Kadar te postopke izvaja skupina organizatorjev kot celota ali njeni člani, ki niso njen predstavnik, se šteje, da se ti postopki izvajajo pod nadzorom predstavnika.

Osebni podatki

Vse informacije, ki zadevajo določenega ali določljivega posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Obdelava

Vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

Predstavnik

Član (vodja) skupine organizatorjev državljanske pobude, ki ima funkcijo upravljavca podatkov ali skupnega upravljavca podatkov v zvezi z vsemi postopki obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja skupina organizatorjev.

Kadar se te smernice nanašajo na predstavnika skupine organizatorjev kot upravljavca podatkov, je treba to razumeti kot nanašanje na pravno osebo, ki upravlja pobudo, če je bila takšna pravna oseba ustanovljena.

Občutljivi podatki

Osebni podatki, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo, politično mnenje, versko ali filozofsko prepričanje, članstvo v sindikatu, genske podatke, biometrične podatke, zdravstvene podatke ali podatke v zvezi s posameznikovim spolnim življenjem ali spolno usmerjenostjo. Imenujemo jih tudi „posebne vrste osebnih podatkov“. Več informacij

Podpisnik

Državljan Unije, ki je podprl dano pobudo z izpolnitvijo obrazca izjave o podpori. Podpisniki so glavna skupina posameznikov, na katere se nanašajo ta navodila.

Izjava o podpori

Izjava, s katero podpisnik podpre evropsko državljansko pobudo, ki jo je mogoče izpolniti in podpisati na papirju, izpolniti na spletu z uporabo spletnega obrazca ali podpisati na spletu z elektronsko identifikacijo. V prvih dveh primerih morajo izjave o podpori upoštevati vzorec, predviden v uredbi o evropski državljanski pobudi. V vseh primerih vsebujejo niz osebnih podatkov podpisnika.

 

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Namen teh smernic je prispevati k boljšemu razumevanju zahtev EU za varstvo podatkov, ki se uporabljajo za postopke obdelave iz Uredbe (EU) 2019/788 o evropski državljanski pobudi. Pravno veljavo imajo samo besedila uredbe od evropski državljanski pobudi, splošne uredbe o varstvu podatkov in uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah. Te smernice ne morejo nadomestiti veljavnega pravnega okvira, vključno z zavezujočimi pogodbami, kot so dogovori o skupnem upravljanju.

Te smernice vsebujejo praktične informacije za organizatorje državljanskih pobud, iz njih pa ne izhaja nobena izvršljiva pravica ali legitimno pričakovanje. Te smernice zlasti ne posegajo v odgovornost predstavnika skupine organizatorjev kot upravljavca podatkov v skladu s členom 5(2) GDPR za spoštovanje in zagotovitev skladnosti z obveznostmi in pravili GDPR.

Zavezujoča razlaga zakonodaje EU je v izključni pristojnosti Sodišča Evropske unije. Mnenja, izražena v teh smernicah, ne posegajo v stališče, ki bi ga Komisija utegnila zastopati pred Sodiščem.

Te smernice odražajo stanje v času njihove priprave, zato jih je treba razumeti kot dinamičen dokument, ki ga je mogoče izboljšati. Njihovo vsebino bomo po potrebi spreminjali brez vnaprejšnjega obvestila.

Bi želeli izvedeti več in sodelovati?